FNs Generalförsamling röstade i ärendet Rysslan/Ukraina. Det blev 141 röster mot Ryssland. Det betydde inte ett skvatt när. 
Vetorätten måste bort om FN ska fungera. 

 

Vi redovisar varje år hur biståndsmedlen används. Här hittar du Sidas årsredovisning 2020: https://cdn.sida.se/publications/files/-sidas-arsredovisning-2020.pdf

På Openaid kan du se det samlade svenska biståndet under 2020 – det vill säga även de medel som slussas via Utrikesdepartementet och andra statliga myndigheter: https://openaid.se/

Nordiska Ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna.
Visar hur Ministerrådet ska arbeta för att kunna uppnå Ett Grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett hållbart socialt Norden.
Här de delmål man ska fokusera på. Detta gäller 2021-2024,

1. Koldioxidneutralitet och klimatanpassning
2. Biologisk mångfald
3. Hållbar produktion
4. Hållbar konsumtion
5. Det internationella miljö- och klimatsamarbetet
6. Kunskap och innovation 
7. Arbetsliv
8. Fri rörlighet och gränshinder
9. Välfärd för alla
10. Inkluderande grön och digital omställning
11. Samverkan med civilsamhället
12. Tillit och sammenhållning i Norden

Helsingforsavtalet
Syftet är att fördjupa samarbetet på olika områden och få en reglering av själva verksamheten. Genom överenskommelser under åren har man tagit hänsyn till utvecklingen.
Sålunda ändringar i statuterna: 13 feb 1971, 11 mar 1974, 15 jun 1983, 6 maj 1985.
Här ser vi Stilfiguren:svanen vid texten Nordiskt samarabete är samarbetets märke.

Vision 2030 med mera...
Det nordiska samarbetet formaliserades i mars 1952. Finland tillkom 1955.
Har du någon gång hört eller sett något om vad som sker i det nordiska samarbetet, dvs i Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet?
Måhända om du önskat nyhetsbrev. Det är ändå väldigt mycket som berör.
Hör du eljest något från det nordiska samarbetet. Pristagare kanske. Har du hört
om eller noterat Nordens dag den 23 mars? Är det inte märkligt att vi sällan hör något i det dagliga? Utmärkta hemsidor, mycket välmatade.

Kostnaderna fördelas efter BNP-talen med årlig justering för prisnivå och växelkurs.
Efter justering för prisnivån 2021 och växelkurser är det nordiska samarbetets totala budget DKK 969.023 miljarder varav Vision 2030 tar 128.930 miljarder år 2021.
Fördelningstalen är 2021, bestämda utifrån ländernas BNP:
23,9 Danmark
16,7 Finland
3,6 Island
27,8 Norge
32,2 Sverige

Verksamhetsårets gång:
Januarimöten►Temasession,Utskottsmöten
Sommarmöten►Sessionen► Presidiets decembermöten.
Bilden är klickbar för förstoring!

Generalsekreteraren om det genomförda budgetarbetet för 2021 och om visions-uppgiften.
Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet säger bla om rubricerade:
"Vår vision 2030 att Norden ska bli mest hållbara och integrerade regionen antogs av Ministerrådet 2019. Budskapet var tydligt att man vill se en ambitionshöjning inom det nordiska samarbetet och rikta det mot vår tids stora utmaningar inom miljö och klimat.
Som led i detta arbete fattade samarbets-ministrarna i början av året beslut om en historisk omfördelning av budgeten Syftet är att nå bättre balans mellan strategiska prioriteringarna för åren 2022-2024"

"Den andra stora förändringen är att Ministerrådet from 2021 kommer att arbeta utifrån mer långsiktgt perspektiv genom bud-
geten för 2021 och den prognos som finns för 2022-2024: Ett grönt Norden, Ett konKurrenskraftigt Norden och Ett hållbart socialt Norden. Detta skapar förutsättningar för att skapa långsiktighet i arbetet och därmed stärka genomförandet av vår Vision
2030"

...ingen förändring av budgetramen
omprioteringen har inte betytt en förändring av budgetramen. utan endast uttryckligen en förändrad prioritering i fördelningen av medel.

Totala Budgeten (Klickbar för förstoring)

Nordens ofullbordade
I Visionen 2030 tycker jag att något fattas.
Det handlar om Nordens Förenta Stater. Vad som skulle kunna gälla är bla:
1 Engelska språket
2 Gemensamt Försvar
3 Gemensamt Medlemskap i EU ävensom i FN
och andra internationella organ
Låt oss ta korta detaljer:

Statsbildningen, gärna efter USA-mönstret där
ingående stater fortsätter att vara sig själva i mångt och mycket. Vi skulle få en stats- bildning om 28 miljoner invånare.

Språket följer vikingafärderna västerut. Vi var inte bara erövrare utan förde också med oss kultur och sätt att leva.
Våra vikingar drog till England och Irland samt Amerika. Varför skulle inte engelskan bli vårt språk i ett Nordens Förenta Stater.

Gemensamt försvar blir något självklart. Där man kan ha ett medlemskap i Nato, men med särskild förståelse för att Norden är något speciellt att förvalta och därmed försvara.

Medlemskapet i EU betyder ett starkare Norden. Nordisk vilja får ett annorlunda genomslag och vi kan förhandla utifrån en ny position. Detta gäller också andra internationella organisationer som Norden är medlem uti.

Har en färdig apparat! Men måste förmodligen
få en "lättare" kostym.
____________________________________
Ordinarie svenska Ledamöter till Nordiska Rådet: 
Hans Wallmark, ordf.,
Gunilla Carlsson, v ordf, 
Kjell-Arne Ottosson,
Lars Mejern Larsson,
Magnus Ek,
Maria Stockhaus,
Pål Jonson,
Kjell-Arne Ottosson,
Ceaslie Tengfjord Toftby, 
Linda Modig, 
Angelika Bengtsson,
Arman Teimouri, 
Aron Emilsson,
Daniel Riazat, Emilia Töyrä, 
Rebecka Le Moine,
Staffan Eklöf, 
Eva Lind, Linda Modig,
Lorena Dalgado-Varas,
Per-Arne Håkanssson.

Suppleanter

Annelie Karlsson, Åsa Karlsson, Aylin Fazelian
Cassandra Sundin, Ann-Sofie Alm, Anna Vikström, David Bäckström, Elin Segerlind
Johan Andersson, Lars Andersson, Lars Püss
Lotta Johansson Fornarve, Magnus Jacobsson
Mattias Karlsson i Luleå, Ola Johansson
Patrik Björck, Rasmus Ling, Sofia Westergren


Curt Wahlund 2021 juli

Adressen nedan gäller även Nordiska Ministerrådets sekretariat.

Bertil G Ohlin
Bertil G Ohlin var professor vid Handelshögskolan i Stockholm åren 
1929-1965 tillika var han Folkpartiets ordförande 1944-1967 och som lyckdes med att nå över 24% i väljaropinionen. 
Bertil Ohlin var en motor i det nordiska samarbetet. Han var ledamot av Nordiska Rådet 1956-1959 och perioden 1961-1970.
Han ledde den svenska delegationen till Nordiska Rådet under de år han var verksam i samarbetet. Han tillförde mycket av sitt kunnande i det samarbetet och var Nordiska Rådets president 1959 och 1964. 

Källor: Norsdiska ministerrådets och Nordiska rådets hemsidor; Planer & Budget 2021;
Sekretariatskontakter; Ohlininstitutet; Wikipedia; 
Totala budgeten är DKK 969 miljarder vilket i runda tal motsvarar SEK 132 miljarder. Omräkning sker enligt särskild modell för prisnivå och växelkurser och det beskrivs i texten ovan.

 

Om Finlands och Sveriges samarbete på krishanteringens området

Johanna Tangnäs vid Karlstads Universitet har i ett examensarbete uppdaterat Pierre Nilssons opus från 1996 kallat "Sveriges sak är Finlands". Tangnäs dokument, producerat 2020, berör för svensk del situationen 2015  För Finlands del gäller "mål etc" 2016 och "omvärlden" 2017.

Keep it simple! får bli rättesnöre då jag ger mig in på okänd krishantering. Men med "Nordens Förenta Stater" från förra uppdateringen finner jag det lämpligt att i referatets form ge mig an krishanteringen som absolut hör hemma i Nordens Förenta Stater. 

Allt dyrare och förödande vapensystem utvecklas. Nya generationer kommer i form av cyberkrig-
föring och Artificiell Intellegence, AI. Sen ska vi veta att rymdverksamheten i de båda länderna resulterat i form av oerhört snabbflygande farkoster och förmodligen också vapen av ovanlig förstörelsenivå. Alltsedan Roswellincidenten 1947 har ett utvecklingsarbete kunnat ske. Huruvida Ryssland har en likartad bild är troligt. FN verkar inte kunna fånga upp Ryssland och USA. Hänger Finland och Sverige med? Det är nog ganska dåligt jämfört med stormakterna. 

Huvudinslag är Rysslands annektering av Krim, attacker mot Ukraina samt trupprörelser i närområdet. Det skrämmer.

Den här skrivningen tar sitt ursprung i att Sverige är EUs ordförandeland fr. o. m. 2023 samt ländernas uttalande som fäster EU vid krishanteringens horisont. Sålunda gäller för Norden att framföra en säkerhets- och försvarspolitisk lösning till EU.

SE: Det gäller att EU skärpes för bla planering och ledning samt givetvis att öva på genom-förandefasen vid krishanteringar av olika slag. Sverige anser sig kunna bistå med kunskaper betr själva konceptet inom krishanteringen.

SE tänker inte rygga för krisinsatser men väntar sig ömsesidighet. Enligt Tangnäs nämns inte Nato i den svenska versionen och utelämnas uttryck om att vilja bli medlem. Med Nato har Sverige ett avtal om övningar på svensk mark och man övar tillsammans här.

350 amerikanska marinsoldater övade i Stockholms skärgård nyligt. Så man övar med USA också
och bakom finns ett avtal.

FI: man arbetar för att undvika att hamna i konflikt. Finland driver en aktiv säkerhetspolitik. Finland vill se att EU stärks just från krishanteringssynpunkt. Vidare anser Finland, till skillnad mot SE, att Nato är en viktig aktör. Enligt finsk bedömning skulle ett finskt inträde i Nato betyda en stabilare Östersjöregion. Finland har också i år ordförandeskapet för det sk Nordefco som möts på nordisk basis där arbetet går vidare mot Vision 2025.

Apropå 2023: Det finns alltså tid att vässa en nordisk strategi för en intressant lösning av EUs krishanteringar.

Sveriges sak är Finlands?
Det föreligger ett avtal som från svensk och finsk sida undertecknats av försvarsministrarna Avtalet är från 2018 och ska godkännas av riksdagen.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/ The Government of the republic of Finland and The Government of the Kingdom of Sweden. Avtalet är undertecknat av
försvarsministrarna Jussi Niinistö (Finland) och Peter Hultqvist (Sverige). Avtalet håller detaljer
om vilka områden avtalet gäller.

Nordens Förenta Stater är vad jag vill se i Nordiska Rådets Vision 30.
Utifrån svenskt och finskt särskilt uttalade EU-intresse ovan och svenskt ordförandeskap from 2023 kan man hoppas på det bästa. Nato och Euro får vi med oss på "köpet".


Enl SvD har Sverige träffat ett nytt samarbetsavtal med de båda Natoländerna Danmark och Norge.

Källor:http//www diva-portal.org och betr Memorandum gäller Regeringen.se
Johan Ludvig Runeberg: Fnrik Ståls Sägner: Utdrag Sven Dufva; den rätta versen lyder: