Skopa vett & ovett XI

Museichefen Lena A Löfström. Foto privat
Museichefen Lena A Löfström. Foto privat
"Kommunen säger nej till Stadsmuseets begäran om mer pengar till bla nya tekniska lösningar för samlingarnas bevarande, en del brådskar"

Lena A Löfströms true story om museet
Bidrag frågar du, vi får inget bidrag. Jo vi får 200 000 från kommunstyrelsen. Pengarna vi får i övrigt är inte ett bidrag utan har samband med en fastighetsaffär från 1976 då kommunen fick överta en större flerfamiljsfastighet (stort stenhus, Villa Granberga) i hörnet Eliegatan-Ursviksvägen vilken ägdes av hembygdsföreningen och där bl a museet då var inrymt. Kommunen har tjänat stort på den affären och ser man till värdeökning på bara marken och alla intäkter sedan 1976 (man byggde ett nytt hyreshus på tomten som sedan för ett par år sedan, när det blev aktuellt med renovering, sålde till de boende. Ja det vill säga till deras bostadsrättsförening för massor av slantar!!!. Den del de under åren betalat till oss är en droppe i havet. I år blev det 836 904 kr (räknas upp med 2,5 % varje år).

Lokalkostnaden, "hyran", känner vi inte till då det aldrig går via oss men det är egentligen bara en fiktiv interndebitering man pysslar med på kommunen då lokalen inköptes som bostadsrätt enbart för museets behov då kommunen sålde fastigheten till Riksbyggen 1997. Den fiktiva interndebitering kan nog enkelt kvittas mot värdestegringen sedan 1997 på en centralt belägen bostadsrätt om 650 kvm. Så jag tror nog att summan av kardemumman är att vi inte kostar kommunen något alls egentligen.

Dessutom driver vi ju projekt med kommunen där vi ställer upp gratis som arbetsledare, tekniska gurus och mycket annat för dels de som har sysselsättning enligt LSS och de som är arbetslösa och går på deras "arbetscenter". En del tar vi ju också emot på museet och håller med både arbetsplatser, datorer, toapapper, tvål och kaffe mm. Vi gör också annat helt gratis åt kommunen som blir för omfattande att räkna upp här.

Fråga till kommunordföranden Peter Schiling (S) som hävisar till kommunal-rådet Stefan Bergström (C) att svara för styret,(S+C+L)
"Informationen ovan har jag fått från Museichefen Lena A Löfström på min fråga om bidrag från kommunen.
Vill att du kommenterar detta. Varför har ni nekat Stadsmuseet mer bidrag nödvändiga för verksamheten? Hur kommer det sig att ni inte förhandlar om avtale(t/n). Det har varit två utredningar under åren som skulle kunnat ge lösningar, men de har avvisats av kommunen av någon anledning. Finns det någon idé hos kommunen om hur lösa detta? Eller finns ett ointresse? 
Peter Schilling säger att du för kommunstyret (S,C och L) ska svara på mina frågor rörande Stadsmuseet.

Kommunalrådets svar

Kommunalrådet Stefan Bergström (C)
Kommunalrådet Stefan Bergström (C)

"Sundbybergs museum är en mycket viktig aktör i staden för att informera om och tillgängliggöra vår historia. Självklart ska de ha en given plats i staden också i framtiden och att hitta bra samarbetsformer mellan staden och museet tillhör det som är prioriterat för mig inför den budget som staden ska anta i november". 

Sajtens kommentarer
Att kommunalrådet Stefan Bergström (C) inte svarar på sajtens allvarliga frågor annat än i allmäna fraser - om än i positiv ton - var väntat. Inför höstens budgetarbete gällande 2020 vill kommunalrådet se en lösning på samarbetet mellan Staden och Stadsmuseet. Staden verkar vilja spara sig ur det underskott 2018 om 65 mnkr varav 40 mnkr är utjämningsbeloppet.
När det gäller utjämningsbeloppet i 2019 års bokslut blir det 97 mnkr. Så då blir det ännu tajtare!

Om man beaktar
Lena A Löfströms true story
Ser på Kulturkostnaderna där följande poster finns (i mnkr om ej annat anges):
Kulturskolan 18, Allaktivitetshuset 7, Bristol 900 tkr, Konsthallen/Marabouparken 4, Museet 1,5 samt Båtklubben som bara betalar 88 tkr till kommunen vilket ger utrymme för allt större båtar, möjlighet arrendera två Mälaröar samt Bergströmsidén om att bygga 
båtbryggor i åmynningen och dessutom bygga ett utomhusbad för hemvändande kultur-båtägare, då varvet inte längre kan användas.

Mot bakgrunden av nyssnämnda måste man säga att det är märkligt att kommunen inte vill inse att de som driver museet är proffs på området och hojtar nu betr det brådskande behovet av bla nya tekniska lösningar för samlingarnas bevarande, ja faktiskt för att rädda en hel del.
             

24 sep 19 - Curt Wahlund


Stadsmuseet finns på Fredsgatan 4.

Sammanfattning stadgarnas §1-3:
Firman är Sundbybergs Hembygdsförening. Partipolitiskt och religiöst obunden. Ändamålet är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare
till kommande generationer. Föreningen skall verka för att kunskapen om och känslan för hembygden och dess från historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner bevaras.
Föreningen skall dokumentera intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och i gången tid och göra dem tillgängliga genom öppen musei- och arkivverksamhet. Vidare skall föreningen samarbeta med kommunala organ och kulturorganisatioer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningen skall stimulera till kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden och dess historia

Om upplösnng
Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall beslut biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid båda mötena. Upplösningsbeslut skall följas av att Sundbybergs stad skall underrättas och anmodas vidta erforderliga åtgärder för den fortsatta förvaltningen av föreningens tillhörighetr i enlighet med avtal med Staden.

Om bidragsmöjligheter utöver avtalade
Om bidrag utöver översenskommelsen med Staden av den 21  december 2007 har föreningen rätt att i särskild ordning söka verksamhetsbidrag, föreningsbidrag samt stöd för program och utställningsverksamhet. Överenskommelsen är inte uppsagd
och den förlängs med två år i taget räknat från 2014-12-31.

Överenskommelsens bidrag från kommunen och kommumstyrelsen;
gällande siffror

Enligt överenskommelsen får föreningen för närvarande följande per år (i runda tal) från kommunen och i tkr: verksamhetsbidrag 830, lokal 410,telefon 60 = 1300.
Från kommunstyrelsen får föreningen fn 200 tkr.

Villa Granberga sedd från sydväst, strax före rivningen 78/79. Museet var inrymt här. Anna Danielsson skänkte huset 1976 till Sundbybergs Hembygdsförening.

På ett museum gäller hela tiden underhåll och förnyelse, Här en bild över pågående utställningsarbete. Men museet är inte bara saker. Det är också dokumentation över gångna tider och att välja det som är relevant av ett ständigt ökande inflöde. Tekniken förändras också i ökad takt och därmed sätten och effektiviteten i  bevarandet. Mycket av sparade dokument möter man på museets nedre plan.
På ett museum gäller hela tiden underhåll och förnyelse, Här en bild över pågående utställningsarbete. Men museet är inte bara saker. Det är också dokumentation över gångna tider och att välja det som är relevant av ett ständigt ökande inflöde. Tekniken förändras också i ökad takt och därmed sätten och effektiviteten i bevarandet. Mycket av sparade dokument möter man på museets nedre plan.
Sundbybergs gård låg där Marabous laboratorium fanns eller där dagens Konsthall och restaurangen Parkliv är inrymda. Gården byggdes 1785 av med dr Z J Strandberg. 1868 köpte Anders Petter Löfström gården. Han kom att bli stans grundare. Marabou köpte in gården men enl Henning Throne Holsts biografi var gården i för dåligt skick för att bevara. Den revs och 1942/43 byggdes det nya laboratoriet där gården stått. Modellen byggd av Rune Svensson och visar hur den nybyggda gården såg ut.
Sundbybergs gård låg där Marabous laboratorium fanns eller där dagens Konsthall och restaurangen Parkliv är inrymda. Gården byggdes 1785 av med dr Z J Strandberg. 1868 köpte Anders Petter Löfström gården. Han kom att bli stans grundare. Marabou köpte in gården men enl Henning Throne Holsts biografi var gården i för dåligt skick för att bevara. Den revs och 1942/43 byggdes det nya laboratoriet där gården stått. Modellen byggd av Rune Svensson och visar hur den nybyggda gården såg ut.
Alla saker att minnas utefter väggarna.
Alla saker att minnas utefter väggarna.
Det lilla fängelset som fanns på torget och ofta fick heta "hotellet" har byggts upp enligt ritningar. Särskilt populärt för unga besökare.
Det lilla fängelset som fanns på torget och ofta fick heta "hotellet" har byggts upp enligt ritningar. Särskilt populärt för unga besökare.

Reglerad hyresrättsmarknad med obskyra inslag

Skärpningar i hyreslagstiftningen verifierar
En skärpning för hyresgästen i hyresrätt sker nu per 1 oktober. Det handlar om överhyra vid andrahandsuthyrning och två års återbetalningsskyldighet samt andrahandsuthyrning utan värdens lov som kan resultera i ett direkt mistat kontrakt utan chans till rättelse. Den 1 och 2 oktober sker skärpning som omfattar bla försäljning och köp av svartkontrakt.

Nåväl, detta indikerar att vi faktiskt har en kollektiv hyressättning eller använder bruksvärde-metoden och att riksdagen synes vilja slå vakt om den. Avstegen från reglerna blir allt svårare att göra.

Ett påtagligt obskyrt inslag
Men nu kommer ett obskyrt inslag i det hela. Hyresnämnden kan nämligen bevilja dispens från bruksvärdet, s k blockuthyrning, betr ett visst antal bostäder, som enligt Hyresgästföreningens allierade, men oberoende tidning Hem & Hyra nr 5 kan gälla från noterade 3 till 60 hyresrätter. Fastighetsägaren kan ta ut vilka priser som helst. Han driver hotell med andra ord. Man använder mellanhänder för att sköta beläggning, städning, renovering etc och träder i förgrunden om hyresgäst i hotellet skulle få för sig att kräva tillämpning av bruksvärdet och kräva återbetalning av för mycket betald hyra. Enligt tidningen Hem & Hyra nr 5 kan en liten etta kosta över 30.000 kr/mån. Och en natt kan kosta från 6-700 kr och uppåt. 

Dem som gynnas
De som gynnas är socialförvaltningar som har att hyra ut åt olika invandrarkategorier samt dem som har svårt ordna bostad på egen hand – sociala fall. Företagare är den andra kategorien. Företag som arbetar med enheter i olika länder tar ibland hem personal för utbildning under en period och kan alltså lösa boendet på det här sättet. Det gäller också specialister från utomlands som jobbar här i perioder. Men det är ingen koll på detta och där finns säkert andra kategorier som kan bli hyresgäst, tex turister, kriminella eller andra som kan betala.

Jättekö till hyresrätter
I Stockholm ökade antalet bostadssökanden 2018 till 636000. Takten är ca 40000 per år. Bostads-förmedlingen förmedlade bara 7900 hyresrätter som inte var "öronmärkta". Vi har alltså en en jättekö till hyresrätter i Stockholm.

Hyresnämnden driver politik utan verklighetsförankring
I detta läge tillåter Hyresnämnden - med politikernas goda minne! - att spela politisk Allan genom att bevilja dispenser, s k blockuthyrning, på kortare eller längre period, vanligast är 3 - 6 år. Hyresnämnden har givetvis på sin juridiska grund möjlighet att  meddela dispenser men att spela politiskt kan inte alls vara meningen med en enorm bostadsbrist, där fastighetsägare och mellanhänder tjänar stora pengar samt att nyproduktionen har stopp eller får förseningar. Dessutom skapar hotellrörelserna inte minst oro och sociala störningar i berörda fastigheter...och vi brakar nu in i en lågkonjunktur.

Åderlåtningen av hyresrätter
Dispenser som Hyresnämnden beviljat i Stokholm kan betyda att minst 4000 hyresrätter försvunnit från vanliga bostadsssökanden.  Och beaktar man att fastighetsägare ordnar svarta hotell så kanske ytterligare 1000 hyresrätter försvunnit från hyresrättsmarknaden. Och för svarta hotell kan fastighetsägaren få endast böter om fallet anmäls, om siten förstått rätt.

Obskyra mellanhänder vill helst gömma sig
Hem och Hyra nr 5 möter i sin research att mellanhanden inte gärna svarar på frågor om antalet
bostäder som man arbetar med och syftet eller annat rörande verksamheten. Fastighetsägarna med hotell verkar inte benägna ge något tillbaka till marknaden, dvs bygga hyresrätter.

Så till Sundbyberg
Den inledande bilden ska vi nu ägna intresse. ApartDirect på Sturegatan 35 är en mellanhand som mellan 2014 och 2018 tiodubblat sin omsättning till nästan 118 mnkr och samma år redovisar vinst om drygt 2,25 mnkr. Detta enligt Hem&Hyra nr 5. Mellanhandem vill inte säga hur många bostäder verkamheten omfattar. Enligt sitens lägehetsutdrag finns det 7 hyresrätter i fastigheten; och hotellets omfång ges ej i utdrag ur lägenhetsregistret men hotellet omfattar de två nedre våningarna och man kan gissa att hotellet omfattar 5 - 7 hyresrätter av olika storlek.

Här i Sundbyberg lär finnas åtminstone tre mellanhänder till i centrum: en på Bergsgatan och två på Fredsgatan men eftersom de "gömmer" sig vet vi inte vilka mellanhänderna är. De finns inte i
Stadens Näringlivsregistret, ännu i alla fall.

Siten frågar Peter Schilling
Curt Wahlund <mittsundbyberg@gmail.com>tors 22 aug. 14:32
till Peter, (Peter Schilling(S) är kommunordförande)
ApartDirect har dykt upp på Sturegatan augusti i år. Vad säger du om att kommunen beviljar bygglov för hyresrätter och sen beviljas tillåtelse för blockuthyrning/hotellrörelse med månadskostnad på 20-30000 kr eller mer. Är det så det ska va? Kan Förvaltaren hitta på detsamma?
Ditt yttrande avses publiceras.

Peter Schilling Peter Schilling

Peter Shilling svarar
Hej Curt!
Företaget har ansökt om att få bedriva hotellverksamhet. De uppfyller kraven. Därmed kan de bedriva hotellverksamhet. Jag är för näringsfrihet. Jag förstår inte vad problemet är. Kan du kanske förklara närmare hur du ser på saken? Förvaltaren kan inte driva hotellverksamhet. Det ingår inte i deras uppdrag.

Curt Wahlunds kommentar
Min kommentar betr Peter Schillings inlägg framgår av vad som skrivits ovan. MEN ändå: Först ger kommunen markanvisning, sen förhandlas byggrätten och därpå beviljas bygglov med syftet hyresrätter. Ska detta kunna ändras genom ett Hyresnämndens penndrag som i beslutet tillåts utplåna bruksvärdet. Hur kan detta få ske?! Hyresnämnden kan inte tillmätas politisk makt. Nämnden tar inte hänsyn till vad som gäller i verkligheten: mycket stor bostadsbrist, nyproduktion som haltar, och lågkonjunktur runt hörnet. Förvaltaren skulle ex-vis i år påbörjat byggandet av fastigheten vid Hamngatan/Parfymfabriken, men nu blir det i bästa fall nästa år. Det haltar även här.
Vi kan flytta över ”näringsfriheten” som Schilling nämner till hyresgästen som då blir ”frihet är det bästa ting”. Styret (S,C och L) har bestämt att inga fler hyresrätter i Förvaltaren skall få ombildas till borätter. Man beskär den enskilde hyresgästen hos Förvaltaren rätten att få äga sin bostad (i första hand för de fall där ombildning skulle ha skett eller hade planerats före regimskiftet).
 

- Curt Wahlund 28 sep 19 -


Källor:
Tidningen Hem&Hyra nr 5 augusti 2019 
Hyresgästföreningen
Hyreslagen samt dess förändringar per 1 och 2 oktober 2019
Det händer mycket i hyresrätternas värld! Mittsundbyberg.se rekommenderar medlemskap i 
Hyresgästföreningen för information i tid!