Nr IV dec 17

Stadsplaneprocessen söder järnvägen  - lägesrapport.

Innehållet i texten ovan kan komma att ändras. Först efter ett reviderat, nytt planprogram och därefter beslutad detaljplan  samt flera samråd under resan  är det klart med resultatet. Se frågan och svaret nedan!
Innehållet i texten ovan kan komma att ändras. Först efter ett reviderat, nytt planprogram och därefter beslutad detaljplan samt flera samråd under resan är det klart med resultatet. Se frågan och svaret nedan!
Lägesskiss presenterad den 5e december. Flera pusselbitar återstår innan klart. Bild fr Kommunen
Lägesskiss presenterad den 5e december. Flera pusselbitar återstår innan klart. Bild fr Kommunen

Vad händer härnäst?
Vi frågar Fredrik Holmberg, kommunikatör i kommunen och engagerad i planprocessen. 

"Kommumstyrelsen väntas inte godkänna planprogrammet förrän vid sitt möte den 12 mars 2018. Tiden har inte medgivit tidigare beslut. Just nu pågår ett intensivt arbete med att sammanställa de underlag som olika interna resurser (trafikplanerare, planarkitekt, VA-planerare etc.) tar fram. Dessa underlag innebär en förändring av det programförslag som vi hade på samråd i april förra året och tar även in den samrådsredogörelse som utdelades vid mötet igår. När KS har godkänt planprogram-met väntar vi oss nya planbesked för det fortsatta arbetet med tre detaljplaner. Den första detaljplanen berör ytan över tunneln och det är den som går ut på samråd hösten 2018 (förmodligen september). Övriga två detaljplaner kommer igång vartefter och samråd för dem ser ut att inträffa under 2019."

Föreslagna detaljplaneområden/ordning. Bild nedan fr Kommunen

Muslimska migrationsscenarior
SEs risk för höga andelar oroar!

Grafiken nedan är hämtad ur The Guardian med källan Pew Research Center. Den visar migrationsscenarior, projekterad andel muslimer i den totala folkmängden. Rödaktiga cirkeln visar noll i tillväxt occh den blåaktiga högsta tillväxt

Tre scenarier återges.
Noll migration mellan 2016 och 2050
Medium migration där flyktflödet slutat men migrationen sker av andra skäl.
Hög migration visar om migrationen skulle fortsätta på sätt som då flyktingar kom


I scenariot medium, som kanske troligast, skulle Sverige ha den högsta muslimandelen eller 20,5 %. Finlands muslimandel skulle bli från 2,7 % till 11,4 %.

Skulle hög migration gälla för vårt land blir muslimandelen hela 30,6 % år 2050. Finland och Norge skulle få 15 % resp 17 %.

Källa: The Guardian

Granen på Nybergs torg matchar
inte alls San Prosperogranen!

Det är rätt märklig att julgranen på Nybergs torg ska se lika menlös ut år in år ut! Detaljhaneln borde ta tag i detta på egen hand. Julgranen skall sprida glädje och julstämning. På samma gång: ljusdjuren ställer man på Stationsgatan. Genialiskt! Ingen affärsgata väl. Varför gör Staden oftast fel när det gäller Sturegatan!? San Prospero ligger i ort utanför Modena i Italien.
Bilder: mittsundbyberg

Båtvarvet måste flytta så småningom - men vart av vem?

Enhetlig vinterklädsel påbjuden.
Enhetlig vinterklädsel påbjuden.
Göran Jämtin värmer plastklädseln med en värmeblåsare så att den smiter tight kring båten.
Göran Jämtin värmer plastklädseln med en värmeblåsare så att den smiter tight kring båten.

För kanske ett per år sedan ägnade sajten intresse för båtklubben, Sundbybergs Båtklubb, 100 år 2015. Det beskrevs då att klubben betalade ett årsarrende i storleksordningen 88 tkr eller vad en trerummare på Ågatan kan kosta. Med 160 båtar/båtägare blev genomsnittskostnaden ca 550 kr/år.

Arrendekontraktet 1994
Av arrendeavtalet från 1994 framgår att Kommunen vidtog en mängd åtgärder i samråd med klubben och att klubben medverkade i möjlig utsträckning med arbetsinsatser. Det här gjordes:

Lodning av ån före byggstart/muddring av ån/ markförstärkning av upptagningsplats/betongfundament för kran med kranbrygga/spolplatta 8 x 15 meter/erforderlig förstärkning av markområde för båtuppläggning/ Utplaning av område V1 för båtuppläggning och utjämning av nivåskillnad mellan V1 och Löfströmsvägen till V2 för båttransporter/skydd vid järnvägsbron/erforderlig förnyelse av bryggor som skadats vid en exploatering. Dessa förutsätts få samma utförande och standard som befintliga bryggor, dvs pålade träbryggor, ca 2,6 m breda/flyttning av kran för båtuppläggning inkl kranförråd/ flyttning av elcentral till kranförråd. Återanslutning av befingtlig anläggning/erforderlig teknisk försörjning el till område V2.

Alltså ett mycket omfattande arbete vars kostnad ej efterforskats. Men visst gick det åt en heln del skattepengar som kan ha motiverats av båtkultur som funnits sen 1915.

Dagens båtar i miljonklass
Idag är båtarna riktiga skön- och storheter i miljonklass. Ingen båtskatt, klubbmedlemmarna kan åka ut till två arrenderade öar.
Bränslet kan vara en stor kostnad. Båten kräver underhåll och skötsel. Välskött båt kan vid försäljning ge mer tillbaka än inköpspriset.

Färska samrådsredogörelsen säger att flytt står fast
Intresset nu är vad som händer med båtvarvet då nya stadsdelen söder om järnvägen realiseras. I kommunens färska planprogramsamrådsredogörelse heter det om båtvarvet:.. kommer det att bli aktuellt med ca två lägre byggnader om 1-2 våningar som kan innehålla café- eller restaurangverksamhet... ...båtuppställningsplatsen är en lämplig yta för en ny park som kan innhålla mer aktivitet för att avlasta Marabouparkens lungna karaktär...innebär både tryggare stråk och mera liv och rörelse över hela året...
Behovet av att flytta varvet till annan plats ligger fast. Båtförvaring i förtjockat bullerplank längre uppströms studeras vidare; diskussioner med Stockholms stad om nytt varv i på möjlig plats i närheten förs. En verksamhet som sköts av båtklubben kan vara aktuell på denna plats såsom café- eller restaurangverksamhet eller dylikt.

Finns längre särskilda skäl för en Stadens finansiering?
En fråga som infinner sig är om kommunen finner särskilda skäl att finansiera nytt båtvarv. 160 båtägare som har råd med dyra båtar utgör inte längre en grupp som behöver stöd av skattebetalarna; det borde räcka med en anvisning av mark att nyttja på egen bekostnad och mot markarrendeavgift.


Bopriser och byggandet i psykologisk utförslöpa

- Sieur Athos - dec 17 -

Craving For Freedom

Vid Allaktivitetshusets första sopplunch den 6 oktober var Zoe Finer, stadens sångstjärna, gäst. För en mycket stor publik sjöng hon egna låtar som hon komponerat och skrivet orden till. Succé! Det var första gången hon framförde egna låtar samlade vid en föreställning. De handlar  mycket om själva livet.

Det videoklipp du kan höra här från sopplunchen heter Craving For Freedom, av Dee-MAC ft., alltså inte hennes egen låt.

Om du klickar på fullskärmsrutan längst ner till höger på själva videon så får du låten på hela din skärm.

Johan Storåkers
toppar dubbelt
i L-val

Johan Storåkers (L)
Johan Storåkers (L)

Sundbybergs kultur- och idrottskommunalråd Johan Storåkers (L) toppar det förslag till kommunfullmäktigevalsedel som Ls nomineringskom-mitté lägger fram vid ett beslutande medlemsmöte den 13 december. Storåkers kom också överst när Liberalernas medlemmar tidigare i höst höll rådgivande omröstning som ett led i arbetet med att sammanställa förslaget till valsedel.
Storåkers säger: Jag är stolt och hedrad över att vår nomineringskommitté visat mig detta förtroende och ser ödmjukt fram emot den fortsatta demokratiska processen att fastställa vår valsedel
Förslaget till valsedel omfattar 29 namn spridda över stadens olika stadsdelar. Den yngsta är 18 år, den äldsta 86. 

Kommunen överför lagenligt 75 mnkr från sitt allmännyttiga bolag Förvaltarens utdelning

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag, som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktie-bolag. Den nya lagstift-ningen innebär bland annat att en kommun som ägare till allmännyttiga bostads-bolag har möjlighet att ianspråkta delar av överskott från verksamhet till vissa syften och åtgärder. Sundbybergs stad har i enlighet med lagen ianspråktagit utdelning.

Du kan läsa Samtal med Förvaltarens VD Petra K Ek-ström under menyns Företag!

Staden förfogar över
bo- och hyresrätter.
Hur många?

De lägenheter som staden idag förfogar över, antingen genom en bostads- eller hyresrätt, används för kommunens bostadsför-sörjningsansvar. I ansvaret inbegrips bland annat omhändertagandet av de ensamkommande barn som blivit anvisade kommunen. Antalet lägenheter för hantering av kommunens bostadsförsörjningsansvar varierar efter behov.
 
Av de till kommunen anvisade ensamkommande barnen finns endast ett fåtal som bor i Sundbyberg inom olika boendeformer. Övriga är placerade i andra kommuner, då kommunen har brist på boenden

Har kommunen köpt
30-talet borätter
i Hallonbergen, i brf Terränglöparen 9 med 463 bostäder?
 

Det sägs att detta möjliggjorde bildandet av borättsföreningen.

Staden säger:
Sundbybergs stad förvärvade i juni i år 32 lägenheter, i fastigheten Terränglöparen 9, i Hallonbergen som ett bidrag till att säkra rådigheten över kommunens samlade behov för bostadsförsörjning. Avsikten är att möta olika målgruppers behov.  

Första fastigheten
i Fabriksparken
växer i höjden

Efter långt "grundskede" med mycken pålning i sank mark växer nu den första fastigheten i höjden.

Bilden tagen från blivande Vasagatan.
Bilden tagen från blivande Vasagatan.

Ljussättning på kv Rökeriets byggnader
vid Nybergs torg

Den 12e december invigdes ljussättningar på två fasader till kv Rökeriets byggnader vid Nybergs torg. Ljussättningen är i form av konstverk skapat av konstnären Ola Wikström, som sen femton år jobbar med spännande collageteknik som "lurar" hjärnan att förflytta sig till bekanta platser och känslör.
Bilderna förstoras vid klick!

Ljusbilderna invigs. Fr v Urban Holm, Förvaltaren, Stefan Bergström, kommunalråd (C) och Ola Wikström, konstnären som skapat ljussättningen på byggnaderna på bilderna nedan.

Tuvan Skateboardbana

Här ett par bilder från brädbanan i Tovanparken. 
Detta är bättre än stenramperna i Tornparken
som man åkte på förr.
Skelettet i banans botten är gjort av konstnären Vegan Flava. Fantastiskt.
Klickbara bilder för förstoring.