E-handeln och de stora mallarna utgör svår konkurrens för butikerna i centrum. Centrumutvecklingen är en annan hård nöt för detaljhandeln...de närmsta tio åren. En del talar utan förbehåll om att ”Det blir bättre” men glömmer då att "långvariga bistra tider väntar runt hörnet”. Väntad lågkonjunktur är ett annat inslag i problembilden. Hit hör också Kommunens åtaganden i framtiden som pekar på att ekonomin säkert ger årliga underskott, om ej skattehöjning. 40 miljoner togs förra året i kommunutjämningens namn. Det finns en låda uanför Sundbyberg som också påverkar oss. Hit hör tex Svag krona; Brexit; Spelet USA-Kina samt stagnerande och nedåtgående marknader med vissa inslag från gången högkonjunktur. - Curt Wahlund

Detaljplan 1 och Järnvägsplanen är ännu inte tagna men Trafikverkets nyliga information till hushållen om förberedande uppgifter visar att verkligheten är här även om i filttofflor tillsvidare.
Så till samtalet.

Christina Blomberg
Stadskärneföreningens Ordförande
Samtalar med sajtens Curt Wahlund

 

Alla ska vara med...
1. Stadskärneföreningen arbetar för en attraktiv och levande kärna. Till årsmötet har föreningen inbjudit de detaljister och serviceenheter som står utanför.
Vad har du för förhoppningar om att ha nått fram till alla betr de
samordningsfördelar som nu behöver gälla om tex gemensamt öppethållande, destinationsreklam, samarbetet med kommunen inkl handelns krav?

Jag har arbetat med både köpcentrum och stadskärnor under många år och ser hur stadskärnorna under lång tid tappat marknadsandelar till köpcentrum och externhandelsplatser. Det som gör konsumenterna trygga är att de vet vad produkten, dvs
handelsplatsen, står för; när det är öppet, vilket utbud som finns, var man kan parkera osv. Dessa delar måste stadskärnorna bli bättre på men att vara handlare i dag är tufft. Att själv kunna styra över sina öppettider och därmed sin personalkostnad, känns för många som en överlevnadsfaktor och en självklarhet. I ljuset av detta är samordning och styrning i en stadskärna ganska svårt att uppnå även om de flesta rent logiskt förstår styrkan i det. Med det sagt vill jag ändå påstå att vi tålmodigt arbetar med dessa frågor.


Ersättningsfrågor
2. När tvärbanan byggdes var inte alla handlare och serviceföretag jublande glada över den ersättning som bjöds efter förhandling. Vad slags ordning eller system kommer att användas vid centrums omdaning?

Angående eventuella skadeståndsanspråk med anledning av överdäckningsprojektet så skall sådana krav ställas till Trafikverket varför jag hänvisar till dem för svar på denna fråga.
Se vad Trafikverket säger i högra spalten!


Ersättningslägen
3. Buller och skakningar vid bygget av tunneln och vid transporter längs Järnvägsgatan kan skapa problem för vissa rörelser. Kommer ersättningslokaler att finnas för sådana företag?

Stadskärneföreningen är ett bra forum för Trafikverket att få kontakt med många fastighetsägare samtidigt och som kan hjälpa varandra med temporära lokaler för de aktörer
som kan komma att behöva flytta. Vissa verksamheter kanske väljer att ta time out, flytta permanent eller flytta till temporärt läge. Arbetsgången är dock att Trafikverket för dialog
med respektive fastighetsägare och än så länge har de inte nappat på våra förslag om en sådan här samordning, vi hjälper gärna till att koordinera hyresgäster som behöver flytta och
vakanser kan nyttjas, triangelbyten mm.


Marknaderna
4. I vår börjar ledningsarbeten på Stationsgatan. Kommer marknaderna att försvinna i år? Kanske ett utmärkt tillfälle att pröva väderberoende marknaders berättigande! Kanske dags att istället göra destinationsreklam om man fårordning på ”alla med” och kanske om tunnelbygget i sig kan fås att locka utsocknes så småningom?

Vi hoppas att marknaderna kan arrangeras trots ledningsarbeten och annat, kanske är det så att de kommer behövas mer än någonsin för att förmå besökarna att fortsätta komma till stadskärnan trots byggstök.

Alla trafikflöden
5. För butiksägarna är det utomordentligt viktigt att få veta hur alla slags trafikflöden gestaltas. Ju förr desto bättre. Om företag ser idel problem i framtiden är det ju läge för flytt till annan marknad. Har du något att berätta om flödena?

Hur flödena kommer att se ut under byggtiden är fortfarande ganska svåra att bilda sig en uppfattning om. Trafikverket har inte hittills varit så detaljerad i sin information. Denna tillgänglighetsfråga handlar både om att förmå besökarna att komma tillstadskärnan trots byggstök men också att besökarna, när de väl är på plats, upplever att det är möjligt att ta sig fram dit de är på väg. Till detta kommer utmaningar med
varutillförsel, sophantering och räddningstjänst. När det gäller framtida flöden i den nya stadskärnan arbetar jag för att få staden intresserad av att tillsammans med stadskärneföreningen planera för var och hur mycket ny handel mm som bör och kan
etableras samt var, för att få bästa kommersiella
förutsättningar i nya stadskärnan. Det är viktigt att samla verksamheter längs de stråk och noder som bedöms få störst flöden. Staden har tillsammans med föreningen tagit ett sådant kliv genom en gemensam workshop förra våren om behov av funktioner och utbud i nya resecentrum. Det var uppskattat och
välbesökt.


Parkeringar
6. Parkeringsplatser blir en ännu större bristvara. Tex då Järnvägsgatan får byggplank som nästan når trottoaren på norra sidan. Ack ja.
Varvet borde kunna bli en parkeringsplats sommartid då båtarna är i sjön. Aktivitetsalternativet eller ”Playa Bergström” som fanns där förra året kan gott upphöra. Längre parkeringstider på varvet kan lossgöra p-platser i centrum. Vad säger du om detta förslag?

Jag håller med om att parkeringsplatser fortfarande är mycket viktiga för handeln. Även inne i Sthlm city finns kantstensparkeringar trots att en väldigt stor andel av besökarna åker kollektivt, cyklar eller går. Att tänka utanför boxen när det gäller att hitta ytor som kan användas som temporära parkeringar är nog nödvändigt, särskilt i Sundbyberg. Dock tror jag att just det föreslagna läget är för långt bort från centrum för att det skall framstå som ett attraktivt alternativ för besökarna. Vi människor är väldigt bekväma och vill inte gå så långt, till eller ifrån en parkering, längre än 200-250m ger lägre beläggning på en parkering.

Tiggarna
7. Styrelseordföranden har meddelat att kommunens Styre inte vill förbjuda tiggeriet utanför butiker. Vad har tiggarna i siktet? Jo, varje morgon på ruta ett igen. Kontantlösa samhället är här och man får inte längre nämnvärt med slantar. Borde de inte göra nytta i hemländerna? Det ska noteras att Kommunen bestämmer om visst tiggeri ska förbjudas i Ordningsstadgan.
Hur ser Stadskärneföreningen på denna fråga?

Stadskärneföreningen har inte tagit ställning i just tiggeriets vara eller icke vara, däremot tog vi under förra våren initiativ till ett säkerhetsprojekt tillsammans med ICA Handlarnas Förbund, lokalpolisen, staden, fastighetsägare och ett antal näringsidkare. Fokus var då främst att skapa trygghet och säkerhet i området utanför ICA Supermarket på Landsvägen, Sundbybergs Torg och utanför Signalfabriken. Snatteri och narkotika bedömdes då som
större problem än tiggeriet.


Fastighetsägarna och hyrorna
8. Vad kan föreningen göra för att fastighetsägarna inte åberopar markprishöjning för hyreshöjning då ”byggkriget” börjar. En frysning from lämpligt datum borde vara på sin plats.

En frysning som du kallar det riskerar att uppfattas som kartellbildning och inget som våra fastighetsägare varken vill eller skulle våga ägna sig åt. Vakanser är kostsamma för
fastighetsägarna och det är min erfarenhet att man i dialog med sina hyresgäster alltid försöker hitta lösningar som bägge parter kan acceptera. Det viktiga är att föra en dialog, ibland kommer en hyresgästs konkurs som en överraskning för fastighetsägaren, i sådana lägen hade man ju önskat att parterna hade pratat med varandra om situationen så kanske
det hade kunnat få en annan utgång.


Reklampratare
9. Under januari och februari i år kunde sajten fota 50-talet sk reklampratare. De är sen flera år förbjudna och tillstånd från polisen går ej att få. Mycket arbete lades ner för att få bort dem och invånarna vill inte ha dem tillbaka. Är det inte föreningens uppgift att informera om detta förbud i nyhetsbrev eller då företag övertas eller nystartar?

Reklampratare kan på grund av sin utformning vara ett tillgänglighetsproblem men min erfarenhet från andra städer är att det har tagits fram godkända reklampratare som fungerar för synskadade (skyltens fot är utformad på ett sådant sätt att den går att avläsa med den vita käppen). Flertalet kommuner har ställt krav på näringsidkarna att byta till dessa skyltar.
Staden har inte tagit upp denna fråga med oss så jag har inte uppfattat att det är ett stort problem. Fredrik Härdén sitter ju i vår styrelse. Det blir i så fall en sak för den nya styrelsen att ta tag i om de bedömer det som angeläget.

 

- Curt Wahlund - maj 19 -

"Jag bodde i Mariehäll några år i början av 2000-talet. Det var först då jag lärde känna Sundbyberg och blev förtjust i denna charmiga och unika småstadskänsla mitt i storstadsregion"

Christina har en utbildning inom Advanced Center Management från KTH och är civilekonom med fördjupning inom marknadsföring från Handelshögskolan i Göteborg. Christina har även studerat varumärkesutveckling på Berghs School of Communication och Handelshögskolan i Oslo.
Christina fungerar ofta som projektledare och med sitt stora nätverk av samarbetspartners, byråer och leverantörer kan lämpliga arbetsgrupper effektivt sättas samman för en rad olika uppdrag.

Christina Blomberg - Fastighetskonsult
Christina Blomberg har en gedigen erfarenhet av dagligvaru- och detaljhandel samt hotell- och restaurangbranschen. Christina har som affärsområdeschef på Coop Sverige drivit restaurang- och fast food-verksamheter på en lång rad köpcentrum och handelsplatser runtom i Sverige. Under de senaste sex åren har hon arbetat för fastighetsägaren Steen & Ström med konceptutveckling och marknadsföring av både befintliga köpcentrum och nybyggnadsprojekt. Därefter har uppdragen mer och mer inriktats på stadskärnor och platsutveckling.

Christinas företag
Assentra Consulting ägs av Christina och hennes man.

Christina arbetar med kommersiell utveckling av handelsplatser. Verksamheten är inriktad på stadsplanering, konceptutveckling, marknadsföring och positionering av köpcentrum, stadskärnor och handelsområden.

Steen & Ström har anlitat Assentra för utvecklingsprojektet Galleria Boulevard i Kristianstad.
Sandvikens kommun och Kiruna kommun har anlitat Assentra för sina stadsutvecklingsprojekt. Sundbybergs stadskärneförening valde 2017 Christina Blomberg till ny ordförande.
Sedan 2016 arbetar Christina även som konsult åt WSP Analys & Strategi.


 

Ersättningsfrågor
Info från Trafikveket

När vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll påverkar vi ett antal fastigheter och byggnader längs sträckan. Vårt mål är att påverka så lite som möjligt och vi gör vad vi kan för att minimera intrång och skador på mark och fastigheter.

Förebyggande åtgärder
Så här jobbar vi för att minimera påverkan på mark, byggnader och verksamheter under byggtiden:
Steg 1: Vi utreder byggets påverkan på mark, byggnader och verksamheter och hur bygget berör fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende.
Steg 2: I dialog med fastighetsägare utreder vi åtgärder för att minimera negativa konsekvenser som kan orsakas av störningarna från våra byggarbeten. Det gör vi inom ramen för vad vi bedömer är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Förebyggande åtgärder kan vara bullerdämpande åtgärder, exempelvis mindre ombyggnationer, och tillfälliga lösningar för gång- och cykeltrafiken utanför en byggnad.
Steg 3: Vi jobbar kontinuerligt med att kontakta de fastigheter som påverkas mycket och kan vara i behov av en förebyggande åtgärd. I vissa fall behöver vi skriva avtal med fastighetsägare om åtgärder som vi behöver genomföra.

Vad innebär skador?
Vår utgångspunkt är att undvika att våra byggarbeten leder till störningar. Det är tyvärr inte alltid möjligt. Under byggtiden kan du som är fastighetsägare, bor eller har en verksamhet i närheten av vårt arbetsområde påverkas negativt av störningar. I vissa fall kan störningar leda till en skada.

Exempel på skador som orsakas av störningar från byggarbetena är:
• skador på egendom – till exempel sättningar i husgrunden, skadade fönster och sprickor på hus och i bostäder.
• ekonomiska skador – till exempel inkomstbortfall i en rörelse.

Om du drabbas av en skada
Trots våra förebyggande åtgärder kan skada uppstå. Om du vill anmäla en skada ska följande krav vara uppfyllda:
Det ska vara en viss typ av störning som gjort att skadan uppstått. Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ – till exempel buller, vibrationer eller försvårat tillträde till affärslokal.
Du ska kunna visa skadan. Det kan göras på flera sätt, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.
Det ska finnas ett samband mellan vårt byggarbete, störningen och skadan. Du ska kunna visa att det är utbyggnaden av Mälarbanan som har lett till störningen och skadan.

Du ska ha försökt begränsa skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler störningar och skador till Trafikverket.

Orts- och allmänvanliga störningar.
Störningar som redan förekommer i området, eller är så kallade allmänvanliga, är störningar som man får tåla om de förekommer på en rimlig nivå. Trafikbuller i en stad ger till exempel inte rätt till ersättning. Regeln om att man får tåla vissa störningar gäller inte om vi varit oaktsamma i vårt arbete.
Vart vänder jag mig om jag vill anmäla en skada?
Ju tidigare vi får en anmälan om en skada desto bättre. Då försöker vi hitta olika åtgärder för att begränsa skadan.

Kontakta Trafikverkets Kontaktcenter för att anmäla en skada.
E-post: kontaktcenter@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

Här återges den vision som Christina lämnade vid föreningens årsmöte den 24 april 2019
Sundbyberg i april 2019

Min vision är att Sundbyberg blir omnämnd och betraktad som ett föredöme inom
stadsutveckling genom sitt sätt att tänka utanför boxen och använda överdäckningsprojektet som en anledning att skapa en destination av Sundbyberg som sticker ut. Den medvetna strategin och effekterna därav blir så omskrivna, även internationellt, att det får fastighetsutvecklare, investerare, kommuner och utländska aktörer att på bred front söka sig till Sundbyberg för att få veta mer om hur man vänder byggstök till besöksanledning.

Jag tror att vi har alla möjligheter att kunna åstadkomma detta, vi har de största
fastighetsbolagen på plats redan, som är investeringsvilliga, vi har engagerade näringsidkare
med unika butiker, vi har tillväxt inom samtliga kategorier (DV, SV, café&rest), topp fem i
riket, vi har en kontrastrik stadskärna med gammaldags småskalig charm och superurbana
miljöer med storstadspuls, detta, just detta, är Sundbybergs USPs unique selling
propositions, de unika säljerbjudandena, som särskiljer oss från övriga kranskommuner och
förorter till Sthlm. Låt oss ta vara på detta!


Christina Blomberg
Avgående ordförande
Sundbybergs stadskärneförening