Nr V 30 jan 18

Bild ac
Bild ac

Ja, var är alla professorer? Jo, de gör givetvis betydelsefulla insatser i sina lärosäten där föreläser och forskar, en del finns ibland i styrelserum, håller anföranden, skriver böcker…
Det finns ca 4000 professorer. Ungefär hälften har tillkommit efter Befordringsreformen 1999. Runt 25 % är kvinnor. Reformen medförde att lektorer med tillräckliga meriter kunde bli professor. Tidigare gällde att man kunde bli professor genom att söka särskilda professorstjänster.
De nya professorerna har inte samma ställning som andra professorer. En del har fått chansen att forska men de tjänar mindre än förut med oförändrade arbetsuppgifter jämfört med tidigare. Wikepedia listar 48 lärosäten med professorer.
Professorerna med sina kunskaper utgör en samhällelig resurs och man kunde vänta sig att de skulle synas och höras mera på andra scener, tex i riksdagen och i andra politiska fora.
I riksdagen fanns enl Wikipedia följande utbildningsnivåer mandatperioden 2002-2006 uttryckta i % av totala antalet 349: Grundskola 8; Gymnasium 20; Akademiska studier utan examen 20; Akademisk grundexamen 47; Högre akademisk examen 4 ;Inga uppgifter 5.

Och i TV så klart. Varför inte anlita professorer för att låta oss höra vad de håller på med och vad de tycker om samhället och utvecklingen på olika områden tex digitaliseringens framfart på flesta yrkesområden. De kunde ersätta, om inte alla, så rätt många av dessa ständiga matlagningsprogram som står en i halsen och som synes få evigt liv.

På Kulturfronten
Från Kultur- och Fritid
Kommunen hyr Bristollokalen på ett år och får man förvänta sig att man löser frågan om hyresgäster och får intressenter villiga att ta över hyreskontraktet. Kulturmöjligheterna i
centrum är alldeles för knapphändiga och man hade förväntat sig att kommunen tog på sig hyran till dess att intressentfrågan lösts och att man avser jobba med marknadsförare.
Här från Kultur- och fritidsnämndens möte den 25 jan.:
Kultur- och fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB beställer förhyrning av lokalen Bristol i fastigheten Kapellet 1 i centrala Sundbyberg för en tid som inte överstiger ett (1) år.
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren ta fram ett underlag för en långsiktig lösning för kulturverksamhet i lokalen.
 
Vänsterpartiet reserverade sig till förmån från förvaltningens ursprungliga förslag utan tidsbegränsning av det kommunala åtagandet vad gäller inhyrningen av Bristol.

 
Övrigt å kulturfronten bla:
Platsen i Milot där Ridhuset ska bli till  har visat sig mindre kontaminerat än befarat.

Allsporthall som det pratats om tycks vila. Och vad göra med gamla idrottsplatsen om byggs?

Andra spörsmål är utvecklingen av staden och behov av 20/40 hallar; isbanor; fotbolls-planer, Ursviks motion mm; 

Bostadsmarknaden fortsatt ner 
Här på begäran mäklarstatistik för Sundbyberg.

En del marknadsexperter tror att det hela ska stabiliseras. Vad som kan ske enligt sajten är viss efterfrågan inför de kompletterande amorteringsreglerna som träder i kraft 1 mars. Därefter fortsätter mycket säkert den psykologiska utförslöpan.
Europa, ja "hela världen" går bra ekonomiskt 
nu. Men IMFs VD Christine Lagarde sa vid nyliga World Economic Forum bla(ur rapport i The Guardian): 

Vem betalar den här skyltningen?
Skylten står vid vägen upp till Toppstugan och
håller aktivitetsreklam sen 2016!

Den här skyltställningen står på någons mark - Förvaltarens eller kommunens. Vem debite-as upplåtelsen? Eller sker en extern hyresfakturering som attesteras av någon ovetande? Toppstugan i sig är en kommunal angelägenhet.

Vi har läst
att Picard i Bankenhuset stänger. Man säger att butiken i Solna ligger för nära.
Sajten har inte sett mycket av marknadsföring från Picard. 

att M-styret förlorat majoriteten i kom-munfullmäktige. MP-ledamöterna sviker på grund av att MP-distriktet lagt sig i efter att gruppledaren avhysts från Stadshuset pga
arbetsmiljöproblem.

1918 & 2018

Något att minnas.
Något att förvänta.


1a värlskriget upphör i november 1918
1918 förorsakade krismakternas minspärar och hinder av andra sla betydande besvärlig-
heter vår handelsflotta. Kolningsstationers stängning gav stora problem för den svenska handelsflottans koleldade fartyg.

1918 inleddes med svår livsmedelsituation.
För sena ransoneringar på baslivsmedel var huvudorsaken och särskilt balnd storstädernas invånare var hunger vanlig. Genom avtal fick vårt lamd senare tillförsel av bla spannmål, majs, foderkakor, råfosfat, smörjoljor och kaffe.

Den 11 november kom den tyska kaputilationen. Redan den 9e hade tyska ubåtsflottan givit upp. Tyska armen marscherade hem fullt beväpnade till ett land som inte var förstört av kriget. Kriget vanns egentligen av entantens och USAs blokad av Nordsjön som svälte ut tyskarna, som för övrigt inte ansåg sig besegrade och åberopade förräderi i armén.
Fred slöts 1919 som träödde ikraft 1920.

Du kan läsa mer om kriget på denna sajt och gå då till länken:
http://www.mittsundbyberg.se/hist/allm%C3%A4n-historia-5512571

Henning Throne Holst kommer till Sund-byberg och Marabou i november 1918

Henning Throne Holst styrde Marabou genom svåra skeden som det sista året av första världskriget då landet sviktade försörj-ningsmässigt. Sedan kom  efterkrigs-tidens ekonomiska kriser och arbetslöshet samt engelska sjukan. Vidare börskraschen 1929 och de ekonomska krisåren i början av 30-talet också med arbetslöshet samt sedan andra världskriget följt av nya krig och det kalla krigets skuggor. Insatserna för Marabou var sett i backspegeln lysande!

Det är 100 år sedan Henning Throne Holst tog sig an Marabou. Boken "Mitt livs företag" utkom 1973. Curt Wahlunds referat av boken finns på länken:
http://www.mittsundbyberg.se/dom-gjord%C2%B4et/throne-holst-h-j-27698664

Nyligen testades Spacex´s Falcon Heavy i en "static fire", dvs man bränner alla motorer och håller raketen förankrad. Motorerna ska kunna bära last om 57 metric ton upp i rymden. Raketen, som ska föra människor till Månen. (för resa till Mars krävs Spacex´s Big Falcon Rocket) samt tyngre last av sateliter, har två boosters Falcon 9 raketer och mittenmotorn är en anpassad Falcon 9. Hela raketen är 70 meter hög. Raketen avses att provskjutas i den 6 februari med dagen efter som reservdagnära framtid om allt väl i utvecklingen. Vi är på väg till Månen och Mars och kolonisation där kan man säga, och detta tack vare suveräne entreprenören Elon Musk! Så ett spännande år att följa utvecklingen.

Övrigt
Operan och Dramaten tuggar forfarande på vilken kommun som ska ta emot NPC (NPC står för nytt produktionscenter - verkstäder, förråd, repetitionssalar). Man pratar nu med de kommuner som är intresserade alltså också vår Stad.

Projektet Mälarbanan säger på förfrågan att Stationsgatan kommer att grävas upp för ledningar till kommande järnvägstunneln. Jobbet tar 6 månader med början i höst.
Det hette förut att Sturegatan skulle grävas upp men nu heter det att den troligtvis inte berörs.

Nytt planprogram i mars
Som sas i förra uppdateringen kommer Staden med ett nytt justerat planprogram
under mars månad. I september räknar man med detaljplan 1 gällande bla torget, stationsbyggnaden och tunneln.

Om omnibussar
Samtal med Landstingets upphandlingsansva-rige visar att man inte utnyttjar möjligheten att upphandla tillsamans med de nordiska huvudstäderna. Däremot finns ett samarbete kring bussstandarder.

Landsgtinget är ingen "nybyggare" precis. Man ska ha både livrem och hängslen innan busslinje öppnas. Sålunda finns inte och kommer inte att finnas någon direktlinje mellan Ursvik och centrum. "De  flesta har ju bil" är svaret. En sådan linje borde vara till fördel för handeln in centrum och vara ett miljövänligt alternativ. Stadens största detalj-
handel, Hornbach, har ingen busslinje som passerar anläggningen. jo de har en hållplats
för nattbussen! Det verkar som politikerna i staden, oavsett årliga förhandlingar med SL, inte orkar åstadkomma något betr busslinjer.