Nr III okt 17
.

Farliga Mars lockar
All information som finns om Mars inklusive NASAs säger att planeten är fientlig och farlig för liv. Bilden nedan visar en solstorm som fått direktträff på Mars. Det var ett  korona-massutkast i september i år. Dödlig  strålning. I hela två dagar dröjde strålningen kvar på Mars yta. De här utkasten är givetvis ett hot mot austronater. Månresan tar ca 18 månader och utbrott under den tiden kräver skydd i rätt tid och av rätt sort. Huruvida det är möjligt skapa sånt skydd i Elon Musks marsfarkost återstår att få höra.
Dessutom saknar ju denna stenplanet luft och ozonskickt; vatten lär kunna finnas. Väldiga skillnader i temperaturen dag- och natt. 38 % av Jordens gravitet. Daghimlen rödaktig. Gryning och skymning är blå.

Jämförelse mellan Jorden och Mars. Nasa-bild ovan och nedan.
Det skär-lila visar den strålning som la sig på marsytan och försvann först efter två dagar.
Det skär-lila visar den strålning som la sig på marsytan och försvann först efter två dagar.

"Exiting among the stars..."
På videon nedan inleder Elon Musk ungefär med rubricerade. Men det klart det är annat såsom att vilja skapa en till beboelig planet för männskiligheten.

I sajtens förra uppdatering beskrevs kort Elon Musk, megaentreprenören, och hans enastå-ende projekt.  

På videon uppdaterar Musk SpaceX-projektet, dissikerar alla väsentligheter. Första marsresan planeras ske 2022, om fem år.
"Fem år är en lång tid" säger han på videon
medveten om allt som ska göras och klaffa.

Den raket som ska föra upp marsfarkosten heter BFR - Big Falcon Rocket. På den ska sitta 49 meter marsfarkost, som kallas BFS, totalt 106 m högt på startplattan. BFS ses på bilden härunder.

Vid de senaste 16 uppskjutningarna av satelliter med andra Falconraketer har raketen lyckligt återvänt, landat stående. Återanvändning så långt möjligt gäller! Och det betyder väldigt mycket för kostnaderna och konkurrenskraften.

På videon får vi occkså höra om spin-offs som
raketresor på Jorden. Det skulle ta 45 minuter från Los Angeles till London! Annat är att BFS skulle kunna spotta ut flera stora satelliter per gång och även plocka ner gamla som inte längre används.

Aniara missar Mars - förlorad till kosmos
Här Sieur Athos  referat av Harry Martinssons epos Aniara om 103 versar.

I Harry Martinssons epos Aniara evakueras människor från den svårt strålskadade jorden till Mars och Venus i syfte att jorden ska få återhämta sig, så den blir beboelig igen.

Handlingen utspelar sig 9000 år framåt i tiden. Sedan länge skötte tusentalet rymdskepp utrymningen, så resorna var en ren rutin; endast ett skepp med 14000 ombord hade gått förlorat för länge sedan.​

Aniara med sina 8000 emigranter ombord blir störd av en okänd asteroid och kommer ur kursen till Mars. Efter att ha behövt väja för Jupiters starka kraftfällt och ha blivit utsatt för Leonidernas grus blir det omöjligt att återvända. 

Från v: asteroid och Jupiter (bilder NASA) samt därunder bild på konstverket  "Leoniderna över Niagara" från 1883.

Skeppet är fångat i den djupa rymden och styr i riktning mot stjärnbilden Lyran. Det är en ytterst kvalfylld resa med hopp, hopp som grusas, hopp igen som efter år övergår i insikten om att det bara kan gå mot döden. Eländets elände i alla tänkbara former hemsöker individ och kollektiv allt eftersom skeppets olika system fallerar.

B ildcollage: mittsundbyberg
B ildcollage: mittsundbyberg

Miman, den sofistikerade rymdradarn ombord på Aniara, sköts av mimatorn, som också är berättaren av allt som sker ombord och återger enskilda människoöden från den strålsargade jorden. Miman är en människans konstruktion som blev så bra att den kunde fördubbla sin förmåga till en fantastisk nivå på egen hand. Den visade inte bara bilder från andra världar utan förmedlade också ljud, röster och lukter därifrån. Men den kunde inte uppge varifrån det kom. Miman blev den stora trösten på resan till den en dag fick in bilder från den helt förlorade Jorden och bröt samman i sin själ och blev oförmögen att leverera mer information från andra världar...

Efter 24 år finns inte många människor kvar. De fryser ihjäl i det svarta skeppet liggandes kring resterna av miman. 15000 år fortgår sedan ändas Aniaras resa med de dödas ...

- Sieur Athos okt 17 -

Konjunkturinstitutets budgetkritik
Statens budget för 2018 jämförd med 2017 års budget visar att utgiftsområdena totalt ökar från 948,6 mkr till 992,0 eller med 43,5 mkr. 

Konjunturinstitutet menar att den expansiva budgeten driver på tillväxten och sysselsättningen nästa år. De ljusa utsikterna för industrin ökar också investeringarna betydligt och exporten blir en stark tillväxtmotor. Samtidigt hålls uppgången tillbaka av den tilltagande bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Trots bristen på arbetskraft tar löneökningarna inte fart nämnvärt och inflationen, som de senaste månaderna stigit till över 2 procent, faller tillbaka igen nästa år.

Regeringens kraftigt underfinansierade budget för 2018 bedöms inte ligga i linje med överskottsmålet. Därför kommer det att krävas en åtstramande finanspolitik redan 2019 så att överskottsmålet nås. Om det offentliga välfärdsåtagandet dessutom ska bibehållas på 2018 års nivå, krävs det även budgetförstärkningar på ca 30 miljarder kronor...Få steg av de drygt 43 mkr är av strukturellt slag tex bidrar till att höja sysselsättningen. Arbetsmarknadens funktionssätt bör förbättras menar också KI.

KI visar egna och regeringens nyckeltal. Här några av dem:

En nedåtgående byggmarknad är här. Borätter, framför allt nyproducerade. allt svårare sälja. Bankers lånelöfte från köpavtalets tillfälle till inflytt - kan ta två år - gäller inte. Och hyresrätter för dyra för väldigt många. Vad resulterar detta i.
Också den internationella ekonomipyset
som kan komma att spöka.

Här i Staden har byggherrar stått i kö för att komma till den rätta kön för köp av bygg-rätter! Aj,Aj!

Tanken är ju att försäljningen av byggrätter söder om järnvägen ska ge intäkter för att betala Stadens andel - dryga miljarden idag - i byggkostnaden för järnvägstunneln, som börjar byggas 2020 är det sagt.

Vad kan hända eller Vad kan inte hända! 

- Sieur Athos okt 17 -

Sundbybergs Jazzklubb som denna höst blev tvungen att boka konserterna på gamla Folkets hus hoppas givetvis att kunna vara
åter på Bristol nästa år.

Idag jobbar Johan Malmgren, förvaltningschef på Kultur- och fritid, med intressentfrågor och har just avlåtit ett förslag till hyresavtal till Bristolvärden. Om det blir intressent(er) som får ta över hyreskontraktet eller kommunen får vi veta, hoppas Jazzklubben, under december månad. En lösning är väntad senast i början på nyåret.

När det gäller Friteatern så har båda verksamhetsgrenarna gått i konkurs och för Teater Bristols del skedde edgången den 10e oktober.

Tillgångar och skulder ser ut så här:
Friteatern på turné
Tillgångar 124.071
Skulder     815.573
Summa skulder blir 691.502 kr, oprioriterat
För Friteatern Teater Bristol ser skulder och tillgångar ut så här:
Tillgångar  48.474
Skulder     123.623
Summa skulder 75.198 kr, optioriterat 
Oprioriterade totala skulden uppgår till
766.700 kr. Ingen utdelning.

Åter till Bristollokalen. undertecknad, som också är redaktör för Jazzklubben, har som ägare till mittsundbyberg.se och är dess enda skrivare om inte annat anges, framfört följande till Nämndordföranden Johan Storåkers, förvaltningschefen Johan Malmgren och politiske sekreteraren David Nyström:
 

Apropå att musikal/dans/sång/musik har 500 sökanden till 100 platser borde Bristol få bitar därav. Som jag sagt förut kommer helt säkert de intressenter som nu vill vara med i Bristolutvecklingen att vara upptagna av att göra bra ifrån sig på det egna området och ha föga eller ingen tid för den utveckling som behövs för att fylla lokalen med events a la industritänk.

Så första året bör få en marknadsförare, kanske delad med Allaktivitetshuset. Det gäller ju också att tillföra Sturegatan och city köp-och kulturkraft!
Curt Wahlund - mittsundbyberg.se

- Sieur Athos okt 17 -

Jessica Raynee, Winston & Elle     Foto mittsundbyberg.se
Jessica Raynee, Winston & Elle     Foto mittsundbyberg.se

Vi behöver hitta en unik profil

Jessica Raynee, ägare till Winston & Elle på Sturegatan - bilen ovan - framförde synpunkter på företagsklimatet vid Kommunens Frukostmötet den 26 september på restaurang The Public. I särskild föredragning fick vi vid mötet veta att Stadens rankplats betr företagsklimatet sjunkit från 12 mätåret 2015 och 22 år 2016 och till 58e plats bland landets kommuner 2017.

Här ger Jassica sina sammanfattande tankar kring vårt företagsklimat:


Då vi driver en butik på Sturegatan kommer mycket att utgå från situationen här.
Vi bor även i Sundbyberg centrum och på det viset påverkas jag även av det i mina reflektioner och åsikter,

Det borde vara ett mycket gynnsamt företagsklimat i Sundbyberg. Här finns egentligen alla förutsättningar med köpstarka invånare samt flera större företag. Vårat centrum är stort, sett till kundvarvet, utspritt och avdelat i två delar av järnvägen. Det finns inga eller dåligt med informationstavlor/        -skyltar om var och vad du hittar i centrum. Och därmed bidrar det till att det är svårt att fånga upp potentiella kunder för det finns faktiskt ett utbud av en rad unika butiker i Sundbyberg. Vi behöver hitta en profil som lockar, som är unik och som står sig i den tuffa konkurrens som finns i närområdet.

Som företagare i Sundbyberg och speciellt som företagare på Sturegatan är det tydligt att större satsningar på centrums utveckling, underhåll och nytänk får vänta tills man grävt ner järnvägen. Då kommer det att bli bra. Under den långa väntan som det innebär, hinner många butiker slå igen, flera kunder överge centrum och istället skapa sig nya köpbeteenden, då är det ett stort och krävande jobb att få kunden tillbaka.

Jag önskar att staden och fastighetsägarna kunde enas om att rekrytera en specialist på uthyrning av de lokal vakanser som finns idag, att man kan enas om en hållbar profil för Sturegatan där man varvar mindre unika butiker med mera etablerade, så att kunden både kan äta en trevlig lunch och middag, handla allt från sportskor till designerplagg på samma gata.

Alla förutsättningar finns. Sundbyberg är en av de få som faktiskt fortfarande har en stadsbild med charm och karaktär, något vi måste värna om, men heller inte vara rädda för att utveckla, tänka nytt och sträva framåt.
Företagaren måste också ta sitt ansvar, vara med och påverka, vädra sina åsikter istället för att klaga om hur mycket bättre allt var förr. Alla bär vi ett ansvar för att skapa ett gynnsamt företagsklimat och staden måste arbeta här och nu för att hitta de åtgärder som krävs för att göra Sundbyberg till en plats där företagen, stora som små kan och vill stanna.

- Jessica Raynee okt 17 -

Sturegatan oftast ett bekymmer
Kort innan Jonas Nygren (S) lämnade
det politiska ledarskapet i stan visade han med hela handen hur bra det blivit utanför konditori Princess och den nära delen av Stationsgatan. Grävningar och andra åtgäder i miljonklassen hade gjorts för att eliminera vattensamligar vid kraftigare regn. Bilden ovan är tagen den 8e oktober i år. Vattnet rinner inte alls undan i det avlopp som syns på bilden. Och det är riktiga sjöar som uppstår på vår affärsgata!

För nåt år sen bjöd sajten in Stefan Bergström
(C), kommunalråd och ordförande för Stads- och miljönämnden, för att syna Sturegatan mellan Esplanaden och Stationsgatan. Han konstaterade:
"...Här finns en klar förbättringspotential. På vissa ställen är det oacceptabelt och krävs snara åtgärder så att tex inte fall- och vrickningsskador inträffar. Påvisade brister ska omgående tas upp med förvaltningen.."  
Det blev inte så mycket gjort, ska sägas. Och problemet har också en annan dimension:  då man ska underhålla gör man det ofta så dåligt. Det krävs skärpning, Stefan!

Vid nämnda tillfälle berättade Bergström att en mobilitetsutredning var på gång. Och samma källa har sagt att den utredningen ska vara klar i höst. Helt fantastiskt att detta ska behövas för att göra gatan, butiker och invånare riktigt nöjda.

Samtidigt ligger denna höst i luften att gatan ska grävas upp för ledningar till järnvägs-tunneln. Enligt Trafikverket ska vi alltså snart få veta om, när och hur gatan ska grävas upp samt när detta projekt ska vara klart. Detalj-
handeln förväntar sig besked så man vet om
denna faktor tillsammans med andra kända faktorer ska behålla butiken eller flytta.

Trivsam Stadskärnas inbjudan.
Trivsam Stadskärnas inbjudan.

Trivsam Stadskärna bjöd in till möte i gamla Folkets hus den 18 oktober. Inbjudan citeras nedan. Resultatet blev att man fick veta att första förslaget till detaljplan kommer under vintern. Det hade man kunnat få veta genom att ringa Infrastruktur AB. Om så hade behövts, vilket man kan antaga, hade man också  fått veta att planprocessen är det mest demokratiska som man kan tänka sig.
 
Trivsam Stadskärna är så militant att man skjuter på allt som rör sig och som inte går deras väg. Dessutom gör man gällande att man representerar sundbybergarna, utgör opinionen! 200 följare.

Sajten citerar och berättar nu vad sägs i text betr Kommunstyrelsens budget 2018: Återgivet: Politiken finns till för medborgarna. I utvecklingen av staden ska vi därför i så stor utsträckning som möjligt involvera sundbybergarna. Tredimensionella modeller och enkäter ges som exempel på vägar som stärker demokratin och samtidigt som Staden ges möjlighet tillvarata goda ideér från medborgare och grupper som tidigare inte varit aktiva i dialoger kring stadsutvecklingen. Under året 2018 kommer ytterligare medborgardialoger som kretsar kring utvecklingen av våra centrum att genomföras, heter det.  Detta alltså utanför de demokratiska detaljplansprocesseser som väntar framöver!

Där finns en betydande intelligensia i Staden som inte haft möjliget tycka betr tex torgets användning, men kommer alltså nu att få tillfälle till detta enl ovan. Så här dags är ju Trivsammas synpunkter fullt klara och nu behövs de inte längre höras förrän i detaljplansprocesserna!

Inte att undanta: Bullriga Trivsamma har också satt upp affischer över centrum, vilket är förbjudet.

"Torget ska bebyggas!
Trots protesterna mot idén att bebygga torget återkommer de styrande politikerna med detta förslag. Många trodde nog att vi sundbybergare nått fram med våra krav om en grön öppen plats mitt i stadskärnan – men icke!
De styrandes nya förslag om den framtida stadskärnan följer samma spår som det tidigare. Den nuvarande torgytan bebyggs med hus, en del höga, och så blir det också längs södra sidan av järnvägsgatan.
Nu informeras de politiska partigrupperna i fullmäktige om dessa planer. Sedan blir det bråttom. De styrande vill att fullmäktige fattar beslut redan i december. Någon samrådsrunda med oss sundbybergare har man tydligen inte planerat. Om vi överhuvudtaget blir informerade i förväg vet vi inte. Därför tar Nätverket nu initiativet till ett möte på Folkets hus den 18 oktober. Vi bjuder in företrädare för samtliga partier och sundbybergarna.
Vi hoppas att politikerna ska diskutera förslaget med oss sundbybergare. Vi vill också veta hur de olika partierna i fullmäktige ställer sig till det och få svar på frågor som:
Varför vill man bygga på torget när opinionen så tydligt är emot det?
Varför vill man bygga höga hus i stadskärnan som förändrar stadens karaktär och ger miljömässiga negativa konsekvenser?
Hur ska livet i stadskärnan fungera under de år då järnvägen grävs ner, nya höga hus byggs och vissa gator stängs av? Blir det någon plats över för oss som bor här?"

- Sieur Athos okt 17 -

Sajten vet bättre på dyr yta, bra läge, bra kommunikationer, kulturbehov...
Sajten har hela tiden tyckt och framfört att torget bör användas för ett designat hus i trä, glas och solceller ägnat ett stadshus ock kultursalonger. Det skulle sätta Sundbyberg på kartan något som verkligen behövs!

Sålunda förverkliga den byggnad som finns på torget i Vision 2020! Mer om detta kan läsas under Skopa vett och ovett nr II och här är länken:
http://www.mittsundbyberg.se/as-time-goes.../skopa-vett-ovett-ii-36653769

Bild från kommunens Vision 2020, White och kommunen
Bild från kommunens Vision 2020, White och kommunen

- Sieur Athos okt 17 -

Från Näringlivavd:s Frukostmöte 26 sep.
Självtalande bilder om rankingen rörande företagklimat amt om Upphanling. 
Förerag av Olle Nylund resp Elle Heldahl,
båda Svenskt Näringsliv. Klickbara bilder!

Företagsklimatet
Olle Nylund

Upphandling
Ellen Heldahl

- Sieur Athos okt 17 -