Mobbning och kränkning
av demokratin och SD i Stadsfullmäktige

Låt oss först ta en titt på valresultatet 2014. Partier efter storleksordning: 
Röster 2010/2014; +./. antal röster; % av alla röster 2014; antal mandat av 55 (förra mandatperioden var det 51 mandat)
S 7021/8572; +1551; 32,17 %; 18
M 7724/6910; -814; 25,94 %; 14 
MP 2425/2954; +529; 11,09 %;  6

V 1578/2055; +477; 7,71 %;  4
SD 789/1881; +1098; 7,06 %;  4
FP 2155/1785; -370; 6,70 %;  4
C 783/1312; +529; 4,92 %;  3
KD 920/845; -75 3,17 %;  2

Antal  platser i kommunstyrelsen, av 11 (förra mandatperioden 13):
S  3,  M  2,  MP  2,  V  1,  FP  1,  C  1, KD  1.  


Som framgår är SD femte största partiet, större än FP, C och KD som alla fått plats i kommunstyrelsen och nämnderna. Genom att vid fullmäktigemötet i oktober trixa till antalet ledamöter i styrelsen och nämnder kunde inte SD få plats uti dessa fora och 1881 SD-väljare ingen representation i det direkta politiska arbetet. 

Även om ändringar av den totala mandatsiffran och antalet ledamöter i styrelsen och nämnderna i slutändan skulle vara möjliga genom tillåtna talintervall i kommunallagen eller andra förbehåll som sidesteppar direkta proportionaliteten något, så framstår trixandet som odemokratiskt och som mobbning och kränkning av SD och dess väljare, ja även fullmäktige såsom demokratiskt forum.

SD har överklagat utestängandet från styrelsen och viktiga nämnder. Man åberopar bla regeringsformen kap 1 § 2, 4e st och § 9 samt kommunallagens kap 2 § 2. De lyder respektive:
"Det allmänna ska verka för att demokratiska idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv" ►"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra  som fullgör förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet"  ►"Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Politikerna för de andra partierna i såväl riksdagen som i många kommuner, bla vår egen, menar att SD är fascistiskt (synonymer: antidemokratisk, odemokratisk, nazistisk, totalitär, reaktionär) och rasistiskt. Vi har hört bla statsministern och finansministern yttra sig så och därmed också märka idag nästan 1 miljon SD-väljare. Otroligt! Rossana Dinamarca, V, springer omkring i riksdagen med en T-tröja märkt SD=rasister och i talarstolen säger hon att talmannen Söder, SD, vald av riksdagen, inte är hennes talman efter att ha börjat prata och utelämnat "herr talman". Så utomordentligt respektlöst! Dags införa längre utvisningar för sådana beteenden! Vi ska känna aktning för vår riksdag, men aktningen har tyvärr fått sig en riktig törn genom det omnämnda.

I talarstolarna och medier pratas om att alla ska med på tåget, att ingen ska stå utanför, att mobbning och kränkning i skolor, på arbetsplatser och i föreningar, ja varhelst de förekommer, måste fås att upphöra! Men att tillämpa det rätta verkar svårt för politikerna, både i riksdagen och kommuner, och förtroendet för politiker sviktar rejält!


Du kan på denna sida längst ner läsa och begrunda SDs överklaganden och stadens yttrande i anledning av dessa samt vad SD säger om stadens yttrande. Allt in extenso. Skrålla ned mot botten av sidan!

I det här sammanhanget ska nämnas att fullmäktiges budgetmöte den 17 december förra året utvecklades så att styret (S, V, C, KD) godtog hundratalet tilläggsyrkanden/förslag från samlade M, MP, FP för att slippa gå till votering och få SD som vågmästare. Men fyra frågor, där styret absolut ville ha igenom sin sak, ledde till votering och där förlorade man följande då SD röstade på samma som M, MP och FP:

1.Avbryta arbetet med att bygga till Duvboskolan .
2.Bostadsrätter i Hallonbergen och eftersträva en jämnvikt mellan hyresrätter och bostadsrätter även i denna stadsdel.
3.Modifiera planarbetet i kvarteret Bävern i Storskogen.
4.Lagen om valfrihetssystem införs i hela äldreomsorgen.
                              Sieur Athos jan 15

 

Flyktvägar över Medelhavet. Källa Frontex.

Apropå Decemberöverenskommelsen 2014
Trixande på riksplanet
Överenskommelsen mellan Regeringen och Alliansen innebär bla att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget. Budgetförslag från den partikonstellation som är störst ska få sin budget godkänd av riksdagen. Med den ordningen skulle alltså S, MP och 
V fått sitt budgetförslag taget av riksdagen. Nu blev det Alliansens förslag som vann sedan SD röstat för det. Den budgeten gäller nu, men regeringens finnasminister aviserar en vårbudget med en del större förändringar. Tvistläge betr hur många och stora förändringar Alliansen kan tåla i sammanhanget har uppstått..

SD - med närmare en miljon väljare i vissa undersökningar - skrämde övriga partier med att de lovade att fälla varje budgetförslag som inte be-
aktat eller ej föregåtts av debatt om partiets uppfattning betr kostnader och samhällseffekter förorsakade av invandringen. Detta ledde till trixandet med demokratin  och parlamentarismen och långt ifrån alla på den borgerliga sidan anser överenskommelsen godtagbar. Ett vettigt politiskt arbete i regering och opposition verkar bli stört igen.

105.000 asylsökanden för 40 miljarder 2015
I nu gällande statsbudget är migration (område 8) och integration och jämställdhet (område 13) sammanslagna dryga 34 miljarder kronor. Beaktar man prognossiffror (som mest 105.000 asylsökanden 2015; 81.000 kom år 2014) för antalet ankommandei  lär den budgeterade siffran vara för låg. Omkring 40 miljarder är snarare tänkbart om arbetet sköts som hittills och inga nya regler om åtstramning och effektivisering införs. Dygnskostnaden i förvar per asylsökande är enl Migrationsverket 3.782 kronor. Övrig dygnskostnad 431 kronor.

Mer strategiskt tänkande
i budgetsammanhang och debatt

Det är mycket märkligt att totalkostnaden inte nämns i debatterna och ytterst sällan eller aldrig i media. Både politiker och media säger att vi är ett rikt land och att vi visst har råd med detta. "Man kan inte sätta ett pris på människor i detta sammahang" säger man utan att tänka på att statens resurser - precis som i varje ekonomi - är knappa och gör prioriteringar nödvändiga. Det är viktiga faktorer i ett strategiskt tänkande som i budgetsammanhang och debatt måste finnas med. Har vi inte hört att Försvarets förnyelse och förstärkning kräver ökade resurser? Och vet vi inte alla att tex Skolan, Välfärden, Arbetsmarknaden och Kommunikati-onen ständigt gapar efter pengar?

De budgeterade 34 miljarderna i statsbudgetsammanhang
Här några poster ur gällande statsbudget för att se invandringens dryga 34 miljarder i sammanhanget: Försvaret och krisberedskap 48,5 miljarder kronor; EU brutto kostnad 40,1 miljarder men vi får åter ca 10 miljarder i form av EU-bidrag till olika grupper/intressen tex jordbruk; Internationellt bistånd tar 29,5 miljarder; Arbetsmarknad och arbetsliv 67,8 miljarder; Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 miljarder; Kommunikationer 48,9 miljarder.Och i påsen finns gamla politiska synder som består såsom pensionärernas beskattning och värnskatten. Totala kostnaden i budgeten för 2015 är 869,5 miljarder. 

Asylsiffror som talar
 I Syriens grannländer finns läger med 3 miljoner flyktingar och inom Syrien sägs miljoner finnas i läger undan kriget. Lägren är precis som mottagandet i  Grekland, Italien och Malta överfyllda och har långt ifrån tillräckliga resuser.

Fram till och med oktober 2014 kom 165.000 till Europa via Medelhavet.   För hela 2013 var samma siffra 60.000. I Italien landade 140.000 av asylsökandena tom oktober 2014. Cirka 3000 beräknas ha omkommit vid båtresan över havet under samma tidsperiod. Siffrorna enligt UNHCR, FN-organet.

2013 var det 435.760 asylsökanden i EU, 30 % mer än året innan. I slutet av 2013 väntade 352.000 på mottagarlandets beslut betr asylansökan. 
Av totala antalet asylsökande tar Tyskland en fjärdedel.

Omkring en tredjedel av asylansökningarna i EU beviljades under 2013. Syrianer, eritreaner och statslösa var mest framgångsrika med sina asylansökningar.

I rimlighetens namn...
Är det rimligt att vi tar emot så många asylsökanden som vi gör, kanske hela 105.000 i år? Detta betyder ytterligare ansträngningar på vårt samhälle. Ökade resurser måste sättas in för att klara skola, arbetsmarknadsfrågor, bostäder, vård och andra sociala frågor. Detta ligger knappast i de budgeterade 34 miljarderna.

Mot bakgrund av vad sägs ovan borde det vara dags att göra klara beskärningar i vårt mottagande av asylsökanden och samtidigt göra överföring av nya resurser till existerande och nya läger i oroszonens grannländer. Detta kunde vara en väckare för EU att söka snabbt åstadkomma en rättvis fördelning av asylsökandena på medlemmarna och inse att det politiskt riktiga är att göra starka insatser för att få slut på krigen och helt odemokratiska skapelser i oroszonen.

Är de rimligt att hundratusentals flyktingar ska riskera sina liv på Medelhavet och vara helt i smugglarhänder? Asylsökning kunde ske i oroszonens grannländer liksom nyssnämnda EU-fördelning på medlemmarna. Var är det logistiska tänkandet och modet? Eller är det bara så att politikerna fallit för Reinfeldts ”öppna hjärtat” och fyll de ”stora tomma ytorna som kan ses i den svenska geografin från luften”. Politikerna tänker inte utanför boxen verkar det som.

När väl krig och demokratibrister övervunnits ska vi inte ha snott humanresurser som behövs i återuppbyggnad och i demokratisk politik i hemlandet. Det gäller i första hand välutbildade som tex civilingenjörer, ekonomer, läkare, arkitekter och säkert många entreprenörer på skilda områden.

Är det rimligt att påtvinga flyktingar ett svårt språk, ett kallt klimat? Vidare ska de slåss med svenskarna om jobb (som inte finns och som politikerna inte kan göra mycket åt), utbildningstillfällen och bostäder. Vårt språk påverkas negativt - ett svårt språk och knapphändig undervisning. Invandringen påverkar säkert också på sikt svenska löneförutsättningar.

Hur långt borta är en vidgad islamfobi med demonstrationer á la tyska Dresden? De går under namnet Pediga och finns i flera tyska städer och i andra länder. Har startat i Oslo. Risken och rädslan bland svenskarna för terror där utövarna söker "paradiset" i vårt land växer...


Hur fås asylstatus i EU? Antalet asylsökande. Varifrån de kommer och Vart de söker sig
Ja, först ska sägas att samordningen betr flyktigpolitiken inom EU inte kommit särskilt långt. Det finns detaljregler bla i ett Common European Asylum System, men att få det i tillämpning tycks inte lätt. Flera EU-länder har fortfarande ekonomiska problem och en del känner sig inte kunna acceptera vissa regler, tex de i sydeuropa som inte vill att de som första mottagarland också ska ta hand om asylfrågan.

För att få asyl förutsätts att flykting fruktar förföljelse och våld/döden i hemlandet. Asylsökanden har rätt till mat, första hjälp, och tak över huvudet i mottagarlandet. Ev individuella behov ska mötas. Efter att ha lämnat fingeravtryck och intervjuats av specialist i mottagarstab kan de bevilljas asyl på en gång och går inte det kan de få saken prövad i domstol. Asylsökande förväntas få rätten att söka jobb inom nio månader
efter ankomst. Detta är EU-regler i stort. EU-komissionen säger att det fortfarande är för stora avvikelser i medlemsländernas tillämpning. 
 
Belysande karta och diagram
Här nedan finns Fyktvägarna över Medelhavet samt tre stapeldiagram visande Antalet flyktingar som kommit över Medelhanvet, årsvis sedan 2008 tom oktober 2014; Varifrån asylsökandena kommer - 2013; Vart flyktingarna tar vägen för att söka asyl- 2013.

I diagrammet ovan saknar man Danmark, Norge och Finland. De tar emot mycket färre men kanske är det rätt tänkt på annat sätt. Diagrammet visar att EU inte är mycket att hålla i handen då det gäller fördelningen av asylsökanden på medlemmarna; inte heller har man åstadkommit någon lösning så att de som inte tar emot asylsökanden får vara med och betala dem som tar emot. Svagt!
                            - Sieur Athos -jan 15

Johan Storåkers, Fp och oppositionsråd, i anledning av KDs flygblad:

För att vara helt tydlig har vi i Folkpartiet inte haft någon form av samtal eller förhandling med Sverigedemokraterna, så det är inte med sanningen överensstämmande. Menar Kristdemokraterna i konsekvensens namn att allianspartierna drev igenom sin budget i riksdagen den 3 december i samförstånd med Sverigedemokraterna? Nej, jag tror inte det… Vidare anger Kristdemokraterna att det är illa när partier helt ändrar åsikt i en sådan här stor fråga. De skriver partier i pluralis fast det är endast Miljöpartiet som justerat sin inställning i ärendet.

Detta är ett bottennapp i den lokala offentliga debatten som vi i Folkpartiet tar starkt avstånd ifrån. Vi trodde att Kristdemo-kraterna önskar få till ett bättre samtalsklimat i staden, speciellt när de sitter i ett styre som inte har majoritet i kommunfull-mäktige. Folkpartiet har länge varit tydliga med våra åsikter om Duvboskolans utbyggnad.

1. Anser du att kommunen satsat för lite på för lång tid?

Det är beklagligt att Sundbybergs cykelbanor hamnar långt ned i ranking. Detta har Folkpartiet länge pekat på och därför föreslog vi för några år sedan att staden skulle ta fram en cykelplan och att den med jämna mellanrum ska följas upp. För att komma ikapp och ta infrastrukturen för cykel på allvar krävs större krafttag och intresse än som visas idag. Däribland mer resurser.

 2. Varför inte koncentrera på att göra citys cykelbanor kompletta med erforderlig målning/markeringar?
Nu verkar inget bli riktigt gjort.


Idag är det många som väljer cykeln som färdmedel till ex skola och arbete, därför behöver hela cykelnätet fungera väl. Det finns många cykelvägar i Sundbybergs som är undermåliga och det borde gå att ta ett krafttag kring upprustning utan att en del blir lidande.

 Det är dessutom många som pendlar längre sträckor genom flera kommuner så därför behöver de regionala cykelstråken fungera. Ett förslag för att förbättra samarbetet mellan kommuner och för att hålla likvärdig standard i hela länet är att inrätta ett regionalt cykelkansli under Kommunförbundet Stockholms län (KSL). 


3. Man utreder nu  målningsmöjligheter på citys stenläggningar, sägs det. Det borde väl skett innan man började att realisera planen?

Tydligare skyltning och markeringar är viktiga åtgärder för cykelvägnätet i Sundbyberg. Alla svar kan inte vara klara i skedet då en plan tas fram. Planen kan ses som en färdriktning och under resans gång behöver den såklart förfinas. För oss i oppositionen är det viktigt att planen med jämna mellanrum följs upp och att det görs så kallade bokslut för att se hur långt vi kommit. 

4. Övrigt du vill framföra betr cykelplanens realiserande?

En sak som glömts bort i arbetet med planen är att faktiskt ta reda på vad de som cyklar tycker. Vi tror det är en viktig del att få ett underifrån-perspektiv på vad som är bra, det som saknas och vad som är dåligt med cykelmöjligheterna i Sundbyberg.

 Vänligen,
Johan Storåkers
Oppositionsråd (Fp)

Sajten vill mena att det finns många förebilder tex Malmö, Köpenhamn/ Sieur Athos

 

Johan Storåkers, FP Johan Storåkers, FP

Var är hederligheten 
i debatten om Duvboskolan?

"I samband med att budgeten för 2015 behandlades i kommunfullmäktige den 17 december 2014 lade vi i FP tillsammans med M och MP ett antal gemensamma förslag i form av att-satser. En av dessa var: ”Att arbetet med utbyggnationen med Duvbo-skolan omedelbart avbryts.” Denna att-sats fick majoritet i och med att Sverigedemokraterna även röstade i enlighet med förslaget. Nu skriver Kristdemokraterna i ett flygblad som delats ut i Duvbo att vi drivit igenom detta beslut i samförstånd med SD"
 

Duvboskolans expansion avbruten genom beslut vid fullmäktiges budgetmöte den 17 december 2014.

Efter att tidigare ha tagit del av synpunkter från bland andra Länsstyrelsen, Sundbybergs museum, Hembygdsföreningen, Sundbybergs församling, samt från många boende i området vilka ofta har mycket sakliga och väl underbyggda synpunkter, har vi fått tillräcklig med sakargument för att vår skeptiska linje till Duvboskolans expansion är fortsatt rätt.

Vi ser ingen möjlighet att gå vidare med styrets inriktning utan vill istället undersöka möjligheten för att bygga en skola för årskurserna 4-6 på exempelvis Duvmossen, eller annan lämplig plats i närheten och att Duvboskolans nuvarande lokaler används för förskoleklass till och med årskurs 3. Vid en eventuell utredning ska stor hänsyn tas till bevarandet av grönområden och lekytor för barnen.

Den tillbyggnad av Duvboskolan som det arbetats med kommer skapa ökad trafik och störningar som på ett inte tillfredsställande sätt påverkar den speciella karaktär som området Duvbo har. Denna del av Sundbyberg har varit ett riksintresse sedan 1987 och är ett område där varje förändring ska ske med försiktighet och hänsyn till områdets profil.

Efter en eventuell utbyggnad av Duvboskolan skulle fler barn behöva dela på mindre skolgårdsyta, något vi inte tycker är acceptabelt. Vi behöver stimulera hälsan bland våra yngre och när man gör denna förändring bortser man från tillgänglig forskning.

Alla turer kring Duvboskolan hade kunnat undvikas för länge sedan om den styrande minoritetet hade velat ha ett samtal om hur vi långsiktigt säkerställer behovet av skolplatser för barnen i Sundbyberg.

Vänligen,
Johan Storåkers (FP)
 

En P-bot på Sturegatan kostar 600 kronor. 
En båtplats i ån och på varv kostar genomsnittligt 553 kronor/år!

Sundbybergs båtklubb som kan fira 100 år – bildades 1915 – har avtal med kommunen om att nyttja båthamn och båtuppläggningsplats. Från Bällsta bro till Annebergsbron /Löfströms väg finns träbrygga utefter åkanten där klubbens båtar har sina platser med el och vattenanslutningar. Sen finns klubbens uppläggningsområde nedanför och väster om Marabouparken, som kan hysa klubbmedlemmarnas omkring 160 båtar varav en hel del i mångmiljonklassen. Respektive avtalsparts åtaganden är klart specade först i senare avtal. Kommunen har tagit på sig många kostnader särskilt vid en tidigare mindre förflyttning av uppläggningsområdet och muddring.

Båtägare som vill ha plats betalar till klubben 10.000 kronor i inträde. Fast årlig avgift är 1250 kronor. För en snittbåt om 730 x 240 cm utgår årlig, rörlig avgift om 5052 kronor (2013). Totalt för 2013, efter att inträdet erlagts, kostar båt i genomsnitt 6302 kronor. Om man antar att alla båtar kostar detta blir intäkten för klubben 1.008.320 kronor.

Till Kommunen betalade båtklubben år 2013 kronor 88.400. Per båt alltså 553 kronor. Totalbeloppet är mindre än vad en trea kostar i hyra för ett år i de ånära husen!

Det går knappast att kollra bort detta rätt generande faktum genom att åberopa vision 2020 där det heter att stan i samråd med Stockholm och Solna skall verka för att överbrygga de fysiska och administrativa hinder som finns för att skapa ett attraktivt promenadstråk från Solvalla till Stockholm.

Är detta rimligt och hederligt visavi kommunmedlem-marna? Nej! Sajten tycker att båtklubben är starkt subventionerad av skattebetalarna! Här följer en lista på åtgärder sm staden ansvarat för och bekostat över tid. Det heter att åtgärderna utförs i samråd mellan staden och båtklubben. Klubben medverkar med arbetsinsatser i möjlig utsträckning. Ekonomin i detta oklar inkl klubbens ev insatser: 
Lodning av ån före byggstart►Erforderlig muddring av ån►Markförstärkt upptagningsplats►Betongfundament för kran med kranbrygga►Spolplatta 8 x 15 meter►Erforderlig förstärkning av markområde förbåtuppläggning► Utplaning av område V1 för båtuppläggning och utjämning av nivåskillnad mellan V1 och Löfströmsvägen till V2  för båttransporter►Skydd vid järnvägsbron►Erforderlig förnyelse av bryggor som skadas vid en exploa-tering. Dessa förutsätts få samma utförande och standard som befintliga bryggor, dvs pålade träbryggor, ca 2,5 meter breda► Flyttning av kran för båtupptagning, inkl kranförråd►Flyttning  av elcentral till kranförråd. Återanslutning av befintlig anläggning►Erforderlig teknisk försörjning el till område V2.
25-årigt nyttjandeavtal från 1993. Uppsagt 2013 i vad avser delen båtuppläggningsplats närmast järnvägen. Kommunen har 2013 flaggat för ett nytt arrendeavtal för området mellan Marabouparken och Bällstaånsamt vattenområde för bryggor etc.

Allaktivitetshuset får digitalbio - kulturframsteg i city!


Allaktivitetshuset på Sturegatan har inte varit igång så länge, men man har väl undrat när det ska sjuda av aktiviteter och folk trängas där. Nu blir det en digitalbio i huset med 150 á 200 sittplatser som max. Det byggs ett tällt i teaterlokalen 1 trappa upp. Tältet blir "dragspelsbetonat", dvs tältet kan anpassas från noll platser och uppåt beroende på event. 

Stadsfullmäktige har beslutat om finansiering upp till 5 mnkr. Projektet sker i samarbete med Folkets Hus-rörelsen som sitter på erforderliga licenser eller rättigheter som ju krävs för att ta hem föreställningar från tex Metropolian i NY, Wiens "Musikverein" och stora sportevenemang. En särskild kraft anställs av kommunen för bla projektledarskapet för biotältet..

Vad får vi betala för att "gå på bio"? Ja, det kommer att variera beroende på utbud. Men i storleksordningen180-300 kr lär det bli. Och man får nog lov att hyfsa till sig för att se en föreställning från Wien och få besöka baren. Skolor som vill utnyttja digital bio för tex undervisningen i engelska kan få en engelsk teaterföreställning. Kostnadsläget är då 30-50 kr per elev.  Hurra för detta kulturella framsteg som vi väntat på i tre år.

Giovanni Pattocchio leder arbete i Allaktivitetshuset och kan berätta att tiotalet föreningar återfinns här regelbundet. På listan finns:  Nia Stockholm, Rueda Fuerte, Det stora Knytkalaset, Krukmakarens hus, Parkinsonföreningen Solna-Sundbyberg, Sundbybergs IK/orientering, Koloniträdgårdsföreningen, Line-Dance och Finska Föreningen Jukola.

Kommunen hyr Allaktivitetshuset och årshyran är 4 mnkr. Driftskostnaden är ca 2 mnkr. Att hyra lokal här finns reglerat i en särskild prislista där målgrupp och lokaltyp avgör. Priset anges i timkostnad. Intresserad kan kontakta alltid vänliga Giovanni så får du del av den. Kommunväxeln 08 706 80 00.
                       -
                            - Sieur Athos-jan 15 -
'

Friteatern med Bristolteatern är fortfarande utan giltigt skriftligt avtal med kommunen. Kommunens bidragsregler behöver inte iakttas. Får ändå 575.000 kronor varje år! 

Bidrag lär ha utgått varje år sen 1999/2000 och detta skett mot bakgrund av ett muntligt avtal!.

På en sajtens begäran 2013 har Kultur- och fritidsförvaltningen inte kunnat delge någon Friteaterns skriftkliga ansökan om bidrag ej heller någon form av skriftlig verksamhets- och resultatredovisning som Friteatern lämnat, eller det som bidragsreglerna säger. Än mindre något gällande skriftligt avtal.

En kontakt med externrevisorn (rådgivande) hos E&Y 2013 visade att den beskrivna ordningen är ohållbar och att kommunen inte ska ägna sig åt muntliga avtal eller avsteg från gällande bidragsregler.

Inför valet 2014 fick gruppledarna i kommunfullmäktige en fråga från sajten med följande lydelse.

"Under rubriken ”Friteatern ger: I bidragens gräddfil” på sajten beskrivs hur Friteatern får bidrag om 575.000 kronor årligen från Kommunen utan krav på årlig ansökan och redovisning som bidragsreglerna föreskriver. Något skriftligt avtal mellan Kommunen och Friteatern gällande över tid existerar inte. Det enda som framkommit är att bidraget skulle vila på en muntlig tradering sen längre tillbaka. Kommunens rådgivande revisionsbyrå E&Y har ansett detta ohållbart.
Är ditt parti medvetet om detta och vad säger det?"

(S) som varit med i styret senaste fem åren svarade så här:
"Alla bidrag hanteras av Kultur och Fritidsnämnden och fortlöpande utvärderas och diskuteras hur stöd ska ges. Vi är glada att stadens revisorer lyfte frågan till vår uppmärksamhet".

Detta var 2014. För ett par/tre månader sen fick sajten på begäran en avtalstext enl kolumnen till höger.
Inget undertecknat.
Texten är en kopia från pdf-fil och in extenso till innehållet.

Detta är i bästa tolkning ett utkast till avtal. Den slutsats man kan dra är att Kommunen släpper 575.000 kronor av skatteintäkterna varje år utan några offentliga krav på Friteatern och utan ett giltigt skriftligt avtal. Detta är otillåtet!

Du kan läsa hela bakgrundshistorien på menyns POLI 15. Du scrollar ner till fjärde artikeln med samma inledande bild, som du ser i högra kolumnen.
                         - Sieur Athos - mars 15 -

 

Elisabeth Ståhle Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg 
BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne
TELEFON 08-706 80 00 
TELEFAX 08-733 38 36 
ORG.NUMMER 212000-0175 
www.sundbyberg.se
okt 2009
FRITEATERN AVTAL/Överenskommelse Parter: Sundbybergs stad – Kultur- och fritidsnämnden Friteatern, Sundbyberg
Denna överenskommelse reglerar de medel som staden går in med i Friteaterns verksamhet i Bristol. Överenskommelsen reglerar principerna för samarbetet. Nedanstående summor kan variera mellan åren. Senast i september varje år ska det grundläggande lokalbidraget och verksamhetsbidraget inför kommande budgetår fastställas. Bidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden. A. Friteatern erhåller ett grundläggande lokalbidrag. År 2009 är denna summa 400 tkr. Med anledning av detta bidrag förväntas Friteatern hyra ut lokalerna i Bristol till kulturföreningar och andra intressenter. Uthyrning till andra ska ske enligt de principer för hyressättning som gäller för teaterlokalerna på Kulturcentrum. Bokning och fakturering sker via Kulturcentrums reception. Friteaterns egen verksamhet ska prioriteras. Intäkterna tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen. B. Friteatern erhåller ett grundläggande verksamhetsbidrag. År 2009 är denna summa 175 tkr. Avsikten med detta bidrag är att stadens medborgare regelbundet ska erbjudas teaterföreställningar eller annan teaterverksamhet . Staden förväntar sig att Friteaterns egna produktioner spelas på Bristol. C. I övrigt söker Friteatern bidrag för olika uppdrag och projekt enligt stadens beslutade rutiner och regler, eller vänder sig till andra organisationer. D. Staden förväntar sig att Friteatern söker andra vägar för intäkter, t ex soppteater, företagsevenemang etc. och i dessa sammanhang är öppna för eventuella beställningar från staden. E. Staden förväntar sig att Friteatern ingår i en positiv dialog avseende personer som ingår i praktik/arbetsmarknadsåtgärder.

För Sundbybergs stad

Elisabeth Ståhle
Tf. Förvaltningschef                              Friteatern                

Enligt nämndordföranden Maria Bohman (KD) kommer ett avtal att undertecknas inom kort (noterat medio april 2015)
Det kommer att publiceras av sajten när det föreligger. 
27 maj meddelar Förvaltningschefen att avtal ska föreligga
 
efter nämndens första möte i höst                                               

Påspätt politikerförakt...
Accelererande utmaningar för jobb och yrken

Vi har nu kunnat läsa om att automatiseringar tog 450.000 jobb mellan 2006 och 2011 och att robotiseringen nu går väldigt fort och att dryga hälften av jobben och många yrken lär vara borta om 20 år. Stefan Fölster, Reforminstitutet, Kristina Persson, framtidsminister, och Stiftelsen för strategisk forskning tillhör dem som varit informatörer och deltagit i senatse tidens debatt om nya teknikens effekter.

Lägst sannolikhet att ersättas är yrken som kräver finge-rfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala och omtanke om andra. Skogsmästare, präst och speciallärare löper minst risk bli ersatta av teknik och robotar. Yrkena kassapersonal, försäljare och maskinoperatörer sägs tillhöra dem som löper störst risk att försvinna från arbetsmarknaden.

Framtidsministerns råd är att omskola sig om robotiseringen hotar eller inträder. Vidareutbildning och våga söka nya vägar tillhör ju som vi vet redan yrkeslivet. Nu sägs att tekniksteg inte bara slår ut jobb och yrken, de skapar också nya eller ställer krav på ny kompetens i existerande yrken. På det sättet menar man har de bortrationaliserade 450.000 jobben givit i storleksordningen 300.000 nya jobb.

En försiktig prognos säger att en ny teknikvåg kan leda till en betydande press på lönerna och sysselsättningen i yrken som ligger i farozonen. Strukturreformer kan lindra, tex bättre och flexiblare utbildningar, som stödjer växande företag, som främjar ökad rörlighet på arbetsmarknaden och underlättar för företagen att anställa.

Vad som slår en då man läser det här är att politikerna inför valet och eljest visserligen pratar om behovet av nya jobb dock utan att beröra den utveckling som väntar och vad som kommer att krävas av oss envar. Det är rätt visionslöst! Och det är okunnigt att flagga om 400.000 arbetslösa utan att beröra effekterna av automatisering samt ev uteblivna gångbara strukturgrepp.

En annan sak är naturligtvis de stora talen för invandringen.  
105.000 personer är maxtalet i prognosen för i år och de ska ha jobb inom två år! Och de stora kostnaderna som politikerna inte vågar prata om. För årets invandring handlar det säkert om 40 miljarder. Visst har vi också läst att bara två av tio invandrare har jobb efter tio år i landet.

Det byggs alltså på ackumulerande, långsiktiga problem till de svårigheter som redan möts i snabb automatiserings/robo-tiserings spår. Detta är ansvarslös politik. Pengar skulle göra flera gånger större nytta i oroszonernas närområden. Asylsökning och rättvis fördelning på EU-länderna via EU-kontor i dessa närområden är brådskande. (Se också under "December-
överenskommelsen" nedan!)

Bedömningar om olika yrkens utsatthet då automatiseringen drar fram kan man läsa om på hemsidan: www.stratresearch.se/documents/folder.pdf.
                        - Sieur Athos 21 april - 15 -

I höst står Mall of Scandinavia klar. En jätte när gäller detaljhandel, service, mötesplatser och entertainment, allt i senaste skepnad, samt har 4000 P-platser, långa samordnade öppettider, tung marknadsföring samt goda kommunikationer. Sturegatan utan kundvänlig, charmig, torr gatumiljö kommer att få det mycket svårt i konkurrensen.

Det finns mer att säga om handslaget men inte här och nu.
                         - Sieur Athos 21april -15 -

Ovan: Man kan tro att Sturegatans trottoarrevolution är på gång. Icke det. De två "gubbsen" gjorde bara ett dagsverke. Till höger en inte ovanlig syn. Stenar lagras och det dröjer innan grusstycket i bakgrunden får sina plattor. Nedan: Se så nära Mall of Scandinavia ligger med frestelser i höst! 

Förvaltaren köper tre fastigheter vid Sturegatan och Järnvägsgatan för belopp
inom ramen 150 mnkr

Det sägs efter affären att andra intresserade fastighetsbolag skulle varit beredda lämna högre bud...

Förvaltaren är stans helt dominerande fastighetsbolag då gäller hyresrätter. Lokalbesåndet är också stort. Företaget ägs av Staden via Sundbybergs Stadshus AB. Företaget har av Kommunfullmäktige tilldelats rollen att medverka vid skapandet av stadskaraktär och utvecklandet av stadsdelarna

Kommunfullmäktige godkände köpet av rubr fastigheter. Folkpartiet såg till att Styret fick majoritet för köpets godkännande och kom därmed att stärka Förvaltarens redan
dominerande ställning.

Från intervju med kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren under menyns "POLI"
Sturegatan...har länge präglats av tomma lokaler och ett dåligt utbud av affärer...kommunalrådet Jonas Nygren vill se förändring. ”Planen: att köpa upp fastigheter i området så att kommunen själv kan bestämma vilka butiker och restauranger som ska finnas.”  Socialismens ytterkant!
                           - Sieur Athos 21 april -15 -

Tomma butikslokaler på Sturegatan som fylls...
Oasens lokal hyr Försäkringskassan  då ombyggnaden av lokalerna i Orgeln (Åhlenshuset) börjar. 
Bibbi & Birger slutar och ting öppnar slutet av maj.
Lokalen korsningen Esplanaden/Sturegatan får ett SPA
kallat Sundbybergs Skönhetscenter
Apoteket Hjärtats lokal på närliggande Stationsgatan hyrs av Kompaniet, outletkaraktär.
Hörnet  Stationsgatan/Järnvägsgatan: Kötthallen upphör.
Ny secondhandbutik, Sara´s Basar,efter Stadsmissionen och att Apoteket AB flyttar in i Hörnlokalen Stationsgatan/ Sturegatan (en gång Twilfit-butik); Därmed finns fyra apotek i centrum.
Harmoni lär få en ersättare inom kort (noterat 15 juni)                     

Tiggeriet och allt eländets elände
Tiggeriet står oss i halsen. På trottoaren, på tunnelbanan, på
TV, på telefon ja praktiskt taget överallt tiggs det.

När det gäller trottoartiggandet så sa vår närpolischef Jerry Elmqvist redan då tiggandet började, att det var fråga om kriminella gäng i bakgrunden som tog sin beskärda del. Han rekommenderade att inte ge något.

Vad gör våra politiker åt saken? Har de inte närpolischefens information? Hela vintern har de sovit i tunnlarna! Ett förbud vilande på Ordningsföreskrifterna borde vara värt pröva. Som det hela nu går på med tiggandet på trottoarerna uppnås ingenting. Varje morgon är tiggarna på ruta ett. Kan vi få ett åtgärdsförslag från politikerna!? Utan långbänk! Någon modig?

Annat som dagligen följer oss är allt elände och eländets elände som TV och andra medier sköljer över oss. Ska det aldrig ta slut.
Hur påverkar det rubricerade våra sinnen kan man undra. Dags för forskningen att syna effekterna!
                        - Sieur Athos 21 april - 15 -

Påspätt politikerförakt
Riksintresset i Duvbo ett enda stor skämt!
Gruppledarna Jonas Nygren, S, och Mikael T Eriksson, M, representerar de partier som i ”byggnämnden” med sina flertal röster såg till att Åsa Lövberg måste måla om sitt koboltblå hus i Duvbo. Nämnden, med domstolsstatus, satte vitet till 100,000 kr trots att vite bara får fastställas av Mark- och miljödomstolen; den senare satte vitet till 50.000 kr.

Fp, V, MP och C var emot nämndens dom. Demokratiskt valda SD fick, precis som nu, inte delta i nämnders politiska arbete, uteslutet av stans övriga demokratiska partier! Om SD varit med hade säkerligen fem partier stått mot S, M och KD! Nu blev det ”bara” fyra mot tre. Men sånt struntar nämndens socialdemo-krater och moderater och en ensam Kdare i och inser inte att bevarandesystemet är fullständigt omodernt och byråkratiskt till bristningsgränsen samt har en närmast kommunistisk approach samt ger korruptionsrisker.

Herrar Nygren och Eriksson har båda vid samtal hävdat att rättssäkerheten krävde en dom. Detta samtidigt som kommunen administrerar ett förlegat system som ger rättsosäkerhet. Med kommunens systemfel och sätt att sköta fallet med det koboltblå huset framstår riksintresset (bevarandereglerna) för Duvbo som ett enda stort skämt!

Fallet befinner sig nu i slutgränden kan man tro. Åsa Lövberg ska på egen begäran få möta hrr Jogell, Lundberg och Frändén i stadshuset den 13 maj för att söka ett kommunens stöd för resning i fallet. Man skulle kunna förvänta sig att Åsa beviljades en nioårig dispens i färgfrågan. Men herrar politiker tar säkert ett ökat förakt före att bekänna fel i system och handläggande; de tror nog det hela ska vara överståndet och snart glömt. Så blir säkert inte fallet, då det finns en del att syna under riksintressets täcke i Duvbo.
                              - Sieur Athos - 1 maj 2015 -

Ledamöter i den nämnd som sa ja till dom mot Lövberg:
Callemo, Lars – M – 2e vice ordf 
Gannholm, Trygve, M
Beausang, Hans - M
Jogell, Jan – S - ordförande
Svahn, Lena – S
Kindembe, Beattrice - S
Lingsten, Anders – KD

Fr v Jonas Nygren, (S) och Mikael T Eriksson, (M)

Apropå fallet med det koboltblå huset i Duvbo
Nog bör Du avgå Margaretha!

Margaretha Langhard är ordförande för Duvbos Villaägareförening. I telefonsamtal med siten då koboltblå huset blivit ett fall tyckte hon att färgen var ”äcklig”. Själv bor hon tillsammans med Jan Bojling, M-politiker och 2e vice ordförande i kommunfullmäktige på Örnstigen i Duvbo och som tidigare av siten omnämnts som tillskyndare av att Lövbergs målning uppmärksammades av berörd förvaltning. Huset de bor är samtida med Åsa Lövbergs hus. Det ser ut som på bilden, helt förvanskat med tegelklädsel, pool och nivåskillnader på tomten. Förvanskningen skedde före parets övertagande av huset enligt vad Bojling nämnt.

Ovan tv Bojlings/Langhards hus på Örnstigen och th huset på Eriksvägen 15.

Påspätt politikerförakt
Handslaget som ska få oss att jubla över centrums nya stadsplan 2017/18
Staden och Stadskärneföreningen med Köpstråket har gjort ett handslag och här citerar vi delar:
"Sturegatan med omgivande gator är det som definierar Sundbyberg som stad med charm och karaktär. Här har vi våra stadsfester och här sker möten mellan människor. Vi är därför överens om att Sturegatan och närliggande befintliga stråk i form av Esplanaden, Järnvägsgatan och Landsvägen med kopplingarna stråken emellan ska vara i fokus för detta handslag.

Under 2015 ska vi gemensamt lägga en grund för hur vi tillsammans ska arbeta långsiktigt och framgångsorienterat med en ny vision för stadskärnan och DestinationSundbyberg...
Här citeras nu punkterna i handslaget som ska åtgärdas i år:
► Stärka arbetet med Helt-Rent-Snyggt- projektet för skötsel
av den fysiska miljön inklusive slutförande av uppfräschningen av tunnlarna under järnvägen.
►Ny gaMD?Ctubelysning över gata och trottoar och permanent effekt-
belysning på lämpliga fasadytor
►Översyn av åtgärdande av trottoarbeläggningar tex där det samlas vatten och finns ojämnheter.
►Orienteringstavlor placerade på strategiska platser med kompletterande hänvisningsskyltar till angelägna målpunkter.
►Konst i staden som ska kunna bestå av både tillfällig och permanent konst.
►Skapa fler arrangemang, aktiviteter och attraktioner med årstidsvariation, på olika teman, i dialog med de människor som bor, arbetar och vistas i Sundbyberg."

Handslaget avslutas med:
"Handslaget omfattar åren 2015 fram till planerad påbörjad start för nedgrävningen av järnvägen 2019."

Handslaget har rötter i en ”mjuk överenskommelse” för fem, sex år sen som handlade om åtgärder först 2015/16. Staden var ju upptagen av annat, hette det. Nu är staden också upptagen av annat, nämligen tex Hallonbergen, Ör och Ursvik samt ytorna söder om Enköpingsvägen som senare i år blir en gata i staden.

Det är svårt att prisa handslaget. Det kommer för sent. Förresten är väsentligheterna i uppgörelsen sånt som kommunen under åren skulle ha gjort som normalt underhåll och sund utveckling av Sturegatans gatumiljö. Det allmänhetens tyckande som staden efterlyst om centrum inkl järnvägstunnelns lock, följs nu av förslag från arkitekter/experter som lyssnat på folkviljan. Slutförslag blir så småningom föremål för stadsplane-process med fortsatt demokratiskt tyckande enligt reglerna. Här ska också vägas in, får man anta, resultat eller synpunkter från tre stycken ideathon som ska ordnas för ungdomar 16-26 år i vår stad, i Berlin och London. De ska svara på hur livet ser ut i framtidens stad omkring 2030, säger Jonas Nygren på sin blogg.

Stadsplanearbetet betr centrum är inte klart förrän 2017/18.

Allt går väldigt sakta när man ska höra folk om allt. Det borde ha räckt med ett par proffsiga arkitekbyråer som för tre, fyra år sen hade fått avge förslag i tävlan och det bästa gått in i stadsplaneprocess. Med snabba steg kan man beakta, vad som är på gång i omlandet och viktigt för näringen i stan. En bättre väg skulle väl varit att bryta ut Sturegatan - kritiken mot gatumiljön har hörts flera år! -  för en egen planering.
Gatan lär inte få något mer än vad handslaget säger. Eller ska den byggas om 2017/18?  

Även om Lövberg ej är medlem i föreningen kan man tycka att ordföranden borde ha bistått Åsa Lövberg av rent pricipiellt intresse för samhälet Duvbo. Icke det. Hon orkade inte besöka Lövberg trots att hon bodde ett stenkast ifrån. Hon har inte behagat inse bevarandereglernas svagheter och begärt justeringar. Hon har meverkat till att det med Åsa Lövbergs hus samtida huset på Eriksvägen 15, Nyckelpigan 6, fått föreningens hedersomnämnande för betydelsefull insats för att bibehålla och eller återskapa ursprunglig byggnads- och tomtkaraktär. Detta trots att det snickrats om en del och trots att det har en blå färg som absolut inte fanns då huset byggdes. Detta hus kan sägas vara förvanskat med det ordval kommunen använder i Lövberg.

Man kan förstå att tiden som ordförande och även som styrelseledamot i föreningen går till gemensamma fester och annat kulturellt gemyt. Margaretha Du borde avgå från ordförandeposten när du visat så svagt reellt intresse för samhället Duvbo!
                          - Sieur Athos - 1 maj 2015 -

Av diariet förstår jag att mitt medborgarförslag av den 13 mars i år angående bevaranderegler och dess tillämpning har kommit in i den politiska arbetsprocessen.

Mitt förslag handlar ytterst om rättssäkerhet genom att skapa ett modernt och föredömligt enkelt system som ger duvboborna rättssäkerhet, eliminerar godtycket och korruptionsrisken i tillämpningen samt därmed också gör själva riksintresset rättvisa och ger kommunens medlemmar möjlighet att förstå och vid behov intelligent tackla bevarandefrågor.

Till gruppledarna i de politiska partier som motsatte sig nämndens beslut betr det koboltblå huset - samt gruppledaren i SD som då liksom nu uteslutits från det politiska arbetet i nämnderna, men har sina röster i kommunfullmäktige - vill jag här gärna understryka den viktiga färgfrågan.

RAÄ har uppfattningen att ett kommunens fullgångna bevarandesystem ska hålla en färgskala för att förenkla och ge berörda rättssäkerhet och förhindra korruption. RAÄ menar också att skapandet av en färgskala bör tillkomma länstyrelsen för enhetlig tillämpning i länet. Förslaget om färgskala bör alltså inte avvisas därför att det skulle vara svårt för kommunen att åstadkomma eller finnas byråkratiska hinder hos förvaltningen. Fokus bör vara på en lösning hos länsstyrelsen. Dessutom kan man anta att ledande företag i färgindustrin säkert skulle hjälpa till med att skapa färgskala(or).

Vid kommunens senaste budgetmöte beslöts att ”...områden av ...riksintresse, måste i hög grad skyddas mot exploatering. Oavsett vad detta nu innebär, så får ju en skärpning inte resultera i fortsatt och ökat krångel eller leda till påtagliga brister gällande respekt och värdighet för kommunmedlemmar, något som visats i fallet med det koboltblå huset.

Må förnuftet i kommunfullmäktige se till att det blir en meningsfull översyn av kommunens bevaranderegler och tillämpningen av dessa!

Med vänlig hälsning
Curt Wahlund

Till gruppledarna i FP, MP, V, C och SD –
20 maj 2015...den viktiga färgfrågan i den politiska arbetsprocessen av Curt Wahlunds medborgarförslag om bevaranderegler och dessas tillämpning.

NOVUS ger SD 18 % i midsommarmätning!
SDs frammarsch på riksplanet fortsätter
I mätningar betr de politiska partiernas ställning i rikets väljarkår har under senare delen av maj SD nått 15-16 %. Senaste SCB-mätningen gav en ökning till 14,5 %. Novus märning midsommartid 2015 gav SD hela 18 %! Och i Almedalen
lät Jimmie Åkesson oss förstå att partiet ska bli störst.
Stapeldiagrammet  nedan, hämtat ur DN i början av maj, visar att 31 % av moderaterna är kritiska till att samarbeta med SD. En minskning från 39 % sen förra mätningen. För S är morsvarande tal 57 och 60 %.

FELANDE LÄNKEN.
Nyligt läste vi om Stefan Bergströms (C) uppfriskande förslag om PRT. Han har kostnadsberäknat ett projekt till närmare 650 mnkr. Bergström vill utreda PTR-frågan. Kul Stefan! Lite utöver vanliga trallen och tillämpningsorienterade saker.

Själv skrev jag om PRT som en kantboll till en intervju med Styrelseordföranden Jonas Nygren på min hemsida 2013 (Det är Rock an´roll; hemsidans menyingång Poli 15/ politikersamtal före 2014)

Under rubriken ”FELANDE LÄNKEN” skrev jag:
” Efter valet 2014 lär det bli dags för en Kommunens nya tioårsvision. Ett inslag blir då säkert PRT (Personal Rapid Transit), förarlös spårtaxi, där du kallar in vagnen, kliver på och sen åker nonstop till adressen du valt. Natt och dag! 4-5 personer får plats i en vagn.

Bilderna är från bergsstaden Perugia, Umbrien i Italien, där PRT transporterar 72000 passagerare varje dag och på sätt ingen av bussarna i stan klarar av."

Från Resecentrum i stan kan man tänka sig en sträckning Duvbo-Rissne-Ursvik-Milot-Hallonbergen/Ör-Storskogen/Tuletorget-Resecentrum. Spår ovanför locket över järnvägstunneln.

Varför bra? Jo bla:
►Knyter samman stadsdelarna.
►Gynnar centrala stans handel, service och kulturevents 
►Miljöfördelar; bilar bort i större utsträckning i stadskärnan och
►Får bort en hel del bullrande och smutsiga bussar
►Tvärbanan som ska byggas och där Rissne och Ursvik ska
få stationer enl plan ligger ljusår från PRT ifråga om bekvämlighet och kostnadseffektivitet.

- Sieur Athos- jun 2 - 2015 -

Stadshuset måste tillbaka till stadskärnan!
I city finns energin, entusiasmen,  idéutbytet och här sker utveckling och skapande
Stadshuset måste tillbaka till city! Där finns intelligensen, energin och entusiasmen. Där finns informations- och idéutbytet på centrums alla mötesplatser. Flytten till Hallonbergen berövade förvaltningarnas personal möjligheten att delta i centrums dagliga kunskapflöde och stimuli! Utvecklingen sker i stadskärnan, i kluster. Läs gärna Kjell A Nordströms och Per Schlingenmanns bok Urban Express.

När stadshuset flyttades från Rissne till the outskirts of Hallonbergen för lite mer än två år sen beslöts detta av styrande politikerna med de anställdas samtycke. Fast de inte ägde frågan! Frågan om var stadshuset ska placeras ägs av invånarna. Dags Jonas Nygren (S), vår styrelseordförande, att börja projektera ett stadshus i hjärtat av stan, kanske ett tillåtet högt stadshus i trä, som du gillar och som skulle ge eko globen runt. Kanske placerat på järnvägstunnelns lock, då trähus är mycket lättare än stål och betong. Kontraktet i Hallonbergens utkant går ut om sex år har du berättat så sätt igång så vi får stadshuset i centrum. En konsert-/eventlokal värd namnet skulle du kunna trolla in i samma träfastighet. Så spännande, så snyggt!

Nedan Maria Rankka, Stockholms Handelskammares VD, svensk författare och debattör tillsammans med Stadens styrelseordförande Jonas Nygren (S) vid ett frukostmöte för snarft två år sedan. Maria berörde just stadskärnans kraft för utveckling och skapande.

Årets bidragslistor är inte klara ännu. Det saknas 575 tkr till Friteatern (avtal saknas, bidrag utan ansökan). Stadskärne-föreningen får 300 tkr enligt avtal och betalas ut från annan förvaltning i Staden. Ska det finnas så mycket bidrag? Det är skattebetalarnas pengar det handlar om! 

Sen finns det ett massa dolda bidrag. Vi betalar inte vad ett bad s k u l l e eller borde kosta. Om- och tillbyggnaden kostade omkring 150 mnkr. Ridhuset med tillbehör i Milot för omkring 60 mnkr kommer att få timpriser som säkerligen inte heller täcker de egentliga kostnaderna. I Allaktivitetshuset kostar hyran 4 mnkr, personalen 2 mnkr. digitalbion kommer att kosta uppemot 5 mnkr om inte privat alternativ blir aktuellt efter upphandling. De som nyttjar, alltför få, betalar ej vad det egentligen skulle kosta. Det finns ju mycket sånt här i en kommun, men återhållsamhet bör vara riktmärke och privatisering ske där möjligt. Här listor:

Lokalkostnadsbidrag för år 2014 
Lokalkostnadsbidrag till Sundbybergs scoutkår 110 000 kronor
Lokalkostnadsbidrag till de Nya Teaterpiraterna 39 000 kronor
Lokalkostnadsbidrag till Gubbverkstan för åren 2013-2014
15 000 kronor
Lokalkostnadsbidrag till Sundbybergs badmintonklubb 90 000 kronor
Lokalkostnadsbidrag till Det stora knytkalaset18 000 kronor
Lokalkostnadsbidrag till Hjärt- och lungsjukas förening Sundbyberg-Solna 5000 kronor
Lokalkostnadsbidrag till Sundbybergs IK bowlingsektionen 85 320 kronor
Lokalkostnadsbidrag till SS04 200 000 kronor (simskola)

Uppdragsstöd för år 2014 
Uppdragsstöd till Unga Örnar för fritidsgårdsverksamhet 1 179 000 kronor 
(ej upphandling skett enl förvaltningen, men sådan kan ev komma att ske)

Stöd till föreningslivet i Sundbybergs stad 2014
Sundbybergs stads målsättning med stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Prioriterade grupper är barn och ungdomar 7-20 år, personer med funktionsnedsättning och personer som uppbär pension. I tabellen nedan kan ni se vilka föreningar som har beviljats bidrag för år 2014.

Verksamhetsbidrag och projektbidrag för år 2014

Verksamhetsbidrag till Sundbybergs IK för hockeyskola säsongen 2013/2014
7000 kronor
Verksamhetsbidrag till Parkinsonföreningen Solna Sundbyberg 
3000 kronor
Projektbidrag till Seniorkollo PRO Sundbyberg och SPF Sundbyberg
235 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Schizofreniföreningen Solna- Sundbyberg 
6 330 kronor
Verksamhetsbidrag till DHR Sundbybergsavdelningen
8000 kronor
Verksamhetsbidrag till Det stora knytkalaset
32 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Sundbybergs orkesterförening
25 000 kronor
Verksamhetsbidrag för kvällsbasket till Duvbo IK och Sundbybergs Unga Örnar
56 000 kronor
Projektbidrag för kolloverksamhet till Unga örnar och Sundbybergs IK 
956 470 kronor
Verksamhetsbidrag för skogsskola till Sundbybergs IK Orienteringssektionen 
40 000 kronor
Verksamhetsbidrag till RSMH Solna/Sundbyberg
4000 kronor
Verksamhetsbidrag till Duvbo Idrottsklubb och Sundbybergs Unga Örnar för Summer Sports Camp 2014
80 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Hallonbergen IF
20 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Sundbybergs IK fotbollsskola
120 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Duvbo IK summercamp 2014
20 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Pangaea 2014
23 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Nya Teaterpiraterna 2014 för uppsättning av Klas Klättermus
60 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Nya Teaterpiraterna 2014 för att anordna jubileumsföreställning
5000 kronor
Verksamhetsbidrag till Sevdah KF "Safet Isovic" 
5000 kronor
Verksamhetsbidrag till Sundbybergs IK kvällsfotboll
172 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Duvbo IK och Sundbybergs Unga Örnar badbuss
101 825 kronor
Verksamhetsbidrag till Duvbo IK och Sundbybergs Unga Örnar kvällsbasket
50 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Sundbybergs IK sommarkvällsfotboll
20 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Duvbo IK floorballweek 
30 000 kronor
Verksamhetsbidrag till föreningen Det nya museet
15 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Sundbybergs IK för förberedelser inför SM och Nationella spel i fotboll för Special Olympics i Sundbyberg år 2015
25 000 kronor
Verksamhetsbidrag till Hörselskadades förening Solna/Sundbyberg 
5000 kronor
Verksamhetsbidrag till Astma- och allergiföreningen Stockholms län
3500 kronor

Kommunalt oförstånd!
Just utanför Konditori Princess i hörnet Sturegatan/ Stations-gatan har det grävts som framgår av bilderna.  Det  skedde torsdagen den 4 juni. Då det här skrivs har grävmaskinen stått där i tre dygn - fredag, lördag och söndag - och någon annan verksamhet har inte förekommit i eller vid gropen. Inget har hänt. Sämsta möjliga tajming/planering från Stadens sida! Princess som får lida av "sjöarna" då det regnar får nu se
uteserveringen decimerad. Hur länge vet nog inte ens Staden.
På uteserveringsytan kostar företaget pengar. Nu när sommaren är här ska uteserveringar tjäna pengar!

VAD GÖR STADENS TRÄDGÅRDSMÄSTARE?

Vi ser rektangeln utanför elaffären på norra Es
planaden. Fr v
status annandag midsommar; mitten första dagen efter midsommar; och 20 juli. Man rensade för att få upp nytt ogräs?
Vad gör trädgårdsmästeriet egentligen? SVAGT!

 THERE IS A HOLE
IN THE "BUCKET" MR JOGELL, MR JOGELL!

Att Stadens bevaranderegler för Duvbo som sådana och i tillämpning kan betraktas som ett skämt blev helt klart i och med fallet ”det koboltblå huset”.

Antekvarier tycks nu vara beslutsfattare när det gäller husrivning och färger i Duvbo. Byggnadsnämndens ledamöter som ytterst står för beslut är en odemokratisk gruppering eftersom SD inte får delta i nämndens politiska arbete. Först i fullmäktige får SD rösta för sina fyra mandat som faktiskt representerar fler invånares röster än Folkpartiets. Av den anledning är det i högsta grad påkallat att låta fullmäktige få nämndbeslut av den här karaktären för slutgiltigt ställningstagande. Det får inte bli så att antekvarier och tjänstemän i berörd förvaltning ska köra med godtyckliga värderingar och beslutsunderlag som sen ska leda till nämndbeslut som obemärkt passerar det demokratiska forum där alla de folkvalda kan rösta. 

Till detta ska fogas det tilläggsyrkande som beslöts vid kom-munfullmäktiges budgetmöte den 17 december förra året, nämligen att Grönområden, områden med strandskydd och av riksintresse, måste i hög grad skyddas mot exploatering.

Nedan Sveavägen 5, Trollsländan 22, Duvbo. Huset har rivits och grundgrop grävs. Antekvarien tyckte att huset saknade byggnadshistoriskt värde. Så går det till. Korruptionsrisken i sådan här sammanhang har sajten pekat på i flera texter kring bevarandereglerna.

GODBITEN nedan är från Järnvägsgatan och Stadens trädgårdsmästare kan vara mallig!

Vackra blommor på järnvägsgatan gläder

Vänsterfotade ungdomar härjade på Östermalms tunnelbane-station efter demonstrationen på torget mot SDs reklambudskap uppsatta ovanför rulltrappan och på plattformsnivå. Mellan 100 och 200 vällde nerför rulltrappan och åstadkom en hänsynslös förstörelse av SDs lagliga reklambudskap. Allt under alltför få polisers ögon. Bilder från brottsplatsen ovan och på ingångs-sidan Main Street.

Man måste fråga sig vad ungdomsförbunden på vänsterkanten, närmast V och SSU, lär ut till de sina om demokratiregler och dessas tillämpning. Ingen av dessa förbunds ordföranden eller
för att inte säga statsministern och V-ordföranden har ställt sig upp och tagit klart avstånd från vandaliseringen och förklarat att reklamen inte var brottslig eller var hets mot folkgrupp.

Med insikt om vad som kan ske i anslutning till demonstrationer av det här slaget borde väl polisen ha förlagt den till Kungsan eller annan neutral mark, om man nu nödvändigtvis ska få demonstrera mot lagliga reklambudskap i ett land med yttrandefrihet. Polisens hela insats får betecknas som mycket svag. Arrangören av demonstrationen bör också ta åt sig av denna kritik. 

I höst får vi nog se DÖs sammanbrott.
                                    - Sieur Athos -

Hänsynslös skadegörelse
av vänsterfotade!

Sällan skådad skönhet
i Sturegatsbacken

Den här härliga skönheten fann jag utanför restaurang Lagan i Sturegatsbacken. Visst skulle man vilja ha den att glänsa och njuta i nu på sommaren! Här kan du i alla fall njuta av bilderna. - Sieur Athos -

Alla sundbybergare ska ingå i en planering så att inget trafikslag glöms bort eller nedprioriteras! Stads-, miljö- och tekniska nämnden ska i höst ta fram en mobilitetsstrategi för stan och sen anta en mobilitetsplan som ersätter dagens trafikplan och cykelplan. Det säger kommunalrådet Stefan Bergström (C) tillika ordförande i nyssnämnda nämnd. Separata gångvägar, cykelbanor och gator är målet. Källa tidningen "mitt i".

Den nuvarande cykelplanen där 15 mnkr investeras under tre år (fem miljoner varje år; 2015 ar mellanåret i investeringen) får väl ses som "trial and error"! Och vi är ju på 59e plats av 60 undersökta kommuner ifråga om cykelbanor så nåt måste göras.

Underbara blommor på Prästgårdsgatan den 15 augusti - fastighetsplanterade.
Underbara blommor på Prästgårdsgatan den 15 augusti - fastighetsplanterade.

KÄRLEK VI FÖRSTA ÖGONKASTET!

”Vi gör det enklare må bra”
Så lyder devisen för ”originalapoteket” APOTEKET AB som ska öppna i hörnet Sturegatan/Stationsgatan i höst. Just nu, ultimo augusti, bär man in inredningsdetaljer. Enklare? Blir det Automatisering? Robotisering? Eller vad då?

Förvaltaren äger fastigheten där Apoteket skall öppna upp 225 kvm i höst med ”Sveriges nyaste apotek” som det heter. Jonas Nygren, (S), styrelseordföranden i stan sa apropå Förvaltarens fråga i januari i år om köp av tre fastigheter vid Sturegatan och Järnvägsgatan: ”då kan vi bestämma vilka butiker och restau-ranger som ska finnas i lokalerna”! Förvaltaren ägs av kommunen genom Sundbybergs Stadshus AB, ska man veta. Jonas uttalande ligger i socialismens yttersta utkant.

Nåväl, visst är det konstigt att Förvaltaren valde ett apotek som hyresgäst då vi redan har tre stycken här i city. Inte har detta bidragit till ett vidgat sturegats-sortiment som så väl behövs! Fråga ordföranden för
Stadskärneförening, Lars-Herman Larsson!

                            - Sieur Athos - aug-15 -

Le Mans - Järnvägsgatan sedd från Maraboubrons norra fäste. Gatan sträcker sig ända bort till Solna Businesspark.
Le Mans - Järnvägsgatan sedd från Maraboubrons norra fäste. Gatan sträcker sig ända bort till Solna Businesspark.

LE MANS - POLISEN OCH POLITIKERNA SAKNAS I VERKLIGHETEN
Järnvägsgatan med fartbegränsningen 40 km/tim liknar mest
Le Mans. Och Sturegatan med 30 km/tim har flertalet grova överträdelser varje dygn. Begränsningarna är ju till för att slippa olyckor på fotgängare och cyklister.

Att Polisen inte åstadkommer något vet vi sen förut. Och nu kan de också skylla sin totala frånvaro på den nya organisationen och inte bara på prioriteringar. Politikerna gör inget heller fast de har uppgiften att tillgodose kommunmedlemmarnas intressen. Inga målningar på nämnda gator, inga ljussignaler som radikalt skulle minska hastigheten till begränsningarna.

Kostnaderna för olika "marknader" på Sturegatan såsom kräft- och surstrrömmingsfest, jultomtar och knallar etc finansieras med skattepengar i stor utsträckning. De borde gå till trafikljus och gatans underhåll. Det borde vara dags att berörda företag, handel och fastighetsägare tex, själva betalar sin kollektiva marknadsföring.

Morgan modell 1912 på fint Sturegatubesök
Flott mcbilbesök fick Sturegatan den 22 augusti. Det var en två-
cylindrig Morgan modell 1912. Tillverkas idag i samma snitt! Men ack inte för vårt klimat precis. Men njut i alla fall!

Till stans alla AIK:are...
kommer nedan en video mot abstinensbesvär intill nästa match!

Videon är tagen av hemsidan vid matchem mellan GIF och AIK på nya Gavlevallen i Gävle den 23 augusti.

GIF förlorade en poäng då 1-1 blev 1-2 i 89e minuten och då
Patrik Carlgren, skicklige AIK-keepern, räddade "öppet mål" därefter.

På Gavlevallen fanns mellan 2 och 3 tusen AIK-fans. Dom bullrade och skrek hela matchen så man hade svårt prata med läktargrannen och applåder för individuella prestationer drunknade i dånet. VAD SÄGER ARBETSMILJÖVERKET I YRKES-
SPELARNAS INTRESSE? Måste vara svårt för spelarna om de inte är robotiserade.

INSTITUTET FÖR SOCIAL YRKESINNOVATION

Institutet har nyligt flyttat in på Löfströms Allé 6 här i stan. Ovan möter sajten Mikael Hagansbo, VD, just vid inflyttningen.
Kort om institutet:
- Vi ser oss som en viktig, social, strategisk partner och länk till arbetsförmedlingen, kommunerna, försäkringskassan, Migrationsverket, landstinget och näringslivet. Vi verkar även för att öka och utveckla marknaden för hållbara sociala företag. Ytterst vill vi verka för en genomgripande samhällsförändring genom att förflytta människor från utanförskap till innan-förskap.
Nedan en av institutets bilar gjord för utländska projekt.

JULGRÖTSAFTON PÅ SUNDBYBERGS MUSEUM

Sundbybergs Hembygdsförening avhöll sedvanlig julgrötsafton på muséet den 15 december. Härlig gröt och till det goda självkomponerade "julsmörgåsar" och kaffe med bröd. Och så klart en mycket trevlig samvaro. 

Medlemmar ur Sundbybergs Manskör underhöll med visor vilket uppskattades mycket. På videon nedan hör vi en bit av Rysk Folkvisa. Förresten visste du att kören bildades 1912 då stan förtfarande var köping! Aftonens ledare var Bo Johansson som tillika är ordförande för körens styrelse. Ordinarie dirigenten, som inte var med, heter Helene Reduthe. 

Fram till den 19 juni kan du se Marabouparkens visning av Gittan Jönssons konst. Gittan på bilden ovan.Ett utomordent-ligt arbete ligger bakom och konsthallschefen Bettina Pehrsson och medarbetare liksom dem som ställt Gittans konst till förfogande i denna första större representation är värda största tack!

Ur Marabouparkens skrift om Gittan Jönsson, ovan tv, tar jag mig friheten citera några stycken:
Konsthallschefen Bettina Pehrsson frågar:
"Tycker du fortfarande att det är rätt att göra uppror? och får svaret "Idag tycker jag att det är viktigare att städa upp"
Vidare citat ur skriften:
"...Gittan Jönssons konstnärskap spänner över drygt sex decennier. Med återkommande teman kring maktstrukturer och sociala relationer ter sig hennes verk lika egensinniga och starka som brännande dagsaktuella...Ingenting är för enkelt för att ha betydelse...i sin nya film Parallella linjer är Gittan på spaning efter spåren av den feministiska rörelsen i Stockholm och Berlin och frågar sig - vad blev av alla ansträngningar och aktioner?"
I sitt mycket intressanta anförande på förhandsvisningen tackar hon för gåvan/stora visningen som kunnat ordnas och slutar med att uttrycka sin oro över det söndriga Europa.
                                   - Sieur Athos -

Till vä: porslinsfiguriner med dammsugare. Till hö verk från visningen.

Manhattan. "Kajen mot Central Park" är lika populär och stadslivsskapande som "kajen mot Huson River."
Manhattan. "Kajen mot Central Park" är lika populär och stadslivsskapande som "kajen mot Huson River."

Projektet "Kajer mot det gröna - hållbara gränssnitt i mötet stad och land i Järfälla kommun" har fått pengar från Boverkets Delegation för hållbara städer.

Arkitekt Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB har varit ansvarig för upplägg och samordning.
Han är också projektledare för Sundbybergs Infrastruktur ABs arbete med illustrationer och modeller för stadsplanefrågorna rörande tillkommande bebyggelse som vi ska ha kring den järnvägstunnel som ska byggas och "enar" staden.

Handboksprojektets resultat är en förträfflig handbok för alla som är intresserade av stadsplanering. Den visar hur man kan finna vinn-vinn-lösningar genom att sätta gränser för stadsspridning på sätt att baksidor blir intressanta framsidor, blir "kajer mot det gröna" där service, odling, lek, rekreation etc får intressanta lägen. I rätt tillämpning blir det en motor för omdaning och inre utvecklig.

Så för vår stad där stadsplaneringsfrågor är aktuella i stads-kärnan i anledning av att järnvägen skall läggas i tunnel borde alltså gälla i princip, ja även för hela stans utveckling givetvis, att hitta gränser och göra dem till framsidor, till "kajer mot det gröna" och låta växttrycket som uppstår inåt till att komplettera ofullgångna stadsdelar och få mer bebyggelse längs kollek-tivtrafikens stråk. Se även menyns 2025! Här står Planpro-rammets samråd för dörren. 
Bilderna publicerade med tillåtelse från
Arken Arkitekter AB
Du kan beställa boken på nätet för 200 kr genom att skicka ditt namn och fullständig adress till följande mottagare:

STADSHUSET
TILL
CENTRUM!

Staden hyr stadshuset i utkanten av Hallonbergen i ca sex år till. Men sedan om inte förr bör vi ha stadshus i centrum! Och det ärett unikt och utmärkt tillfälle att nu skapa och bygga i samband med att järnvägen läggs i tunnel. 
Bilden från White arkitektbyrå

Vid frukostmötet den 17 februari föreslog siten att ett stadshus av trä, glas, solpaneler, specialdesignat efter arkitekttävling och också innehållande konsertsalong(er) med scen värd namnet. Plats på/vidtorget. 

Det skulle kunna motsvara vad som framkom vid briefings/ hearings 2013, nämligen att man vill ha ”en byggnad som sätter Sundbyberg på kartan”. Politikerna och dem som jobbar i förvaltningen bör finnas tillgängliga där kommunikationerna finns och där intelligensen möts, byter idéer, gör affärer och pratar projekt och framtid.
Bilden från Vision 2020. Inte alls dumt och annorlunda!
                    - Sieur Ayhos -

STADSKÄRNEFÖRENINGEN PÅ GATOR OCH TORG
28 april - Lions Våffelcafé på Stationsgatan kl 11-00-1500.
11-14 maj - Italiensk matmarknad på Sundbybergs torg.
26 maj - Vårmarknaden på Stationsgatan.
25 augusti - Kräft- och surströmminsskiva.

Vi ska veta att kommunfullmäktiges budgetmöte den 17 december förra året beslöt om ett nytt gymnasium men utan att verksamhetsidéer gavs. I nyligt samtal med styrelseordföranden Mikael T Eriksson (15 maj) framkommer (se under menyns POLI 16!)

Ett gymnasium med följande inriktining skulle ge Staden goodwill och uppmärksammas och säkert också placera Staden på kartan. Gymnasiet skulle ha högsta klass med inriktning på ekonomi/finansiering, It och robotisering samt med ett tillhörande "clustersal" där idéer mellan elever ävensom med utomståen kan utbytas, samarbete ske och nya projekt och företag skapas. Upptagningsområde minst storstockholm. Staden bör tala om vad slags gymnasium man vill ha och inte nöja sig med någon rundfråga om vem som vill starta ett gymnasium i stan.

Förslag om gymnasium har siten nämnt för politiker till och från men då har det de senaste åren sagts att det föreligger ett överutbud av gymnasier. Man tänkte tydligen på vanlig gymnasiemodell och vågade inte gå utanför boxen betr utbildningen och konkurrera med något annorlunda och bättre.
                                 - Sieur Athos -

STADEN STARTAR UPP BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN I EGEN REGI
2015 blev Sundbyberg anvisade 120 ensamkommande barn. Under första kvarftalet i år har två ensamkommande anvisats.
De allra flesta har placerats i Stockholms län. Den slutgiltiga kostnadsbilden liksom bidragsiffran från staten för 2015 är inte klar. Men det uppges att kostnaderna inte blir täckta. Staden håller nu på att starta upp boende i egen regi.

En rapport från Kommunerna i Stockholms län visar bla att 5521 barn kom till Stockholms län 2015, vilket ska jämföras med att avtalet för 2015 med staten handlade om 888 barn, vilket kommunerna dimensionerat för. Enligt rapporten är 37 % av barnen placerade i anvisningskommunen, 46 % är placerade i en annan kommun i länet och 17 % är placerade i en kommun i ett annat län.*

Många barn placeras i en annan kommun. Att kommunerna i så hög grad placerat barn utanför den egna kommunen beror på det stora tryck som rådde under hösten 2015, då majoriteten av barnen kom. Var barnen placerats beror i hög grad på den dagsaktuell tillgången på platser och om barnen haft särskilda behov av någon form av vård. De barn som placerats i boende utanför länet har framförallt placerats i en kommun i ett angränsande län, såsom Uppsala eller Enköping.

Den stora bristen på platser som pressade upp priserna på boendet. Kostnaderna för boende skiljde sig åt i hög grad, dels mellan olika boendeformer, dels mellan vad kommunerna hade för kostnader för samma form av boenden. Detta berodde på att dagsaktuell tillgång styrede kostnaderna. Vilken typ av boenden kommunerna placerat barnen på skiljer sig också åt och påverkar kostnadsbilden för varje kommun. Den högsta dygnskostnaden för en HVB-plats var 10 000 kronor, medan snittkostnaden var 2017 kronor. Den genomsnittliga kostnaden för en familjehemsplats var 1258 kronor, för ett jourhem 2102 kronor.

Kostnaderna för HVB var 49 % av de totala kostnaderna för boende. Jourhem vanlig boendeform. Jourhem har i hög grad använts för boende under kortare eller längre tid. 59 % av barnen har vid något tillfälle vistats i ett jourhem. HVB var den näst vanligaste boendeformen, 26 % av barnen bodde i ett HVB under 2015. Familjehem var den tredje vanligaste boendeformen. Många barn bodde i andra boenden, såsom stödboende, träningslägenhet, öppenvård, släktplacering med mera.

- Sieur Athos - 

Källa: Staden och KSL(Kommunerna i Stockholms län).

FOODTRUCKS BEWARE!
Bilden är från Sundbybergs torg nära Signalfabriken den 12e april 2016, den andra dagen i den inledda provperioden för foodtrucks till årets slut.

Snabbmatsbilar som foodtrucks ska heta på svenska enl Språkvården måste ha tillstånd parkera och dessutom, och om verksam bara här ha en i stan, krävs en registrering hos kommunens avdelning för livsmedelsfrågor.

Man kan fråga sig om där ytterst finns en särskilt uttryckt konsumentefterfrågan eller om detta helt enkel är politiker-inspirerat. Enligt mail till sajten har Stefan Bergström, C, kommunalråd och ordförande i nämnden för Byggnadsmiljö- och servicefrågor jobbat engagerat för snabbmatsbilarna. Oavsett bakgrunden tycker sajten att politiker inte ska gå in och söka påverka konkurrensen och strukturer i här etablerade branscher - livsmedelhandel och restauranger nu aktuella. En del av berörda företag kippar idag efter andan och står inför svårigheter förknippade med att järnvägen läggs i tunnel och centrums förvandling pågår.

Nej Stefan, låt oss istället helhjärtat gynna den fasta handeln med ökad omsorg, den handel som inte bara håller öppet mellan kl 1100 och 1400 och säger goodbye
då det regnar och då det börjar bli mörkt ute!

BRISTOL OCH BIDRAGS AVTALEN
Redan 2013 påpekade sajten att det inte fanns något skriftligt och under-tecknat avtal mellan Bristol och Kommunen betr totala årsbidraget om 575 t kr. Därefter har påpekanden upprepats och avtal begärts in till sajten. Först i början på april i år har sajten fått del av nedanstående dokument i ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen uppger att man efter idoga letanden funnit det avtal som undertecknades 2010. Överst nedan. Även om storyn verkar lite konstig får man lita på att det inte är undertecknat i efterhand. Dokumentet underst visar att nye nämndordföranden för "Kultur och fritid" Johan Storåkers (L), tillika kommunalråd, har tagit itu med bidragsfrågan på allvar.
 

INGEN BUDGET FÖR CYKELBANOR I ÅR, MEN
EN MOBILITETSSTUDIE SKA UTFÖRAS

De 15 mnkr som satsades på cykelbanor med 5 mnkr per år tog slut vid utgången av 2015. I år finns inga särskilda budgetpengar för detta. Däremot ska man göra en mobilitets-studie i år som gäller fordonen och förhållandet mellan olika fordonsslag. Då stadskärnans förvandling inte är så väldigt långt bort kan man tycka att den delen ter sig onödig att genomföra.

Sajten har begärt att få resultat från de tre mätstationer som sattes upp för drygt två år sedan. Det som hittills erhållits är
sammanslagna siffror för de två åren för resp mätare och en "igår-siffra" för mätarna. Då siffrorna inte säger så mycket har sajten efterfrågat kvartals - eller månadssiffror. Vi ska presentera dem då de kommer.


Siffror för hela perioden 2014 ooch 15 samt "igår" (den 7/4) 

Duvkullavägen:190065/259

Löfströms Allé:160584/253

Ursviksvägen: 272803/296 (bild)


                                                                     

BORÄTTSPRISERNA UPP 7 PROCENT 1a KV 2016
De senaste tre månaderna steg Borättspriserna här i stan med 7 procent och snittpriset per kvadratmeter är nu 59.000 kr. För de senaste tolv månaderna är prisstegringen 14 provent och genomsnittspriset för en villa är nu 7,6 mnkr.
Allt enl SvD.

SOCIALDEMOKRATERNA TAPPAR i APRILPOLL
Enligt undersökningen nedan har Socialdemokraterna sedan valet 2014 tappat från 31 procent till aprilsiffrans i år 25,4 procent.

NU SKA KOMMUNLRÅDET STEFAN BERGSTRÖM EXPERIMENTERA MERA PÅ TORGET!
Stefan Bergström (C) ska fram till att järnvägen läggs i tunnel använda Sundbybergs torg som ett stadsmiljölaboratorium. Han har börjat med snabbmatsbilarna och nödvändiga stolar och bord, vilket grepp sajten har sagt nej till under rubriken "Foodtrucks beware" ovan.

Sen kan det bli konst- och fotoutställningar, odlingar, pop-ups, marknadsdagar alltefter säsong. På sommaren skulle man kunna rulla ut en gräsmatta och ställa ut solstolar (för A-team? elakt frågat). Isrink på vintern är ett annat säsongsgrepp. I mitt i:s tidning tycker Bergström att det ska bli en häftig period i torgets historia innan det blir, av allt att dömma, en märkes-byggnad som sätter Sundbyberg på kartan, stärker destinationen Sundbyberg!

Skulle det inte vara bättre att avstå från torgåtgärder då vi nu möter en jätterörig tid med tunneljobbet i sex år och byggnation som man vill ska ske så fort som möjligt
sen stadsplanerna tagits och det lär väl innebära 15 år eller längre tid kan man förmoda! Också har du resanden och lunchfolk som ska springa på torget i flera vändor samtidigt som cykelbanan och trafiken går alldeles intill. Detta köper inte sajten alls Stefan! Gör Lötsjöparken till något extra fint istället.

Från höger: Peter Schilling, nya socialdemokratiska Oppositionsrådet i Staden och som på demonstrationsdagen efterträdde Jonas Nygren, Carin Jämtin, partisekreterare i rikspartiet S, fru Schilling och Mikael Sundesten, partiordförande för S här i Staden.
Från höger: Peter Schilling, nya socialdemokratiska Oppositionsrådet i Staden och som på demonstrationsdagen efterträdde Jonas Nygren, Carin Jämtin, partisekreterare i rikspartiet S, fru Schilling och Mikael Sundesten, partiordförande för S här i Staden.
Mäktig musik med blås och trummor går Sturegatan fram.
Mäktig musik med blås och trummor går Sturegatan fram.

Nedan bilder från 1a majdemonstrationen i Sundbyberg. Kort tåg.
Carin Jämtin (S) talade i Tornparken.

RÖDLUVAN VÄNTAR OCH
I KÖN ÄR DET FÖRVÄNTAN...

KOMMUNEN/FÖRVALTAREN SKAPAR ÖVERUTBUD
Den nuvarande alliansen vill öka utbudet av restauranger och serveringar. Man vill ha ökad konkurrens.
Samtidigt som snabbmatsbilar välsignas får vi nu också veta att en italiensk restaurang ska öppna i Banken den 20e augusti och kommer att omfatta hela 800 kvm i två plan. Uthyrare är Förvaltaren, kommunens eget fastighetsbolag.

I sammanhanget kan man notera att företaget i höstas hyrde ut till Apotek mitt på Sturegatan som blev det femte apoteket med centrumvittring. Då hade lokalen stått tom mycket länge. Är det måhända så att Förvaltaren ser sig nödgad att hyra ut i Banken till vilket företag som helst bara man får hyresintäkter. En sådan stor lokal i dyra Banken tål knappast företaget låta stå outhyrd längre tid. Då blev det en restaurang som högg och som ganska säkert fått hyresrabatt ett par år. Och så fick det bli utan närmare eftertanke beträffande önskvärt tillkommande utbud i stadskärnan? Foodtrucks, ytterligare en restaurang och fem apotek på kort tid. Kommunen verkar inte rädd för övereta- blering om hyresintäkter behövs. Samtidigt går varken Sturegatan eller Signalfabriken bra! Totalrenovringarna i kvarteren Bagaren och Basaren, ägda av Förvaltaren, kommer att ge ytterligare butiks- och serviceenheter. Undrar av vad slag.

När det gäller själva Förvaltaren, med ett fastighetsvärde om ca 11 miljarder kronor och en helt dominerande ställning inkl visst prisledarskap samt med uppdrag att medverka i stadsdelars utveckling och skapa stadskaraktär, vill kommunen inte stärka konkurrensen och alla partier vill inte sälja ut för att ge intäkter som täcker tex kommunens andel om 800 mnkr i totalkostnaden för att lägga järnvägen i tunnel.
 _____________________________________________
Kommunens styrelseordförande Jonas Nygren (S), januari 2015, ur Vi i Sundbyberg, mobilversion:
Sturegatan...har länge präglats av tomma lokaler och ett dåligt utbud av affärer...kommunalrådet Jonas Nygren vill se förändring. ”Planen: att köpa upp fastigheter i området så att kommunen själv kan bestämma vilka butiker och restauranger som ska finnas.”
Sitens kommentar: Så djäkla kommunistiskt! Ingen politiker från andra partier stod upp och sa ifrån!
  ____________________________________________
En annan sak som intresserar apropå Förvaltaren är hur det ekonomiska gränssnittet mellan Staden och de direkt eller indirekt ägda bolagen ser ut, enkannerligen Förvaltaren. Får jag tex via skattsedeln betala något som Förvaltarens hyresgäster skulle betalt? Eller vice versa? 
                            - Sieur Athos -

Nedan bildspel fr bygget av Signalfabriken

OM INFLÖDEN TILL CENTRUM
Någon reell marknadsföring av centrumhandeln, där man kan vänta sig att samlade handeln och servicen skapar attraktionskraft finns inte. Stadskärneföreningen har misslyckats hittills. Intill nästa årsmöte 2017 ska man se över organisationen och sättet att arbeta.

Fastighetsmedlemmarna har ordnat sin sätt att arbeta och nu förväntas handeln ta ett motsvarande steg så att föreningen blir bättre och snabbare på beslut, att man vet vad man vill då kallat till möte. 

Så här sa förre Stadskärneföreningens ordförande Janne Sandahl, PhD och tidigare professor vid bla KTH i samtal med siten 2011 (samtalet finns under menyns 2025, ingångssidan):

"I vårt närområde, inklusive delar av grannkommunerna, sker en stark tillväxt; man bygger väldigt mycket. Det handlar om ett influensområde med ca 200 000 invånare, som alltså kan attraheras av vår Stadskärna och vad allt som bjuds där. Inte bara handel sålunda utan alla slag av verksamheter och aktiviteter.

En volymökning i storleksordningen 40 % kan ske för stadskärnehandeln åren framöver tom 2014. Spårvägen är inte den stora köpskapare som man kan tro. 7 á 8 procents volymandel kan ses bli tillförd av spårvagnsbundna konsumenter. Men den bygger stad, och det är bra. Vår bilkundandel är låg, ungefär som i Stockholms city. Det är svårt att finna parkeringsplats och bilkundsandelen av inköpen stannar vid 15 -20 procent. Här tappar vi mycket pengar till bla Bromma Blocks och Kista.
(Mall of Scandinavia och utvidgningen och förbättringarna av Bromma Blocks och Kista C samt butiksbortfall och utvecklad E-handel fanns inte då, 2011).

Bilden är från Vårmarknaden den 26 maj i år. Några tusen besökare i regnet i bästa fall. I Stockholms väderdata enl destinationsstatistiken har vi här 10 regndagar i maj månad och max och min temperaturen är  15 resp 5 grader. Vårmarknaden är alltså gambling. Vi vet inte vad som intjänades denna kväll. Kållarna och butiker som hade öppet fick knappast kostnadstäckning. Artisterna fick sin gager och var säkert nöjda. Konceptet är bristfälligt och borde avvecklas för mera samlade, reella marknadsföringsåtgärder från centrumverksamma rörelser.
Bilden är från Vårmarknaden den 26 maj i år. Några tusen besökare i regnet i bästa fall. I Stockholms väderdata enl destinationsstatistiken har vi här 10 regndagar i maj månad och max och min temperaturen är 15 resp 5 grader. Vårmarknaden är alltså gambling. Vi vet inte vad som intjänades denna kväll. Kållarna och butiker som hade öppet fick knappast kostnadstäckning. Artisterna fick sin gager och var säkert nöjda. Konceptet är bristfälligt och borde avvecklas för mera samlade, reella marknadsföringsåtgärder från centrumverksamma rörelser.

Var tioende pensionär lever under EUs lägsta ekonomiska standard, 231.500 kr/år. De fattigaste pensionärerna har mindre än totalt 11.800 efter skatt att leva på. Antalet fattigpen- sionärer ökar de närmsta åren om inte riksdag och regering träder in och justerar på något sätt i reglerna. Klyftorna till dem som jobbar ökar. Skatteändringar och jobbskatteavdrag har ju gällt bara dem som arbetar. Invandrade pensionärer får ett försörjnngsstöd.

All risk i pensionssystemet vilar på pensionärerna. Se här:
Den stigande medellivslängden tunnar ut kapitalet på fler år och ger därmed lägre pension. Pensionen blir vad den blir, ett tufft generationskontrakt!

Risken som pensionären står gäller också vid svaga konjunkturer då pensionen kan sänkas, den sk "bromsen" inträder. De senaste tre åren har bromsen inträtt i tre gånger.
Nivån på garantipensionen med 40 år i systemet ligger på 84.552 kronor/år! I Norge är pensionen ifråga SEK 170.000; ensam får något mer! Dessutom delar pensionären och staten på riskerna i det norska systemet!

På Expressens första sida härjar nästan varje dag de kungliga. Nyligt poserade princessan Victoria i klänning som kostar 33.000 kronor och detta kan fattigpensionären läsa om medan han eller hon stoppar i sig en burk kattmat för 12.50! Det finns nästan 230.000 fattigpensionärer. Av de pensionärer som har lite mindre än 11800 kronor i månden är kvinnorna flest

Om man ska tro att detta kan fortsätta måste man ha fullständigt fel! Pensionärsorganosationerna är alldeles för flata eller menlösa; filttofflorna indikerar beroendet av medel från staten måhända?

Det mesta borde ha kunnat åtgärdas av riksdagen men nu har man 80 á´100 miljarder i årskostnad som måste till för att klara invandringen, för vilka hela riksdagen utom SD kan ställas till svars. Och i nuvarande högkonjunktur sätter vi inte av något till kommande lågkonkunktur; vi har inte råd! Man kan vara säker på att pensionärerna kommer att åderlåtas när lågkonjunkturen kommer och reserver saknas i statens ekonomi. Göran Persson lånade 240 miljarder av pensionssystem vid 90-talskrisen och lovade att betala tillbaka. Vad ha vi sett av detta? Ingenting och politikerna håller käft!

Du ska inte lita på Staten eller politikerna när det gäller din pension! Du måste själv ordna så att du sparar eller satsar så att du har tillgångar att realisera då pensionen kommer eller då du själv vill pensionera dig. Lita bara på dig själv och inte på staten, modell Sverige!

 ____________________________________________
STUREGATAN GÅR INTE SÅ BRA...
Det beror på bla: ökad konkurrens från Bromma Blocks, Kista Mall of Scandinavia och E-handel. Försämrat utbud då flera enheter har försvunnit såsom Harmoni, Åhléns, Tipstjänsts butik; Lindex flyttade och efter lång tid kom Oasen möbler som försvann fort och lokalerna stod sedan länge tomma och nu har Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket rätt nyligt blivit hyresgäster i samma lokal. De har ingen kommersiell kraft, inte ens det flöde den kan skapa betyder något i sammanhanget. Nordea, en blindtarm från detaljhandels-synpunkt, ska tacknämligt lämna Sturegatan för Mall of Scandinavia och man får hoppas det blir en butiksenhet med lämpligt sortiment - papper/bok i ny tappning? -  som flyttar in.

Vidare: Staden har inte alls gjort något av värde för Sturegatans gatumiljö; man förstår inte att den helt måste förnyas för att attrahera besökare; ojämnheter, lösa trottoarstenar, vattensamlingar och ojämna övergångsställen är särskilt vanliga på delen Statitionsgatan fram tom sturegatsbacken. Uselt underhåll. Inga idéer om förnyelse. För hela gatan har utlovats ny belysning sedan flera år men man kan inte se att det hänt något. Snarare har gatumörkret ökat då allt fler butiker har täta skyddsgaller för fönstren. Kommunal blomsmyckning på Sturegatan uteblir om berörda inte jagar om det. Häromåret anslogs 30 mnkr för Vasagatan, Järmvägsgatan och Sturegatan. Sturegatan fick ingenting at the end! Sen fick Humblegatan 30 mnkr, men det klart den rinner ju fram till Förvaltarens totalrenoverade Banken.

Projektledaren för planprogrammet gällande bebyggelsen då järnvägen läggs i tunnel, arkitekten Torbjörn Einarsson, har framhållit att Sturegatan måste värnas och åtgärdas. I planen har tvärgatorna också lagts ända ner till torget/tunnellocket och detta ska ge en handelsloop tillsamman med Sturegatan och Järnvägsgatan. Sen hoppas man kunna förlänga Sturegatan fram till blivande resecentrums solnautgång.

Vid sitens samtal med Mikael T Eriksson - se under menyns POLI 16 - har frågan om vad man ska göra åt Sturegatan n u besvarats med "bevaras och utvecklas" Ingen åtgärd är alltså planerad! Botten!

Yougov visar L under spärren och SD större än S
Undersökningen gjord 17-21 juni. 1511 telefonintervjuer via Yougovs panel. Maximala osäkerheten är +./. 2,5 %.
Källa tidningen Metro.

loading...
loading...

TA BORT OGRÄSET BERGSTRÖM (C)! ELLER SLÄPP PÅLLARNA LOSS, DET FINNS GRÖNBETE!
!

 För några år sedan hade siten en artikel om ett arabbesök vid ägandes företag i stan och kunde nämna att vederbörande tyckte att stan var smutsig, dirty. Dåvarande ordföranden för Stads- och miljönämnden, hr Jogell (S) slyndade till Stadskärne-föreningen för handslag om en snar bättring.

Idag kan vi se att handlslaget inte fungerar i centrum norr om järnvägen. Bildspelet nedan ger exempel på hur det ser ut, inte minst på Sturegatan, fortfarande en affärsgata! 

Jobbet att rensa ogräs är väl av det slaget som länge efterlysts  av nästan alla politiker/partier, nämligen enklare arbeten, gärna till lägre lön, för invandrare i första hand. När detta skrivs och publiceras den 10 juli har kommunen inte gjort någonting som stämmer med det gamla handslaget och önskan skaffa  arbete åt "utanförskapare".

Stans politiker förstår inte att en snygg gatumiljö är mycket viktig för att tex Sturegatan ska fungera bra. På senare tid har vi hört att denna unika gata ska värnas och utvecklas. Hur då? När då? Att utveckla är inte att fortsätta att missköta! Berörd nämnd-ordförande, kommunalrådet Stefan Bergström (C), måste ägna intresse åt rätt saker, gärna istället för foodtrucks, isbana och odlimgar på Sundbybergs torg.

Bildspelet inleds med stor betongkruka med blommor. Flera sådana fins sen två veckor utplacerade längs Sturegatan, Vackert, men väl sent kan man tycka, dvs precis som handlarna utefter gatan säger.
                                - Sieur Athos -

STATIONEN KAN ALDRIG
BLI EN MÄRKESBYGGNAD MED ATTRAKTIONSKRAFT!

Märkvärdig station ska göra stan känd och alla resa hit för att bese den! Vem tror på detta utom gruppen Trivsam Stadskärna
med sina gröna rebeller och Lottor som vill ha sol på sina pelargoner mest hela sagen.

Nedan en bild från animerad film som finns på Trafiverkets/ projektet Mälarbanans site och som visar banbygget. Tre nya stationsbyggnader omfattas av projektet varav en här i stan som kommer att delas med Solna, Den får nog minst tre rulltrappor och standard som på bilden. Var stationen ska placeras exakt saknas uppgift om, men det blir 200 meter peronger som ska fördelas på båda sidor gränsen, som motsvaras väsentligen av Ekensbergsbron.

Man får hoppas att detta förslag från nämnda grupp inte realiseras. Istället bör b e h o v styra  Sålunda ett specialdesignat stadshus med konsertsal(ar) och btggt i trä och glas samt med solpaneler! Denna lösning ger rättvisa åt bla den handelslopp som avses skapas mellan Sturegatan, Järnvägsgatan och Landsvägen medelst tvärgatorna som får rinna fram från Sturegatan till Landsvägsläget. Ett stadshus av
nämnt slag skulle placera Sundbyberg på kartan, skulle ge status och "destinationskraft". Sen finns fördelar med tillgänglighet för besökare till Förvaltningen och till olika slags konserter inkl digitalbio. Vidare skulle förvaltningsanställda och politikerna kunna delta i samtal och utbyte med den i centrum samlade intelligensen.

Omnämnda gruppering vill alltså göra stationens överbyggnad till en märksebyggnad Ska den bli en märkesbyggnad för Solna också? Läget mellan och intill byggnaderna med stadskaraktär är inget som ger särskilf attraktionskraft! I planprogrammet sägs att Ekensbergsbron och Tvärbanebron inte behövs mer. Om de försvinner dras tvärbanan om. Men vad får vi från Sturegatsnivån till Landsvägen? Jo en backe eller ska Sturegatan få deadendkaraktär? Om broar kvar eller backe så kommer den märkesbyggnad som Trivsam Stadskärna vill ha att få en ful bakgrund eller miljö!
                                    - Sieur Athos -

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samlade på Sturegatan.
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samlade på Sturegatan.

PENSIONÄRERNA SKAMLIGT DISKRIMIMERADE!
Att pensionärerna betalar mer i skatt än dem som jobbar känner du till. Men att pensionerade gifta och sambopar sambeskattas visste du nog inte. För yrkesarbetande försvann sambeskattningen 1971. Sambeskattningen kan betyda 1000 kronor mindre i månaden.

Garantipensionerna utbetalas den 19e varje månad. Då den 19e infaller på en söndag får de som har födelsedatum före den 15e utbetalningen den 17e medan de som har födelsedan den 16e och därefter får pensionen först den 20e. Snacka om rättvisa i dataåldern!

Lägsta garantipensionen efter skatt är 7046 kr. För ensam med sådan pension finns bostadstillägg om max 4650 kr per månad att få. För gift eller sambo gäller halva detta belopp.

"Röda trädet" vid Löfströms Allé 6 B. Belyst av kvällssolen brinner det, på skuggsidan dödsröd.
"Röda trädet" vid Löfströms Allé 6 B. Belyst av kvällssolen brinner det, på skuggsidan dödsröd.
Bild: Sundbybergs Stadsmuseum
Bild: Sundbybergs Stadsmuseum

SEN KVÄLLSSOL AVSLÖJAR HELSKRÖPLIG
STUREGATSBACKE

Förra året asfalterades Sturegatan, äntligen, fram till Esplanaden. Men Sturegatsbacken med mer än tio företag och en hel del skattebetalare lämnades därhän trots påtagligt behov av nyläggning. Kanske trodde Förvaltningen att Sturegatsbacken är Skolgatan som mynnar ut i Esplanaden! Man ska också veta att norra sidans trottoar är i synnerligt behov av omläggning. Förnedrande gatupolitik är vad det är!

F0RTALITUM WAXHOLM - den segelbara leden till Stockholm. Här låg den svenska flottan utan att göra något för att förhindra ryssarnas härjningar. Man förlitade sig på den engelska flottan som aldrig kom, som förblev en hörsägen. Stormaktstiden var slut. Fredsförhandlingar med Ryssland  skulle inledas. Östersjön var ett ryskt inannhav.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Från Lövsta gick det ryska plundringståget vidare norrut. I Gävle, som var närmaste målet, sköttes försvaret av en beprövad karolin, generallöjtnanten och landshövdingen Hugo Hamilton, med hjälp av de återstående finska trupper under Karl Gustav Armfelts befäl. Här fick de 4000
ryssar, som landsteg se framför sig en svensk styrka som visserligen var underlägsen i antal men ändå fast besluten att hålla stånd. Den utgjordes av 1200 man reguljära trupper och lika många bönder. Även från Dalarna hade landshövdingen fått hjälp, men dalmasarna vägrade bestämt att gå längre än till länsgränsen. De uppbådade allmogemännen var enligt Hamiltons vitsord ;väl tillövade, och försedda med officerare av finska regementen samt gevär: Med så beslutsamt folk hade ryssarna ingen lust att inlåta sig i vapenskifte utan inskeppade sig igen, den 3 Augusti och återvände söderut. Stockholms skärgård var nu målet för denna eskapader, liksom för den södra. På vägen dit brände fienderna vad som blivit lämnat i fred under färden norrut. På ett par ställen mötte de dock kraftigare motstånd och då lämnade de trakten i fred.

Ryssarnas planer på att brandskatta Sveriges huvudstad hejdades genom de försvarsåtgärder både till lands och sjöss som utförts vid Vaxholm, ty därigenom spärrades stora segelleden till

Stockholm. Förtjänsten därav tillkommer i väsentilig grad chefen för Stockholmseskadern, viceamiralen, sedermera riksrådet Evert Taube. För övrigt hade prins Fredrik nedlagt en berömvärd energi på försvaret av Huvudstaden som han ansåg vara det angelägnaste av allt. Fienderna ville dock inte återanvända hem utan att ha gjort ett försök att på annan väg nå Sveriges hjärta. Måhända skulle det lyckas dem att tränga fram genom Baggenstäket.

Den 13 augusti kommer hela ryska galärflottan roende över Baggensfjärden, ankrar vid Stäkesund och landsätter trupper på båda norra och södra stranden. Men här är man ej oförberedd på besöket. Taube har även på denna plats låtit vidtaga förvarssåtgärder. Det närmare förtroendet har anförtrotts åt översten vid fortifikationen Baltzar von Dalheim, en man som alltsedan 1702 följt Kung Karl i alla hans fälttåg, varit med i Kallabaliken i Bender. Utmärkt sig i många strider
och flera gånger blivit sårad.Han har nu på prins Fredriks befallning uppgjort en plan till försvarsanstalter, som han själv också utfört. Den består av försänkningar av skutor, lastade på sten och förskansningar på stränderna. Där jämte ligger vid sundets mynning en styckepråm och några galärer som kan bestryka det med sin eld.

Dalheim bevakar nu den den viktigaste punkten med några hundra man från Östgöta och Upplands tremänningsregementen, samt några artellerister och matroser. Men ensam med sin lilla styrka är han inte i stånd att hejda den flerfaldigt överlägsna fienden. Skall han få hjälp? Jo framåt aftonen kommer den. Då uppenbarar sig Södermanlands regemente under befäl av överste Rutger Fuchs på krigsskådeplatsen. Prins Fredrik som själv ilat till den hotande punkten, har på vägen dit givit befallning åt regementet att i ilmarscher skynda till Stäket. Det har varit en ansträngande marsch på tre timmar genom oländig terräng. Men nu är sörmlänningarna framme och rycker mot fienden, som hunnit ställa upp sig i slagordning på  stranden. Å ömse sidor börjar en häftig skottväxling, som fortsätter ända till mörkrets inbrott. Ett försök av ryssarna att bryta igenom
luckan mellan de båda bataljonerna av Södermanlnads regemente blir med kraft avvvisat och ett försök till kringgående rörelse stäcks av galärernas besättningar. Över huvudtaget gör de svenska krigsfartygens manskap och kanoner under Dalheims edning en betydelsefull insats i striden.
Vid midnattstid hörs ett, tu, tre trumvirvlar från svenska sidan. Det är Dalregementet och västmanlänningarna som i språngmarsch rusar fram i skjortärmarna, ivriga att få vara med. Men när de hinner fram , är det blodiga arbetet slutat Och Sverige huvudstad räddad.

Vid budskapet om att faran är överstånden drog tusentals ängsliga människor en lättnadens suck. I förskräckelse hades så gott som allt förmöget folk lämnat Stockholm och flyttat ut till sina landställen, ja somliga ända till Västmanland och Dalarna. Hela Mälarfjärden var full av skutor och båtar, lastade med flyttgods.: Men en som inte övergav sin post var drottning Ulrika Eleonora. I dessa svåra dagar hade hon ett mod och sinneslugn värdigt Karl XII:s syster. Samma afton som drabbningrna pågick vid Stäket, befallde hon sina hovdamer att fara på en bjudning till den engelska ambassadören utan att låtsas som det minsta , varandes tillika med dem vid så gott mod, som hade ingen fiende varit dem när på hundra mil.

Rutger Fuchs, som jämte Dalheim gjort sig förtjänt av hedersnamnet ;Stockholms räddare; hade förut kämpat med utmärkelser i slaget vid Gadebusch, där han i spetesen för Dalregementet ryckte mot danska livgardet. När krutröken då för ett ögonblick skingrade sig, befann han sig plötsligt ansikte mot ansikte med en dansk major. som också skyndat några steg framför sin trupp. Mellan dessa två utspann sig en tvekamp på värja efter konstens alla regler i de bägge regementens åsyn. Den slutade med att Fuchs sårades men motståndarens segnade livlös ned.
Då vände sig Fuchs om till de sina och kommenderade salva av alla de fyra leden på en gång. Verkan därutav blev så fruktansvärd, att danska gardet nästan förintades. Andra danska garden ryckte och kampen blev hård, men dalkarlarna stod icke att hejda. När allt motsånd var brutet låg, Rutger Fuchs på valplatsen, blödande ur sex sår och med den ena lårpipan krossad. Det dröjde över ett år innan han blev återställd, och så länge han levde gjorde sig blessyrerna från Gadebusch påminta, så att han ofta måsta undergå brunns- och badkurer vid Medevi och andra surbrunnar. Rutger Fuchs var också med på Karl XII.s norska fältåg och omnämnes flera gånger från den tiden såsom konungens närmaste följeslagare-vilket är vittnesbörd nog om hans anseende som tapper karl.

Till belöning för sin bragd vid Stäket utnämdes Fuchs till friherre och generalmajor. År 1739 blev hans Stockholms överståthållare som han skötte med stor nit och kraft.
Von Dalheim däremot som genom sin uthållighet i så hög grad bidragit till farans avvärjande blev skjuten åt sidan och glömd. I stället för att att röna tacksamhet för sin bragd lönades han med att förlora sin tjänst, då fortifikationens fältstat år 1721 blev indragen. Hans inkomst reducerades då till en pension som som utgjorde mindre än en sjundedel av lönen, och ej ens den erhöll oavkortad. Då klagade han sin nöd hos riksens stränder, men fick han någon hjälp så var den obetydlig. Förgäves sökte han kommendantsposterna å Marstrand och Dalarö skans. Under sina sista år klagade han att för sitt uppehälles skull skull nödgats pantsätta sina bästa kläder.
Tyngd av fattigdom av led den högt förtjänte mannen i Stockholm anno 1756 i
den höga åldern av 87 år.
Två gånger hade han varit gift och stod år 1721 just i begrepp att ingå äktenskap med sin tredje trolovade, då brev anlände att hans andra fru som ständigt vistas i Preussen och om vars död han fått underrättelse var på väg till Sverige. Det tillämnade bröllopet fick alltså inställas och blev ej heller senare av. Men hans trolovade hade redan hunnit skänka honom sin ende livsarvinge.

Medan förödelsen rasade blande de svenska skären, låg Sveirges flotta stillla utan att ingripa i striden. Den eskader som befann sig i Vaxholm och som som förövrigt befann sig i ett förträffligt skick, hade ej behövt lossa ett skott, ty desss blotta närvaro var jämte fästningsverken tilräckligt att avskräcka ryssarna från ett angrepp. Vad stora flottan beträffar, blev den först på sensommaren efter en ständig kamp med nöd och brist färdig att löpa ut i från Karlskrona, och sedan dess rörelser beroende av den engelska flotta som låg i Öresund. Om den skule komma den svenska sjömakten till hjälp mot den ryska, berodde av svenska regeringens underhandlingar med England-Hannover.

Efter det misslyckade försöket med Stockholm lämnade ryska flottan för denna gång våra kuster, det var den 20:e augusti. Anledningen skall vi snart finna. Dessförinnan hade dock fienden satt eld på Östanå stora Herrgård och Norrtälje stad, där trähusen efter sommarens starka torka brann som fnöske.
Ofantliga värden hade hade förstörts under de fasansfulla dagarna, som härjningar pågått.
Inte mindre än sju städer, tio stora bruk och en mängd gods och gårdar hade lagts i aska, och
20 000 människor var husvilla. En tiondel av de materiella värden, som sålunda gått förlorade, skulle varit tillräcklig för att i tid sätta flottan i försvarstillstånd och underhålla en tillräcklig lantarme under någon månad. Med en sådan jämförelse är domen utan vidare fälld över dåtida svensk statsskonst.