Nr VIII jun 18

Familjen Raynee fr vä: Jessica, Elle, Winston och Daniel.
Familjen Raynee fr vä: Jessica, Elle, Winston och Daniel.

Familjen vinnare
av utmärkelsen Årets butik.

Detta sänder värdefulla destinationssignaler. Hurra!

Svensk Handel och tidningen Market höll galafest på Waterfront i Stockholm den 21 maj för utdelning av årets Retail Awards till tolv kategorier inom detaljhandel. Syftet med Retail Awards är att lyfta fram, belöna och hylla framgångsrika företag, personer och satsningar i handeln. 

I kanske den finaste kategorin, Årets butik, vann Familjen Raynee med sin butik Winston & Elle här på Sturegatan. Säger familjen därför att mamma Jessica och pappa Daniel  berättar att barnen Winston och Elle har funits med i butiken sen den skapades och givit namnet på butiken.

Från galafesten den 21 maj och fr vä: Lina Kosir och Hillevi Johannesson, båda medarbetare, samt ägarna Jessica och Daniel Raynee.
Från galafesten den 21 maj och fr vä: Lina Kosir och Hillevi Johannesson, båda medarbetare, samt ägarna Jessica och Daniel Raynee.

I motiveringen till priset heter det bland annat: kreativitet och ständig fokus på detaljerna samt mod att göra saker och ting. Nu undrar fastighets- och galleriägare om inte en etablering skulle kunna vara intressant i Stockholms city och/eller på Söder!

Jessica intevjuas av Market efter att ha mottagit utmärkelsen och berättar bla om konceptet:  Det ska vara en unik upplevese med samspel i våra produkter, display, miljö. Vi lyssnar på våra kunder och skapar våra egna plagg. Det är kvalitet men till ett rimligt pris.
Jessica intevjuas av Market efter att ha mottagit utmärkelsen och berättar bla om konceptet: Det ska vara en unik upplevese med samspel i våra produkter, display, miljö. Vi lyssnar på våra kunder och skapar våra egna plagg. Det är kvalitet men till ett rimligt pris.

Sturegatans butikspärla åstundas alltså! Och ägarparet säger att etableringar, en eller två, kan vara aktuella till hösten. Och det är inte bara expansion i sig som är bevekelsegrund  utan även den ovisshet betr detaljhandens förutsättningar som järnvägens mycket långa tunnelprojekt samt alla centrumbyggnationer kommer att skapa. Fulländning av butikens e-handel har inletts.

Den 29 maj hade butikens kunder tillfälle att göra intressanta inköp och njuta av samvaro på den grönskande bakgården, med dryck och godis samt sång av Louise Nylander med sin grupp. Bild och ett videoklipp nedan.

För snart två år sedan hade sajten ett intressant samtal med Jessica och Daniel. Då hade man varit gång med verksamheten sedan två år tillbaka. Här länken till samtalet som finns under menyns Företag:

http://www.mittsundbyberg.se/f%C3%B6retag/samtal-winston-elle-33249107

Sajten återger här samtalets vilktiga avslut:

Bristol återuppstår...

...efter längre dvala. Vad det berott på har sajten tidigare beskrivit utförligt. Den nya ordningen som Kultur- och fritidsnämnden åstadkommit återges i dokument på länken i det följande.
Noterbart är att september är starten. Kommunen betalar hyran ett år men inte längre. Det återstår många saker, en del tidskrävande, att åtgärda i lokalen och det förutses vissa viktiga steg för att marknads-föringen ska påbörjas av en intressent. Det ligger en del ovisshet uti lösningen framförallt, betr marknadsföringen, tycker sajten. Här länken:
http://www.mittsundbyberg.se/pyttipannanews/bristoldokument-jun-18-39885548 
Här två nyliga entrébilder som berättar om vad som händer i september.

Bergströms playa

Stefan Bergström leker på varvet!
Här nedan följer några bilder från kommu-nalrådet Stefan Begströms (C) lek på båtvavet. Vilka som ska gå hit eller hitta hit kan man fråga. Här ska bjudas på Kafé, Food truck att vänta, pingisbord, volleybollnät,  basketkorgar, brädbana,  bord, bänkar.

Gymnasieberättigade 

17,5 % av landets elever i grundskolans sista klass har inte nått berättigande till gymnasiet. Här i stan har man inte levererat begärda siffror ännu. Men Rissne sägs ha en siffra över 70 %. Nyanlända och sent ankommande nyanlända, tillhör orsakerna till den usla Rissne-siffran. Sajten får presentera rätta siffror och då för alla stadens grundskolor när Barn- och utbildningsförvaltningen lämnat uppgifterna.

Frågor som snart pockar på allas vår uppmärksamhet:

Klimatet och Kunskaper
från andra världar
Också lite Nibiru

Klimatfrågans räckvidd måste snart stå klar för alla och envar. Vi har 27 graders värme-överskott vid Lofoten - jämfört med vad breddgraden skulle ge - och detta tack vare Golfströmmen.
Nu har strömmen saktat in med 30 %....Vad kan hända? Vattnet stiger pga av globala uppvärmingen. Vad händer här? Sydpolens isar smälter nu tre gånger fortare är för fem år sen, vilket betyder 25 cm för havsnivån.

Att utomjordingar och ufon finns från flera civilisationer ute i rymden och även på jorden är sedan länge helt klart. Sen ROSWELL 1947 då ufon med utomjordingar störtade har vi kunnat tillägna oss förbluf-fande kunskaper om bla framdrift som eliminerar gravitationen, interstellära resor, helt annorlunda material. I sk Black projects, utanför statens budget, satsar USA i år 50 miljarder dollar på att söka tillämpa och vidareutveckla allt det nya som andra civilisationer kan, har visat. Naturigtvis har satsats i stort sett motsvarande tal under många, många år. Skattebetalarna i gemen är ovetandes och det sker helt utanför det demokratiska spelet.
Planeten X Nibiru, den tionde planeten finns och senare tid har vi på Youtube kunnat höra föreläsningr grundade på religiösa profetior  där under denna sommar Nibiru dras in mot vår sol i mycket hög fart för att sen runda in i vårt planetsystem. Resultat: död och största tänkbara förödelse...ingenting blir sig likt. En platt jord?
Om man frågar professor Anders Johansen vid astronomska fakultetet i Lund får vi veta att detta inte är sant, inte händer. Fake news alltså och vi kan sova lungt. 

Kort klipp från en Nasas telefonkon-ferens den 19 juni 2018 ang beredskapsplan för att klara av jordens "nära objekt", tex asteroider, i framtiden. Man konstaterar att det för dagen inte finns några sådana farliga objekt som hotar jorden:

Skön Sommar!

Sovstadskaraktär
och tråkstämpel

- det är centrum det!

Ett detaljhandelns paradigmskifte
Ett detaljhandelns paradigmskifte är ju inlett och vi har märkt detta här i centrum. Svensk Handel kom nyligt med HUI-rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet” med tidsspannet 2015-2025 och gällande handeln med sällanköpsvaror. Rapportens slutsatser visar att digitaliseringen och e-handeln ger handeln ändrade förutsättningar. Konsumtionsmönster och affärsmodeller förändras. Enligt HUI resulterar det i färre men större företag, ökad e-handel, nya konkurrensinslag även internationella samt färre butiker och butiksanställda.
46800 butiker kan komma att minska med 5.800 – 10.600 enheter och antalet anställda i butiker med sällanköpsvaror är i början av perioden 177.800 och beräknas minska med 21.800-40.800 fram till 2025.

Renässans för mindre handelskärnor?
En del gör gällande att mindre handelskärnor kan ses med möjlighet vara kvar, få en slags renässans.

Sturegatan 1904. Det här året hade Sundbyberg 3528 invånare varav 1809 kvinnor och 1719 män. Bilden är tagen av P W Andersson. Källa Sundbybergs Stadsmuseum
Sturegatan 1904. Det här året hade Sundbyberg 3528 invånare varav 1809 kvinnor och 1719 män. Bilden är tagen av P W Andersson. Källa Sundbybergs Stadsmuseum

Huruvida Sturegatan har förutsättningar att vara en affärsgata under tiden järnvägen läggs i tunnel och då även annan byggverk-samhet är omfattande beror på vad som händer med trafiken (fotgängare, cyklister och bilister). Trafikroller som tilldelas Sturegatan, Järnvägsgatan och Landsvägen ävensom parkeringsmöjligheter måste meddelas snarast så att butiksägare kan bestämma sig om hyreskontraktet ska sägas upp eller ej.

Ska Sturegatan bestå som affärsgata måste vi ha en välutvecklad detaljhandel samt fastighetsägare som söker medverka till att det samlade sortimentsutbudet blir så varierat och intressant att det lockar kunder. Vidare måste klargöras på vad sätt gottgörelse för omsättningsbortfall ska gå till. Om sådant kommer att utgå.

När det gäller Sturegatan säger M i tidig valkampanj att man vill satsa en miljard kr på själva Sturegatan och på förtätning av boendet/arbetsplatser utmed gatan. Hur beloppet fördelas sägs det inget om. Man får tro det alltså gäller nästa mandatperiod. Sturegatan har misskötts hela tiotalet. Framför allt gäller det från och med Stationsgatan till Sturegatsbackens topp. Man får nu hoppas att h e l a gatan får en ny miljö, helst utan träd som ju kan ersättas med säsongsträd under sommarhalvåret och som under vintern ger effektiv gatu- och trottoarrenhållning. Belysningen måste vara uniform, från Ekensbergsgatan till Sturegatsbackens topp. Stil efterlyses!

Tio år av ”härdsmälta” – något att göra åt saken?
En butiksägare sa på ett frukostmöte för ett par år sedan ”att planerna ser riktigt bra och tilltalande ut men att jag skulle finnas kvar med butik är ytterst tveksamt”. Kan det vara så att skeendet fram till 2028 närmast blir en ”härdsmälta” för centrums sällanköpshandel med handelsutveckling som beskrivits ovan samt alla störningar från tågtunnelbygget och omfattande byggnadsverksamhet i övrigt?  En ”härdsmälta” skulle nog kunna bli trolig om handelns informationskrav inte möts inför och under perioden.

Vad gör de Var och När?
I runda tal kan man säga att 24 tusen personer lämnar stan varje dag för jobb i annan kommun. Lika många kommer in för att arbeta här. Kort uttryckt: Vad gör de Var och När? När jag går ut med min hund mellan 2030 och 2130 är Sturegatan närmast tom och ordet sovstadskaraktär infinner sig.
Stadskärneföreningen borde kunna undersöka det här så vi får kunskap för att nå förändring.
Apropå Stadskärneföreningen tycks ”same procedure as always” gälla då det handlar marknadsföring. Vem trodde inte att det skulle bli nya tag med ny ledning. Lions kan inte vara ett hinder i detta sammanhang. De pengar de får, 300 tkr, för festarbetet och som fullt ut används för bidrag till behövande borde Lions ändå kunna få av kommunen då de jobbar effektivt och känner till behövande-marknaden så väl. Så när ska de förkastliga festerna försvinna? När ser vi ett nytänk i marknadsföringen och public relations ?
 
Stadens torgromantiken sett med handelsögon
Staden ägnar sig åt en betydande torgroman-tik när det gäller Sundbybergs torg i det relativt nyligen justerade planprogrammet som i nästa steg, under hösten, ska bli förslag till detaljplan.

Sajten har kritiserat Staden för att man inför det justerade planprogrammets presentation inte beaktat viktiga faktorer som klimat, buller, vibration ävensom hederlighet. Andra viktiga faktorer som glömts är torgets lägesekonomi och centrums behov av tex kulturlokaler inkl digitalbio; man struntar i att vi har förnämliga kommunikationer med möjligheter till det bästa av destinations-reklam och –pr. Det hade varit hederligt att ha minst två förslag som kommunmed-lemmarna kunnat få tycka till om före höstens detaljplaneförslag. Politikerna hyllar gärna medborgardialog men gillar inte att vi lägger oss i med tyckande eller röstning via app eller tex på valdagen.

Har Staden beaktat handelns intressen?
I höstas fick vi veta att näringslivets attityd till Staden försämrats. Staden har som tidigare antytts inte skött centrumhandelns intressen så väl, tex gatumiljön samt destinationsre-klam och –public relations. I centrum saknas egentligt kulturutbud att locka med. Vad vi får blir 12000 kvadratmeter stort torg. Vem kan lockas komma hit för att se på torget? Eller: Allaktivitetshuset, med över sex mnkr i förlust varje år ger inte nämnvärd kultur, och ett Bristol som legat i dvala över ett år och nu återuppstånden i september, men med en rätt oviss framtid synes det.

Fastighetsägarna –
hyror och sortimentsutbud

I diskussionerna om handelns förutsättningar intar fastighetsägarna en alldeles för skymundan plats. Man lutar sig på tex treåriga hyresavtal och att markvärdet stigit ”sen vi sist sågs” så hyran måste gå upp. Har du hört någon butiksägare utmed Sturegatan som fått hyran sänkt? Fastighetsägarna synes inte beredda att på något sätt anpassa sig till handelns verkligheter när gäller hyresnivå och önskat krav på ett intressant samlat sorti-mentsutbud för gatan.

Signalfabriken har fått kännas vid tre saker: insidanut blev ändå fel, lite för smalt sortiment, e-handeln skakar all sedvanlig butikshandel, samt dessutom avsaknaden av ordentliga reklamåtgärder från Alecta/Newsec.

Förvaltaren Newsec annonserar på Blocket om ledig lokal och det handlar om att försöka ersätta Mixit som under augusti flyttar till fd Gits butikslokal på Esplanaden, intill "ölkyrkan".

Men kontorsuthyrning lär väl till ändå vara en framkomlig väg för Newsec om butikerna sviker.

Postnords skadliga momseffekter

Tullverket ställer inga ersättningskrav på Postnord fast man struntat i att ta ut moms på miljontals e-handelspaket från Kina. Staten förlorar miljarder och detta enligt SvD som slutar med att "Tullverket inte kan se något case i detta".

Skatteverket då som har vanan inne att jaga momsintäkter?
Konkurrensverket måhända:
Tidningen glömmer bort att Postnords oförmåga också betyder onödig snedvridning av konkurrensen och detta borde väl Konkurrensverket kunna tackla på något sätt.
Eljest är det bara att som oftast konstatera svensk flathet.

SD mot toppen i pollarna
Här följer uppifrån:
SCBs, AB/Inizios och Svt/Novus
och Metro/Yougov

Metro/Yougovs partisympatimätning
juni 2018

Ett par sommarbilder från centrum. Då hjälper inte installationer på Sturegatan som dessutom stjäl p-platser; ej bra för handeln!