Om Finlands och Sveriges samarbete på krishanteringens området

Johanna Tangnäs vid Karlstads Universitet har i ett examensarbete uppdaterat Pierre Nilssons opus från 1996 kallat "Sveriges sak är Finlands". Tangnäs dokument, producerat 2020, berör för svensk del situationen 2015  För Finlands del gäller "mål etc" 2016 och "omvärlden" 2017.

Keep it simple! får bli rättesnöre då jag ger mig in på okänd krishantering. Men med "Nordens Förenta Stater" från förra uppdateringen finner jag det lämpligt att i referatets form ge mig an krishanteringen som absolut hör hemma i Nordens Förenta Stater. 

Allt dyrare och förödande vapensystem utvecklas. Nya generationer kommer i form av cyberkrig-
föring och Artificiell Intellegence, AI. Sen ska vi veta att rymdverksamheten i de båda länderna resulterat i form av oerhört snabbflygande farkoster och förmodligen också vapen av ovanlig förstörelsenivå. Alltsedan Roswellincidenten 1947 har ett utvecklingsarbete kunnat ske. Huruvida Ryssland har en likartad bild är troligt. FN verkar inte kunna fånga upp Ryssland och USA. Hänger Finland och Sverige med? Det är nog ganska dåligt jämfört med stormakterna. 

Huvudinslag är Rysslands annektering av Krim, attacker mot Ukraina samt trupprörelser i närområdet. Det skrämmer.

Den här skrivningen tar sitt ursprung i att Sverige är EUs ordförandeland fr. o. m. 2023 samt ländernas uttalande som fäster EU vid krishanteringens horisont. Sålunda gäller för Norden att framföra en säkerhets- och försvarspolitisk lösning till EU.

SE: Det gäller att EU skärpes för bla planering och ledning samt givetvis att öva på genom-förandefasen vid krishanteringar av olika slag. Sverige anser sig kunna bistå med kunskaper betr själva konceptet inom krishanteringen.

SE tänker inte rygga för krisinsatser men väntar sig ömsesidighet. Enligt Tangnäs nämns inte Nato i den svenska versionen och utelämnas uttryck om att vilja bli medlem. Med Nato har Sverige ett avtal om övningar på svensk mark och man övar tillsammans här.

350 amerikanska marinsoldater övade i Stockholms skärgård nyligt. Så man övar med USA också
och bakom finns ett avtal.

FI: man arbetar för att undvika att hamna i konflikt. Finland driver en aktiv säkerhetspolitik. Finland vill se att EU stärks just från krishanteringssynpunkt. Vidare anser Finland, till skillnad mot SE, att Nato är en viktig aktör. Enligt finsk bedömning skulle ett finskt inträde i Nato betyda en stabilare Östersjöregion. Finland har också i år ordförandeskapet för det sk Nordefco som möts på nordisk basis där arbetet går vidare mot Vision 2025.

Apropå 2023: Det finns alltså tid att vässa en nordisk strategi för en intressant lösning av EUs krishanteringar.

Sveriges sak är Finlands?
Det föreligger ett avtal som från svensk och finsk sida undertecknats av försvarsministrarna Avtalet är från 2018 och ska godkännas av riksdagen.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/ The Government of the republic of Finland and The Government of the Kingdom of Sweden. Avtalet är undertecknat av
försvarsministrarna Jussi Niinistö (Finland) och Peter Hultqvist (Sverige). Avtalet håller detaljer
om vilka områden avtalet gäller.

Nordens Förenta Stater är vad jag vill se i Nordiska Rådets Vision 30.
Utifrån svenskt och finskt särskilt uttalade EU-intresse ovan och svenskt ordförandeskap from 2023 kan man hoppas på det bästa. Nato och Euro får vi med oss på "köpet".


Enl SvD har Sverige träffat ett nytt samarbetsavtal med de båda Natoländerna Danmark och Norge.

Källor:http//www diva-portal.org och betr Memorandum gäller Regeringen.se
Johan Ludvig Runeberg: Fnrik Ståls Sägner: Utdrag Sven Dufva; den rätta versen lyder:

Vision 2030 med mera...
Det nordiska samarbetet formaliserades i mars 1952. Finland tillkom 1955.
Har du någon gång hört eller sett något om vad som sker i det nordiska samarbetet, dvs i Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet?
Måhända om du önskat nyhetsbrev. Det är ändå väldigt mycket som berör.
Hör du eljest något från det nordiska samarbetet. Pristagare kanske. Har du hört
om eller noterat Nordens dag den 23 mars? Är det inte märkligt att vi sällan hör något i det dagliga? Utmärkta hemsidor, mycket välmatade.

Kostnaderna fördelas efter BNP-talen med årlig justering för prisnivå och växelkurs.
Efter justering för prisnivån 2021 och växelkurser är det nordiska samarbetets totala budget DKK 969.023 miljarder varav Vision 2030 tar 128.930 miljarder år 2021.
Fördelningstalen är 2021, bestämda utifrån ländernas BNP:
23,9 Danmark
16,7 Finland
3,6 Island
27,8 Norge
32,2 Sverige

Totala Budgeten (Klickbar för förstoring)

Nordiska Ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna.
Visar hur Ministerrådet ska arbeta för att kunna uppnå Ett Grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett hållbart socialt Norden.
Här de delmål man ska fokusera på. Detta gäller 2021-2024,

1. Koldioxidneutralitet och klimatanpassning
2. Biologisk mångfald
3. Hållbar produktion
4. Hållbar konsumtion
5. Det internationella miljö- och klimatsamarbetet
6. Kunskap och innovation 
7. Arbetsliv
8. Fri rörlighet och gränshinder
9. Välfärd för alla
10. Inkluderande grön och digital omställning
11. Samverkan med civilsamhället
12. Tillit och sammenhållning i Norden

Verksamhetsårets gång:
Januarimöten►Temasession,Utskottsmöten
Sommarmöten►Sessionen► Presidiets decembermöten.
Bilden är klickbar för förstoring!
Adressen nedan gäller även Nordiska Ministerrådets sekretariat.

Bertil G Ohlin
Bertil G Ohlin var professor vid Handelshögskolan i Stockholm åren 
1929-1965 tillika var han Folkpartiets ordförande 1944-1967 och som lyckdes med att nå över 24% i väljaropinionen. 
Bertil Ohlin var en motor i det nordiska samarbetet. Han var ledamot av Nordiska Rådet 1956-1959 och perioden 1961-1970.
Han ledde den svenska delegationen till Nordiska Rådet under de år han var verksam i samarbetet. Han tillförde mycket av sitt kunnande i det samarbetet och var Nordiska Rådets president 1959 och 1964. 

Helsingforsavtalet
Syftet är att fördjupa samarbetet på olika områden och få en reglering av själva verksamheten. Genom överenskommelser under åren har man tagit hänsyn till utvecklingen.
Sålunda ändringar i statuterna: 13 feb 1971, 11 mar 1974, 15 jun 1983, 6 maj 1985.
Här ser vi Stilfiguren:svanen vid texten Nordiskt samarabete är samarbetets märke.

Generalsekreteraren om det genomförda budgetarbetet för 2021 och om visions-uppgiften.
Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet säger bla om rubricerade:
"Vår vision 2030 att Norden ska bli mest hållbara och integrerade regionen antogs av Ministerrådet 2019. Budskapet var tydligt att man vill se en ambitionshöjning inom det nordiska samarbetet och rikta det mot vår tids stora utmaningar inom miljö och klimat.
Som led i detta arbete fattade samarbets-ministrarna i början av året beslut om en historisk omfördelning av budgeten Syftet är att nå bättre balans mellan strategiska prioriteringarna för åren 2022-2024"

"Den andra stora förändringen är att Ministerrådet from 2021 kommer att arbeta utifrån mer långsiktgt perspektiv genom bud-
geten för 2021 och den prognos som finns för 2022-2024: Ett grönt Norden, Ett konKurrenskraftigt Norden och Ett hållbart socialt Norden. Detta skapar förutsättningar för att skapa långsiktighet i arbetet och därmed stärka genomförandet av vår Vision
2030"

...ingen förändring av budgetramen
omprioteringen har inte betytt en förändring av budgetramen. utan endast uttryckligen en förändrad prioritering i fördelningen av medel.

Nordens ofullbordade
I Visionen 2030 tycker jag att något fattas.
Det handlar om Nordens Förenta Stater. Vad som skulle kunna gälla är bla:
1 Engelska språket
2 Gemensamt Försvar
3 Gemensamt Medlemskap i EU ävensom i FN
och andra internationella organ
Låt oss ta korta detaljer:

Statsbildningen, gärna efter USA-mönstret där
ingående stater fortsätter att vara sig själva i mångt och mycket. Vi skulle få en stats- bildning om 28 miljoner invånare.

Språket följer vikingafärderna västerut. Vi var inte bara erövrare utan förde också med oss kultur och sätt att leva.
Våra vikingar drog till England och Irland samt Amerika. Varför skulle inte engelskan bli vårt språk i ett Nordens Förenta Stater.

Gemensamt försvar blir något självklart. Där man kan ha ett medlemskap i Nato, men med särskild förståelse för att Norden är något speciellt att förvalta och därmed försvara.

Medlemskapet i EU betyder ett starkare Norden. Nordisk vilja får ett annorlunda genomslag och vi kan förhandla utifrån en ny position. Detta gäller också andra internationella organisationer som Norden är medlem uti.

Har en färdig apparat! Men måste förmodligen
få en "lättare" kostym.
____________________________________
Ordinarie svenska Ledamöter till Nordiska Rådet: 
Hans Wallmark, ordf.,
Gunilla Carlsson, v ordf, 
Kjell-Arne Ottosson,
Lars Mejern Larsson,
Magnus Ek,
Maria Stockhaus,
Pål Jonson,
Kjell-Arne Ottosson,
Ceaslie Tengfjord Toftby, 
Linda Modig, 
Angelika Bengtsson,
Arman Teimouri, 
Aron Emilsson,
Daniel Riazat, Emilia Töyrä, 
Rebecka Le Moine,
Staffan Eklöf, 
Eva Lind, Linda Modig,
Lorena Dalgado-Varas,
Per-Arne Håkanssson.

Suppleanter

Annelie Karlsson, Åsa Karlsson, Aylin Fazelian
Cassandra Sundin, Ann-Sofie Alm, Anna Vikström, David Bäckström, Elin Segerlind
Johan Andersson, Lars Andersson, Lars Püss
Lotta Johansson Fornarve, Magnus Jacobsson
Mattias Karlsson i Luleå, Ola Johansson
Patrik Björck, Rasmus Ling, Sofia Westergren


Curt Wahlund 2021 juli

Källor: Norsdiska ministerrådets och Nordiska rådets hemsidor; Planer & Budget 2021;
Sekretariatskontakter; Ohlininstitutet; Wikipedia; 
Totala budgeten är DKK 969 miljarder vilket i runda tal motsvarar SEK 132 miljarder. Omräkning sker enligt särskild modell för prisnivå och växelkurser och det beskrivs i texten ovan.

 

Boten om en miljon - så snart får domen så publiceras densamma.

Konkurrensverkets
ANSÖKAN 
till Förvaltningsrätten i Stockholm

2021-04-01 Dnr 223/2021 1 (9)  
Förvaltningsrätten i Stockholm 
115 76 Stockholm 
Ansökan om upphandlingsskadeavgift 
Sökande 
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm 
Motpart 
Sundbybergs stads kommun, 172 92 Sundbyberg 
Saken 
Upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § 3 lagen (2016:1145) om offentlig  
upphandling (LOU) 
Yrkande 
Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar  
att Sundbybergs stads kommun (kommunen) ska betala 1 000 000 (en miljon)  
kronor i upphandlingsskadeavgift. 

ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 2 (9)  
Grunder 
1. Kommunen har brutit mot 10 kap. 1 § LOU genom att den 8 april 2020 ingå  avtal avseende lokalvård i Sundbybergs stads stadshus med Rengörare  
Näslund Aktiebolag (Näslund) utan föregående annonsering. Eftersom  
förutsättningar för att ingå avtal utan föregående annonsering saknades  
utgör det ingångna avtalet en otillåten direktupphandling. 
Bakgrund och omständigheter 
2. Kommunen har ett löpande behov av att anskaffa städtjänster. Kostnaderna  för köp av städtjänster under åren 2018, 2019 och 2020 uppgick till 5 870 021  kronor, 6 546 450 kronor, respektive 7 364 844 kronor exklusive  
mervärdesskatt för verksamhetsområdena stadshuset, social- och  
arbetsmarknadsförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och  
fritidsförvaltningen. Avseende nämnda verksamhetsområden har  
kommunen saknat upphandlade avtal i olika utsträckning. 
3. För verksamhetsområdet stadshuset hade kommunen ett upphandlat avtal  med Näslund med avtalsstart den 1 mars 2015. Avtalet löpte på två år med  möjlighet till förlängning ett år plus ett år och kunde därmed som längst löpa  fram till den 28 februari 2019. Kommunen valde att nyttja första  
förlängningsoptionen. Avtalet löpte därefter ut den 28 februari 2018. Efter det  saknas dokumentation gällande den andra förlängningsoptionen och ett  
eventuellt nyttjande av den.1 
4. För verksamhetsområdena inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen  och äldreförvaltningen har kommunen uppgett att den inte har kunnat  
återfinna de senaste upphandlade avtalen. Kommunen har redovisat  
förlängningsavtal som funnits under olika perioder mellan juni 2016 och  december 2019. Det saknas dock dokumentation som visar att avtalen har  stöd i en förlängningsoption i ett annonserat avtal för verksamhetsområdena.  
5. För verksamhetsområdet inom kultur- och fritidsförvaltningen har  
kommunen uppgett att det funnits två parallella avtal, ett per städområde  (städområde 1 och 2). Avtalen löpte ut den 31 maj 2017. Kommunen valde att  förlänga ett av dessa två avtal med stöd av en förlängningsoption,  
städområde 2. Detta förlängningsavtal löpte ut den 31 maj 2018. Kommunen  har redovisat förlängningsavtal som funnits under olika perioder därefter  fram till december 2019. Det saknas dock dokumentation som visar att  
avtalen har stöd i en förlängningsoption i ett annonserat avtal för  
verksamhetsområdet.  
  
1 Enligt avtal den 3 juli 2018 avslutades Näslunds uppdrag gentemot stadshuset från den 31 december 2018.  Därefter ingick kommunen ett avtal som kommunen hänvisar till som en förlängning av avtalet från 2015 vilket löpte från den 1 augusti 2019 till den 30 april 2020.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 3 (9)  
6. Kommunen har vidare uppgett att arbetet med att få ett nytt upphandlat  avtal för lokalvårdstjänster på plats har hållit på sedan hösten 2017. En  
upphandling för lokalvård för hela kommunen annonserades under perioden  den 24 april − den 28 maj 2018. Den 12 oktober 2018 beslutade kommunen att  avbryta upphandlingen. Beslutet motiverades med att giltighetstiden för  anbuden hann gå ut innan tilldelningsbeslut hade kunnat meddelas samt att  det saknades kvalificerade anbudsgivare för anbudsområdena för barn- och  utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Den 
annonserade upphandlingen delades upp utifrån lokalvårdsområde, vilket  utmynnade i två annonserade upphandlingar för extratjänster respektive  skolor och förskolor. Upphandlingarna gällde dock inte städning för de  
aktuella verksamhetsområdena. Den ena av dessa upphandlingar avbröts på  grund av bristande konkurrens och den andra upphandlingen blev föremål  för överprövning. Till följd av överprövningen löpte anbudens giltighetstid  ut och upphandlingen avbröts i maj 2020. 
7. Under perioden december 2019 − februari 2020 ingick kommunen totalt fem  avtal om städtjänster för verksamheterna inom social- och  
arbetsmarknadsförvaltningen, äldreförvaltningen, kultur och  
fritidsförvaltningen, grundskole- och gymnasieförvaltningen, respektive  förskoleförvaltningen. Avtalen ingicks med leverantören Miljöpalatset AB  utan att ha föregåtts av annonsering i enlighet med LOU. Avtalen löpte från  den 1 januari till den 31 december 2020.2 
8. De två avtal som omfattade verksamheterna inom grundskole- och  
gymnasieförvaltningen, samt förskoleförvaltningen, blev föremål för ansökan  om överprövning. Förvaltningsrätten i Stockholm fann att det förelåg grund  för att ogiltigförklara dessa två avtal, men att det ändå fanns skäl att låta  
avtalen bestå av tvingande hänsyn till allmänintresset, se bilaga 1.3 
9. Den 8 april 2020 ingick kommunen avtal med Näslund avseende lokalvård i  Sundbybergs stads stadshus, STN-0145-2020 (Avtalet), se bilaga 2. Även  
Avtalet ingicks utan att annonsera i enlighet med LOU. Avtalet löpte från den 1 maj till den 31 december 2020 med möjlighet till förlängning. Det är  detta Avtal som denna ansökan om upphandlingsskadeavgift grundar sig på. 
10. En upphandling avseende lokalvård för hela kommunen annonserades den  23 december 2020 med planerad avtalsstart i juni 2021. I december 2020  
ingicks vidare två direktupphandlade avtal avseende lokalvård för att täcka  behovet fram till att det upphandlade avtalet är på plats. Den ordinarie  
  
2 Leverantören undertecknade avtalen i februari 2020, dvs efter avtalstiden inletts. Det är oklart om det funnits  ett muntligt avtal innan dess. Kommunen undertecknade vissa avtal i december 2019 och vissa avtal i februari  2020. 
3 Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 10464-20.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 4 (9)  
avtalstiden är satt till den 30 juni 2021 då det nya avtalet beräknas vara klart,  dock finns det möjlighet att förlänga avtalen till årsskiftet 2021/2022. 
11. Konkurrensverket har den 29 januari 2021 lämnat in en obligatorisk ansökan  om upphandlingsskadeavgift avseende verksamheterna inom grundskole och gymnasieförvaltningen, samt förskoleförvaltningen, till följd av  
Förvaltningsrätten i Stockholms dom om ogiltighet (se punkt 8 ovan).4 
Avtalet mellan kommunen och Näslund utgör en otillåten direktupphandling 12. Avtalet utgör ett sådant ramavtal som avses i 1 kap. 20 § LOU och avser köp  av städtjänster. Det framgår av utredningen att Avtalet inte har föregåtts av  någon annonsering.  
13. Enligt huvudregeln ska upphandlingar annonseras och alla leverantörer ska  därigenom få möjlighet att lämna, respektive ansöka om att få lämna, anbud.  Upphandlingar med ett värde som understiger en viss procent av det  
tröskelvärde som är aktuellt (den så kallade direktupphandlingsgränsen)  behöver inte annonseras. För att avtal med ett värde som överstiger  
direktupphandlingsgränsen ska få ingås utan föregående annonsering krävs  att något av de särskilt angivna undantagen i LOU är tillämpliga. Undan tagen från skyldigheten att annonsera upphandlingar ska tolkas restriktivt.5 
Upphandlingens värde 
14. Värdet av en upphandling är enligt 5 kap. 3 § LOU det totala belopp som,  enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt det  kontrakt som ingår i upphandlingen. När värdet bestäms ska options- och  förlängningsklausuler som anges i något av upphandlingsdokumenten  
inbegripas som om de hade utnyttjats. Värdet ska bestämmas exklusive  
mervärdesskatt. 
15. Enligt 5 kap. 6 § LOU får metoden för att uppskatta en upphandlings värde  inte väljas i avsikt att undvika att bestämmelserna om upphandling över  tröskelvärdena blir tillämpliga. 
16. Värdet av ett ramavtal ska i enlighet med 5 kap. 14 § LOU uppskattas till det  högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen  för ramavtalet under löptiden. Som Avtalet är formulerat möjliggör dock  
  
4 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 2118-21. 
5 Se bland annat EU-domstolens dom i mål C-199/85 Kommissionen mot Italien, punkt 14, de förenade målen C 20/01 och C-28/01 Kommissionen mot Tyskland, punkt 58, mål C-385/02 Kommissionen mot Italien, punkt 19,  mål C-394/02 Kommissionen mot Grekland, punkt 33 och mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau, punkt 46. Se  även förarbetsuttalanden i prop. 2006/07:128 del 1 s. 291 samt Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i RÅ  2005 ref. 10, RÅ 2008 ref. 79 och RÅ 2009 not. 134.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 5 (9)  
dess förlängningsoption förlängning av Avtalet på obestämd tid. Det innebär  att 5 kap. 13 § LOU ska tillämpas vid beräkningen av Avtalets värde. 
17. Enligt 5 kap. 13 § LOU ska värdet av en upphandling av tjänst uppskattas till  månadsvärdet multiplicerat med 48, om avtalets löptid är längre än 48  
månader eller om löptiden är obestämd. Under utredningen har  
Konkurrensverket tagit del av sammanställningar av fakturerade värden  inom respektive verksamhetsområde för åren 2018−2020. Av  
sammanställningen för städtjänster inom stadshuset framgår att det under  månaderna då Avtalet löpte år 2020 fakturerades i genomsnitt 130 295 kronor  per månad. Detta innebär att värdet för Avtalet uppgår till 6 254 160 kronor  (130 295 x 48). 
18. Kommunen har under utredningen anfört att Avtalet avslutats utan  nyttjande av förlängningsoptionen och att värdet under löptiden om åtta  månader uppgick till ca 1 563 540 kronor (130 295 x 8) vilket enligt  
kommunen utgör Avtalets värde. Som framgår av beräkningsreglerna i  
5 kap. LOU är det dock det maximala beloppet som kan utläsas av ett avtal  som utgör avtalets värde.  
19. Av 5 kap. 11 § LOU framgår att tjänstekontrakt som regelbundet  
återkommer, ska uppskattas med ledning av antingen det verkliga totala  värdet av en följd av liknande kontrakt som upphandlats under den  
föregående tolvmånadersperioden eller föregående räkenskapsår, om möjligt  justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i kvantitet eller värde under  den tolvmånadersperiod som följer efter det första kontraktet. 
20. Avtalet och övriga direktupphandlingar av städtjänster, under den  
föregående tolvmånadersperioden (9 april 2019 till och med 8 april 2020), är  avsedda att täcka kommunens behov av städtjänster inom kommunens  
verksamhet. Avtal om städtjänster är regelbundet återkommande. Det är  fråga om liknande kontrakt och värdet av upphandlingen ska därför  
bestämmas mot bakgrund av avtalens sammanlagda värde. 
21. De liknande kontrakt som avses är: 
- SAN-0208/2019, Avtal gällande städning av verksamheter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, se bilaga 3. Kommunen har uppgett att den har betalat 1 027 934 kronor exklusive mervärdesskatt under år 2020 inom  ramen för avtalet. 
- KFN-0173/2019, Avtal gällande städning av verksamheter inom kultur och fritidsförvaltningen, se bilaga 4. Kommunen har uppgett att den har  
betalat 3 796 057 kronor exklusive mervärdesskatt under år 2020 inom  
ramen för avtalet.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 6 (9)  
→ spalt 2
 

- ÄN-0299/2019, Avtal gällande städning av verksamheter inom  
äldreförvaltningen, se bilaga 5. Kommunen har uppgett att den har betalat  1 093 501 kronor exklusive mervärdesskatt under år 2020 inom ramen för avtalet. 
22. Avtalen har undertecknats i december 2019 respektive i februari 2020 men  gäller från den 1 januari 2020 (se punkt 7 ovan). Avtalens sammanlagda  
värde uppgår till 5 917 492 kronor exklusive mervärdesskatt (1 027 934  
kronor + 3 796 057 kronor + 1 093 501 kronor). 
23. Kommunen har under utredningen ifrågasatt att det är fråga om liknande  kontrakt och att värdet på avtalen ska läggas ihop. Tjänsterna ifråga måste  dock inte vara identiska för att utgöra liknande kontrakt.6 Samtliga kontrakt  avser städuppdrag i syfte att tillgodose det totala behovet av städning i kommunen under år 2020. Kontrakten ska således även utifrån bestämmelserna i 5 kap. 3 och 6 §§ LOU anses vara del av samma  
upphandling 7 och därmed räknas samman vid beräkningen av Avtalets värde. 
24. Konkurrensverket finner inte skäl att ifrågasätta de belopp som kommunen  har uppgett och beräknar det totala värdet för ingångna avtal för perioden,  och därmed upphandlingens värde, till 12 171 652 kronor exklusive mervärdesskatt (6 254 160 kronor + 5 917 492 kronor). Värdet överstiger  
direktupphandlingsgränsen och tröskelvärdet. 8 
Något undantag från annonseringsskyldigheten föreligger inte 
25. Det har enligt Konkurrensverket inte framkommit några omständigheter i  utredningen som medger ett undantag från annonseringsplikten. Kommunen  har inte heller gjort gällande att det funnits förutsättningar för att tillämpa  något undantag. Avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling. 
Upphandlingsskadeavgift 
26. Vid en otillåten direktupphandling får en allmän förvaltningsdomstol efter  ansökan av Konkurrensverket besluta att en upphandlande myndighet ska  betala en upphandlingsskadeavgift (21 kap. 1 § 3 LOU). Det krävs inte att den  upphandlande myndigheten har agerat med uppsåt eller av oaktsamhet för    
6Jfr skäl 19 till direktiv 2014/24/EU varav framgår att begreppet likartade varor bör förstås som varor som är  avsedda för identisk eller likartad användning, till exempel varor som utgörs av ett antal livsmedel eller av olika  kontorsmöbler. En ekonomisk aktör som är verksam på det berörda området skulle i typfallet troligtvis ha  sådana varor i sitt normala varuutbud. 
7Jfr mål C-574/10 Kommissionen mot Tyskland, där EU-domstolen gjorde en analogisk tolkning på begreppet  ”ett enda arbete”, vilket i sin tur bedömts i mål C-16/98 Kommissionen mot Frankrike avseende förutsättningar  för att vid tröskelvärdesberäkningen lägga samman värdet av olika bygg-och anläggningskontrakt som anses  vara del av ett enda arbete, punkt 29−31. Tolkningen i Kommissionen mot Tyskland (som gjordes i syfte att  beräkna värdet av flera avtal om arkitekttjänster) innebär att tjänster som har en enhetlig karaktär och uppfyller  en ekonomisk och teknisk funktion ska läggas samman. 
8 För upphandlingar som påbörjades under 2020 och som avser tjänstekontrakt är tröskelvärdet 2 197 545 kronor.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 7 (9)  
att en avgift ska kunna dömas ut. Bristande kännedom om gällande rätt eller  missförstånd om lagstiftningens innehåll utgör inte heller någon ursäkt för en  överträdelse.9 
27. En upphandlingsskadeavgift ska vara effektiv, proportionerlig och avskräck ande. Syftet med avgiften är bland annat att säkerställa att upphandlings reglerna följs och att skattemedlen används på ett korrekt sätt.10 
Tidsfristen för Konkurrensverkets ansökan 
28. En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska ha kommit in till förvaltnings rätten inom ett år från det att avtalet slöts. En ansökan får dock inte göras  innan tidsfristen för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet har löpt  ut (21 kap. 7 § LOU). 
29. Det avtal som ansökan gäller är undertecknat av parterna den 3 respektive  den 8 april 2020. Ett bindande avtal har därmed uppkommit den 8 april 2020 och en ansökan om upphandlingsskadeavgift måste ha lämnats in till  
domstolen inom ett år från det datumet. 
30. Att övriga tre avtal har ingåtts vid en tidigare tidpunkt saknar betydelse för  frågan om preskription och värdet på upphandlingen.11 
Överträdelsens sanktionsvärde och avgiftens storlek 
31. En upphandlingsskadeavgift ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst tio  miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphandlingens  värde. Beräkningen av värdet ska ske enligt 5 kap. eller 19 kap. 8 § LOU 
(21 kap. 4 § LOU). Det högsta avgiftsbeloppet är reserverat för särskilt  
graverande fall.12 Konkurrensverket har beräknat upphandlingens värde till 12 171 652 kronor (se punkt 24 ovan). Upphandlingsskadeavgiften kan därför  uppgå till högst 1 217 165 kronor (12 171 652 x 0,1). 
32. Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn  tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte beslu tas. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl (21 kap. 5 § LOU). 
33. Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska bestämmas med hänsyn till alla  relevanta omständigheter i det enskilda fallet inom ramen för avgiftens av- 
  
9 Prop. 2009/10:180 del 1 s. 193 och 368. 
10 A prop. s. 196–197. 
11 Se Kammarrätten i Stockholms dom den 15 februari 2021 i mål nr 1304-20. Jfr även Kammarrätten 
i Göteborgs dom den 23 december 2016 i mål nr 5524-16 som dock rör tillämpningen av 15 kap. ÄLOU. 12 Se Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2014 ref. 69.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 8 (9)  
skräckande syfte. Utgångspunkten är att avgiften ska bestämmas så att myn digheten, och även andra myndigheter, följer LOU. Ju allvarligare överträdel sen kan anses vara, desto högre belopp bör avgiften fastställas till.13 
34. Vid bedömningen av sanktionsvärdet ska hänsyn tas till såväl försvårande  som förmildrande omständigheter. Det ska även vägas in hur klar överträ delsen kan anses vara. Omständigheten att till exempel rättsläget är oklart  kan påverka sanktionsvärdet så att överträdelsen anses mindre allvarlig.  Däremot kan sanktionsvärdet anses högre om ett avtal löper under en  
förhållandevis lång tid eller avser ett högt värde. Även förhållanden hos den  upphandlande myndigheten som exempelvis ett upprepat beteende att göra  otillåtna direktupphandlingar kan ses som en försvårande omständighet. Att  
en upphandlande myndighet har drabbats av andra negativa ekonomiska  konsekvenser till följd av överträdelsen kan dock i vissa fall ses som en  
förmildrande omständighet.14 Otillåtna direktupphandlingar är en av de  
allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet och  
sanktionsvärdet ska därför ofta vara högt.15 
35. Det är fråga om en otillåten direktupphandling. Sanktionsvärdet är därför  som utgångpunkt högt. Därutöver föreligger flera försvårande  
omständigheter. 
36. Avtalen som tecknats för 2020 har avsett långa avtalsperioder sett till  omständigheterna och föreskriver inte någon möjlighet till förtida  
uppsägning för det fall ett nytt annonserat avtal skulle komma på plats.  
Avtalet som ansökan grundas på saknar dessutom en bortre gräns för  
förlängningsoptionen.  
37. Det har under utredningen även återkommande framkommit brister vad  gäller dokumentationen av ingångna avtal. Kommunen har för vissa  
tidsperioder och verksamhetsområden helt saknat dokumentation. 
38. Utredningen visar vidare att kommunen direktupphandlat avtal under flera  års tid. De sista dokumenterade förlängningarna för de aktuella  
verksamhetsområdena som har stöd i annonserade avtal löpte ut under första halvan av 2018 och ett nytt upphandlat avtal beräknas vara på plats först  under juni 2021. Den dom som ligger till grund för Konkurrensverkets  
obligatoriska ansökan om upphandlingsskadeavgift (se punkt 8 ovan och  bilaga 1) visar på ett upprepat beteende vad gäller att genomföra otillåtna  direktupphandlingar. 13 Prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och 369–370. 
14 A. prop. s. 197–198 och 369–370. 
15 Se prop. 2009/10:180 del 1 s. 197 och jfr exempelvis HFD 2014 ref. 69 och Kammarrätten i Göteborgs domar den  20 november 2014 i mål nr 4402-14 och den 2 december 2014 i mål nr 4915-13.
ANSÖKAN 
2021-04-01 Dnr 223/2021 9 (9)  
39. Kommunen gör gällande att avtalen, i likhet med de avtal som prövades av  förvaltningsrätten (se punkt 7 ovan) avser samhällsviktiga tjänster som inte  har kunnat anstå, vilket utgör en förmildrande omständighet. De  
förhållanden som ligger till grund för att annonserade avtal inte har kommit  på plats beror dock på kommunens eget agerande. Kommunen har under  lång tid kunnat förutse behovet av de aktuella tjänsterna och tidsnöden har  uppstått till följd av kommunens bristfälliga planering.16 
40. Enligt Konkurrensverkets uppfattning föreligger det inte några förmildrande  omständigheter. 
41. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet anser  Konkurrensverket att en upphandlingsskadeavgift på 1 000 000 kronor är en  proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen. 
Ansökan i original undertecknas inte egenhändigt. 
Marie Östman 
Maria Andersson Müller 
Bifogas 
Bilaga 1 – Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 10464-20 
Bilaga 2 – Avtal avseende lokalvård i Sundbybergs stads stadshus, STN-0145/2020 
Bilaga 3 – Avtal avseende städning av verksamheter inom social- och  
arbetsmarknadsförvaltningen, SAN-0208/2019 
Bilaga 4 – Avtal avseende städning av verksamheter inom kultur- och  
fritidsförvaltningen, KFN-0173/2019 
Bilaga 5 – Avtal avseende städning av verksamheter inom äldreförvaltningen,  ÄN-0299/2019
 

Curt Wahlund

Annelie Skott är upphandlingschef och har som huvuduppgift att städa bland upphandlingsstrukturerna och leda utveckligen åt rätt håll.
Annelie Skott är upphandlingschef och har som huvuduppgift att städa bland upphandlingsstrukturerna och leda utveckligen åt rätt håll.

Fråga 1: Har kommunen yttrat sig över ärendet?
Svar: Ja, vi har skickat in ett svar/yttrande till förvaltningsrätten.

Fråga: Vad sägs om boten?
Svar: Staden har en annan åsikt än Konkurrensverket vad gäller det underlag som KKV har använt som grund till beräkningen av upphandlingsskadeavgift. Vi avvaktar nu förvaltningsrätten dom.

Fråga: Jag har begärt att Peter Schilling säger något i ärendet om felaktigheten som sådant samt om botens storlek.
Svar: Vi är medvetna om att vi inte har kunnat hantera upphandlingen av lokalvård på ett korrekt sätt.
När det gäller den yrkade bötessumman reagerar vi på att KKV väljer att nyttja en juridisk teknikalitet för att höja bötesbeloppet. Det straffar staden onödigt hårt och det har vi bemött i rätten.

Annelie Skott

Fr v Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv och Senad Babacic, Stadens dåvarande upphandlingschef. Sistnämnde kunde i sitt intressanta anförande berätta att Upphandlingsenheten är under stark förstärkning och avsikten är att även lägga ut de mindre upphandlingsobjekten.