Bild fr kommunen.
Bild fr kommunen.

Demokratibegreppet
Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament(representativ demokrati).

Exempel på andra styrelseskick än demokrati: 
monarki, envälde, autokrati, aristokrati och hierokrati (präststyre, som slentrianmässigt brukar kallas teokrati, trots att det betyder "gudsvälde"). Monarkier kan vara demokratiska om monarken saknar politisk makt, vilken i stället finns hos parlament, regering och domstolar.

Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. Det finns flera varianter av demokrati, med olika nivå på representativitet och frihet för medborgarna, till exempel direktdemokrati och representativ demokrati.

Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. Direkt demokrati kan bland annat förekomma i föreningar, vid möten eller stämmor, normalt när antalet röstberättigade är ganska litet. Direkt demokrati som styrelseskick på nationell nivå existerar idag inte, utan vanligen förekommer olika former av representativ demokrati där representanter valda av de röstberättigade fattar beslut i enskilda frågor.

Däremot finns inslag av direkt demokrati i många representativa demokratier, till exempel i form av folkomröstningar. Den tidiga atenska demokratin kan sägas ha tillämpat en form av direkt demokrati med endast ett fåtal, huvudsakligen militära valda ämbetsmän. På kantonal nivå har direktdemokrati varit ett starkt inslag i Schweiz genom så kallade Landsgemeinde, som emellertid avskaffats i alla utom två kantoner.
Allt text ovan från Wikipedia
Bilden ovan, beskuren, är från Staden.

Några handslagsbetraktelser
När jag skulle skriva om handslag skrev jag förfrågan till kommunen och begärde en lista över ingångna, gällande handslag. Efter två veckor hade  inget kommit så jag ringde stadsledningen men nådde inte stadsdirektören utan fastnade i slussekreteraren som uppmanande mig att själv leta i diariet bland alla protokoll! Efter försök på annan nivå fick jag tre exempel som nedan ges in extenso. Om kommunen ingår handslag (avtal egentligen) borde man hålla reda på vad som är gällande och någon se till att det innehålls!

Innan presentationen av de tre handslagen in extenso kommer här några handslagsbetraktelser, fall där handslaget kan ifrågasättas eller bändas uti. Spörsmålet är om det kan anses tillräckligt demokratiskt. För stort ekonomiskt innehåll? Eller kan det vara röstfiske rent av?

Beslutet om Basebollarenan Örvallen föregicks av handslag med sporten. Den kallas också nationalarena. Ett del-VM på Örvallen fanns säkert i röret innan beslut togs. Investeringen budgeterades till 26 mnkr. Staden frågade inte dig och mig vad vi tyckte om denna udda sport och höga investeringskostnad.. Känner du till att baseboll spelas på Örvallen? Har du varit där? Till denna investering hör sen årligt underhåll och drift.

Som Du vet är Staden ivrig med att fråga oss om ditten och datten; sen 2013 har man i olika möten, hearings, briefings och allt vad de heter, efterlyst våra synpunkter på järnvägen i tunnel och byggnationen som ska till. Den senast övningen är hur vi vill forma Vision 2030. Tid och kostnad för den som engagerar sig. Och säkert inte alltid de bästa av 47.000 invånare som bidrar med tyckande eller visdom.

Liknande fall som Örvallen är Ridanläggningen i Milot som redan skulle ha varit i bruk. Men försvarets kontaminering av marken gör att bygget inte ens påbörjats. Analys av marken ska påbörjas denna november. Sen ska det saneras. Ja, vågar man säga att det torde bli en färdig anläggning 2020? Den här investeringen är budgeterad till 60 mnkr. Man lär väl redan ha plöjt ner ett inga ringa belopp innan kontamineringen upptäcktes. Försvaret får stå för analyser och sanering.
Känns det OK att bara fråga Råstariddarna och låta några ridlystna i politikerkåren sedan klämma fram ett beslut i kommunfullmäktige om stort ekonomiskt innehåll?

Till Milot har inte funnits och finns ingen busslinje och oklart om cykelbanan dit från centrum är klar idag. Vem får råd att rida? Stor subventionering måste till. Kommer riddamer från Djursholm och Danderyd och andra socknar med.sina Mercedes Benzar och släpvagnar med hästar att ta hand om ridtimmarna? Timmarna i ridhuset hemmavid kan ju vara slut.
En folkomröstning tex per internet skulle knappast få majoritet för anläggningsidén som ju kan kallas en investering för norra storstockholm. Här skulle man väl ha frågat invånarna när man så ofta frågar om både det ena och andra.

När sajten har frågat ledande politiker om det ska bli bostäder på idrottsplatsen när det nu planerade multisportarenan blir av, så blir svaret ”att handslag med idrottsrörelsen indikerar den politiska ledningen om vad vi ska göra”. Detta står för övrigt i aktuell årsbudget. Om politikerna ska besluta om en multisportarena och bebygga idrottsplatsen så vill vi nog gärna ha en digital folkomröstning om detta steg och totala kostnadsbilden.

Tre handslag in extenso 
Här följer de tre handslagen. Det första mellan kommunen och Stadskärneföreningen gäller att bla hålla rent i centrum. Något som kommunen ändå ska göra utan handslag! Nåväl, sajten har frågat Lars-Herman Larsson, ordföranden för Stadskärneföreningen, om handslagets punkter infriats so far. Så här svarar Lars-Herman:

"Från stadskärneföreningens sida anser vi att stadsmiljöfrågor generellt sett är mycket viktiga. Stadsmiljöfrågor omfattar också ett brett spektra, och att hålla helt, rent och snyggt är absolut en betydelsefull del av detta. Det finns fortfarande en utvecklingspotential inom området men vår dialog med staden är konstruktiv och utvecklingen har en positiv riktning".

Lars-Herman har du gömt handslaget i nån låda?! Inte mycket som infriats under 2015! Nada!
Läs handslaget nedan!

De två övriga handslagen kan sägas falla i "nyttoskålen", men konventioner behöver ju inte gå extra vägar för att godkännas av kommunfullmäktige. Sist nämnda handslaget röner stor entusiasm och glädje hos Herta Fischer, ordförand för Solna- Sundbybergsorganisationen för funktionsnedsatta personer.- Sundbyberg är här lysande, ett föredöme för andra kommuner, säger hon.

Digital folkomröstning väntar vi på!
Ridanläggningen, Örvallen, Flytta Stadshuset till utkanten av Hallombergen är frågor eller exempel där digital folkomröstning skulle ha skett. Som kommun som vill vara i framkant gäller det att sätta igång med detta. Ett lysande exempel för framtiden vore att hålla digital folkomröstning beträffande Sundbybergs Torgs framtid. Här borde vi få rösta om gräsmatta/park versus disignat stadshus i trä och med solpaneler samt med konsertsalong(er). Det är inte Trivsam Stadskärnas ca 300 följare som ska avgöra vad torget ska användas till. Gräs och hälsa drivs men det finns också något som heter behov och ekonomi. I stan finns 47.000 invånare som bör informeras av kommunen om dessa två riktningar och att digital folkomröstning kan ske 2017.