SUNDBYBERGS BUDGET 2015 MED PLAN FÖR 2016 OCH 2017
Kurvdiagrammet nedan visar prognos för befolkningstillväxten i stan. Sundbyberg växer snabbast i Sverige. Ökningen har varit stark de senaste fem åren med genomsnittliga 3,4 %. Tillväxtrekord blir det nog 2016 och 2017 med i genomsnitt dryga 7 % per år. Befolkningsökningen ställer krav på långsiktig och hållbar planering. Befolkningsstrukturen förändras och de yngsta grupperna har de största behoven av kommunal service; kommunen möter också utmningar i infrastruktur tex vägar, VA, skolor av olika slag genom tillväxten i invånanantalet. Som framgår nedan ökar kostnaderna och investeringarna snabbt. Som vanligt släpar intäkterna efter.

Skatten oförändrad 18,88 kronor
Inför valet 2014 frågade sajten gruppledarna i kommunfullmäktiges partier följande:

Så gott som alla pensionärer i kommunen betalar bara kommunalskatt. Jämfört med Solna eller Stockholm betalas för mycket. Kommunen verkar närmast beredd att ta på sig fler uppgifter/ investeringar/kostnader istället för att söka dra ner en del. Vad vill ditt parti åstadkomma för att sänka kommunalskatten?

Svaren innehöll inga vibbar om vilja till skattesänkningar (se Val 14 på menyn). I rubricerade Budget för 2015 etc konstateras att skatten blir oförändrad 18,88 krornor per beskattningsbar hundralapp.

Apropå pensionärer och vad som gäller betr beskattningen av pension har sajten frågat Skatteverket och fått
följande svar:

Som syns här nedan ökar skatteunderlaget markant, över 500 mnkr de tre åren 2015, 2016, 2017

Resultaträkning för 2015 etc
För att kommunen ska nå det finansiella målet om 2% krävs 40 mnkr i överskott. Tabellen nedan visar årets resultat för berörda år. Nettokostnaden för Nämnderna ökar och ökade investeringar ger ökade avskrivningar. Finansiella kostnader ökar med ökade lånebehov.  Skatteintäkterna ökar
med 311 mnkr under perioden ifråga. Årets resultatsiffor är beroende av bla statsbidrag och utjämning. Rensar man för jämförelsestörande siffror, 2015 lika med 40 mnk, blir resultatet 2015 minus 33 mnkr.

Nämndernas ramar tilldelade av Kommunfullmäktige
Det är ju nämnderna som mottar pengarna för veksamheten i motsvarande förvaltning. Ökningarna för åren  2016 och 2017 har sin bakgrund i befolkningstillväxten och dess krav.

Budgeterade investeringar för 2015
och beräknade dito för planåren
.

För i år landar investeringarna på 429 mnkr. Enligt plan för 2017 sker en drastisk ökning
till hela 981 mnkr, nästan en miljard alltså.

Budgeten med plan samt tilläggsyrkanden...
Styrets (S, V, C och KD) budget "Bättre framtid för Sundbyberg - budget 2015 med plan för 2016 och 2017" fastställdes av kommunfullmäktige vid möte den 17 december förra året. Härutöver framlade då samlade M, FP, och MP tilläggsyrkanden som godtogs av styret och därmed uteslöt SD som vågmästare. Se nedan ett stort urval av dessa tilläggsyrkanden som alltså fullmäktige beslutade om. I fyra frågor av särskild vikt för styret gick det till votering och den samlade opBudgetepositionen (M, FP, MP och SD) vann röstningen med 27 nej mot 28 ja. Här voteringsfallen.

1.Avbryta arvbetet med att bygga till Duvboskolan .
2.Bostadsrätter i Hallonbergen och eftersträva en jämnvikt mellan hyresrätter och bostadsrätter även i denna stadsdel.
3.Modifiera planarbetet i kvarteret Bävern i Storskogen.
4.Lagen om valfrihetssystem införs i hela äldreomsorgen.

Tilläggsyrkanden som fullmäktige tog
I styrets (S, V, C och KD) Budget 2015 - med plan för 2016 och 2017 som godkänts av fullmäktige den 17 december förra året finns flera mål inskrivna för nämnderna. Här nedan presenteras nu ett stort urval av de samlade (M FP och MP) tilläggsyrkanden som styret tog till sig och där SD inte blev vågmästare