Möte med
BLÅGRÖN STRATEG

 

Curt Wahlund, alias Sieur Athos, samtalar 
med Kommunstyrelsens ordförande
MIKAEL T ERIKSSON (M).
Per 15 maj 2016

I
Kan man vid årets slut märka att den nya alliansen bjöd på ny politik? Vad slags förnyelse eller förändring kan det bli fråga om?
 
Det grönblåa styret satsar på skolan genom en ökning av skolpengen som är högre än den sammanlagda satsningen de senaste 5 åren. Genom detta, och en speciell lönepott för bland annat lärare, hoppas vi kunna locka fler kompetenta lärare till våra skolor. Vi har även satsat på stadens elevhälsa för att stärka elevernas förmåga att prestera bättre. Staden har också beslutat att fördubbla antalet förstelärare i kommunen. Med detta hoppas vi kunna vända den nedåtgående trend i skolresultaten vi sett under en längre tid.
 
Integrationen och arbetsmarknaden är ett annat prioriterat område. Vi hoppas kunna bryta mycket av det utanförskap som bitit sig fast i staden genom riktade satsningar där de gör mest skillnad. Vi ska utreda stadens arbetsmarknadsinsatser för att se till att de personer som är faktiskt behövande får de stöd de har rätt till. Detta tillsammans med aktivitetskrav och en tjänst som kontrollerar felaktiga utbetalningar hoppas vi kunna bidra till att bryta utanförskapet i Sundbyberg.
 
Sundbyberg ska fortsätta att växa. Det är en viktig uppgift att se till att våra utvecklingsområden i Västra Ursvik, Rissne, Centrala Sundbyberg och Hallonbergen färdigställs enligt tidplan.
 
II
Vid budgetförhandlingarna i december förra året fick vi se hur oppositionen – med någon hjälppress från SD får man anta – fick igenom ca 120 yrkanden. Var detta den egentliga början på slutet för den förra S-ledda alliansen?
 
Det förra styret saknade en majoritet i fullmäktige som stödde deras politik, något som det nuvarande grönblå styret samlar. Detta gör att vi har bättre möjligheter att genomföra en konstruktiv politik för Sundbyberg än under de senaste 5 åren då staden styrts i minoritet. Det kan även noteras att det grönblå styret inte är beroende av vare sig SD, S eller V för att genomföra sin politik.
 
III
Nu och framgent gäller mycket stadsplanen som ska till då järnvägen läggs i tunnel. Marken ägs av Staden, Förvaltaren och privata bolag.
Du har nämnt att Staden måste försöka behålla kontrollen på den mark som nu tas i anspråk för byggnation. På vad sätt? Tomträtt? Eller finns annan lösning?

 
Markpolitik är en strategiskt viktig fråga för staden. Viss mark i stadskärnan är viktig att vi behåller kontrollen över, så att vi ensamma kan besluta vad marken används till. Sådan mark är till exempel torgen och liknande öppna platser. Eventuellt kan också mark där offentliga byggnader byggs vara av intresse för oss att också äga. Det får framkomma vid ett senare tillfälle.
 
Staden kan både äga marken och förfoga över den, men vi är också öppna för att upplåta mark via tomträtt. Det beror från fall till fall och vad marken ska användas till.
 
IV
”Slaget om torget” har inletts då denna fråga ställs. Stadens alternativ är en märkesbyggnad, men är ej klart vad slags. Konserthus eller liknande har försiktigt antytts. Sajten anser att ett stadshus med konsertsal, specialdesignat och byggt i trä och glas, skulle sätta Sundbyberg på kartan, precis som önskats vid kommunens hearings 2013/14.
De gröna rebellerna i gruppen Trivsam Stadskärna vill ha ett utökat torg med grönska och allehanda happenings. En del ber till och om en Central Park fast det är bara ett stenkast till Tuvanparken och Marabouparken, senare med bla restaurang och ofta program för både barn och vuxna! Klimatet och ett otal uteserveringar som betalar ett bra pris till kommunen för uteplatserna och som måste anses som mötesplatser talar också emot de gröna rebellernas förslag.
Vad skulle alliansen egentligen vilja ha vid torget?

 
Slaget om torget tycker jag är fel benämning. Framtagandet av den nya stadskärnan ska ske i samråd med medborgare som har konstruktiva förslag, vilket vi starkt uppmuntrar.
 
När vi gräver ner järnvägen ska vi tillvarata de gröna värden som ger staden en trivsam känsla. Torgen blir här en viktig samlingspunkt för resande och boende i området. Torgen ska vara intima och kännetecknas av småskalighet och möten mellan människor. Det ska även finnas en tydlig koppling till resecentrumet som grävs ned under nuvarande torgs östra delar. Sammanfattningsvis ser vi gärna att torget är grönt och uppmuntrar till möten.
 
Frågor som rör hur enskilda byggnader ska se ut och vad de ska användas till berörs i de enskilda detaljplanerna, och ligger senare i processen. Vi hoppas kunna börja arbeta med detaljplanerna under nästa år.
                             
V
Vid budgetmötet i december förra året beslöts att kommunen skulle få ett nytt gymnasium. Hur hanteras den frågan vidare och när kan vi vänta ett förslag tror du?
 
Staden har löpande kontakt med flera parter som är intresserade av att öppna ett gymnasium i Sundbyberg. Det bygger både på vilka som har förmågan att driva gymnasium och vilken typ av utbildning som ska erbjudas våra elever.
 
VI
I planprogrammet har vi hört projektledaren, arkitekten Torbjörn Einarsson uttrycka sin oro för Sturegatans välgång och att en rad åtgärder behövs för att värna affärsgatan. I planarbetet har man lagt en handelsloop omfattande Sturegatan, dess tvärgator som ska rinna ner till nuvarande torget/tunnellocket, samt Järnvägsgatan. Vidare vill man att Staden kommer överens med Solna om att Sturegatan förlängs till resecetrums solnautgång. Vad vill du eller alliansen göra i nuet för att värna om Sturegatan?
 
Sturegatan är en viktig gata i centrala Sundbybergs stadsbild. I framtagandet av den nya stadskärnan är gatan en viktig beståndsdel som ska bevaras och utvecklas.
 
Det ska finnas god tillgänglighet mellan det nya resecentrumet, torget, Järnvägsgatan och Sturegatan med upplysta vägar och restauranger och butiker som uppmuntrar till rörelse mellan platserna. Vi ser nedgrävningen av Järnvägen som något som kommer vara positivt för handeln på Sturegatan då människor kommer flytta in men också pendla till och från området vilket ger ett högre kundunderlag.
 
I vår politiska plattform skriver vi också att vi vill se fler samlande aktiviteter på Sturegatan. På senare år har den italienska matmarknaden kommit till vårt centrum, och vi uppmuntrar fler initiativ som drar folk till Sturegatan och centrum.  
 
VII
Kommunfullmäktige verkade nöjda med vad Torbjörn Einarsson föredrog
för dem om Planprogrammet den 21 mars. Endast en följdfråga kom nämligen om de små torgen som hade ritats in skulle få fontäner precis som i Rom som var Einarssons förebild. I Rom kunde man lämna ett torg med brusande fontän och nästa omgående höra fontänen på nästa torg när man promenerade. Svaret blev att inte planerat, var en senare fråga.
Ska man uppfatta fullmäktigetystnaden som ett godkännande av planprogrammet och dess modell?

 
Innan kommunfullmäktige fattat något beslut kan inga slutsatser dras av en eventuell tystnad. Jag personligen skulle tycka det vara trevligt med någon fontän eller två!
 
VIII
Museet och Staden är uppenbarligen en följetong gällande ägarskapet och skapadet av förutsättningar för att anställa fler yrkeskunniga på museet. Hur ser du på Stadens ansvar i sammanhanget?
 

Staden har ett ansvar att se till att invånarna har tillgång till ett bra utbud av fritidsaktiviteter och kultur. Muséet bidrar mycket till Sundbybergs identitet och vårdandet av vår gemensamma historia.
 
Samtidigt har diskussioner länge förts om hur muséet ska arbeta i framtiden. Det är viktigt att den diskussionen förs med föreningen i stor respekt och med intresse för hur föreningen anser att muséet ska utvecklas. Från stadens sida är vi tydliga med att verksamheten är väldigt viktig, och att vi vill vara en konstruktiv part i detta.  
 
IX
Kommunalrådet Johan Storåkers (L) anser att idrottsplatsens löparbana är för kort – 361 meter istället för 400 meter - och att man inte kan ha tävlingar och slå rekord på denna bana. Staden söker sen en bra tid tillbaka läge eller plats för en ny allsportsarena. Är det så att ditt parti, eller alliansen, vill bygga bostäder på idrottsplatsens mark?
 
Under året ska vi uppdatera och förnya det så kallade handslaget med idrottsföreningarna i staden. Det är med utgångspunkt i det handslaget som vi planerar och bygger ut idrottsverksamheten i kommunen. Vi kommer förstås inte från kommunens sida att göra några stora förändringar i det utbud som finns utan en överenskommelse med stadens idrottsföreningar. Det är våra idrottsföreningar som bäst vet vilken typ av anläggningar som behövs och hur befintliga anläggningar kan utvecklas.
 
X
Byggvaruhuset Hornbach, stans största detaljhandelsplats, har ännu inte
fått busslinje från centrum som stannar vid varuhuset; ej heller finns ännu direktbuss från Stora Ursvik till centrum; och hur tar man sig till ridhusanläggningen då den tas i bruk, ingen buss i sikte? Hur lobbar egentligen Staden visavi SL/Landstiget?

 
Staden har löpande kontakt med SL på flera plan. Dels genom respektive tjänstemannaorganisation men också genom att stadens ledande politiker har löpande kontakt med sina motsvarigheter i landstinget. Jag noterar med tillfredsställelse att Alliansen i landstinget gjort upp med Miljöpartiet – kanske efter inspiration från Sundbyberg? – för att säkra byggstarten av Tvärbanan.
 
Vår uppgift är att se till att alla sundbybergare, i de olika stadsdelarna, har tillgång till bra kollektivtrafik. Vad gäller stora Ursvik har vi under en längre tid tryckt på för bättre kommunikationer i området.
 
XI
Ett stadsmiljölaboratorium skall enligt media dras igång på Sundbybergs torg och finnas till dess att järnvägstunneln dras. Kommunalrådet Stefan Bergström, C, är initiativtagare. Det första som Bergström åstadkom var att tillåta Foodtrucks eller på svenska snabbmatsbilar, på torget. Hur kan Stadens ledning tillåta att öka konkurrensen för och påverka strukturer i berörda branscher, restaurang, kaféer och livsmedleshandel? Har vi inte tillräckligt med matutbud och matställen med uteservering?
 
Jag tror att många av stadens näringsidkare ser det som positivt att det blir mer liv och rörelse på torget och att detta gör att fler människor besöker även deras affärer och restauranger. Vidare är det min uppfattning att de allra flesta sundbybergare tycker det är positivt med ett större utbud av matställen och uteserveringar!
 
XII
Årsredovisningen för 2015 visar att Årets resultat är 134,9 mnkr, vilket är att jämföra med 1,6 mnkr året innan. Underliggande resultat, där man tagit bort exploateringsverksamhetens siffror samt +./. övriga jämförelsestörande poster, blir ./. 61,4 mnkr. 2014 var underliggande resultat./. 33,8 mnkr. Har du någon kommentar kring detta?
 
Den grönblå budgeten för 2016 är den första med överskott på 4 år. Det är en produkt av god ekonomistyrning och ansvarsfulla prioriteringar i budgeten. Att under lång tid gå med underskott innebär alltid besparingar – något vi på detta sätt undviker.
 
Vi har på detta sätt kunnat genomföra satsningar på högre lärarlöner, mindre barngrupper i förskolan, startat planeringen av två nya grundskolor och tre nya förskolor.
 
Framöver måste vi se till att spara i ladorna för att se till att vi även i framtiden kan ha en hög tillväxttakt i staden.
 
XIII
Staden skall enligt uppgift starta ett destinationsbolag. Det gäller närmast destinationsutveckling och PR-/reklamfaktorer för Staden kan man tänka. När kommer bolaget igång och kan det lokalt betyda att gatufester ersätts med mera reella, proffsiga reklam- och PR-åtgärder?
 
Det finns mycket att se och upptäcka i Sundbyberg. Framför allt är det för att fler ska upp ögonen för detta som vi nu ser över på vilket sätt staden ska organisera sig. Det är inte bestämt att något destinationsbolag ska startas, det får i sådana fall bli resultatet av en grundlig analys. Resultatet är viktigast, inte att det blir ett bolag.
 
XIV
Finns anledning att överväga att sälja ut del av Förvaltaren, som skulle ge Staden intäkter och som skulle minska bolagets dominans och dess dolda prisledarskap samt rollen betr stadsdelars vidaretveckling?
 
Vi säljer inte någonting för säljandets skull.  Om någon försäljning av något vi äger ska genomföras, måste det finnas goda anledningar för detta. Vi har att förvalta medborgarnas tillgångar, ett ansvar som vi tar på fullaste allvar.
 
Förvaltaren har fått i uppdrag att påbörja ombildningar i Hallonbergen och att utreda det övriga beståndet med ett mål om att uppnå blandade boendeformer i samtliga stadsdelar. Det här handlar om social hållbarhet och att motverka segregation.
 
XV
Till och från talas det om en bolånebubbla och att den skulle kunna ställa till med en hel del finansproblem. Vidare har vi hört IMF-chefen mfl experter tala om hotande finanskris världen över. Kanske kommer den redan i år eller så nästa. Många länder har stora statsskulder och därmed ränte– och valutaskänsliga lägen…
Nå, har vi järnvägstunneln finansiellt säkrad?
 

Staden har förbundit sig att medfinansiera nedgrävningen med 800 miljoner kronor. Det ligger inga sådana pengar på något konto och väntar, om det är frågan.
 
En del av finansieringen kommer av byggrätter som möjliggörs genom nedgrävningen. En annan del av intäkterna kommer att komma från försäljningar av vissa kommersiella lokaler som stadens koncernbolag äger.
 
Sammantaget räknar vi med att nedgrävningen på detta sätt är finansierad. Lånefinansiering av nedgrävningen ska vi akta oss noga för, bland annat av de skälen som nämns i frågan. En del tycks också ha glömt bort att lån inte är manna från skyn. Lån är lån, och de ska betalas tillbaka – förr eller senare.

                  - Curt Wahlund alias Sieur Athos 15 maj 2016 -


 

Mikael T Eriksson är född 1985. Uppvuxen i Norrtälje.

Mikael har studerat idé- och lärdomshistoria, retorik och politisk filosofi vid Uppsala universitet samt Konstvetenskap vid Stockholms universitet. 

Bland uppdragen märks: Ledamot och gruppledare för M i Fullmäktige;
Kommunstyrelsens Ordförande; Ordförande för koncernbolaget Sundbybergs Stadshus AB; Ordförande för Sundbybergs Stadshus infrastrukturbolag. Vidare ledamot för M i Stockholms Läns Landsting samt Styelseordförande för Medborgarskolan i Stockholms län. 

Under Fredrik Reinfeldts ledning har Mikael varit pressekreterare och PR-man.

Vi som under åren haft nöjet möta och höra på Mikael förstår att han är en utomordentlig politiker med vass ”vapenarsenal”. Han är nämligen en skicklig informatör och debattör, är en god och tålmodig lyssnare samt visar ett skarpt strategiskt tänk. Också bara 31 år. Se där en man som Staden behöver!


Mikael har framhållit att i hans politiska tänkande står människan i centrum. Politikens uppgift är att ge varje människa möjlighet att växa och förverkliga sina bästa stämningars längtan, menar han. Därför måste utanförskapet brytas och skolans kunskapsroll förstärkas – särskilt i vårt Sundbyberg, har han sagt.
 
Mikael intervjuades  av sajten i slutet av januari 2013 då han sedan november året innan var rätt ny här. Det var ca 20 månader före valet hösten 2014, och den inledande frågan löd : 

Hur känns det att ta sig an det största partiet och ha 20 månaders tufft jobb framöver? Ser du att en äkta majoritetsstyrning skulle kunna vara möjlig åstadkomma? Eller ser Du som Ditt möjliga mål att få till stånd en allians på den borgerliga sidan med en oäkta majoritetsbild såsom nu?

Mikaels svar blev:

Moderaterna är och ska fortsatt vara stadens största parti. Vi ska vara ständigt närvarande på förskolor, skolor, äldreboenden, träffpunkter, företag och gator för att möta och lyssna på människor i vardagen. Eftersom vi vill vara det parti som flest människor i Sundbyberg känner förtroende för, måste vi också vara tydliga med vilka vi vill regera tillsammans med.
 
Vi inser att förtroendet för Moderaternas förmåga att styra Sundbyberg är skadat. Vi förlorade makten 10 månader efter valet 2006, och vi var oförmögna att hålla ihop Alliansen efter valet 2010. Det var i mångt och mycket vårt eget fel. För att återupprätta förtroendet måste vi tydligt visa att vi är ett Alliansparti som vill styra tillsammans med Folkpartiet, Centerpar-tiet och Kristdemokra-terna. Jag är övertygad om att våra fyra partier kompletterar varandra på ett sätt som gör summan större än delarna. Lika övertygad är jag om att det också är vad väljarna i Sundbyberg vill.
                  ---
Och nu har han sedan snart ett halvår blivit fältherre över Staden, en blågrön sådan då han också fått Miljöpartiet att direkt samarbeta med alliansen och därmed fått majoritetsstyre utan beroende av S, V och SD.

Sieur Athos samtalar med  kommunstyrelsens Ordförande Mikael T Eriksson i kommunnens Framtidspaviljong på torget. Bild: Per Janse, beskuren. Bilderna: Överst fr kommunen och nederst fr mittsundbyberg.se
Sieur Athos samtalar med kommunstyrelsens Ordförande Mikael T Eriksson i kommunnens Framtidspaviljong på torget. Bild: Per Janse, beskuren. Bilderna: Överst fr kommunen och nederst fr mittsundbyberg.se

FÖRDELNINGEN
AV 55 MANDAT
VALET 2014

 

M 14
C   3
L   4
KD 2
S 18
V   4
MP 6
SD 4

Röstberättigade 33845
Valdeltagande 79,43 %

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

S
Peter Schilling, 2e v ordf
Vakant
Åhgren Sofie
Adenbäck Kajsa
M
Eriksson Mikael T, ordf
Silverryd Sophie
Söderholm Fredrik
MP
Sajadian Sasanpour Siyamak 1e v ordf
V
Wiklund Jesper
SD
Aelius Gary
L
Storåkers Johan
C
Bergström Stefan
KD
Bohman Kreij Maria

KOMMUNALRÅD

Mikael T. Eriksson
(M)
Siyamak Sajadian Sasanpour
(MP) 
Johan Storåkers
(L)
Stefan Bergström
(C)
Maria Bohman Kreij
(KD)
Josefin Malmqvist
M)

OPPOSITIONSRÅD

Peter Schilling
(S)
Jesper Wiklund
(V)
Gary Aelius 
SD)                           

KOMMUNFULLMÄKTIGE
S
Nygren, Jonas
Osman Sherifay, Mariam
Jogell, Jan
Fjellström, Christina
Schilling, Peter
Åhgren, Sofie
Lindholm, Jesper
Adenbäck, Kajsa
Andersson, Mats
Holmberg, Karin
Spira, Michael
Eftekhari, Ayla
Silén, Jörgen
Yohannes, Yoseph
Lundberg, Inger
Völker, Alexandra
Nordmark, Claes
Clausen, Cecilia

M
Eriksson, Mikael T
Silverryd, Sophie
Lindqvist, Morgan
Djurestål, Ina
Söderholm, Fredrik
Malmqvist, Josefin
Bojling, Jan
Callemo, Lars
Runestad, Ritva
Holmér, Hannes
Björnström, Kristofer
Segeljakt, Jenny
Sandenskog, Ulla
Fyrek, Karolina

MP
Sajadian Sasanpour, Siyamak
Lindgren, Lars
Atighechi, Hossein
Amin, Adgar
Lahlou, Amal
Wennergren, Rosa

V
Wiklund, Jesper
Kallander, Veronica
Laine, Peter
Franzén, Ina

SD
Landström, Ulf
Svetislav Buncic, Stefan
Aelius, Gary
Kärävä, Jarmo

L
Storåkers, Johan
Hammarin, Anna-Lena
Gran, Inger
Persson, Henrik

C
Bergström, Stefan
Eriksson, Berndt
Rosengård, Lisa

KD
Bohman Kreij, Maria
Sjöholm, Bengt