Bristollokalens framtid
Kultur- och fritidsnämnden har sagt upp sina avtal med teatrarna för översyn av bidragstagarnas verksamheter och hyror och bidragen avseende dessa. Det gäller sålunda Friteatern som Sundbybergs Jazzklubb hyr teaterlokalen av åtta gånger per år för konserter. Mot den bakgrunden vill klubben anföra följande.

Klubben har ingen samlad information om Friteaterns ekonomi men har erfarit att hyresbidraget om 400.000 kronor inte täcker kallhyran och att verksamhetsbidraget om 175.000 kronor endast täcker 1/8 av behovet. Det uppges också att teatern vissa år ej fått statligt bidrag för riksverksamheten. Utan statliga bidraget på omkring 1 mnkr kan man inte heller producera  föreställningar på riksnivå, trots att efterfrågan finns. Två av teaterns tre turnébussar har dragits in. Om nämnden beslutar att lämnade bidrag ska gälla till stor del barn- och ungdomsteater lär ytterligare svårigheter, kanske avgörande, uppstå för Friteatern i staden. Hyresvärden för bristollokalen lär ha uppgivit att man avser att göra en småbutiksgalleria i lokalen om Friteatern försvinner.

Situationen väcker jazzklubbens oro beträffande lokalens fortlevnad för kulturen och för våra möjligheter att fortsätta hyra den. Klubben har fortlöpande hyrt lokalen sedan 2001. För klubbens jazzkonserter och för dess medlemmars sociala samvaro i anslutning härtill är lokalen helt perfekt. Trivselfaktorn är hög och akustiken utmärkt; inte minst ungdomsbanden uttrycker sin förtjusning över att få spela live inför sittande publik i en ”mysig” lokal. Gästande artister och representanter från andra klubbar prisar lokalen som den absolut bästa i storstockholm. Vad bättre betyg kan lokalen få!

Det sägs att Bristol för ett tjugotal år sedan var en plats där det hände mycket. Skolklasser stod praktiskt taget i kö för teater och annat. Bristol betydde mycket för Sturegatan, skapade liv och rörelse. Sedan dess har Hallonbergen fått Kulturcentrum och har goda utsikter att förbli starkt kulturbetonat. Ryktet säger att man ska bygga en salong för kulturyttringar. Kostnaden för kulturen i Hallonbergen är obekant men noterbart är att nämnden i budgeten för 2017 disponerar 139 mnkr. Tillkomsten av Allaktivitetshuset har betytt en inte ringa ekonomisk satsning från staden; den årliga kostnaden är 4 mnkr och personal inkl marknadsföring kostar över 2 mnkr; vid ett tillfälle var man också beredd att satsa på en digitalbio med kostnadstaket 5 mnkr. Hur mycket kultur det är i Allaktivitetshuset är inte givet.

I kulturkonkurrensen, om man får säga så, har Bristol uppenbarligen kommit på mellanhand. Friteatern har inte haft en uttalad uppgift att skaffa verksamheter till Bristol. Kommunen har över tid visat Friteatern betydande ointresse i avtalsdelen och än mindre betr förutsättningarna för att få ett hållbart, bestående kulturutbud på Bristolteatern.

”Sturegatan är unik och måste bevaras och utvecklas” Citatet är från arkitekten Torbjörn Einarssons anföranden i samband med presentationen av planprogrammet. Einarsson var projektledare och i planen har han ritat in möjliga åtgärder för Sturegatans bästa. Citatet kan också tillskrivas styrelseordföranden Mikael T Eriksson i nyligt samtal med mittsundbyberg.se. Men styrelseordföranden har i samtalet inget förslag på nära åtgärder och berörd förvaltning har inga utvecklingsplaner, bara sedvanligt sk underhåll. Detta för en gata som bör utvecklas!

Om Friteatern inte erhåller erforderliga medel för sin verksamhet inkl kringtjänster och marknadsföring av teatern, så menar jazzklubben att Staden bör överväga ett övertagande av Friteaterns hyreskontrakt och ansvara för kringtjänster samt för marknadsföring av Bristols möjligheter. Teatern måste söka att maximera nyttjandetimmarna. Vi är övertygade om att ett ”pånyttfött Bristol” väl skulle tjäna stadens kultur och bli av betydelse för Sturegatan och centrum. Låt ett nämndens beslut bli ett första utvecklingssteg för affärsgatan.


Mats Farell             Per Norlén,                                                       Ordförande            V ordförande
                                                    /                                                                                                    Curt Wahlund, 
                                                     klubbredaktör