Kvarteret Orgeln snart klart. 20 nov 18.
Kvarteret Orgeln snart klart. 20 nov 18.
Färdiga Tuletornen vid Tuletorget/Tulegatan; bilden från Vackra vägen. Maj 2015.
Färdiga Tuletornen vid Tuletorget/Tulegatan; bilden från Vackra vägen. Maj 2015.

Wallenstams Tuletornen står nu klara och lär vara helt utsålda!
Ettorna har en sovalkov med fönster som möjliggör en minitvåa genom att man ställer upp en vägg eller en bokhylla i rummet. Ettorna är 38 respektive 39 kvadratmeter stora och finns i sex olika varianter

Tvåorna är placerade i hörnläge med balkong och altandörr mot två väderstreck. Tvåorna finns i fyra varianter av planlösning och är 48 respektive 49 kvadratmeter stora.

Fyrorna i Tuletornen ligger placerade med balkong och altandörr mot två väderstreck och har en flexibel disposition. Den stora klädkammaren med fönster kan utnyttjas som arbetsvrå eller småbarnsrum. Sovrummen är designade för att fungera med lösa garderober. De är utrustade med en stor klädkammare med fönster som kan utnyttjas som exempelvis arbetsvrå eller småbarnsrum. Fyrorna är 82 till 85 kvadratmeter stora, finns i åtta olika utföranden och kan enkelt göras om till treor efter köp.

Mäklare: Eklund Stockholm New York
.

Tuletornen sedda från toppen av Rosengatans backe. Maj 2015. 

Wallenstams tårta uppe i det blå - 14 våningar blir snart 16
Tv nedan två bilder från den 16 juni i år. Th två bilder tagna 29 december i år. Visst går det undan med dagens teknik.


DILIGENTIA HAR AMBITIÖSA BYGGPLANER FÖR KABELN OCH 20-TALET

●I triangeln på vänstra bilden ovan – Willys baksida/Löfströms Allé/Löfströms Allé-Esplanaden – planerar fastighetsbolaget Diligentia att bygga tre nya kvarter med 2–10-våningars hus och ev ett 16-våningars; avses byggas i olika material ovh färger samt få pocket parks●Planerna omfattar 370 bostäder vilket betyder hem för närmare 1000 sundbybergare; borätter och ev hyresrätter●Kvarteren får handel, service, kontor och förskola●P-platserna som idag är 400 kommer att minskas en hel del kan antas●grönt stråk med uteserveringar samt en allé med konst-smyckning finns skissade i planen●Marken ägs av Diligentia.

Diligentia skriver själva på sin hemsida om Kabeln i Sundbyberg;
"...Vi utvecklar området Kabeln med Max Sieverts gamla kabelfabrik från 1880 i Sundbyberg. Kontorsområdet ligger i ett ultimat kommunikativt läge med gångavstånd till centrum och Sundbybergs station med pendeltåg, tunnelbana, kommande tvärbana och bussar. Den som går i motsatt riktning finner fina promenadstråk längs Bällstaån och prisbelönta Marabou-parken med sin konsthall. Här kommer det att se helt annourlunda ut år 2022. Våra ambitioner är att utveckla området till en hållbar och inspirerande stadsdel med unika miljöer för bostäder, kontor och handel.
Vi arbetar för att bevara områdets kulturhistoria och samtidigt föra in nytänkande i upplägg och arkitektur. Projektet är just nu i planeringsfasen och har redan kommit en bra bit på väg.  Fast det dröjer tills utvecklingen kommer att synas i verkligheten..."


TÅGEN TAR TUNNELN 2025

Bilder: I mitten mittsundbyberg omgärdad av bilder från kommunen.

Byggandet av den första fyrspåriga etappen, mellan Kallhäll och Barkarby är ju igång..För etappen Barkarby - Tomteboda, som går genom Sundbyberg, har det förut saknats finansiering men sedan 2013 är finansieringsfrågan löst i ett medfinansieringsavtal med vår stad. Kostnaden för sträckan Tomteboda-Barkarby är beräknad till 9,7 miljarder kronor (2004 års priser) och där ingår tunneln och ny station här i stan kallad resecentrum. Byggstart sägs nu vara 2019 med tåg i tunnel 2025.

Enligt nämnda avtal går Staden in med 800 miljoner kronor i projektet för den nytta Staden har av tunneln. I utbyte blir Staden ägare till 40 000 kvadratmeter på tunneltaket med plats för torg, mötesplatser och viss bebyggelse i markplan.Tunneln liksom nya stationen börjar en bit bortom Ekensbergsbron i Solna och slutar kort före Maraboubron. Stadskärnan blir en enhet. Tågbullret försvinner samtidigt som kommunikationerna förbättras. Direkt anslutning till Citybanan.

Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

I projektet ingår att också nya pendeltågsstationer i Kallhäll och Barkarby Man bygger också erforderliga nya broar för bilar, cyklar och gående. Maraboubron kommer att påverkas.

 Bland de åtgärder som Staden ska genomföra och som beräknats till 350 mnkr ingår:

utredningskostnader, planeringskostnader, projektledning, framtagande av ny detaljplan, kommunala tillstånd samt återställande av markytor och ersättningar till fastighetsägare för eventuella skadestånd under byggtiden. Staden gör bedömningen att beloppet 350 miljoner kr kan underskridas om staden genomför sina åtaganden effektivt och i ett konstruktivt samarbete med berörda fastighetsägare. Källa Staden och medfinansieringsavtal objekt Mälarbanan, Tomteboda – Barkarby.. 

Bilden visar nya pendel- och fjärrtågsstationen med pendeltågen på de två mittspåren. 
 

 

Bilderna ovan från vänster: Nya pendel- och fjärrtågsstationen; pendeltågen på inre två mittspåren•Pendeltåg på ingång, snart når tåget tunneln strax efter Maraboubron•Tunnelns sträckning genom stan; från Ekensbergsbron (solnagränsen) till strax innan Maraboubron. Foto tåg mittsundbybeg.se; övriga två från Staden

24 maj 2013: Ovan panoramabild på Swedbankshusets sida mot järnvägen. I galleriet nedan ser vi från vänster Gaveln mot Ekensbergsbron; Långsidan mot Landsvägen sedd från Landsvägen/Ekensbergsbron; samma från mitt på huset på Landsvägen; bild på sista delen av huset som vetter mot Landsvägen; Gaveln mot Landsvägen/Cirkusgränd. Inflyttning våren 2014. Foton mittsundbyberg.se

I tidningsklipp och i Ny Illustrerad Tidning från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kallar man inte sällan skyskrapa för skyskrapare. Klipptexter och tecknade bilder hämtade ur Ny Illustrerad Tidning 1892. Klippta texter är blå. Källa: Sundbybergs Museum

State Street, Chicago, efter snöstorm 1892. Frimurarnas skyskrapa en bit ner på gatan th.

SKYSKRAPORNAS FÖDELSEORT ANSES VARA CHICAGO

Termen skyskrapa användes först under 1880-talet, kort efter det att de första 10-20 våningshusen byggts.

 

Att Chicago blev först med skyskrapor tillskrivs en rad faktorer. Hit hör:

Den stora branden 1871, då hela city brann ner samt utvecklingen av

Byggstrukturer i stål (Bessemer/Kelly/stålprocesser)

Centralvärme

Elektriska vatten-/varmvattenpumpar

Hissar

Telefoni och dessutom och inte minst

Massinvandringen

Ekonomiska förutsättningar – period av investeringar och mark-/egendoms-boom.

The Tacoma Bld The Tacoma Bld

George Fuller byggde The Tacoma Building 1889, på bilden härintill. Byggnaden var den första där de yttre väggarna inte bar upp byggnadens vikt; stålkorgar bar hela tyngden. Detta gjorde det möjligt att ha stora fönster och som vi ser idag har utvecklingen lett till hela glasfasader. Nåväl, skyskraporna kom att symbolisera makt, rikedom och framgång. Snart uppstod tävlingar lokalt och på nationsbasis, i första hand mellan Chicago och New York med Manhattan.

Idag är det fråga om "supertallest" världen över. Datorer simulerar och kalkylerar och vi har fått skrapare rejält höga och med helt nya former. Högst 2010: Burj Khalif, Dubai, United Arab Emirates, 2,717 ft, 828 m! Bland höga i utveckling: Shanghai World Financial Center, 1614 ft eller 492 meter. Surprise-spiror kan nog göra den ännu högre. Projekt på is resp på idéstadiet: Chicago Spire, tänkt bli 610 meter (bygget avbrutet 2008; inget byggt ovan jord); Guangzhou TV & Sightseeing Tower, Kina, skissat till 610 meter.

NÅGRA AV DE FÖRSTA SKYSCRAPES, SKYSKRAPARE, 1885 - 1900

Skyskrapare i Chicago. Ny Illustrerad Tidning 1893./ Sundbybergs Museum. Se text till höger!

DRÖMMEN ATT BO NÄRA ELLER OVAN MOLNEN

Att bo nära eller ovan molnen är en dröm som många av oss har. Här kan inte skyskrapare byggas. Möjligen kunde nu aktuella projekt ha kallats så om de tillhört 1800-talets slut i Chicago.

 

Här i Sundbyberg finns det begränsningar, bla får byggnaderna inte överskrida

59 meter över nollplanet av flygsäkerhetsskäl. Det innebär i praktiken 16 våningar maximalt. Med vår byggnadsstruktur måste hus i nämnda höjd också noga synas från stadsestetisk synpunkt och så sker också i den demokratiska planprocessen i stan. Andra begränsande faktorer kan vara förutsättningarna att få hyresgäster, konjunkturen, kostnader, möjlig avkastning mm. Makt, rikedom, framgång, mod är inget som hjälper oss med några skyskrapor här. Möjligen kan det gälla dem som flyttar in i de nya punkt- och höghusen här.

 

I stan finns tre projekt varav ett är bygglovsfärdigt sen länge och som ska stå färdigt 2013/14. De övriga två befinner sig på bygglovs-/byggstartsstadiet respektive mera på idéstadiet. Se text th och bilder nedan!

Landmärket: alla hyresgäster har tillgång till takterassen med grönska och orangeri. "On a clear day you can see for ever...", bla Globen, söder om söder! Publicering med tillåtelse.

Till vänster idéskiss för 16-våningspunkthus där Esplanaden möter Landsvägen, eller i direkt anslutning till kvarteret Banken, kallat Bananen. Idéhuset har spetsen mot Bälsta bro och kanske blir det kallat "Bananskaftet". Till höger Wallstams spektakulära höghus vid Tuletorget. 16 våningar höga. Bild från Kommunens hemsida resp från Wallenstams hemsida/Press. Bilder från Staden.

                                             - Sieur Athos -

NEDAN STATUS WALLENSTAMS TVÅ HÖGHUS PER 16 JUNI
RESP 4 NOVEMBER 2013

Hallonbergen. Fastigheten Freden Större 11 med bla detta höghus med 23 våningar och hundra meter över den sk nollinjen. Förutsätter dispens med tanke på Brommaflyget. Bild: Kommunen
DET HANDLAR OM
ATTRAKTION & LUST

Från ett samtal med

Janne Sandahl
Ordföranden i Sundbybergs Stadskärneförening.

Köpstråk Sundbyberg är Föreningens namn utåt, t ex i marknadsföring. Föreningen är ideell och syftet är att verka för en trivsam och attraktiv stadskärna och ge förslag och synpunkter beträffande stadskärnans utveckling.

Föreningen har 90-talet medlemmar, bla detaljister, krögare, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och banker. Sundbybergs Stad är också medlem, liksom ett antal fristående aktörer som ser värdet av en bra stad.

I åtta år har Du varit ordförande för Sundbybergs Stadskärneförening. Vad är det viktigaste som uppnåtts under den tiden?

Det är den goda sammanhållningen mellan parterna och en stark centrumledning. Jag är lite missbelåten med den fysiska anpassningen
i stan, där stora projekt som det nu överspelade Lorry, spårvägen och tunneln för järnvägen fördröjt andra åtgärder beträffande centrum.

Föreningen har under åren arbetat med visionen för stadens långsiktiga utveckling mot bakgrund av tilltänkta större projekt och den starkt växande nordöstra regionen, vårt närområde.

 

Och hur ser Föreningens mål eller uppgifter ut i år?

De tre eventen, som vi vant oss vid och som varit framgångar, genomförs som vanligt tillsammans med Lions; det handlar alltså om Vårmarknaden, Kräft- och surströmmingsskivan samt Julmarknaden. Dessutom syns eller deltar Föreningen i flera olika sammanhang såsom på Nationaldagen. Vi arrangerar också mindre events då och då.

Vi ska försöka stötta medlemmarna på Landsvägen där Tvärbanebygget ger långvariga och skiftande störningar. Skyltar och banderoller har satts upp för att försöka lotsa kunder/besökare rätt från början. Vi har gått ut med annonskampanjer.
Föreningsstyrelsen har beslutat att dra igång en särskild arbetsgrupp, "Landsvägen", som ska försöka skapa ytterligare förslag till åtgärder i syfte förbättra tillgänglighet och attraktivitet. Spårvägen blir inte fullt klar förrän i mitten av 2013*), så det gäller för berörda verksamheter att hålla ut.

En viktig fråga är marknadsföring där vi kommer att fortsätta och utveckla verksamheten med TV, gammelmedia och nya media.

Vi för också tillsammans med staden samtal om ett angeläget utvecklingsprogram för centrum de närmsta åren.

Blir det inte lätt så i en heterogen förening av det här slaget att en del "springer omkring i filttofflor"?

Nej, inte alls. All erfarenhet här såväl som i övriga Europa visar att långsiktigt
och tålmodigt samarbete är det enda möjliga. Det måste dras åt samma håll annars blir det ingenting uträttat.

 

Kan dåliga trottoarer; dålig snöröjning o sandning; inga offentliga toaletter; svårt finna parkeringsplats; öppethållande som ej kan samordnas mm bidra till att skapa den attraktion och lust som måste kunna tillskrivas en stadskärna av klass?

Den här delen har tyvärr fördröjts av skäl som antyds ovan. Men vi knyter nu mycket starka förhoppningar till det mera kortsiktiga program som diskuteras fram med staden om miljö- och upprustningsåtgärder på köpgatorna på båda sidor järnvägen. Kan man fullfölja de åtgärder vi önskar till 2013-14 då spårvägen och bla Signalfabriken är färdiga och entrémiljöerna börjar bli vad som planerats, så kommer stadskärnan med sin småstadskaraktär, det blandade butiks- och serviceutbudet och med alltfler mötesplatser, förhoppningsvis bla fler musikcaféer, bli mycket attraktiv.

 

Närmare 2015 har Stora Ursvik 11000 invånare och ligger i periferin. Från ovan ser den nya stadsdelen ut som en amerikansk förort där bilen är nödvändig. Blir stadsdelen att räkna med som underlag för handel och service i själva stadskärnan?

Jodå, litet grann, men Kista Galleria kommer att ligga frestande nära. Men vår stadskärna har trumf på hand för sundbybergare, som kan gå och handla där
samtidigt som man besöker andra sundbybergsnyttigheter.

Du säger i ditt sommarbrev till föreningens nittiotalet medlemmar att
"Sundbyberg håller på att utvecklas till nordvästra Stockholms stadskärna". Hur stort omland har stan och vad kan det betyda för tex handeln? Och vad kan Tvärbanan tillföra av köpare då den är klar.

I vårt närområde, inklusive delar av grannkommunerna, sker en stark tillväxt;
man bygger väldigt mycket. Det handlar om ett influensområde med ca 200 000 invånare, som alltså kan attraheras av vår Stadskärna och vad allt som bjuds där. Inte bara handel sålunda utan alla slag av verksamheter och aktiviteter.

En volymökning i storleksordningen 40 % kan ske för stadskärnehandeln åren framöver tom 2014. Spårvägen är inte den stora köpskapare som man kan tro. 7 á 8 procents volymandel kan ses bli tillförd av spårvagnsbundna konsumenter. Men den bygger stad, och det är bra. Vår bilkundandel är låg, ungefär som i Stockholms city. Det är svårt att finna parkeringsplats och bilkundsandelen av inköpen stannar vid 15 -20 procent. Här tappar vi mycket pengar till bla Bromma Blocks och Kista.

 

Med den gynnsamma utveckling vi kan se på både kort, medellång och
lång sikt kommer alla värden inom stans hank och stör att stiga, tex villor, borätter och butikshyror. Hur ser du på sistnämnda? Får vi strukturomvandlingar som slår ut små butiker som vi idag ser som bärare av småstadskaraktär?

Ja, värdestegringar blir det naturligtvis om allt utvecklas som vi ser
det idag. Ifråga om butikshyrorna så brukar de i allt väsentligt följa butiksförsäljningen, det är på det sättet nästan självreglerande – förutsatt att du har en butik som kan ta tillvara möjligheterna. Dessutom, vilket är viktigt, ser seriösa fastighetsägare och –förvaltare nödvändigheten av en ömsint   mellan hyresnivå och utvecklandet av värdet på centrum, dess attraktionskraft.

Finansieringsfrågan för Järnvägstunneln är inte klar och sägs bero på att staten inte anslagit de medel som den bör bära. Kan bli start 2014 sägs det och då är den inte färdig förrän efter 2020. Den frigjorda, mycket dyra markens slutliga användning ligger alltså bortom 2020. Men planeringen, särskilt om man vill få sundbybergarna att tycka till betr flera förslag, kan inte dröja särskilt länge.

 

Vad anser du om att inbjuda aktörer från kontinenten att i tävlan med inbjudna från hemmafronten inkomma med förslag till totallösning? För dyrt kanske?

När aktörer från Europa nämns kommer jag att tänka på Mariehamn på Åland, som för en del år sedan och inför ett mer omfattande stadsförnyelsearbete, vände sig till EU och lyckades få ett inte ringa bidrag. Kanske detta kunde vara något att tänka på i första hand.

 

Under samtalet har framgått att Du skulle glädjas åt fler mötesplatser, gärna "cluster" för att öka stadens attraktion och lustfaktor. Säg något om det.

Ja, vem skulle inte vara glad om man nämnde Sundbyberg som en musikkaféernas stad med kaféer som ibland bjuder levande underhållning av kända och lokala artister; vi har redan en ambitiös och lovande start i e-strad. Eller Sundbyberg med den absoluta mångfalden restaurangkök... Eller som staden som är ett måste för konstintresserade. Marabouparken med Konsthallen och restaurangen Parkliv är ju ett mycket tilldragande paket. Med ett musikkafé och konstgalleri i Vattentornet och marknadsföring av privata gallerier... Låt mig stanna där. Vad som behövs är uppenbart: fler goda entreprenörer för att inte säga eldsjälar för att åstadkomma ökad attraktion och lust.
                                          - Sieur Athos -

*) Sitens not:Tvärbanans Projektchef Kurt Seliberg vid Stadens Frukostmöte 16 feb i år :
"Spår har lagts bitvis. Vi möter dem på bla Landsvägen. Sträckan ICA – Systembolaget blir spårklart före sommaren och resten upp till bron kommer efter semesterperioden. Hållplatsen Sundbybergs centrum ska vara färdig i slutet av detta år. Fullt referat från nämnda Frukostmöte Under ingången Näringsliv."

EXPLICIT

EXPLOATERING

Samtal med Lars-Herman Larsson,

Sundbybergs näringslivs- och exploateringsdirektör,

tillika bitr. kommundirektör

 

Lars-Herman Larsson inleder samtalet med att betona hur stimulerande det är att arbeta i en stad som har så goda förutsättningar som Sundbyberg och dessutom tydliga politiska ambitioner att ta vara på dessa förutsättningar och därmed ta ett regionalt ansvar för en hållbar utveckling.

 

Lars-Herman berättar vidare att en av Sundbybergs förtjänster är stadskärnan. Utifrån den har Sundbyberg utvecklats till en betydelsefull stad i den nordvästra delen av stockholmsregionen. Stadens omland kan beräknas ha över 200 000 invånare, som alltså kan attraheras av stan och allt vad den bjuder.
 
All samhällsutveckling utgår från några grundläggande huvudfaktorer. Dessa huvudfaktorer som alla är beroende av och samverkar med varandra framgår av skissen nedan. Detta ger oss marknadsplatsen Sundbyberg där enskilda människor, företagare och andra aktörer kan mötas och utvecklas. Det ger tillväxtmöjligheter såväl för individen som samhället.
Bild: Kommunen

När man ser på skissen och talar om utveckling av staden ska man också ha klart för sig att staden har en styrande översiktsplan och visioner tagna i Kommunfullmäktige. Den politiska ledning som styr har också planer och framåtsyftningar inom de tagna ramarna. Det här betyder att nyskapandet inom kommunen måste beakta samtliga nämnda faktorer.

 

Varifrån kommer efterfrågan på dina tjänster, eller dina uppdrag?

 

Min uppdragsgivare är naturligtvis staden och jag ansvarar inför kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ansvar för stadens övergripande planering och markanvändningen i stort. Kommunstyrelsen har också en samordnande funktion när olika nämnders verksamhet ska formas till en helhet. Därför kommer mina uppdrag i huvudsak från kommunstyrelsen.

 

Uppdragen initieras dock ofta genom olika framställningar från enskilda och från olika investerare, och här är jag i många fall den naturliga vägen in staden. Men det finns även andra vägar in, t.ex direkt genom kommunstyrelsens ordförande.

 

Är det så att vi möter lobbying från företag och föreningar mfl när det
gäller att etablera sig här med egen fastighet?

 

Eftersom Sundbyberg är en attraktiv plats är det många som vill vara delaktiga i utvecklingen och bygga här och driva företag här. Sådana propåer måste mötas professionellt och seriöst. Det betyder de ska lotsas in till goda lösningar på ett konstruktivt sätt förutsatt att det överensstämmer med stadens grundläggande planering och mål.

 

Kommunen då? Måste du också lobba eller sälja för att få hit företag som passar in enl översiktsplanen eller frampåtsyftningarna? Att få hit Swedbank innebar ett arbete under nio månader enligt bankens site. Vad förväntar sig Swedbank utöver mark och rätt att bygga efter planprocess? 

  

Även om vi har många förfrågningar så uppvaktar vi också själva olika företag och organisationer. Vi gör det med ett budskap om de möjligheter som Sundbyberg har som lokaliseringsort och marknadsplats. Sundbyberg har ett mycket bra läge och bästa tänkbara kommunikationer vilket är viktigt för många företag. När det gäller Swedbank så var det mycket riktigt en nio månader lång process från att vi besökte dem första gången fram till bankens beslut i mitten februari. Det är alltid företaget som är den viktigaste parten i en sådan beslutsprocess. För staden gäller det att medverka till det beslutsunderlag företaget behöver. Det handlar inte om några fagra löften utan om ett korrekt och seriöst bemötande.

Du säljer mark på uppdrag av Kommunstyrelsen/-fullmäktige. Hur är vår marktillgång? Finns mark i nuvarande downtown eller kan det bara bli fråga om förtätningar? Beträffande bostäder då. Finns det mark för ett nytt Stora Ursvik? Eller var kan man nyproducera bostäder?

 

En stad blir aldrig färdigbyggd. Det kommer alltid att finnas förutsättningar för nya bostäder och verksamhetslokaler såväl i centrala Sundbyberg som i staden i övrigt. Utöver det stora stadsbyggnadsprojektet Ursvik så erbjuder utvecklingen av Rissne, Hallonbergen och Ör stora möjligheter. Vi vet att vi inom överskådlig tid, det vill säga de närmaste 15 åren har tydliga förutsättningar att bygga ca 8 000 nya bostäder om vi bara hinner med. Och då har vi ändå inte räknat de möjligheter som en nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg ger.

Kommunen ska utveckla äldreboendet. Vad innebär utveckla?

 

Sundbybergs stads bostadsförsörjningsplanering bygger på att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i stadens alla stadsdelar. I det ligger att säkerställa att det finns tillgång till anpassade lägenheter för livets olika skeden.

 

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. För att utveckla denna trygghet ska den individuelles behov och önskemål bli styrande och äldreomsorgen mer och mer frångå institutionsliknande former.

 

Viktiga inslag i den omstrukturering av äldreomsorgen som påbörjats är en inriktning på fler och mindre boenden i stadens olika delar. Kvaliteten på stadens särskilda boenden ska stärkas och boendena ska vara utformade för att ge en hemliknade miljö. För att säkerställa tillgången till lämpliga lägenheter innan behov av äldreboenden uppkommer ska en satsning göras på fler seniorbostäder och trygghetsboenden.

Om rätt uppfattat så blir ”locket” på en nergrävd järnvägstunnel i allt väsentligt utan byggnader. Finns det någon uppfattning om vad locket ska användas till eller vad tycker du att det ska användas till?

 

Det viktigaste med en tunnelförläggning av Mälarbanan genom centrala
Sundbyberg är att det skulle hela staden och en gång för alltid bygga bort den barriär som järnvägen innebär. Samtidigt innebär en tunnel miljövinster som t.ex. att nuvarande bullerproblematik elimineras.

 

Med järnvägen i tunnel så skapas förutsättningar för nya bostäder och verksamheter i nära anslutning till de utmärkta allmänna kommunikationer som finns vid Sundbybergs station. Staden och stadskärnan behöver nya bostäder och arbetsplatser men också utökad service, handel, kultur, upplevelser och rekreation. En järnvägstunnel ger oss möjlighet till detta.

 

Det är endast en del av den nybyggnation som järnvägstunneln möjliggör som kan ske över själva tunneln. Det innebär i sin tur att det över tunneln kommer att skapas utmärkta möjligheter till nya platsbildningar i form av parker och mindre torg. Det vill säga platser där vi kan vara, där vi kan mötas – möta oss själva och möta andra.

 

Kommer man att inbjuda europeiska och svenska tävlanden för att planera locket och den del som vetter mot Landsvägen (torget och biten upp till stationsnedgången). Eller blir det bara en Kommunens egen lösning som ska arbetas fram och som sundbybergarna får tycka till om vid samrådstillfällena? Kan inte EU finansiera ytterligare planförslag?

 

Än är vi inte framme vid planeringen av det här området. När det förhoppningsvis blir aktuellt kommer markanvändningen att bli föremål för en grannlaga planering. Som alltid blir det ett samspel mellan staden, stadens invånare och andra intressenter som t.ex. de som ska vara med att investera i området. Även staten kommer att vara en part. Det viktiga är att arbetet sker i en transparant process där dialog och delaktighet är grundläggande inslag.

 

I stora projekt förekommer ofta olika slags projekt- eller arkitekttävlingar varför sådana kan bli naturliga inslag också i detta projekt. Trafikverket har prövat möjligheterna till EU-finansiering av tunnelprojektet. För närvarande finns det dock inte sådana möjligheter.

 

Vad sätter priset på vad du säljer eller exploaterar? Blir prisnivån influerad av vad projektet ifråga kan komma att ge ifråga om attraktion, direkta och indirekta skatteintäkter etc?

 

När staden säljer mark och fastigheter ska det ske på marknadsmässiga villkor och så sker också regelmässigt.

 

Hur ska man se på exploateringsintäkterna - är de inte egentligen
skattebetalarnas pengar som borde gå tillbaka i form av skattesänkning?

 

Exploateringsintäkterna kan naturligtvis användas på olika sätt och det är
kommunfullmäktige som beslutar hur. De är dock nödvändiga för stadens
utveckling, och i grunden är det naturligt att de används för utveckla stadens grundläggande infrastruktur, t.ex. nya skolor och förskolor.

 

Ridtemplet i Milot eller basebollarenan Örvallen är det väl inte så lätt att se bakomliggande behov av. Är dess projekt en gång framlobbade och hur hamnade förslagen hos Kommunfullmäktige för beslut om planprocess? Handslaget?

 

Både den planerade ridanläggningen i Milot och den nybyggda
basebollarenan på Örvallen är viktiga delar av stadens handslag med
idrottsalliansen. För att ge utrymme för de satsningar för utomhusidrott som planeras på Örvallen var det nödvändigt att flytta den gamla basebollarenan.

I samband med den flytten var det naturligt att gradera upp arenan till den status som den nu har fått.

Du sitter i SIKs styrelse tillsammans med framstående politiker i stan. Och det görs
handslag med idrotten. Är inte det att ge idrotten fördel framför andra behov, tex kulturen?

 

Det är riktigt att jag har suttit i SIKs styrelse. Jag accepterade styrelseposten eftersom jag har ett grundläggande idrottsintresse och jag såg uppdraget som ett sätt att bli delaktig i det vardagliga Sundbybergslivet även utanför mitt arbete, på min fritid. Nu har jag dock avgått. Dels därför min fritid är så knapp och dels för att det kunde vara till förfång för klubben eftersom jag i mitt arbete måste se till hela kommunen.

 

Att ställa idrott mot kultur tycker jag är fel utgångspunkt. Såväl staden som sundbybergarna behöver såväl kultur som idrott. De är viktiga inslag i ett  samhälle på flera olika sätt. Staden gör också satsningar inom både kultur och idrott.

 

Solna-klubben AIK vill ha en fotbollsarena för 30000 åskådare samt fotbolls- och ishockeyhall och idrottsskola. En enkät på webben med med ca 1800 svaranden visar att 56% vill ha spel iSolna, 14% i Globen och 31% anger egen arnena utan att ange var. I september ska AIK bestämma sig. Är AIKs behov våra behov?
Eller måste vi se det som någon slags plikt eller skyldighet därför att vi är en nordvästra Stockholms riktiga stadskärna med bästa tänkbara kommunikationer? Skulle det öka vår attraktion och lust? Var har vi den mark som skulle bli nödvändig?

 

För det första kan jag konstatera att det här är en fråga som verkligen
engagerar många. Vi har haft många telefonsamtal från hela landet som påtalar vilken viktig angelägenhet AIK är för väldigt många. Utan att vara AIKare så är det lätt att inse att klubben har ett mycket starkt varumärke. Därmed är det av stor vikt för den plats där klubben verkar. Sedan är det en mångfacetterad fråga att ta ställning till. Sundbyberg är en populär stad att bo och verka i. Vi får många förfrågningar om mark för skiftande ändamål. Varje seriös förfrågan får naturligtvis en seriös behandling. Dels på grund av en seriös förfrågan alltid ska bemötas på ett professionellt sätt men också därför att det är relativt ont om mark i Sveriges minsta kommun.

 

Om AIK fullföljer sin förfrågan och när de kan konkretisera sina önskemål och behov kommer frågan att få en ordentlig beredning och därefter ett ställningstagande från stadens sida.

 

Vad finns mer i ”röret” officiellt och som är spännande och intressant?

 

Sundbyberg har under lång tid medverkat i SLs arbete med förstudien för tvärbanans Kistagren. Nu är förstudien klar och vi är överens med SL om snabbspårvägens sträckning genom Rissne och Ursvik. Det är vår förhoppning att landstinget snart ska fatta de beslut som behövs för att investeringen ska kunna genomföras. Tvärbanans Kistagren är en viktig tvärförbindelse som får stor betydelse för Rissnes och Ursviks fortsatta utveckling.

                               - Sieur Athos ställde frågorna -

 

_________________________oOo___________________________

DEN VIKTIGA PLANPROCESSEN

 

En nämnd med tunga och viktiga uppgifter är Stadsbyggnads- och Miljönämnden. Den ska bedriva en effektiv stadsbyggnadsprocess, ansvara för hur stans mark och vatten används. Arbetsuppgiften omfattar gator och torg, VVS & VA, avfall, fysísk planering, bygglov, kartor, miljö och hälsa, produktion och förvaltning av stadens lokaler samt frågor rörande serveringstillstånd samt livsmedelstillsyn. För de här uppgifterna har Nämnden en förvaltning om 90-talet anställda vars kompetens och sammansättning den bestämmer. Tjänstemännen i Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen svarar för det praktiska utförandet.

 

När Kommunfullmäktige beslutar om detaljplanering så ligger där bakom oftast skriftlig propå från tex markägare, byggbolag, investerare eller staden själv om det gäller tex en skola. Via nämnden hamnar ärendet hos planenheten inom förvaltningen för praktiskt genomförande. 

Planchef Charlotte Richardsson, Planenheten. Bilden tagen utanför kommunhuset.

Foto mittsundbyberg.se.

För att få veta lite om planeringsprocessen har vi träffat Planchef Charlotte Richardsson som ansvarar för Planenheten. Här finns en stab på 11 personer,

bla arkitekter och ingenjörer. Richardsson berättar för siten:

 

Arbetet här styrs av plan- och bygglagen samt Kommunfullmäktiges reglemente till nämnden. Man kan tillåta sig att säga att planprocessen är nog det mesta av demokrati. Det är fråga om en väldigt öppen procedur där berörda, utöver huvudintressenterna, kan framföra sina synpunkter under resan och tom överklaga ett Kommunfullmäktiges antagande i slutändan. Med detta vill man säkerställa bästa resultat och förankring.

 

Detaljplaneringen är av två slag, enkelt förfarande och normalt förfarande. Förstnämnda planeringsalternativ som inte berör allmänheten beslutas oftast av Nämnden om det inte kolliderar med styrelsens exploateringsplaner. Tid 6-9 månader. Normala förfarandet tar omkring 12-16 månader och har följande steg, nämligen

_________________________________________________________________

 

> PROGRAMSAMRÅD/PLANSAMRÅD/UTSTÄLLNING/ANTAGANDE/LAGA KRAFT>

_________________________________________________________________

 

Det första handlar om en beskrivning av förutsättningarna och en grov projekt- och konsekvensbeskrivning. Utredningar och analyser som kan komma att behövas listas. Sen sker programsamråd med partägarna. Ärendet i detta skick remitteras till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket samt till en del andra som Norrenergi och Stadsnätsbolaget. Alla nämnder får tillfälle att yttra sig.

 

I en samrådsredogörelse behandlas så inkomna remissvar och synpunkter som man underhand funnit tex om trafik- och bullerutredningar. Byggherren möter här krav på utredningar och pengar. Byggherren måste ha en arkitekt som ritar huset och som talar om husets placering, höjd, bredd etc och behov av parkeringsplatser.

 

Efter Nämndens godkännande så långt inleds nästa skede: plansamråd, som pågår i fyra veckor. Detaljplanekarta föreligger nu liksom illustrationer och de ställs ut på biblioteken och i kommunhuset. Detta leder till ytterligare synpunkter och nytt samrådsmöte. Nya sammanställningar görs pga inkomna synpunkter och justeringar eller förfiningar av planförslaget kan bli aktuella. Härefter blir det fyra veckors Utställning och tidningsannosering. Ev synpunkter i detta läge ska ske skriftligen. Efter utställningen görs ett utlåtande med de inkomna synpunkterna och ges kommentarer över dessa. Sen går det slutliga planförslaget från nämnden till Kommunfullmäktige för antagande.

 

Ett antaget förslag vinner laga kraft om det inte skriftligen överklagas till Länstyrelsen eller ytterst till Regeringen. Det här kan fördröja ärendet med 1 á 2 år. Den som i detta läge klagar måste ha framfört synpunkter tidigare i processen.

                                       - Sieur 

 

PÅ VÄG MOT 2025

På marsch mot den omedelbara framtiden som nog är saft och mat efter lek och duster i Tornparken. Kanske tänker man på katten eller hunden därhemma. Eller rent av på mamma och pappa och syrran. Om drygt 5000 dagar är dom  i 20-årsåldern. De kommer att möta en ännu vackrare stad med utmärkta möjligheter för unga människor. Det måste bara bli så!
På marsch mot den omedelbara framtiden som nog är saft och mat efter lek och duster i Tornparken. Kanske tänker man på katten eller hunden därhemma. Eller rent av på mamma och pappa och syrran. Om drygt 5000 dagar är dom i 20-årsåldern. De kommer att möta en ännu vackrare stad med utmärkta möjligheter för unga människor. Det måste bara bli så!

HÖSTEN 2010...

 

Aldrig tidigare har stan stått inför så stora förändringar som nu. Tvärbanan med ny förbindelse, Plåten 3 med handel- och servicecenter och järnväg under jord som friställer mark är stora projekt som genererar förändring redan då de projekteras. Och ännu mer då de byggs och sedan då de färdigställts. Friställda marken då järnvägen drar under jord har ett mycket högt värde och måste väl bara bebyggas.

Själva locket över järnvägen kan icke bebyggas. Efterfrågan finns redan där. Kundströmmarna kommer att förändras och handeln och service får nya strukturer. Stan ska ha 60000 invånare i mitten på nästa tiotal. Det betyder mycket stora krav på bla bostadsbyggandet och på Kommunens service helt igenom såsom nya skolor, daghem, äldrevård, VA mm ofta med uppgraderingar. Företag vill etablera sig här. Frågan var de ska vara någonstans med sina administrationer infinner sig redan.

 

Sundbyberg blir en mycket betydelsefull stad i regionen.

 

Resan till denna position kommer i många stycken att bestämmas av Kommunfullmäktige. Utmaningarna är rejäla de närmsta mandatperioderna. Det kommer att krävas kunskap samt offensiv och mod...

 

Ovannämnda skrev Sieur Athos för ett tag sedan till Kommunfullmäktigeledamöterna. Lite upphetsat kanske. Jodå. Det är ju ytterst ekonomi som det handlar om. Men läser man Konjunkturinstitutets rapport omMakroekonomins utveckling 2013-2020 (se nedan!) så kan man tycka att stans förändringar klädda i reella planer eller visioner knappast kunde inträffa under en bättre tidsperiod.

Makroutvecklingen i sammandrag. Procent, årlig procentuell förändring resp procent av potentiell BNP. Källa är SCB, Riksbanken och KI. På diagrammet ser vi ett positivt BNP-gap from 2013 som toppar 2015. Reproräntan är då nästa fem procent. Bild publicerad med Konjunkturinstitutets tillåtelse.

MAKROEKONOMISK UTVECKLING 2013 - 2020 

 

Konjunkturinstitutet har redovisat sin syn på den Makroekonomiska

utvecklingen 2013-2020 och sammanfattar själva så här.

 

Trots en snabb återhämtning 2010-2012 finns lediga resurser i ekonomin i början av 2013. Utvecklingen 2013-15 bedöms bland annat därför bli relativt stark med en tillväxt på nästan 3 procent per år och en arbetslöshet som minskar till 6,5 procent 2015. En mild högkonjunktur inleds 2014, vilket kräver en något åtstramande stabiliseringspolitik.

Fullständiga rapporten finns på www.konj.se (hö 2010).

 

UR PROGNOSTEXTEN HÄMTAR SITEN FÖLJANDE:

 

2010-12

Man kan läsa att reproräntan ligger på 2,75 vid slutet av 2012. Finanspolitiken är expansiv 2010-11 och blir marginellt åtstramande 2012. Den snabba återhämtningen efter den djupa nedgången beror huvudsakligen på den expansiva ekonomiska politiken (100 miljarder ofinansierade) och den ökade efterfrågan i omvärlden. Fasta investeringar ökar med 7 procent vilket delvis beror på uteblivna investeringar krisåren 2008-9. Importen bedöms öka mer än exporten.

 

2013-15

Tillväxten blir lägre än under föregående period. Mängden lediga resurser minskar och den ekonomiska politiken läggs om till gradvis åtstramning. BNP-gapet sluts under 2013 och 2014 inleds en mild högkonjunktur. Resursutnyttjandet har nått en nivå som på sikt inte är förenligt med RBs inflationsmål. Hushållens disponibla inkomster ökar genomsnittligt med 2,5 procent. Hög sparkvot och ökade disponibla inkomster gör att hushållens ekonomi växer starkt. Stärkt krona.  Handelsbalansen kan försvagas då

vår import blir större än exporten. Reproräntan når 4 procentsnivån under 2013. 

 

2015-20

Mild högkonjunktur har inletts 2014. 2013 landar produktionen på en inflationsdrivande nivå som 2015-16 tillfälligt överstiger inflationsmålet. 2016-20 bedöms hushållens disponibla inkomster öka med i genomsnitt ca 2 procent. Sparkvoten faller till 6 procent från 8,5 år 2015 och tidigare perioder. Investeringarna beräknas öka med 4 % årligen.  Investeringarma 2013-20 är högre än som är normalt i ekonomi i balans och beror på behov att bygga ut och förnya produktionskapaciteten efter den djupa lågkonjunkturen; man vill möta en högre efterfrågan, säger prognosen. Importen förblir högre än exporten, vilket för övrigt gäller tidigare perioder i prognosen.

                                            - Sieur Athos -

PLANER OCH VISIONER

FÖR SUNDBYBERG FRAM TILL 2020

 

Utifrån det anförande om Stans utveckling som Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren höll på företagarmässan den 17-18 november 2010 samt från självaÖversiktsplanen fram till 2020 kommer här en snabborientering.

 

Sundbyberg växer mest i landet och så kommer det att förbli ett bra tag framöver.

Stan är en viktig part i storstockholmsregionen. Vi ligger direkt i kraftfältets mitt med själva Stockolm och dess stadsdel Kista, Ulvsunda/Mariehäll samt Solna omkring.

 

Här några kvaliteter och kännetecken, utan rangordning:

 

Befolkningspyramiden ser bra ut. På sikt kommer stan att ha fler som jobbar än som är pensionärer, en situation som få kommuner kan räkna med framöver. Befolkningen närmar sig 39000. Många är i intervallet 35-40 år. Barnfamiljerna har ökat.

 

Företagsklimatet är bra och står högt på kommunens agenda. Idag är stan på 10e plats ifråga om företagsklimat  i landets kommuner. Antalet företag är cirka 3000 och de är olika stora och branschspridningen är stor, vilket gör näringslivet okänsligare för konjunktursvängningar.

 

Roarfaktorn, inkl närheten till huvudstadens utbud, är mycket hög.

 

Natur, parker, gångstråk ger utmärkta motions- resp promenad-/avkopplingsmöjligheter

Grönytan är 30 procent och denna andel ska behållas.

 

Idrotten har ett flertal anläggningar och stadsdelarna får efter tillväxt sin beskärda del, Ex: Ör får en mindre Hall, Ridhus kommer i Miloområdet. Vi har två nationalarenor, nämligen för Curling och för Baseboll.

I somras hade vi ju VM i baseboll, som du kanske minns. På tio år får idrotten 250 milj kr att fördelas efter samråd med idrotten i kommunen..

På Företagarmässan höll Kommunstyrelsens Ordförande Jonas Nygren ett mycket intressant anförande om vår stads utveckling.  Foto mittsundbyberg.se
På Företagarmässan höll Kommunstyrelsens Ordförande Jonas Nygren ett mycket intressant anförande om vår stads utveckling. Foto mittsundbyberg.se

Kommunikationerna är utmärkta och betyget kommer att spetsas ordentligt dåtvärbanan och järnvägstunneln med fyra spår under jord är klara. Vår järnvägsstation finns på 5 plats ifråga om resandefrekvens. Kommunen har flest hushåll inom 30 km. Många reser till sina jobb här eller för jobb i närområden som Solna industripark.

 

Skolor och Äldrevård är områden som påkallar särskild uppmärksamhet för klart bättre lösningar. Löfströmska Gymnasiet skall läggas ner och ersättas av en skola i centralare delarna av stan med bla uppgradering av undervisning och isamverkan med bla näringslivet.

 

I mitten av tjugotalet eller något före har staden vuxit till 60000 invånare. Det betyder att bostäder under hand måste skapas genom förtätning eller nybyggnation. Infrastrukturen, med erforderliga vägar och gator samt VA, byggs ut. Hörnstenar i förändringen är attraktiva boende- och livsmiljöer; goda kommunikationer och tillgänglighet; kompetensförsörjning och ett framgångsrikt näringsliv.

Här en del siffror – Antalet bostäder/Antalet boende:

Stadsdel

Nuvarande

Prognos 2020, ca

Centrala staden

7510/11870

7800/12977

Lilla Alby

2425/3993

3000/5579

Storskogen

1669/2601

1900/3155

Rissne

3151/7396

4259/9721

Hallonbergen

1891/5031

2600/6973

Ör

1074/1964

1750/3285

Sora Ursvik

265/770

4400/10894

Lilla Ursvik

Duvbo

304/806

1047/2205

304/799

1047/2213

Brotorp

 

179/274

850/2298

 


                                 -  Sieur Athos -

Foto: Alecta/Newsec - Kommunen

LÅTEN CHICAGO SOM SINATRA SJUNGER DEN

 

Chicago, Chicago, that toddling town
Chicago, Chicago, I´ll show you around, I love it
Bet your bottom dollar, you´ll lose the blues in Chicago
Chicago, the town that Billy Sunday couldn´t shut down.

 

On State Street, that great street, I just want to say
They do things that they
don´t do on Broadway

They have the time, the time of their life
I saw a man, he danced with his wife in Chicago
Chicago, my home town.

 

Låten är skriven av Fred Fisher 1922. Det finns en mängd skivinspelningar. Frank Sinatras version anses bäst (1957).

 

Sinatra sjunger om Billy Sunday som inte kunde stänga stan. Sunday hade varit en professionell basebollspelare. Efter att ha blivit troende på nytt gav han sitt liv till Jesu Krist och kom att tillhöra USAs mesta och bästa evangelister och predikare. Han bekämpade bla alkohol, spel och dans - dvs den tidens synder. Lite fult sagt av Sinatra tycker de som vet.

 

Musikalen Chicago spelades första gången 1926 på Broadway och sedan 1975. I London kort därefter. Inga större framgångar. Men 1996 blev det en riktig smash! Musikalen hade varit före sin tid. Filmer: 1927, stumfilm; 1942 ljudfilmen; 2002 blev filmmusikalen, som i stort följer originalet, en stor succé. Catherine Zeta-Jones spelar Velma Kelly och Richard Gere har rollen Billy Flynn.

"...Från den stora världsutställningsstaden Chicago (1893) meddela vi i numret några intressanta bilder, prof på egendomliga, moderna amerikanska jättebyggnader, hvilka förvärfvat sig det betecknande vedernamnet sky-scrapers...Chicagos affärscentrum har på några få år i arkitektoniskt hänseende undergått en fullständig förvandling... svårt att tro att det högsta huset där för åtta år sedan endast hade åtta våningar..."

 

"Efter den stora eldsvådan som alldeles uppref Chicagos "city", uppbyggdes stadsdelen åter med feberaktig brådska...man hade inte tid att efterfråga arkitektur i konstnärlig bemärkelse. Hus efter hus kastades upp. Många av dem har sedan rivits och för att ge plats åt vackra palats- och jättebyggander i sällsam stil..."

 

Stora Chicagobranden varade mellan den 8-11 oktober 1871 och ödelade stora delar av stan. Det påstods att branden utbröt i en lada hos Mrs O'Leary på DeKoven Street, då en ko stötte till en lykta. 250 människor omkom i branden och 95 000 människor förlorade sina hem.

 

TALL BUILDINGS PÅ BILDEN TILL VÄNSTER

The Montank Block, byggt 1885 och som med sina tio våningar väckte stort uppseende...nu sedan länge grundligt öfverträffat...förstegen genom sina "sky-scrapers", till hvilka ingen annan i världen kan uppvisa motstycken.

 

The Masonic Temple (frumurlogens) med sina 22 våningar väcker alla ingenjörers beundran... ehuru icke vidare skönt i linjerna...dock ett öfverväldigande intryck helst när skymningen inträtt och det elektriska ljuset strömmar ut ur de oräkneliga fönstren. Bild 1.

 

The Woman´s Christian Temperence Union Building. Kvinnotemplet kallat är kanske den vackraste jättebyggnaden i hela Chicago.Bild 6.

 

The German Opera Tower är såväldigt att flaggan som svajar i toppen nästan försviinner bland molnen. Bild 4.

 

The Board of Trade Building, 14 våningar.
The Owings Building, Bild 2
The Manhattan Block, 18 våningar, Bild 3

The Great Nothern Hotel, Bild 5

The Tacoma Building, förpassat från en tid då det var storartat...av en hel rad jättepalats.

 

Mitt och överst: interiör från Handelskammaren

AVSEDD BLI VÄRLDENS HÖGSTA...

Chicago Spire; bygget på is 2008; grundarbete gjort. Konstnärs gestaltning av den tänkta byggnaden. 610 m.

LANDMÄRKET MED FRONT MOT LANDSVÄGEN
Riksbyggen bygger en 16-våningarsfastighet just vid Garbo på Landsvägen. Byggstart 2 kv 2012. Klart vintern 2013 enl plan. Enligt Riksbyggens hemsida blir kostnaden ca 50 tkr per kvm och månadsavgiften ca 600/kvm/år. Säljstart i augusti 2012

 

Brf Landmärket, som fastigheten heter, får 64 bostäder, 2-5or/64-122 kvm. Alla med balkong. De mindre bostäderna finns på plan 1-6; Plan 7-14 större. Överst ett penthouse med två större bostäder med balkong i två väderstreck.

 

På taket planeras en lummig trädgård och ett orangeri och till takterassen har alla hyresgäster tillträde. Här kan man en klar dag se ända till Globen, söder om söder, skåda fyrverkerier och ha gemenskap.

 

Fastigheten har källarförråd och garage i två bottenplan. I gatuplanet blir det kommersiella lokaler. Tvärbanan har hållplats utanför entrén.

TVÅ SPEKTAKULÄRA HÖGHUS INGÅR

I FÖRSKÖNINGEN AV TULETORGET

Tuletorget med nära omgivning har länge  varit en tråkig upplevelse. Någon lust och attraktion har inte stått att finna där. Men nu kanske det hela kan vända och ordna sig till en påtaglig förbättring. Nya vackra hus har kommit till på södra sidan där Råsundvägen rinner ut på Tulegatan. Och nu kommer Wallenstam in i bilden, inte bara för två spektakulära höghus och tillbyggnad av våningar på fförvärvade hus utan även för att ordna upp miljön och service så att denna del av stan blir intressant och trygg att bo i och besöka.

 

De två sextonvåningshusen är spektakulära om det blir som idéskissat och inte så strikta som HSB en gång tänkte sig. När byggnadsåtagande är fullgjorda blir här 270 nya bostäder varav 200 är  borätter i höghusen. Höghusbostäderna får kungsbalkonger och högre upp blir utsikten fin. Berörda bostadshus kommer att få ca 20 lokaler i bottenplanet enl uppgift. Med ljus betong och mattborstad aluminium ska höghusen ge skuggspel och liv.

Byggstart så snart planprocessen avslutats och bygglov föreligger. Enl plan kan ett av höghusen vara klart redan nästa år. Försäljningen av borätterna börjar cirka 6 månader före inflyttning.

 

PUNKTHUS GER MARIEHÄLLSENTRÉN UDD

I korsningen Landsvägen-Esplanaden, fastigheten Sundbyberg 2:17, ägd av kommunen, föreslås ett punkthus på 16 våningar omfattande 50 – 60 lägenheter, en del därav lokaler i botten, övriga bostäder. Byggnaden ska ligga i liv med kvarteren Banken och Plåten. Tvärbanans nybyggda teknikhus inom området avses att byggas in i byggnaden. Idéskissen är gjord av Bergkrantz. Bild tv.

Janne Sandahl. Foto mittsundbyberg.se

Janne Sandahl kan titulera sig PhD och Professor. Han är tekn dr (PhD) i trafik- och stadsbyggnad och har varit professor i Trafikplanering och Cnetrumfunktion vid KTH
i Stockholm och vid IHH, den internationella handelshögskolan i Jönköping. Janne Sandahl är en av grundaran av Föreningen Svenska Stadskärnor. Han är idag huvudman för JanneSandahlConsulting som sen förra året har ett fast 50 %-igt konsultavtal med Newsec, fastighetsförvaltningsbolag anlitat av Alecta.

De övriga 50 % ägnas egna konsulttjänster där bland kunderna finns kommuner, län och stat; centrumföreningar; byggare fastighetsägare; företag inom detaljhandeln och upplevelsebranschen; parkeringsbolag.

Janne Sandahl började för 40 år sedan med konsultverksamhet och har bakom sig något tusental uppdrag där han arbetat i ledande ställning. Uppdragsgivare har varit stat, kommuner, universitet, företag, organisationer mfl. I Sverige och utomlands.

e-strads exteriör på Stationsgatan. e-strad är ett musikcafé med för oss nytt koncept. En mötesplatstyp som Janne Sandahl gärna ser fler av. Foto mittsundbyberg.se.

Föreningen Svenska stadskärnor utsåg den 13 maj Borås till Årets Stadskärna 2011. Det skedde vid Föreningerns årkonferens i Växjö.

Juryn har bestått av Föreningens Styrelse och den motiverar utmärkelsen med följande:

Borås är bra på att vara stad och det märks att de satsar på det. Parterna gör målmedvetna långsiktiga satsningar vilka accelererat de senaste åren. Boråsaktörerna visar upp en mångsidig, hög kompetens och drar åt samma håll. Plattformen för utvecklingsarbetet har utvecklats löpande och bygger på en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med ett fräscht Borås City AB som nu kompletterats med destinationsbolaget Borås Borås TME. Genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre. Borås city andas attraktion och lust! 

Lars-Herman Larsson. Foto mittsundbyberg.se

Kommunstyrelsen har inför Fullmäktige ansvaret att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi samt att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag och kommunalförbund. Till sitt förfogande har kommunstyrelsen (politiker) sin förvaltning (anställda).

 

Här möter vi det förvaltningsområde som Lars-Herman Larsson har huvudansvaret för, nämligen Näringsliv och Exploatering. Detta viktiga ansvarsområde omfattar markanvändnings- och exploateringsfrågor samt infrastrukturprojekt. Tomträttsupplåtelser ingår också i arbetsuppgiften. Relativt nyligen har Lars-Herman Larsson också fått uppgiften att biträda kommundirektören, som alltså är chef för Kommunstyrelsens förvaltning.

 

Lars-Herman Larsson har haft fulla ansvaret för näringsliv och exploatering i åtta år nu. Han rekryterades till befattningen då stan varit i en svacka i tillväxten och då kommunfullmäktige satte målet tillväxt för stans bästa och även av regionala skäl.

 

Lars-Herman Larsson har arbetat 35 år som chef inom förvaltningar och nämner att han började som kommunkamrer, men att det snart kom att röra sig om andra uppgifter.

 

Respondenten är en idrottsvän av stora mått.

       - Sieur Athos -

SIEUR ATHOS KANTBOLLAR MED ANKNYTNING TILL SAMTALET

                       

Intäkterna från exploateringen var förra året brutto 81 milj kr. Kostnaderna 13,3 milj kr. Nettot blev 67,7 milj kr. I huvudsak hänför sig intäkterna till projekten Maden och Elverket enl Kommunens årsredovisning för 2010.

Näringslivs- och exploateringsdirektörens domäner framgår av kartan nedan, som visar Fördjupade översiktsplaner med framtida förändringsområden i kommunen. Planer och visioner hos grannarna går inte att runda då gränsöverskridande projekt ska till. Då gäller samverkan för utveckling. Sundbyberg är ju en stadskärna i nordvästra storstockholm med ett omland med 200 000 invånare.

 

Larsson säger att hela stan är en byggarbetsplats. Och det lär väl fortsätta. En stad blir aldrig färdig, säger Larsson. Det är som låg tullarna här hos oss! 2009 var stan etta i tillväxt. Förra året var det andra plats och säkert kommer stan att ligga i topp ett bra tag framöver. Man räknar ju med 60 000 invånare om ca tio år.

Kartan är klickbar till läsbarhet. Källa www.sundbyberg.se

Nedgrävningen av järnvägen, så vi får ett sammanhängande city, är ett tillkommande, jättestort projekt förutsatt att finansieringen kan ordnas. I järnvägsutredningens skrivning 2008 om stan kan man läsa att man kunde tänka sig två elternativ. Ett med öppen station. Ett med överdäckning. I båda fallen skulle spåren norr om stationen vara täckta. Det är ingen vanlig grav som ska grävas; den lär bli åtminstone tio meter djup, om man läser rätt i nämnda utredning. Det är ingen tunnel som också varit på tal tidigare. Graven täcks med ett loch och på det kan inget byggas.

 

Bilderna nedan visar tågtunneln i genomskärning, dels vid stationen, överdäckad,  och dels söder och norr om stationen. Järnvägsgatan är till höger på bilderna.

 

Överst den täckta pendel-& regionstationen. Järnvägsgatan th; bred 33 m. Underst täckta tunneln norr och söder om stationen. Järnvägsgatans bredd 15-20 m; vid Esplanaden 10 m. Källa Trafikverkets Järnvägsutredning, delen Stockholm-Kalhäll. Tillåtelse publicera.

Här några idéskisser. Den översta visar järnvägen nergrävd med lock på. Den undre idéskissen visar markeringar där förtätningar kan tänkas komma ifråga ävensom platser att bevara och utveckla..

Ovan, från Maraboubron, ser vi öppningen på järnvägstunneln där spåren kommer fram och leder vidare västerut. Bilden är en arkitektidé. Själva locket över järnvägen medger ingen fastighetsbebyggelse. 

 

Nedan också en idébild kallad Platser för förtätning och platser att värna och utveckla. Bilden är klickbar för läsbarhet så du kan se vad siffrorna står för. Centrala stan beräknas öka från 7510 bostäder idag till ca 7800 år 2020. Bilderna och fakta från Kommunen och publiceras med tillåtelse.

____________________oOo____________________

Återstår ANTAGANDE/LAGA KRAFT

Swedbank ska bygga kontorshus som på bilden för 2000-2500 anställda. Plats Cirkusängen (Landsvägen/Cirkusgränd/

järncägen/Ekensbergsbron - där stålbron byggs nu) Flyttar in vid skiftet 2013/14. enl plan.

Återstår 

PLANSAMRÅD/UTSTÄLLNING/ANTAGANDE/LAGA KRAFT>

Antalet platser inom förskola och skola i Duvbo motsvarar inte den efterfrågan som finns idag. Förslaget omfattar två nya skolbyggnader. Totalt skall 320 elever rymmas inom skolområdet enligt försklaget. Skolan har idag 228 elever. Skolgården skall även förbättras.Ovan huvudbyggnaden. Nedan klickbar karta för läsbarhet

PÅ VÄG MOT 2025

Trafikplats Rissne. Gamla Enköpingsvägen har blivit en gata i Stan och i Solna. SEB-huset känner vi igen och hitom det går vägen mot Solvalla och Ulsunda. Ny infart till Rinkeby.

Någon egentlig trafiklättnad för Sundbyberg blir det först då Förbifart Stockholm realiserats.

Bild från Trafikverket/E18.

Trafikplats Rinkeby. Tv Rinkeby och i bakgrunden Kista. När man åker till höger möter först trafikplats Ärvinge med vägen till Kista centrum; Från Trafikplats Ärvinge fortsätter E18 till Trafikplats Kista  vid E4an: projektets slutstation.  

Bild från Trafikverket/E18.

Trafikplats Hjulsta. Här börjar projektet E18. Projektet slutar vid trafikplats Kista vid E4

och skall vara klart 2015.

Bild från Trafikverket/E18.

Den 80 meter långa och 20 ton tunga stålbron, som ska gå över järnvägen och ha dubbla spår för Tvärbannan ligger här på Cirkusängen. Den ska snart vara färdig för att i vecka 42 lyftas på plats. Mälarbanan stängs då av i fyra dagar med början den 20 oktober. Nedan ser vi pelarna på norra sidan (Solna Business Park) och fundamentet på södra sidan som ska bära bron.


Tvärbanans bro över Bälstaån är i princip klar (4sep). Spår ska läggas/limmas fast i de betongrännor som vi ser på den övre bilden.

Mellanbilden visar animerad bild när spårvagnen kör över bron. På den undre bilden gör man slutarbeten på miljön under bron.

Riksbyggens Landmärke blir högst i stan

Riksbyggen bygger en 16-våningars fastighet just vid Garbo på Landsvägen. Den blir stans högsta hus!

På Riksbyggens hemsida: Titta ut och se ända till Stockholms city. Brf Landmärket får 64 bostäder, 2-5or/64-122 kvm. De mindre bostäderna finns på plan 1-6; Plan 7-14 större. Balkonger, en del inglasade och möblerbara. 3or och större har utsikt åt två håll. Kommersiella lokaler på gatuplanet. Tvärbanan stannar utanför porten. Källarförråd och garage i två bottenplan. Byggstart 2012, 2 kv. Klart 2014.

Bild: Kommunen

Stora Ursvik von oben. Som det kommer att bli.

Upp till vänster ligger Rinkebymotet.

När Ursvik står färdigt  ca 2015 så finns här

10-11000 invånare. Det är i den här stadsdelen som den absolut största befolkningsökningen kommer att noteras. På vår stads yta finns inte plats med något nytt Ursvik.

Delbild fr Kommunen

 

Var det händer i stadsdelarna. Klickbar karta

Kartan ovan från Kommunen