Frågor till kommunen om eventuella jahidister som åkt och som återvänt samt kommunens riskhantering.

Hallonbergens invånare ökade med 1,4 % mellan 2013 och 2014 och det utan att nya bostäder byggts eller var inflyttningsklara. Alltså fler boende på oförändrad bostadsyta. 2014 var andelen utländskt födda i Hallonbergen 54,6 %, en siffra som inte omfattar ättlingar födda här. Siffror för åren därefter saknas och kommunen säger sig inte ha skyldighet att föra dem. Sedan 2014 har som bekant invandringsruschen ägt rum och personförtätningen säkert också fortsatt i Hallonbergen. 2015 byggdes 68 bostäder i Hallonbergen. 2016 inga nya bostäder.  

För islamtroende har funnits två församlingar, Bosnisk församling och Nagashi Etiopiska islamska föreningen. Förstnämndas Imam (ledare) har flyttat till Spånga och därmed församlingen. Nagashi har övertagit förstnämndas moské med adress Skolgången 2 i Hallonbergen. Numera spångaförsamlingen har medlemmar från hela storstockholm uppges det.

Sajten har i början av mars och utifrån andelen utlandsfödda 2014 ställt frågor om rubricerade till kommunen som efter ett klargörande om syftet, nämligen att få veta om jihadister lämnat Hallonbergen och om jihadister återkommit samt om riskhanteringen i detta från kommunens sida, svarat följande.

"...
Från: Jon Niklasson <Jon.Niklasson@sundbyberg.se>
Datum: 15 mars 2017 15:02:24 CET
Till: 20 Social- och arbetsmarknadsnämnden <Socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se>
Kopia: "mittsundbyberg@gmail.com" <mittsundbyberg@gmail.com>
Ämne: Frågor till nämnden 
Jag har precis varit telefonkontakt med Curt Wahlund som har förmedlat följande frågeställningar till nämnden (för besvarande).
 
Befolkningsprognosen
I Hallonbergen har befolkningstätheten ökat påtagligt; följs detta upp särskilt och finns det någon plan kring hanterandet av befolkningstätheten?
 
Muslimsk extremism
Har nämnden någon uppfattning om förekomsten av muslimsk extremism i kommunen (då särskilt i Hallonbergen)?
Har det i kommunen (och då särskilt i Hallonbergen) förekommit något fall där en person lämnat landet för att gå med i IS och därefter återvänt till Sundbyberg?
Har vi i nämnden någon plan för återvändande personen av ovan nämnt slag?
 
Jag hade varit tacksam om ärendet läggs till diariet.
 
Vänligen
 
Jon Niklasson
Jurist
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
                                                                              ..."
Då den här artikeln publiceras har Nämnden ännu inte svarat.

Hallonsiffror
Invånarantal i början 2015 med prognos för 2030
2015=5596
2030=8773 +3177
Byggprognos 2016-2030
1900 bostäder, flerbostadshus
Utlandsfödda i Hallonbergen i %
2014=54,6 

Utlandsfödda/födelseland per 31 december 2016 
Sundbyberg
Invånarantal=47750
därav utrikes födda=14167=29,7 % av invånarna
Från Norden=1327 därav 1049 från Finland
Från EU28, ej Norden=2630 varav Polen 768, Tyskland 192
Från Europa utom EU28 och Norden=1142 varav Turkiet 311,
Jugoslavien 163 och Bosnien-Hercegovona 169
Från Afrika=2886 varav Eritrea 1218, Somalia 286
Från Nordamerika=251
Från Sydamerika=661
Från Asien=5208 varav Afganistan 111, Irak 807, Iran 1346 Syrien 894 och Thailand 274; övriga 71
Siffrorna från SCB
Många av länderna är islamtroende.

Åttonde plats med snudd på sjunde när gäller utlandsföddas andel av invånarna
Bland landets kommuner intar Sundbyberg plats 8 med 28,9 % enligt SCBs tal för 2015 och ligger bakom Burlövs kommun med 29,2 %. Sundbybergs %-tal för 2016 är 29,7.

Trots tillämpning av EUs lägsta nivå för mottagande av asyl-sökanden ligger Sverige på tionde plats. Före finns Grekland, Malta, Cypern, Luxemburg, Tyskland, Österrike och Bulgarien.
I mitten på sommaren i år tar Sverige emot knappt 3800 asylsökande från Grekland och Italien. Detta enligt EUs avlastningsbeslut. Källa Eurostat.
Islam...Jahidister...och Sverige
Videorna härunder är från Youtube och 50 resp 57 min långa och mycket lärorika. 

Enligt säkerhetspolisens färska rapport är den våldsbeja-kande terrorismen det största  terrorhotet mot Sverige. Axiom! Inte sant? Justitieminister Morgan Johansson menar att Säkerhetspolisen bevakar dag och natt.
Samtidigt säger han att det är svårt att ha kontroll på ensamma vargar med enkla terrormetoder...Och vårt rättssystem tillåter inte tillämpning av Ls förslag om förvar omedelbart vid återvändandet för utredning om förehavandena hos IS, säger justitieministern. Ett proffs på terrorfrågor sa bla nyligt på TV att jahidisterna återvänder och lever här precis som vem som helst...!! Det du! Först den 1 april 2016 blev terrorresor förbjudna med risken 2 års fängelse. Bevisning krävs givetvis.


Så nära, så nära!
"...Hallonbergen och Sundbyberg är ett tryggt område att bo i". Detta enl polisen i Solna på Facebook. De tre morden i Hallonbergen rullar i pressen och det är väl det sundbybergarna läser om. Hallonbergarna är inte alls nöjda med polisbesök då och då och vill nu ha permanent polisnärvaro för att möjligen känna sig säkra. I samband med de två senaste morden ställde polisen upp en husbil på Hallonbergsplanen. En uppgift som tydligen var tillfällig. Då sajten ringde Polisen i Solna, som Sundbybergs sorterar under, för ett saksamtal om husbilen så var det växeln i Malmö som svarade! Och lät mig sedan efter lång väntan landa hos Norrtäjlepolisen! Ringde igen och växeln i Göteborg skulle koppla upp Solnapolisen men efter tio minuters väntan blev sajten bortkopplad! 
Arma polis! Ni skulle ju komma så nära, så nära! Hur ska ni klara eller hinna klara insatser mot terrorism?
Sakfrågor till polisen har telnr 11414 och larm 114!

Förväntan på kommunen och Sverige för den delen
Kunskap och åter kunskap samt respekt för invånarna visad i ökad transparens. Utifrån videorna ovan känns berättigat att fråga: Får boende med bakgrund i muslimska länder majoritet i Hallonbergen 2030-2050?

Noterbart
Förutsättningarna för utveckling av Hallonbergen kommer att påverkas av utfallet i tävlan om att få hysa tjänster för Dramaten och Operan från 2021. 

Statliga asylkostnadsersättningar till Staden 2016
Nedan tablå över de ersättningar Sundbyberg fick för sitt asylrelaterade arbeten 2016. Tortalt 76.101309,86. Totalt utbetalades över 35 miljarder kronor till kommuner och landsting.
                                 - Sieur Athos - apr 17

Kommunen svarar 31 mars 2017:
Hej Curt,
 
Du har ställt ett par frågor till oss i social- och arbetsmarknadsnämnden och jag ska göra vad jag kan för att besvara dessa. Jag hänvisar också i svaret nedan till andra personer i staden som har bättre kunskaper inom dina frågeområden än vad vi i vår nämnd har. Du är välkommen att kontakta dessa personer om du vill veta mera, enklast når du dem via kommunens växel på telefonnummer 08-706 80 00. 
 
Fråga 1: Befolkningsprognosen
I Hallonbergen har befolkningstätheten ökat påtagligt; följs detta upp särskilt och finns det någon plan kring hanterandet av befolkningstätheten?
 
Svar:
Denna fråga ligger inte i första hand inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.  En person som bättre kan besvara frågan är Sandra Bratt vid exploateringsenheten inom stadsledningskontoret. Hon är en av dem som arbetar med stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör och besvarar din fråga så här:
 
”Befolkningsprognosen kommer till stor del av att vi planerar för kommande bebyggelse som beräknas leda till fördubbling av befolkningen. Jag bifogar handlingsplanen för utvecklingsarbetet. Där redovisas var den kommande bebyggelsen kan komma att hamna och det mesta av bostäderna kommer placeras i det centrala läget. Tanken är att det där ska vara en tätare/urban stadsmiljö där det mesta av bebyggelsen kommer centreras. Befintliga bostadsområden kommer till viss del förtätas men inte i lika hög grad.
 
För att möta upp den ökande befolkningen kommer staden att se över och upprusta de offentliga miljöerna samt bygga nya, och utveckla befintliga gator, för att kunna hantera de ökade flödena av gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar i stadsdelarna. En av fördelarna med befolkningsökningen är att det ger ytterligare underlag till service och handel i Hallonbergen och Ör. Nya förskolor planeras i området och staden ser över behovet av nya skolor i kommunen som helhet. ”
 
Jag bifogar handlingsplanen för utvecklingsarbetet i detta svar. Om du har fler frågor avseende befolkningsprognos och befolkningstäthet vill jag gärna föreslå en kontakt med exploateringsenheten vid stadsledningskontoret.
 
 
Fråga 2: Muslimsk extremism
Har nämnden någon uppfattning om förekomsten av muslimsk extremism i kommunen (då särskilt i Hallonbergen)?
Har det i kommunen (och då särskilt i Hallonbergen) förekommit något fall där en person lämnat landet för att gå med i IS och därefter återvänt till Sundbyberg?
Har vi i nämnden någon plan för återvändande personer av ovan nämnt slag?
 
Svar:
Frågan om ”muslimsk extremism” är en stadsövergripande fråga och hör därför främst hemma hos stadsledningskontorets säkerhetsavdelning där trygghetssamordnaren Maria Hedqvist bland annat har samordning av denna typ av frågor på sitt bord. Även stadens säkerhetschef Göran Forsström kan besvara frågor avseende förekomst av muslimsk extremism.
Staden har tagit fram riktlinjer för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism samt rutiner för att upptäcka och hantera våldsbejakande extremism.  Social- och arbetsmarknadsnämnden följer dessa. I vårt verksamhetssystem finns inte möjlighet att ta ut någon statistik avseende personer med koppling till extremism. Vår mottagningsenhet uppger att de inte känner till någon förekomst men att rutinerna kommer att följas om behov uppstår.
Med vänliga hälsningar
 
Johanna Ajnestål Rudén

På webben finns skrifter
Riktlinjer för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (11 sidor)
Rutiner för att upptäcka och hantera våldsbejanaknde extremism (10 sidor)