OBS! Ett särskilt tillägg finns efter artikeln!

Sanningen om

Föreningen Friteatern Teater Bristol
och bidrag från Kommunen.

Förvaltningen för Kultur och fritid föreslår sin Nämnd att vid mötet den 15 juni 2017 avslå föreningens ansökan om bidrag för hyra och verksamhet 2017.

Nu blir själva Bristollokalen en kulturfråga.
Kommunen lovar att göra allt som är möjligt för att rädda lokalen till kulturen.


Kolumnen till höger kommunens pressrelease 9 juni.

                 Kolumnen till vänster är sajtens text.


 

Risig administration
Kultur- och fritidsförvaltningen nämner att det finns ett flertal brister i Föreningen Friteatern Teater Bristols redovisningen som också omfattar Föreningen Friteatern på turné. Båda föreningarna lever på bidrag och det vore lämpligt mot skattebetalarna, menar sajten, att strikt hålla isär dem. Det finns risker för lån mellan föreningarna allefter behov och för vissa "felkonteringar". 

Skatteutdragen och utdragen från Kronofogdemyndigheten som sajten inhämtat visar på förseningsavgifter för moms/arbetsgivardeklaration och inkomstdeklaration, skattetillägg och skönsbeskattning samt kronofogdens avgifter. Och kostnadsräntor tillkommer också. För 2014/15, 2015/16 fram till juni 2017 handlar det totalt om 15400 kr avrundat. Under nämnda period har Föreningen Friteatern Teater Bristol 4 ärenden hos Kronofogde-myndigheten. Till det här kapitlet kan nämnas att såväl ekonomiska redovisningen samt årsberättelserna senaste åren är starkt försenade. Skatteverkets beskattningsupp-giftsregister visar att Föreningen fått slutliga beskedet om skatten för 2014/15 och för 2015/16 den 1 juni 2017. Förseningsavgift 1000 kr resp 2500 kr. Föreningen skulle ha upprättat kontrollbalansräkning vid slutet av verksamhetsåret 2015/16. Det fattas också en medlem i föreningen. 

Bidragssituationen
Sedan kommunalrådet Johan Storåkers (L) blev ordförande för Kultur- och fritidsnämnden har en översyn gjorts av bidragsreglerna och dessa är nu i praktisk tillämpning. Bidragstagare ska ansöka varje år med ekonomisk redovisning och programredo-görelser. Tidigare uppges att ett avtal med Friteatern Teater Bristol gav 575.000 kronor per år med 400 tkr för hyra och 175 tkr för verksamheten. Varje år sedan 2010 utan någon redovisning! Detta var på socialdemokratiska alliansens tid! Så kan man absolut inte förfara med stadens skattepengar! Sajten uppmärksammade det här förhållandet 2013 då icke tillgängligt avtal kunde erhållas. Sedan dess har man relativt nyligt hittat det saknade avtalet som givit just 575 tkr om året i bidrag.

Under Johan Storåkers ledning gäller strikta regler. Bidragstagare ska dock inte ha evig tid på sig för att komma in med fullständig ansökan. Man kunde göra reglerna ännu striktare genom att följa Karlskoga kommuns regler för inlämning av bidragsansökningar. Se här:

Barn och unga på scenen?
Föreningen Friteatern Teater Bristol har inte kunnat möta kommunens intresse att barn och ungdomar inte bara ska kunna se och höra teater utan vill också att de unga ska kunna delta på scenen. Föreningen har kalkylerat att ett tillmötesgående kräver årligt bidrag om 
1,6 mnkr, något som kommunen inte kan bidra med; Föreningen har redan haft ett toppbidrag.

Rädda Bristollokalen nu en kulturfråga
Om Föreningen nu faller ekonomiskt synes kommunen beredd att på ett eller annat sätt söka rädda Bristolteatern, alltså lokalen, till kulturen. Men värden måste vara med på det, tex övertagande av hyreskontraktet.
 

Tiggeri och känslor. Upprop till manifestation den 18 mars. I texter på Facebook och i press möter man ibland förnedrande meningar om politiker och kommunen.
Tiggeri och känslor. Upprop till manifestation den 18 mars. I texter på Facebook och i press möter man ibland förnedrande meningar om politiker och kommunen.
Jazzkonsert på Bristolteatern.Underhållning och samvaro. Jazzklubben andrahandshyr 8 ggr per år. Oftast fullt hus. Här spelar och sjunger förnämliga artister. Servering. Besök förutsätter medlemskap. Se vidare under  menyns Jazzklubben för referat, videos, bilder och aktuellt terminsprogram.
Jazzkonsert på Bristolteatern.Underhållning och samvaro. Jazzklubben andrahandshyr 8 ggr per år. Oftast fullt hus. Här spelar och sjunger förnämliga artister. Servering. Besök förutsätter medlemskap. Se vidare under menyns Jazzklubben för referat, videos, bilder och aktuellt terminsprogram.
Klubbordföranden Mats Farell och Johan Storåkers som besökte klubben septemberkonserten 2016.
Klubbordföranden Mats Farell och Johan Storåkers som besökte klubben septemberkonserten 2016.

- Sieur Athos - juni -17 -

.

Här följer ett tillägg som består av två inlägg som försvann på facebookssidan den 28 juni under undertecknads inlagda Bristolteckning.
.
Så här skrev Friteaterns revisionsbyrån den 12 januari 2016 till Friteatern/Eva Janstad
Ur Revisions-pm avseende 2014-07-01 – 2015-06-30 ställd till Föreningen Friteatern på turné.
”…
För närvarande anger föreningens stadgar att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, vilket ska beaktas vid val av funktionärer på årsmötet. Om ledamöterna ska vara färre, ska årsmötet besluta om ändring av stadgarna.
Föreningen erhåller bidrag och stöd. För närvarande skjuts en del av utbetalade medel fram till nästa verksamhetsår i bokföringen genom periodisering. Jag föreslår att ni säkerställer att periodiseringen i nästa bokslut överensstämmer med bidragsgivarens eventuella tidsangivelser avseende bidragen. Detta bör dokumenteras i underlag till bokslutet.
Kontanttransaktioner, exempelvis kontantförsäljning av biljetter, omfattas av speciella krav i bokföringslagen; transaktionerna måste bokföras senast dagen efter de ägt rum. I praktiken löser många detta genom notering av kontanttransaktionerna i en kassabok, som utgör en del av bokföringen. Jag föreslår att ni ser över rutinerna så kraven uppfylls.
Föreningen är nära knuten till Bristol och ett fåtal fysiska personer. Ekonomiska mellanhavanden mellan alla dessa bör vara konsekventa och dokumenteras bättre i bokföringen framöver.
Jag föreslår att ni ser över föreningens rutin för attest av leverantörsfakturor och utbetalningar.
                                                                                                                             …”
Föreningen har idag två medlemmar och har haft det en  längre tid. Det betyder två samma medlemmar i  föreningsstämman och i styrelsen. Detta påpekades särskilt i den revisions-pm som visas ovan.
Utdrag Kapitel  4 – Styrelse
Styrelsen består av tre ledamöter varav en är ordförande, en kassör och en sekreterare
Valbar till styrelsen är envar som är medlem i föreningen har erhållit föreningsstämmans bemyndigande
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen har beslutanderätt i enlighet med dessa stadgar och i de ärenden för vilka styrelsen har erhållit föreningsstämmans bemyndigande
 
Det åligger styrelsen i den mån inte annat stadgas:
    Att leda föreningens verksamhet och förvalta dess    tillgångar
    Att till föreningsstämman framlägga förslag till budget och verksamhetsplan
    Att inför föreningsstämman väcka de förslag den finner påkallade
    Att kontinuerligt informera medlemmarna om den löpande verksamheten
    Att en gång per år inge verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse
Curt Wahlund - mittsundbyberg.se 

Pressrelease från Kommunen 9 juni 2017
Förnyelse
av teaterverksamheten
i Sundbyberg


- Barn och unga ska få medverka aktivt i teaterföreställningar
- Fortsatt kulturverksamhet på Teater Bristol värnas

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni kommer den grönblå majoriteten i nämnden att föreslå att bidragsansökan från Bristol/Friteatern för 2017 avslås.

Teatergruppen lämnade in sin bidragsansökan för 2017 i november 2016. Dock dröjde det ända till 24 april innan kultur- och fritidsförvaltningen erhöll föreningens ekonomiska redovisning, daterad 30 juni 2016.

- Friteatern har inte en tillfredsställande ordning på sin ekonomi. Det är inte acceptabelt att staden erhåller en ekonomisk redovisning av de bidrag som staden betalat ut, nästan 10 månader efter avslutat bokföringsår, säger Johan Storåkers (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg.

Johan Storåkers (L), kommunalråd och tillika ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.
Johan Storåkers (L), kommunalråd och tillika ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

- Vi har förstått att Friteatern haft otur med konsulter som de anlitat, och mycket annat därtill, och de hävdar själva att de nu är på väg att få rätsida på sina räkenskaper. Men fortfarande har de en rörig organisation med två föreningar som i bokslutet blandas ihop till en och samma. Det försvårar granskning av deras redovisning.

- Sammantaget har vi inte det förtroende för Friteaterns ekonomiska status och hantering av räkenskaperna som vi kräver för utbetalning av bidrag i större skala. Det är Sundbybergarnas skattepengar vi talar om.


Kultur- och fritidsnämnden påtalade för Friteatern i flera samtal år 2016 att nämnden prioriterar bidrag för verksamhet där Sundbybergs stads prioriterade grupper får vara aktiva deltagare. De prioriterade grupperna är:

- Barn och unga mellan 7-20 år
- Personer med funktionsvariation
- Personer som uppbär pension


- Vårt tydliga intryck är att Friteatern var motvillig till att förnya sin verksamhet så att till exempel barn och unga får vara med och spela teater på scen, inte bara vara publik, säger Johan Storåkers.

- Vi hade bland annat ett möte i augusti med flera teatergrupper närvarande där det framkom att andra teatergrupper var betydligt mer positiva till sådan verksamhet.

Friteatern hade år 2010-2016 en överenskommelse med Sundbybergs stad om ett årligt bidrag. Summan reglerades inte i avtalet men praxis var 575 000 kronor per år. Kultur- och fritidsnämnden sade upp avtalet i september 2016 och Friteatern hänvisades att söka bidrag för år för år i stället.

I november inkom Friteatern med en ansökan för 2017 som innehöll verksamhet där stadens prioriterade grupper ingick som aktörer. Sökta medel var dock 1,63 miljoner kronor.

- Det är tre gånger så mycket pengar som Friteatern fått årligen tidigare. Men fullt förståeligt mot bakgrund av att Friteatern uttryckt sådana svårigheter att ställa om till teater där barn och unga, funktionsnedsatta och pensionärer får vara med och spela på scen, säger Johan Storåkers.

- Redan de 575 000 kronor som Friteatern fått tidigare per år är gör dem till en av de föreningar som årligen fått mest bidrag av staden. Att tredubbla den summan är inte aktuellt. 

- Vi tror att det finns andra teatergrupper som kan ordna teater där barn och unga och stadens övriga prioriterade grupper får medverka aktivt, och som kan göra det till lägre kostnad än Friteatern.

Friteatern hyr teaterlokalen Bristol på Sturegatan 39 i centrala Sundbyberg av en privat fastighetsägare. Kultur- och fritidsnämndens grönblå majoritet bedömer lokalen som vital för utvecklingen av Sturegatan. Om det uteblivna bidraget till Friteatern 2017 leder till att teatergruppen flyttar från Bristol-lokalen, vill nämndsmajoriteten verka för att en eller flera nya teater- eller kulturföreningar tar över funktionen att bedriva kulturverksamhet på Bristol.

- Det är förstås i första hand inte en sak för staden att råda över hyresavtal mellan privata aktörer. Men om Friteatern flyttar från Bristol så vore det roligt om staden kunde bidra till att engagera en eller flera föreningar med mer genuin förankring i Sundbyberg, säger Johan Storåkers.

- Friteatern är en professionell, riksturnerande teatergrupp. Endast 25 procent av deras föreställningar sker på Bristol i Sundbyberg. Jag ser gärna att det lokala kultur- och föreningslivet prioriteras, avslutar Johan Storåkers.

Föreningen Friteatern Teater Bristol med
Regnr 802006-7925 är den som omfattats av tidigare bidrag från kommunen om 575 tkr/år
Föreningen Friteatern på turné med Regnr 802421-8383 får icke och har icke kommunbidrag.