SKRÄMMANDE TRANSPARENS

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Kvartal har presenterat KS beslutsdokument gällande vilka som ska få intensivvård eller ej i anledning av coronavirus. Socialstyrelsens motsvarighet gäller
"extraordinära förhållanden" samt Region Stockholms än hårdare regler kunde inte användas av KS då de inte var tillräckligt skärpta. Här utdrag från KS-reglerna eller beslutsdokumentet. Dessa kan alltså få intensvvård:

Som 85-åring med förhoppningen att leva åtminstone till 95 ter sig beslutsdokumentet skrämmande och skapar oro. Av den anledningen tillskrev jag EU, närmast EUFRA som hanterar mänskliga rättigheter. Jag har inte hittat någon som refererat till EU. Här nedan ser du det svar jag fått och som får mig att tro att KS går mycket för långt i sin tillämpning. I högra spalten kan du läsa EUFRAs release från svarsdagen.

Dear Curt,
 
thanks for your question.
 
FRA is aware of media reports that the high number of severe cases of COVID-19 and stretched resources may force doctors to make difficult choices about which patients to prioritise for treatment. And there are reports that older patients have been de-prioritised.
 
Please refer to our report, published yesterday, on the fundamental rights implications of the coronavirus pandemic. In the report, we highlight that human rights and public health are not an ‘either/or’ choice and that public health measures that respect human rights will prove to the most effective in terms of health outcomes.
 
You can have a look at the report here: https://fra.europa.eu/en/news/2020/protect-human-rights-and-public-health-fighting-covid-19
 
While fundamental rights limitations and restrictions in times of crisis like this may be legitimate, they should always be based on law, proportionate and necessary. In addition, they should only be in place as long as they are needed.
 
Our report should serve as a valuable source of information to EU institutions and Member States and highlight the importance of rights-based approaches in the fight against the COVID-19 disease.
 
We need to point out, however, that the Agency does not deal with individual cases or assessments. Our role is to provide the EU institutions and EU Member States with data and fundamental rights expertise.
 
Regards,
 

FRA MEDIA TEAM

Det var mycket snack om rubr. Vid pressträff sa Socialstyrelsen att man installerat i stort antal moderna respiratorer. Problemet nu tycks vara att man inte har tillräckligt med kunnigt folk att sköta det hela! Nu talar man om att det kanska ska bli rehab på Mässan.
Imse Vimse Spindel! Sjukhuset är nu avvecklat!

FRA – Pressmeddelande Wien den 8 april 2020
FÅR PUBLICERAS TIDIGAST: 8 april 2020 kl. 12.00 CET
Värna om de mänskliga rättigheterna i kampen mot covid-19
En ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att regeringarnas åtgärder för att bekämpa covid-19 har djupgående konsekvenser för våra grundläggande rättigheter, däribland rätten till liv och hälsa. Åtgärderna påverkar i synnerhet rättigheterna för redan utsatta människor eller personer som tillhör riskgrupper, såsom äldre, barn, personer med funktionsnedsättning, romer eller flyktingar. Det ligger i allas intresse att de mänskliga rättigheterna respekteras och att folkhälsan skyddas – därför måste folkhälsan och våra rättigheter gå hand i hand.
”Vi behöver kraftfulla folkhälsoinsatser för att skydda våra liv under pandemin. Men det går att skydda vår hälsa utan att äventyra de mänskliga rättigheterna. Det ena utesluter inte det andra”, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. ”Ju större hänsyn vi tar till de mänskliga rättigheterna, desto bättre kommer våra folkhälsostrategier att vara. De här strategierna måste också borga för att begränsningarna av människors grundläggande rättigheter endast gäller så länge som det verkligen är nödvändigt och skyddar sårbara grupper som är särskilt utsatta för de hälsorisker som covid-19 medför.”
I FRA:s rapport ”Coronavirus pandemic in the EU: fundamental rights implications” (coronavirus-pandemin i EU: konsekvenser för de grundläggande rättigheterna) tittar man på de åtgärder som EU:s medlemsstater vidtagit för att stävja pandemin och lyfter fram metoder som respekterar de grundläggande rättigheterna och som andra medlemsstater kan dra lärdom av.
Åtgärderna mot pandemin undersöks från fyra infallsvinklar som visar behovet av att noggrant och regelbundet utvärdera hur människors grundläggande rättigheter påverkas:
1. Vardagslivet: Krisinsatserna i de olika länderna har haft stor inverkan på de grundläggande rättigheterna, bland annat när det gäller den fria rörligheten och mötesfriheten samt rätten till arbete, hälsa och utbildning.
 Åtgärder för socialt och fysiskt avstånd – Länderna införde de här åtgärderna vid olika tidpunkter och med olika grad av stränghet, men oavsett detta bör de inte leda till social isolering.
2. Sårbara grupper: Vissa människor är mer sårbara än andra, till exempel äldre och barn, människor med hälsoproblem och sjukdomar, romer, flyktingar, hemlösa, fängelseinterner och människor som är intagna på institutioner.
 Bättre skydd – EU-länderna bör skydda men inte isolera människor i institutionella miljöer som vårdhem, fängelser eller flyktingförläggningar. De bör ta fram riktade åtgärder för att ta itu med andra sårbara gruppers särskilda behov, såsom skydd för offer för våld i hemmet och tillgängliggörande av hälsoinformation för personer som sedvanlig kommunikation inte når ut till.
 1

3. Rasism: Coronapandemin har medfört en ökning av rasistiska och främlingsfientliga angrepp, i synnerhet mot personer med asiatiskt utseende.
 Rapportering – EU-länderna bör noga övervaka rasistiska och främlingsfientliga incidenter och effektivt rapportera, utreda och lagföra alla sådana brott.
4. Desinformation och uppgiftsskydd: Nästan alla EU-länder utsätts för desinformation om pandemin. Många av dem samlar in data som används för att motverka virusets spridning.
 Säkerställ ett fungerande uppgiftsskydd – EU-länderna bör vara vaksamma och säkerställa att de vidtar alla de skyddsåtgärder för datasäkerhet som krävs när de utför sina folkhälsoinsatser.
Detta är den första i en serie av tre månadsrapporter om coronavirusets (covid-19) följder i EU:s 27 medlemsstater. Den undersöker vad regeringarnas åtgärder under februari och mars fått för konsekvenser för människors grundläggande rättigheter.
För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1580306422

80 procentigt...
KS har sagt att deras resultat att 80 % överlever intensivvården att jämföra med kontinentens 50% ger hopp.
Kanske är det så att man sållar bort individer från intensivvården och därmed kan skryta.


Källor
Skriften Kvartal, Svensk dagspress, FHM och dess dagliga pressträffar med medverkan fr bla Socialstyrelsen, TV, WHO, EU-FRA, iMF,
Utländsk press såsom the Guardian, the WP

Curt Wahlund