Om Finlands och Sveriges samarbete på krishanteringens område.

Johanna Tangnäs vid Karlstads Universitet har i ett examensarbete uppdaterat Pierre Nilssons opus från 1996 kallat "Sveriges sak är Finlands". Tangnäs dokument, producerat 2020, berör för svensk del situationen 2015  För Finlands del gäller "mål etc" 2016 och "omvärlden" 2017.

Keep it simple! får bli rättesnöre då jag ger mig in på okänd krishantering. Men med "Nordens Förenta Stater" från förra uppdateringen finner jag det lämpligt att i referatets form ge mig an krishanteringen som absolut hör hemma i Nordens Förenta Stater. 

Allt dyrare och förödande vapensystem utvecklas. Nya generationer kommer i form av cyberkrig-
föring och Artificiell Intellegence, AI. Sen ska vi veta att rymdverksamheten i de båda länderna resulterat i form av oerhört snabbflygande farkoster och förmodligen också vapen av ovanlig förstörelsenivå. Alltifrån Roswellincidenten 1947 har skett en utveckling. Ryssland har säkert hängt med på detta område. FN verkar inte kunna fånga upp Ryssland och USA. Hänger Finland och Sverige med? Det är nog ganska dåligt jämfört med stormakterna. 

Ett huvudinslag är Rysslands annektering av Krim, attacker mot Ukraina samt trupprörelser i närområdet. De tas på allvar.

Den här skrivningen tar sitt ursprung i att Sverige är EUs ordförandeland fr. o. m. 2023 samt ländernas uttalande som fäster EU vid krishanteringens horisont. Sålunda gäller för Norden att framföra en säkerhets- och försvarspolitisk lösning till EU.

SE: Det gäller att EU skärpes för bla planering och ledning samt givetvis att öva på genom-förandefasen vid krishanteringar av olika slag. Sverige anser sig kunna bistå med kunskaper betr själva konceptet inom krishanteringen.

SE tänker inte rygga för krisinsatser men väntar sig ömsesidighet. Enligt Tangnäs nämns inte Nato i den svenska versionen och utelämnas uttryck om att vilja bli medlem i Nato. Med Nato har Sverige ett avtal om övningar på svensk mark och man övar tillsammans här.

Det var nyligt 350 amerikanska marinsoldater i Stockholms skärgård. Så man övar med USA också enl överenskommelse.

FI: man arbetar för att undvika att hamna i konflikt. Finland driver en aktiv säkerhetspolitik. Finland vill se att EU stärks just från krishanteringssynpunkt. Vidare anser Finland, till skillnad mot SE, att Nato är en viktig aktör. Enligt finsk bedömning skulle ett finskt inträde i Nato betyda en stabilare Östersjöregion. Finland har också i år ordförandeskapet för det sk Nordefco som möts på nordisk basis där arbetet går vidare mot Vision 2025.

Apropå 2023: Det finns alltså tid att vässa en nordisk strategi för en intressant lösning av EUs krishanteringar.

Sveriges sak är Finlands?
Det föreligger ett avtal som från svensk och finsk sida undertecknats av försvarsministrarna Avtalet är från 2018 och ska godkännas av riksdagen.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/ The Government of the republic of Finland and The Government of the Kingdom of Sweden. Avtalet som finns under Regeringen.se innehåller
detaljerade samarbetsområden.
 

Nordens Förenta Stater är vad jag vill se i Nordiska Rådets Vision 30. Utifrån svenska och finska särskilda uttalande om EU-intresset ovan samt Svenskt EU-ordförandeskap fr.o.m. 2023 kan man hoppas på det bästa. Nato och Euron får vi med oss på "köpet".

 - Curt Wahlund - 21-09

Källor:http//www diva-portal.org och betr Memorandum gäller Regeringen.se
Johan Ludvig Runeberg: Fänrik Ståls Sägner: Utdrag Sven Dufva; den rätta versen lyder: