Samtal med Kommunalrådet

  Johan Storåkers,(L) 

                   i hans egenskap av Ordförande                                      för Kultur- och fritidsnämnden    


Kultur och fritid är synnerligen viktiga för vår själ, hälsa och framtid. Som framgår av schemat nedan är stadens verksamhet på området mångfacetterad och detta klargör även varför samtalet blir begränsat till ett urval av frågor.

Bild: kommunen
Bild: kommunen

I - Integrationen
De invandrarsiffror som sajten har är 140 nya personer 2017. Tidigare har 170 under arton år anlänt men varit boende på andra ställen på grund av bostadsbrist. 70 bostäder hade iordningsställs i höstas och sen dess lär ytterligare tillkommit.  Integrationen är högt prioriterad i nämndens arbete. Annorlunda närmanden än de vanliga lär bli nödvändiga?
Vad har detta fått för avtryck i budgeten för nästa år?


Vi arbetar med integrationsfokus hela tiden i alla delar av nämndens verksamhet. Det är en av huvudinriktningarna i vårt politiska arbete inom kultur- och fritidsnämnden. Vid vårt sammanträde den 15 december finns det ett förslag att dela ut riktade integrationsbidrag till ett antal föreningar.
 
Många av de nya svenskarna har inte samma erfarenhet av folkrörelseverksamhet med föreningslivet i fokus som vi som fötts här har. Därför är samverkan med skolan centralt i integrationsarbetet.

 
II - Idrottsanläggingar
Planerandet av nya idrottsanläggningar även som större till- och ombyggnader sker efter handslag med föreningslivet. Här finns historiska handslag som bla Örvallen och Ridanläggningen. Aktuell nu är frågan om en Multisportarena.
Har man bestämt plats för arenan och vad har investeringen kostnadsberäknats till?
 
Sundbyberg växer och det bland med annat med många barn och ungdomar. Detta innebär att det behövs nya idrottsanläggningar. Vidare är det angeläget att en del av de befintliga anläggningarna underhålls. Det är nödvändigt med en tydlig samverkan med övrig samhällsplanering och då tänker jag exempelvis på bostäder, förskolor och skolor inklusive finansieringsfrågan. Länge har vi lappat och lagat i anläggningspolitiken i vår fina stad och det krävs att vi i stället lyfter blicken och tar ett helhetsgrepp för flera år framöver. Därför uttalar jag mig i det här läget inte om specifika enskilda anläggningar. För att få till detta pussel om de framtida idrottsanläggningarna på ett bra sätt har Sundbybergs stads kultur- och fritidsförvaltning anlitat arkitekten Andreas Puskas och hans kollegor på det företag som han arbetar, 3P arkitektur. Det aktuella företaget har arbetat med liknande idrottsprojekt och har mycket goda referenser. Inom staden besitter vi god kompetens på området men många politiker och tjänstemän har hög arbetsbelastning och vi behöver en tid framöver arbeta intensivt med detta ämne. Vidare måste vi komma till konkreta resultat så snart som möjligt. 3P arkitekters uppdrag är att leverera en analys om framtidens idrottsanläggningar i Sundbyberg och relevanta prioriteringar samt vilken strategi vi ska ha för det fortsatta arbetet. Deras rapport ska vara klar före jul och samtidigt håller staden på med en förstudie om Sundbybergs IP:s framtid. Dessa analyser behöver självklart koordineras och inte vara isolerade arbetsprocesser. Den 5 december träffade undertecknad, Andreas Puskas med kollega och idrottschefen Mikael Eljenmyr Idrottsalliansen, inklusive ett antal av deras medlemsföreningar. Det var ett bra möte som visar att vi är på rätt väg. Dock påtalade Sundbybergs IK att vi inte får gå för fort fram med framtida anläggningsvisioner då de önskar diskutera detta i lugn och ro internt. Sundbybergs IK omfattar som bekant 13 idrotter, är en av Sveriges allra största idrottsföreningar och det är en utmaning för ordförande Maria Karlsson att hantera förankringsarbetet. Självklart lyssnar vi på kloka Marias inspel då vi lyfter fina Sundbyberg tillsammans med föreningslivet! Samtidigt är det ett ansvar för oss politiker att balansera olika intressen och inte få för mycket långbänk då det finns akuta anläggningsbehov. Det gäller t.ex. en ny ishall, fotbollsytor för året runt verksamhet, vanliga sporthallar och spontanidrottsytor.
 
När det gäller spontanidrottsytor är det viktigt att nämna att vi nästa lördag inviger Isbiten på Sundbybergs IP. I anslutning till Isbiten så kommer vi tillsammans med det lokala föreningslivet att arrangera ett Sportotek så att barn och ungdomar kan få låna utrustning. Allt detta för att ha ett brett inkluderingsfokus. Isbiten är ett koncept framtaget av det gamla NHL-proffset  Anders Hedberg för att inbjuda till skridskoåkning för bredare grupper. Invigningen är den 17 december kl.12.30. 
 
Vi har i november månad i total enighet i kultur- och fritidsnämnden beslutat om ett idrottspolitiskt program för Sundbyberg. Detta program har gått ut på remiss till föreningslivet och vi har fått mycket positiv respons från idrottssverige. De aktuella texterna är även till en betydande del vägledande för anläggningsanalysen. Det idrottspolitiska programmet tillsammans med en kortare inledande text om stadens respektive föreningslivets ansvar bildar ett handslag som kommer att tas under december. Det är undertecknad som tillsammans med Idrottsalliansens ordförande Jan Kihl som genomför handslaget. Sedan har Idrottsalliansen önskat att vi framöver tar ett separat handslag om anläggningsplanen.
 

III  - Digitala omröstningar vid större investeringar?
Vid investeringar i större anläggningar vore det rimligt att skattebetalarna fick vara med och tycka medelst digital omröstning och att politikerna inte bara stödde sig på handslag. Detta skulle stärka demokratin som spinoff. Dom som jobbar, hämtar barn på dagis eller är ytterst upptagna skulle få en chans att engagera sig – demokratin ett tryck bort!
Vad säger Du och ditt parti om detta?
 
Vi har redan idag ett system som möjliggör folkomröstningar i olika frågor. Om vi ska gå längre är för tidigt att uttala sig om men jag är framöver beredd att samtala om hur vi kan få en mer vital demokrati. 
 
IV - Digitalisering och Robotisering?
När man läser budgeten för 2017 med plan för 2018 och 19 så förstår man att effektivisering är ordet och det utan kvalitetsförsämring. Verksamheter kan ju också avvecklas, men nuvarande skede i stans utveckling lär väl inte tillåta det.
Har du och eller nämnden/förvaltningen tittat på ökad digitalisering och på tillämpad robotisering, dvs den ”absoluta framtiden”?
 
Digitalisering är i stort fokus inom arbetet i staden. Dock har robotisering inte varit lika mycket uppe på agendan för min del.
 
V -  Anläggningar med rent affärsmässig karaktär?
Enligt målskrivning ska nämnden söka privata partners för investeringar i anläggningar. Blir det fråga om affärsmässiga förhållanden ifråga om Multisportarenan? Bolag under Stadshus AB?
 
Det är något vi analyserar för närvarande. När vi tittar på idrottsanläggningar gäller det både att analysera aspekter om investeringen men även driften från den dag då invigningen är genomförd. Här ser vi gärna samarbete med privata aktörer på marknaden.
 
VI -  Biblioteken
Hur ser de samlade kostnaderna och intäkterna ut i budgeten för 2017?
Med tanke på läslov och lässtrategi noterar man väl försämringar i lån och läsande eller i läsande- och förståelseförmåga.
Eller vilka är bevekelsegrunderna för sådana steg?
 
Både budgeten för hela staden och internbudgeten för nämnden finns att läsa om på stadens hemsida via diariet. Så jag går inte igenom alla siffror här. Dock kan jag tydligt markera att bibliotek, läsning och bildning är proriterat för Liberalerna. Självklart finns det anledning att hela tiden titta på förbättringar både när det gäller verksamheten och ekonomin. Gällande läsning är det även viktigt att samarbete sker över nämnd- och förvaltningsgränser. Vi måste inom kultur- och fritid arbeta nära förskolorna och skolverksamheten. Ett starkt bildningsideal är prioriterat!
 
VII - Rimliga proportioner…
Avkastning, drifts- och underhållskostnader i förhållande till intäkterna bör väl visa rimliga proportioner. Simhallen har betydande i driftskostnader. 
 
Vi har ett fint badhus som vi har anledning att vara stolta över. Inte minst genom att det möjliggör för flera människor att lära sig simma och att folkhälsan utvecklas. Dock kan verksamheten alltid utvecklas och jag ska medge att jag följer ekonomin med en viss oro. Vi höjde för en tid sedan vissa avgifter i simhallen, men trots att justeringarna var små så protesterade oppositionen i både media och politiska organ.
 
VIII – Allaktivitetshuset
Vad händer med Allaktivitetshuset?
 
För närvarande pågår ett oberoende utredning om Allaktivitetshuset för att få en gedigen analys av hur verksamheten fungerat hittills och ett gediget beslutsunderlag inför framtiden. Före denna analys är presenterad tar vi inte beslut om några större nya investeringar.
 
IX - Fler tjejer till fritids i konkurrens med läxor?
Vilka är stadens fritidsgårdar? Vad slags aktiviteter bedrivs där? Läste att man ska försöka få fler tjejer att komma. Förvånande. Är det inte så att flickorna är mognare och begriper att läxor och läsande är viktigare? Konkurrera inte med läxor?
 
Läxor och läsande är självklart mycket viktigt för oss liberaler, men det finns ingen motsättning mot att besöka våra fritidsgårdar en del.
 
Information om fritidsgårdarna i Sundbyberg finns på stadens hemsida: ”Öppna mötesplatser och fritidsgårdar".
 
För dig som är ung i Sundbyberg finns flera öppna mötesplatser där din fria tid är det viktigaste som finns. Vi har tre fritidsgårdar: Fritiden, Stationen och en i aktivitetshuset Hundra74:an. Vi har även Aggregat där det finns öppen kreativ verksamhet.
På fritidsgårdarna kan du själv kan välja vad du vill göra. Vi som jobbar där är till för att stötta dig i förverkligandet av dina idéer. Alla fritidsgårdar har sitt särskilda innehåll och utbud, så att just du ska hitta ett ställe som passar dig och där du trivs som bäst.”
 

X - Ett expansivt skede men inga ökade medel
Man kan läsa och vet väl att staden är i ett starkt expansivt skede. 48 tusen invånare idag, 59 tusen 2019! De ekonomiska planerna för 2018 och 2019  skvallrar inte om detta.
Ska något strykas? Vad säger du?
 
Det ställs ökade krav på kultur- och fritidsverksamhet när staden växer och det bl.a. med många barn och ungdomar. Vi behöver både se över prioriteringar men även samarbete med det privata näringslivet. Dock kämpar Liberalerna alltid även för en god grundfinansiering från staden när det gäller kultur- och fritidsverksamhet. På detta område har vi hittills fått gott gehör inom den politiska majoriteten.
 
XI – Bristollokalen
Centrum har alldeles för få kulturlokaler i kommunens regi. Här finns alltså ett och annat att göra. Med planprogrammet realiserat och förtätningar gjorda har nog centrumdelarna 20.000 invånare kring 2025. Också tillkommer strömmar från Annedal. Allt fler omfattas av idén med ett designat stadshus med kultursalonger och att denna fastighet blir ett märkeshus för Sundbyberg.
Staden har sagt upp avtalet med Friteatern och Teater Bristol, mottagare av hyresbidrag om 400.000 kronor resp verksamhetsbidrag om 175.000 kronor. Det viktiga här är att lokalen består som kulturlokal. Hållbarast och rationellast över tid vore om kommunen tog över Friteaterns kontrakt. Att slå igen lokalen för ett småbutiksgalleri vore en olycka!  Kan vi få en fin julklapp?
 
Vi har ännu inte fått in aktuell resultat- och balansräkning från den aktuella verksamheten och därför har vi ännu inte kunnat ta ställning till framtiden. Visst ser vi ett värde för Sundbyberg med denna kulturlokal, men vi är även noga med att alla föreningar som vi stödjer ska ha en bra och tydligt redovisning av deras verksamhet, inklusive ekonomin.

- Sieur Athos - nov 2016 -

Nämndledamöter
Adenbäck, Kajsa S 2e v ordf
Holmberg, Karin S
Liljekvist, Daniel S
Jogell, Fredrik S
Holmér, Hannes M
Karlsson, Alex M
Tengström, Patri MP
Franzén, Ina V
Storåkers, Johan L ordf
Hultgren, Kenneth C 1e v ordf
Benson, Bengt KD

Enligt stadens hemsida så ansvarar Kultur- och fritidsnämnden för den kommunala kultur-, biblioteks- och fritids-verksamheten där både verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi förekommer. Nämnden är huvudman för den kom-munala musikskolan, tio- till tolvårsverksamheten, fritidsverksamhet samt fältverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens feriearbeten och koloniverksamhet. Kommunens ungdoms-mottagning ligger också inom nämndens ansvarsområde.
Ordförande: Johan Storåkers (L). Se också schemat inlagd i texten!
Budgeten för 2017 omsluter 139 mnkr

Integrationen är inflätad i nämndens alla uppgifter, mer eller mindre. I budgeten för 2017 har nämnden fått 700 tkr extra för integrationsarbetet.

Direktdemokraterna är ett nytt nationellt parti som också fått rötter här i stan.
Syftet är att Du ska få möjlighet att  påverka   beslut i frågor som berör Dig.

 I 2017 års budget är bibliotekens kostnad inkl personal på skolbiblio-teken beräknad till 28,3 mnkr och intäkterna till 1,6 mnkr.

I budgeten för 2017 kostar badhuset 30 mnkr i drift underhåll och avkastning, Intäkterna beräknas till 15 mnkr

Kulturen inkl Allaktvitetshuset kostar i nästa års budget 30 mnkr medan intäkterna stannar på 4 mnkr. Själva huset kostar totalt 7 mnkr varav hyra är 4 mnkr och övrigt är -drift, underhåll och marknadsföring.

Bilden från artikel på hemsidan mittsundbyberg.se 2014
Bilden från artikel på hemsidan mittsundbyberg.se 2014