Helena Markstedt - bild mittsundbyberg.se Helena Markstedt - bild mittsundbyberg.se

OM FAIRTRADE
OCH VÅR FAIRTRADE CITY

Generalsekreterare Helena Markstedt
från Föreningen för Fairtrade Sverige informerade vid Stadens After Work den 12 juni.
  Se menyns Näringsliv! 

Text utifrån anförandet och

                                                         sajtbilder med tillåtelse.


Samma dag som Helena Markstedt höll sitt anförande verkställdes ett banbrytande beslut inom Fairtrade, 
nämligen då odlare och anställda
från Afrika, Asien och Sydamerika
fick hälften av rösterna vid
Fairtrade Internationals årliga generalförsamling.
Fairtrade är den första stora utvecklingsorganisationen
som genomfört en femtioprocentig maktdelning
mellan grupper i Nord och Syd. Mötet ägde rum i Bonn

FAIRTRADES ROLL OCH NYTTA
Det finns över 1600 Fairtrademärkta produkter i vårt land med vidstående märke. De produkter det handlar om är nästan uteslutande jordbruksprodukter varav en del är på marknader där priset bestäms av internationell tillgång och efterfrågan, text kaffe.

Bland certifierade och märkta produkter finns bla kaffe, te, ris, bananer, mango, kakao, bomull, socker, honung fruktjuicer, nötter, färsk frukt, quinoa, bladkryddor och vanliga sådana, vin.

Fair trade rörelsen - det finns flera system, stavas med två ord till skillnad mot märket - har sitt ursprung i 60-talet då det var vanligt att politiska gester gavs mot nykolonialism. På den tiden började studenterna att tackla multinationella företag och koncerner. "Trade no Aid" var slogans på den tiden.

Märkningen som startade 2002 av FLO (Fairtrade Labelling...) ersatte tolv märken och finns nu i mer än femtio länder och har blivit betydelsefull för producenter i utvecklingsländerna. Dessutom förenklar märket varurörelser över gränserna. 

Fairtrademärket tillhör Fairtrade International som arbetar med en "för-vinst-del", som hanterar producentcertfieringen, inspektioner och certifierar producentorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika samt med en icke vinstsyftande del som ser över utvecklingsstandarder och licensfrågor. Endast produkter från utvecklingsländer kan bli certifierade och för produkter såsom kaffe och kakoa är det bara kooperativ som certifieras. Kooperativ och större egendomar med anställda kan certifieras då det gäller bananer och te samt frukt och grönsaker som odlas i större skala.


En certifierad producent, tex ett odlarkollektiv, måste kunna möta vissa politiska stadard och iaktta överenskomna odlings- och beteenderegler. Vad får odlarna/kooperativet tillbaka? Utöver ett pris över produktionskostnad kan det utgå  en premie som odlarna/kollektivet kan använads på olika sätt. En del har att möta kostnader för satta kriterier förknippade med certifieringen. Intäkten kan gå till sociala projekt som skola, sjukvård och basebollplan. Ibland blir pengar över för den enskilde odlaren

SUNDBYBERG FAIRTRADE CITY
I mars blev Sundbyberg diplomerad Fairtrade City. 2006 lanserade Fairtrade Sverige konceptet Fairtrade City. Per 27 maj i år har 57 kommuner diplomerats. Se kolumnen med förteckningen till höger! Diplomering har funnits i Storbritanninen sen 2000. I världen finns idag cirka 1200 diplomerade kommuner.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt söker åstadkomma ett utbud av Fairtrademärkta produkter i butiker, serveringar och på arbetsplatser. Arbetet i kommunen leds av en styrgrupp som ska vara representativ för hela lokalsamhället.

Så här ser kriterierna för kommunen ut:

- Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrademärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal
- Kommunen skall sammansätta en styrgrupp representerad av aktörer från hela närsamhället, tex näringsliv, handel, frivilligorganisationer och politiker
- Beroende på kommunens invånarantal skall dagligvaruhandeln samt stadens caféer
och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrademärkra produkter
- Ett visst antal arbetsplatser skall servera Fairtrademärkta produkter
- Styrgruppen främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informaionsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling
- Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion. Därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt producerade produkter.
             - Sieur Athos - jun 13 -

Birgitta Bovén - bild: mittsundbyberg.se Birgitta Bovén - bild: mittsundbyberg.se

 

 

 FÖRETAGETS 

ENERGI

EFFEKTIVISERING

referat från föredrag av

Birgitta Bovén, ATON Teknikkonsult,

vid Stadens After Work 16 april 2013

 

 

För att komma igång med att energieffektivisera företaget och nå kostnads-besparingar/ökad konkurrenskraft samt därmed minskad klimat- och miljöpå-verkan gäller det oftast att övervinna en hel del hinder. Det kan tex vara: störning av produktionen, kapitalbrist, tidsbrist, vet inget om förbrukningen, dåligt energi- och miljömedvetande hos ledning och anställda, att klara kostnaden för dagens förbrukning är inget problem...

 

Alla företag kan jobba med energieffektivisering och besparingspotentialen är som regel stor. Utan att investera är det faktiskt möjligt för de flesta att uppnå 15 %-ig besparing/år genom att bara ändra på beteendena inom företaget. Det kan tex gälla belysning, ventilation och datorer.

 

De tekniska systemen i företaget är mer komplicerade och oftast känner man inte till deras effektkonsumtion. VVS, belysning/el, kyla, tryckluft och pumpar ingår system som dessutom påverkar varandra på olika sätt. Flera obekanta storheter möter sålunda.

 

Mot denna bakgrund vill Energimyndigheten sporra företagen till energieffek-tivisering och mindre klimat- och miljöpåverkan. Om ditt företag förbrukar mindre är 500 Mwh/år står Stadens energirådgivare till förfogande för en timmes fri rådgivning med rundvandring på företaget. Detta ger möjlighet till åtgärds-förslag som är kortsiktigt gynnsamma samt sådana som på sikt ger utbyte.

 

Företag med förbrukning över 500 Mwh/år har möjligheten få ekonomiskt stöd för en energikartläggning. Stödet gäller tom 2014. Kartläggningen ger förbruk-ningstal, vad energin används till och förslag till åtgärder som minskar kostnader och miljöpåverkan. Förutsättningen för bidrag: du ansöker hos energimyndigheten, du kan få max 50 % av kostnaden (inkl max 50 % av egen arbetstid) i bidrag eller max 30.000 kr. Stödet kallas Energikart-läggningscheck eller EKC.

 

För själva kartläggningen och även för de flesta åtgärdsstegen är det oftast att anlita konsult. Därefter ska åtgärderna vidtas. Till drivkrafterna i åtgärdsprogrammet hör: eldsjälar, konkurrenskraften, kunskap om företaget/anlägg-ningen, miljöprofilering, har kapital för genomförande, stora kostnader, tex i gammal anläggning.


Det är viktigt att företagsledning "brinner" för programmet och att all personal engageras i åtgärderna och fortlöpande informeras om resultaten.

Cirka 600 företag i de 27 kommuner i stockholmsregionen har hittills engagerat sig i EKC.

 

För särskilt energiintensiva företag finns ett speciellt program kallat PEF varom finns att läsa på Energimyndighetens hemsida.

                                   - Sieur Athos -

MILJÖPARTIETS SRÅKRÖR

VÅR EGEN GÅSAPÅG

GUSTAV FRIDOLIN

GÄSTADE

STADENS FRUKOSTMÖTE DEN 5 MARS 2013
Bilder: mittsundbyberg.se

 

Gustav Fridolin är riksdagsledamot och Miljöpartiets de Gröna språkrör sedan maj 2011 tillsammans med Åsa Romson. Sedan december 2012 bor han här i Sundbyberg med sin familj, makan Jennie Fridolin och dottern Charlie.

 

Sieur Athos refererar här anförandet 

Fridolin målade upp anförandets fundament, nämligen att vi måste tillvarata alla talangers idéer och kraft och att vi som land måste växa och utvecklas.
Förutsättningarna idag är klimathotet och knappa naturresurser, tex olja. Politikens uppgift är fokusering på hur vi kan bidra till en bra och solidarisk värld på lång sikt. Om alla länder skjuter över ansvaret på andra när det gäller de stora utmaningarna som världen står inför, kommer det att gå illa. Vi kan självklart inte åstadkomma alla lösningar, men vi kan bidra med en del. Precis som under industrialiseringen som inleddes för dryga 150 år sedan måste vi söka bidra genom kunskap och investeringar. Inhemska industriföretag växte då till och en del blev rätt snart globala med sina produkter och system, hade lösningar som intresserade och efterfrågades worldwide.

 

Klimatet, Företagandet och Skolan är kärnområden. Fridolin känner viss oro för att vi halkar efter när det gäller tex energianvändningen. De tre sista decennierna på 1900-talet hade produktionen av förnybar energi ökat med 25 % per decennium. Perioden 2000-2010 hade siffran halverats. För framtida exportframgångar krävdes innovationer och investeringar rörande effektivare sätt att producera energi, smartare planer och byggande av städer inkl bostäder samt grönare transporter. Betr det senare behövdes över tid betydande investeringar i järnvägar inkl senaste teknik kring dem. Idag använder vi i princip en järnväg som skapades för hundra år sen.

 

Miljonprogrammet var en fantastisk innovation, fortsatte Fridolin. Man byggde bort bostadsbristen, ja faktiskt fattigsverige. Nu förfaller en hel del av den byggnationen, men samtidigt kan man i detta se möjligheter till förändring och förnyelse, socialt och miljömässigt. Det märkliga och besynnerliga i detta sammanhang är det rotavdrag om totalt 10 miljarder på årsbasis som finns för villor och borätter men icke för hyresrätter. En förnedrande diskriminering, menade Fridolin. De som verkligen bäst behöver rotavdraget får det inte.

 

Forskningen här i landet är i många avseenden mycket framstående. Tyvärr händer det rätt ofta att finansieringsmöjligheterna för att får produkt eller system i inhemsk produktion och ut på marknad saknas. Ett exempel är den tunnfilm med solceller som uppfanns i Uppsala. Pengar saknades för produktion här och istället gick produktion och global efterfrågan till Tyskland. Massor av arbetstillfällen kunde ha skapats här i landet.

 

I forskningssammanhang kan också nämnas en annan besynnerlighet, nämligen att de små högskolorna som lärt sig det viktiga tvärsamarbetet med andra, både högskolor och industrier för att nå resultat, har fått sina forskningspengar nerdragna.

 

När det gäller energin saknar vårt land beslut om hur det ska vara långsiktigt.
De gamla kärnkraftsverken som är i drift fungerar sällan eller aldrig fullt ut.
Men de ska ersättas efter hand är det bestämt. Men just de långsiktiga energibesluten saknas och därmed försvåras eller uteblir investeringar.
I Danmark och Tyskland har de bestämt hur de vill ha det.

 

Alla utbildningsmöjligheter måste till. Det måste bli enklare att utbilda sig. Arsenalen Komvux, Yrkesutbildningar och Trainee måste återuppstå och vidareutvecklas. Allt stöd i skolan, från början, måste till så att ingen hamnar utanför. Den som lär sig att läsa skriva och räkna i småskolan klarar sig oftast bra på de högre nivåerna. Det händer idag att svenska företag måste avstå från att lägga bud på grund av brist på tillräckligt kunnig arbetskraft. Så kan det inte fortgå.

 

Ifråga om företagandet berättade Fridolin vidare om MPs och Alliansens överenskommelse 2006 som skulle förenkla administrativa regler, innebärande kostnadsbesparing om 25 %, framför allt för mindre företag. 2010 mättes effekten till 7 % samtidigt som företagen signalerade att man inte märkt något särskilt. Tyvärr bröts då överenskommelsen, men man borde ändå ha frågat sig hur man skulle kunna gå vidare, sa Fridolin.

 

Mycket av tillväxten på företagssidan sker i de mindre och medelstora enheterna. Och här borde riktade kostnadssänkningarna göras. Där finns enl undersökning 40000 små företag som skulle behöva anställa ytterligare en person, men avstår på grund av kostnadsskäl.
Sänkt arbetsgivaravgift gäller nu alla ungdomar, även dem som redan har jobb.
Fridolin menade att sänkningen borde avse bara företag som anställer arbetslösa. Sjuklöneansvaret var mycket tungt för de små företagen. För det lilla företaget var det närmast en katastrof då en anställd blev sjuk. Ingen ersättare och löneutbetalning skrämde den som ville eller egentligen behövde
anställa. Här är sänkningar för de mindre företagen väldigt motiverade.

 

Här i landet talar vi om på vad sätt man ska få den arbetslösa att ändra på sig för att få jobb. Detta är fel approach, tycker Fridolin. Det var på företagssidan
det måste ske saker. Här hade vi inte haft tillväxt på decennier. Nu gällde det att få ändring i regelsystem och kostnader för företagen.

 

Myndigheterna och kommunerna måste kunna svara på hur lagregler
och andra bestämmelser för företagen skall tolkas och ta ett serviceansvar.

 

Slutligen var det helt riktigt och viktigt att staten medverkar till kommunernas kostnader för bättre lärarlöner och för bättre lärartid och kringteknik.
                                                 - Sieur Athos -


 

FÖR ATT FÅ JOBB
MÅSTE MAN HA JOBB!

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldssons anförande

vid Stadens Frukostmöte den 30 november 2012

Referat och bilder av Sieur Athos

Hösten hade varit ganska dyster för LO-ordföranden. Han hade besökt många orter med varsel om uppsägningar. 10.300 personer har varslats under oktober och för hela året var talet 60.000. Detta är inte så allvarligt i sig om inte vi redan hade 400.000 arbetslösa. 70.000 av dessa hade varit arbetslösa i mer än två år och hade med den förutsättning extremt svårt att få jobb. Arbetslösheten slog givetvis orättvist, skiftade från landsdel till landsdel, från ort till ort.

 

De med lägre eller ingen utbildning mister sina jobb först. En arbetsgivare som tittar på sökandens cv och ser att vederbörande varit arbetslös i ett år eller mer hamnar direkt underst i sökandehögen. Tidigare arbetsmarknadsåtgärder som vi lärt känna dem har nästan försvunnit eller lågprioriterats. Vi måste nu få en ändring annars blir det fråga om massiva utslagningar, sa LO-ordföranden; och dessutom skulle främlingshatet kunna öka, tillade han.

 

I juni hade regeringen kallat LO och Svenskt Näringsliv för diskussion kring arbetslösheten och förutsättningarna för en jobbpakt.

 

Från gymnasium till första jobbet hade tidigare något gått snett. Man kunde se en möjlig förklaring i en regelförändring innebärande att Arbetsförmedlingen inte fick befatta sig med dem som lämnat gymnasiet de första 100 dagarna, dvs färdig elev i juni fick inte förmedlingen jobba med förrän i september. Då var ju borta!

 

Vi kan notera att var fjärde ungdom är utan jobb. Mest i Europa. Vi anser att regeringen har tänkt rätt och att det är mycket viktigt att komma överens om nödvändiga åtgärder. Under hösten hade så förhandlingar inletts. Förslag om introduktionsavtal för gymnasieelever till första jobb inom områdena IF Metall, kommunal, handel och hotell- och restaurang var nu accepterat och fler parter väntades komma med i bilden. Gymnasieelev skulle kunna kombinera skola och arbete och få särskild lön i relation härtill. Regeringen föreslås att arbetsgivaren erhåller än lägre arbetsgivaravgift samt handledarstöd. Nästa höst var det tänkt att regeringen, LO. Svenskt Näringsliv och parterna skulle få igång det hela.

 

30-50 tusen platser per år lär kunna erbjudas gymnasieeleverna. Erfarenheter från 90-talet visar att hälften av 6 månaders-praktkanter får fast anställning efter periodens slut. Och de övriga 50 % kan vid jobbsökande åberopa en 6 månaders praktik. För att få ett jobb måste man ha ett jobb underströk LO-ordföranden. Så ser det ut!

 

Idag är det ytterst få som söker vårdlinjen på gymnasiet. 400.000 går i pension de närmsta 6- åren inom vårdsektorn. LO måste försöka höja statusen för vårdsektorn, bla genom bättre löner och att anställda vinner fast anställning betydligt lättare än nu.

 

Sen gäller det landets näringspolitik. Att investera nu och tidigarelägga investeringar är av största intresse. Man hör att det inte skulle finnas någon marknad för att bygga bostäder i Stockholm. Då står 110.000, särskilt ungdomar, i bostadskö! Det klart att det är svårt med insatser på 3,5 miljoner för en borätt inkl regeln om kontantinsats och kanske amorteringskrav runt hörnet. Men LO menar att det måste finnas metoder att bygga hyresrätter i Stockholm för dem med normala inkomster, som inga insatsmöjligheter har.

 

Vidare kritiserade LO-ordföranden regeringens infrastruktursatsningar. Man pratade tex om en tunnelbana till Nacka 2027! Och ett avhjälpande av bristen på järnvägskapacitet låg också på sikt. Betydande belopp, ja miljarder kostade
infrastrukturbristerna storstockholmarna och stockholmsföretagen över tid.

 

Miljonbyggandets stora behov av renoveringar kan och bör mötas med tidigareläggningar. Med ett rotavdrag i hyresrätter skulle beståndet kunna renoveras utan ökad kostnad för hyresgästerna och ge 30000 jobb per år i 10 år! Energibesparingar av stora mått skulle bli spin off.

 

Sverige är alltså inte färdigbyggt. Det finns massor att göra och som skulle kunna bringa ner arbetslösheten.

 

LO-ordföranden jämförde vidare dagens läge med 30-talskrisen. Bondepartiet och S kom då överens om att bönderna skulle få bättre betalt för mjölken och S samtidigt få pengar till vägbyggen över hela landet (den sk kohandeln resp nödhjälpsarbeten). Det byggdes många vägar över hela landet. Också Skogskyrkogården byggdes under 30-talet med sådana medel.

 

Idag är det a-kassa eller andra slagsbidrag istället för att folk ska få jobb på den nivå som passar.

 

Arbetslösheten är LOs stora fråga. Arbetslöshet tär på individens självförtroende. Många som har jobb känner hotet att kanske mista arbetet.
För att nå framåt i denna fråga har LO och Svenskt näringsliv nått samförstånd om fem områden som måste tacklas rörande åtgärder. Hit hörde:
infrastruktur, bostadssektorn, energin och matchning. Att lättare få checkräkningskrediter för små företag så att de klarar svängningar och uteblivna likvider pga av köparkonkurser har aktualiserats av småföretagens organisation och skulle nu tas upp på agendan för förhandlingarna om åtgärder.

 

För att lyckas med att tackla arbetslösheten här hemma full ut måste EUs sydeuropakris bemästras och Sverige måste känna sitt fulla ansvar i det sammanhanget. Exvis Italien och Spanien betyder lika mycket för vårt land som Kina i exportsammanhang. 

 

Anförandet avslutades med en kort blick på kommande avtalsrörelse. LO hade
krävt 2,8 % mot allmänt förväntade 3,7 %. Det var inte fråga om eftergifter från LO utan en realistisk hållning med hänsyn till rådande och förväntade förutsättningar, påpekade LO-ordföranden. En fråga som pockade på uppmärksamhet och acceptans var att den som jobbar heltid måste kunna försörja sig på lönen, inte behöva få bidrag.

                                                - Sieur Athos -

Michael Wolf är Swedbanks VD sedan 2009 och dessförinnan VD för Intrum Justitia. Född 1963. Civilekonom från Stockholms Universitet.

MANNEN FRÅN VERKLIGHETEN

MED FINGERSPITZGEFÜHL
Samtliga bilder mittsundbyberg.se

Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf var gäst vid Näringslivsrådets frukostmöte den 19 september. Här ett kortfattat referat från ett brilljant anförande som fångade oss hela tiden. Vilken bank-VD!

Insikten om verkligheten, risker, och att agera eller att våga agera utifrån denna, ta ansvar, var kärnan i anförandet. I somras föreslog Wolf Finansdepartementet att lagstifta om amorteringskrav på bolån. Det har lett till diskussion om hushållens skuldsättning och risken för en fastighetsbubbla som kan brista i ett mycket snabbt förlopp med stort utbud och närmast noll i efterfrågan...

 

Inledningsvis berörde Wolf utvecklingen de senaste 20 åren. Globalt och här hemma. Internationell arbets- och pengafördelning, finansiella kriser, krig, demokratiseringsprocesser, nya aktörer etc tillhör bla den globala bilden. Här hemma fick vi finanskrisen 1992-94 efter att ha spenderat för mycket pengar. De äldre minns räntan om 500 %. Avreglering eller reformer följde. Vi fick tjugo år av vikande ränta. I EUs krisländer ser vi nu samma sak, spenderat för mycket, men det sker i ett mycket lågt ränteläge. Efter nödvändiga reformarbeten kommer EU att få uppleva stigande räntor.

Michael Wolf omgärdad av unga entreprenörer kallade av Ung Företagsamhet, nämligen fr v Tintin Karlberg och Sara Ångström samt th Johanna Lundgren och Patrick De Meijere. Ungdomarna fick tillfälle ställa frågor efter anförandet

Idag måste vi tänka om i samhällsbyggandet. Man måste kunna säga nej till överdrivna krediter och ta ansvar. Buffertar måste skapas för sämre tider. För den egna bankens del har man valt att vara restriktiv och känt att man måste få kunderna att tänka till och att banken måste vara i en nödvändig debatt. Dagens debatt på riksplanet gäller nu möjligheten att ta ansvar både som land och individ.

 

Swedbanks agerande har givit gnäll i "flocken" (oligopolets följa John vid "mera" men inte vid "mindre") men vi kör vårt eget race för en buffert för svåra tider, framhöll Wolf. Vi är den starkaste banken idag. Vår riskåsikt i tillämpning har inneburit att vi tappat andelar till konkurrenterna som tycks ha svårt att ändra sig. Men det är skönt att debatten kommit igång, fortsatte Wolf.

 

Wolf nämnde exempel på riskdrivande företeelser: Det är omöjligt att matcha hyresrätt mot borätter när vi har låg ränta med skatteavdrag och ingen amortering. Ett annat exempel på skattesnedvridning med riskeffekter är att bankkonto ej ger skatterabatt medan fonder har sådan. 25 % sparar idag på bankkonto. För inte så länge sen var siffran 80 %.

 

Swedbank visar också samhällsengagemang när det gäller arbetslösheten. Ifråga om arbetslösheten bland unga nämndes att 80 tusen i åldern 18-24 år omfattas av jobbgarantin om 3 månader inkluderande passande praktikarbete och viss kompetensutveckling (kvalificerad för jobbgaranti är ungdom som under en period om 90 kalenderdagar inom ramen fyra månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen). Swedbank har med sina kundföretag ordnat 4000 sådana praktikplatser. Detta har givit banken goodwill och spin off i nya kunder.

 

Banken har också engagerat sig i 6-månadersutbildningen för utländska arbetssökande med akademisk examen. Arbetsförmedlingen står för kostnaden. Det gäller att medverka i en aktivering av denna kompetensbas. Kompetensförsörjningen är viktig då flera pensioneras än tillgången på unga kompetenta. Wolf var närmast hänförd över dessa sökandena: de är så ambitiösa! Jobbar långa arbetsdagar och visar en go som vi saknar här.

 

När vi möter unga människor som söker jobb eller i andra sammanhang också för den delen kan vi lätt bli utsatta för haloeffekter. Trasiga jeans, långt hår, smutsiga skor...måste vi lära oss att inte döma efter! Det gäller att lyssna och prata med dem innan vi drar slutsatser, sa Wolf.

                                         - Sieur Athos -

Fr v Emma Gustafson, Ung Företagsamhet, Michael Wolf, VD Swedbank och Sharif Pakzad, Näringslivschef i Kommunen.
I bakgunden samtalar Näringsministern med Sharif Pakzad, Kommunen. Bild: mittsundbyberg.se

NÄRINGSLIVET -

LOKALT, REGIONALT OCH PÅ RIKSPLANET

Under rubriken ovan höll Näringsminister Annie Lööf ett anförande för

ett mycket välbesökt frukostmöte den 31 augusti i Veidekke Aula, Marabouparken. Här följer några sammanfattande axplock från det intressanta och engagerande föredraget samt från frågestunden där fyra unga entreprenörer kallade av Ung Företagsamhet fick inleda.

 

Näringsministern underströk, med tanke på rubriken, att hennes uppgift var näringspolitik i vidaste bemärkelse på riksplanet. Men detta krävde information och kunskap om läget och om attityder lokalt och regionalt.

 

En del åtgärder har vidtagits för att förenkla företagens uppgiftslämnande men den 7 %-iga minskningen var långt ifrån tillräcklig. Näringsministern knöt förhoppningar vid en databas under framtagning som skulle kunna betyda bara en blankett för företagen och att myndigheterna kunde söka vad de behövde i databasen.

 

En dynamisk arbetsmarknad är ett viktigt önskemål, där man vågar byta jobb utan risk för "sist in..regeln". Kompetens måste beaktas för företagens och landets skull, för att klara konkurrensen här hemma respektive internationellt.

 

Införda yrkesutbildningen var bra. Allmänt sett bör samverkan mellan näringsliv och universitet/högskolor förbättras ytterligare, för rätt kompetensutveckling, bla kunskap om entreprenörskap och för landets konkurrenskraft. Önskvärdheten av just fler clusterbildningar med olika företag med nära deltagande från utbildning och forskning, bättre privat och statlig riskkapitalförsörjning och Cs intresse få till stånd ett investeringsavdrag i företags tidiga skeden berördes också.

 

Entreprenörer på gymnasienivå, del i utbildningen ett år med företagsskapande till företagsnedläggelse, omtalade att det var svårt för nämnda att komma in på universitet och högskolor.

 

För många företag var handledarfrågan ett hinder då man skulle ha skolelever praktiserande i företaget och försöka delta i skapandet av mötesplatser och plattformar.

 

Lärlingsmodellen, som fanns bla i Danmark, var föredömlig. Däremot var 25 % lägre lön en ingångslön föga intressant. Om kompetens saknades hjälpte ej 25 % lägre lön, hävdades det allmänt.

 

För att vara näringsminister måste man uppenbarligen vara entreprenör! En mångsidigt krävande uppgift. Annies mor och far var verksamma inom posten resp polisen. Men två generationer dessförinnan var idel företagare berättade hon.. Så nog finns det ådra!

                                           - Sieur Athos -

Folke Häggblom, Näringslivsavd i Kommunen uppger att Ung Företagsamhet kommer att införa Entreprenörkunskap på stans skolschema  i höst för högstadie- och eller gymnasienivå.

 

Nästa Frukostmöte blir den 19 september 2012. Anförande av Swedbanks VD Michael Wolf.

 

_________________________________________________________

FÖRETAGARNAS I SUNDBYBERG OCH I EKERÖ FRUKOSTMÖTE 22 MAJ

HUR MAN KAN MARKNADSFÖRA
OCH SÄLJA MED KNAPPA RESURSER

Eva Åhlfeldt Brådhe och Fredrik Ölander från MediaBoost AB, båda med meriterade bakgrunder, berättade växelvis om sina erfarenheter, gav råd och tips om hur vi med liten eller rent av ingen budget alls kan nå fram i dagens enorma brus.


Det finns en rad möjligheter för oss, men inledningsvis bör vi:
- Tänk efter när det gäller ditt företagande. Varför startades företaget.
- Göra hemläxan
- Vara annorlunda
- Fokusera på dem som redan är kunder
- Fråga var företaget ska vara om 5 – 10 år.
- Försöka jobba i små steg, men ibland snabba.

När det gäller kunderna och företagets omvärld gäller det att vara lite kaxig:

- Fråga nya kunder varför de kommer till företaget
- Mingla runt och prata med så många som möjligt på möten
- Var medlem i intressanta fora
- Skapa ett Face Book konto om du har tid med att vara aktiv där
- Ordna tävlingar på nätet. Produkter eller tjänster i pris
- Kör en blogg. Besök andra bloggar och kommentera artiklar. Gästblogga

- Sökmotoroptimering för din hemsida. Inte det lättaste och billigaste, men

   ändå viktigt om man vill få frekventare möten med din firma, produkterna

   och tjänsterna då man googlar
- Marknadsför via e-post och nyhetsbrev och glöm då inte alla dina adresser

   under budskap med e-post och i nyhetsbrev
- Skriv debattartiklar

- Satsa på kollektiva reklamutskick så blir dina kolleger med att ta kostnaden
- Sprid ditt visitkort i olika sammanhang
- Be om kunders referenser
- Ställ upp som talare, tex i skolor

- Använd bilen/lastbilen på max sätt genom sidoreklam och "bemanna" för

   försäljning och information vid stopp/parkering på strategiskt ställe.
- Viktigt att samarbeta med andra (som man gör tex här i Företagarna och i 

   Köpstråket. anm)
- Lyssna på din personal; gå runt och prata med de anställda för att få förslag

   och få de anställda att rekommendera företaget till potentiella kunder som
   de känner.

 

Slutligen berörde föredragshållarna några företag de känner och vars tjänster kan vara intressanta att använda:

 

Shoppingtorget (årsabonnemang/17 veckotidningar knutna till torget) - man kan ändra budskap närsomhelst. Hemsidor. Samlar nätbutiker.

 

Dagens Opinion – hemsida riktad till politiker; här kan man kommentera och synas.

 

Dagens Media, tidning riktad till mediefolk – påverka genom annonsering

 

Rich Media – bla för mobiltelefoner och hemsidor; kan sägas representera morgondagen: exempelvis nya interaktiva banners; positionsstyrda annonser, lojalitetsappar, Harry Potter-annonser i 3D (håller mobiltelefonen mot "fyrkanten" i tidningen och sen kommer budskapet i mobilen som reklamfilm eller -bilder/text.

 

CardApp – dela ut lojalitetskort; kunderna samlar på olika företags kort för förmåner.

                                          - Sieur Athos -

KOMMUNENS FRUKOSTMÖTE DEN 14 MARS 2012

Tema: "Förbättrad affärssäkerhet ger bättre företagande"

Restaurang Parkliv, Konsthallen, Marabouparken

Styrelseordföranden Jonas Nygren välkomnade och kunde berätta att

Sundbyberg enligt en aktuell utredning låg på 6e plats i rankingen betr

kommersiell verksamhet. Detta visar vår stads betydelse. Staden är en ytterst

vikig kärna i vår region. Nygren sa vidare att allt tydde på att vi inom några år skulle ligga på 2a plats.

Kommunen och Solna har nu fört upp samväxandefrågan på agendan. Det är viktigt att arbeta med dessa frågor för bästa möjlige "gränssnitt"; detta gällde

i och för sig också brommasidan.

Svenskt Näringsliv hade avläst att Sundbyberg växte som mest i landet när det gällde nyföretagandet. Hela 6,2 %. Kvinnors nyföretagande tog den större delen av denna siffra, vilket var noterbart och glädjande.

Betr utvecklingen av Rissne, Hallonbergen och Ör pågick ett internt arbete för att stärka dessa stadsdelar. I Marabouparken skulle om några månader finnas en utställning som visade hur ett idéprojekt ang Hallonbergen landat.

Avslutningsvis påminde Nygren företagen om Nationaldagen den 6e juni och om sommarjobben där staden i år hoppades få tillgång till tusen platser eller arbetstillfällen.

Kommunens Styrelseordförande Jonas Nygren, tv, med Per Geijer, Svensk Handels Säkerhetschef. Foto mittsundbyberg.se
Kommunens Näringslivschef Sharif Pakzad, tv, och Jan Grankvist, Chef för adv Nord vid länets Bedrägerirotel. Foto mittsundbyberg.se

 

 

 

 

FAIRTRADE SVERIGE - VERKSAMHETEN
Organisationen består av Fairtrade Sverige AB med VDn Morgan Zerne och Föreningen för Fairtrade Sverige, där Helena Markstedt är generalsekreterare.
Uppdraget är
att licensiera Fairtrademärket till företag vars produkter är certifierade enligt Fairtrades kriterier och därigenom ge företagen mervärden.
att påverka detaljhandeln, grossister och återförsäljare att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtradevaror,
att bilda opinion och informera i syfte att öka konsumentens känndeom och kunskap om Fairtrade.

Visionen är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer, tex enskilde odlaren och kollektiv av odlare, har möjlighet att skapa sig en en trygg och hållbar tillvaro, så de kan utvecklas och bestämma över sig egen framtid.

FAIRTRADE CITY-KOMMUNER PER 1 JUNI 2013
Haparanda●Piteå●Munkfors●Lund●Örebro●Norrköping
●Karlstad●Ronneby●Vänersborg●Alingsås●Gnosjö
●Borås●Växjö●Kalmar●Ludvika●Strömstad●Avesta
●Hallsberg●Linköping●Jönköping●
Nässjö●Trollhättan
●Södertälje●Kumla●Lerum●Forshaga●Sigtuna
●Botkyrka●Ängelholm●Söderköping●Hammarö●Mark
●Uddevalla●Härryda●Boxholm●Landskrona●Malmö
●Gotland●Tranås●Västerås●Emmaboda●Kil●Eda
●Askersund●Säffle●Göteborg●Luleå●Eskilstuna
●Töreboda●Kristinehamn●Fagersta●Östersund
●Härnösand●Öckerfö●Sundbyberg●Ljungby●Lomma


Haparanda var först ut den 2 oktober 2008. Sund-byberg, trea från listans slut, diplomerades i mars 2013. Totalt omfattar listan per 27 maj 2013 hela 57 kommuner. Och det blir snabbt fler.

Bert Jagerby (V) är sammankallande i Styrgruppen för vår Fairtrade City. Bild: mittsundbyberg.se

SUNDBYBERG FAIRTRADE CITY
Styrgruppens sammansättning 15 juni 2013

Annika Hirvonen, MP
Bert Jagerby, V, Sammankallande
Mikael T Eriksson, M
Catja Kaloudis, Ambasadör
Elsa Moraeus, Präst i Svenska kyrkan
Hanna Dorve, ABF
Malin Sandström, Ordförande Lärarförbundet
Sharif Pakzad, Näringslivschef i Staden
Therese Lindvall, Ambassadör
Ulf Westerberg, VD Grand Garbo


Som framgår finns det ambassadörer i gruppen. De har gått på två dagars utbildning och kanske också på fortbildning för ambassadörer. Studiecirkel är också ett utbildningsalternativ. Du får lära dig om Fairtrade, hållbar utveckling och om odlare och anställda i utvecklingsländerna. Det finns fn över 4000 ambassadörer i landet.

Ovan WFTO-märket sen 2004 som gör det möjligt för konsumenten och andra att känna igen en fair trade organisation över hela världen. Och märket omfattar
också hantverkare, tex mattor, som förut var lite utanfö
r.

Stadens samlade utbud av

energi- och klimatrådgivning

Sundbyberg erbjuder hushåll, föreningar, fastighetsägare och företagare kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Energirådgivarna ger råd om hur du kan minska din klimat- och miljöpåverkan, minska din energianvändning och hitta tekniska lösningar för detta. Ring rådgivarna eller besök energi- och klimatrådgivningens webbplats för att få hjälp. Där kan du även skicka e-post om att du vill bli uppringd.


Välj energismart!
Det är människans utsläpp av framför allt koldioxid som påverkar klimatet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Energins påverkan på miljön bestäms av hur mycket energi som används och vilket energislag vi väljer. Ju mindre mängd energi som går åt till uppvärmning, varmvatten, belysning och apparater i hemmet, på väg till jobbet eller på arbetsplatsen desto mindre påverkar vi klimatet, globalt och på lång sikt.


Bostad
Sänk inomhustemperaturen 1 grad och minska uppvämningskostnaden med ca 5 procent
Byt ut en glödlampa till en lågenergilampa och du spar energi och ca 500 kronor
En 10 minuters dusch om dagen kostar upp till 2 000 kr per år. Med snålspolande munstycken kan du mer än halvera vattenanvändningen.


Mat
Släng inte överbliven mat
Ät mer grönsaker och baljväxter men mindre kött
Ät ekologiskt producerad mat
Ät närproducerat


Transporter
Åk kollektivt
Cykla eller gå istället för att ta bilen
Åk tillsammans
Ta semester på nära håll
Kör miljöanpassat
Ha rätt lufttryck i däcken.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson
De ungas frågestund. Johanna Lundgren,th, och Patrick De Meijere. frågar LO-ordföranden.
LO-ordföranden i talarstolen.
Glada styrelseordföranden Jonas Nygren (S) och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson får avsluta årets frukostmöten, som bjudit intressanta och givande föredrag och medverkat till nya företagarrelationer. Näringslivschefen Sharif Pakzad och Folke Häggblom är att tacka för detta!
Statliga SBAB kom med gränsen 95%. Vem kan säga nej till detta i ett oligopol?. Alla bekräftade gränsen. Men nu måste relevanta risker beaktas!
Vi kör vårt eget race. För buffert för sämre tider. Idag är vi den starkaste banken.
Där entreprenörandan är som störst, tex i Gnosjö och Borås, är det lättare att ställa om och möta verkligheten.
Det är omöjligt att matcha hyresrätter mot borätter, som har låg ränta, skatteavdrag och utan amortering. Också riskdrivande.
Tillsammans med våra kundföretag har vi skapat 4000 praktikplatser inom jobbgarantin.
Det är inte lätt att få "bankflocken" att agera utifrån riskinsikten.
Det finns så mycket talang bland dagens ungdom som döljer sig i tex "risiga kläder" Prata med dem!
Skaffa dig en bra bankrelation! Om du oftast jagar lägsta pris kanske du inte har rätt relation då det verkligen behövs!
Wolf vill att vi ska förstå "livsfarligheten" med över- och underkapitalisering i bankerna.
Sundbybergs Näringslivschef Sharif Pakzad presiderade vid frukostmötet. Här avtackar han Michael Wolf.
Annie Lööf och Jonas Nygren. Foto: mittsundbyberg.se

Kommunstyrelsens Ordförande Jonas Nygren (S) och Näringsminister Annie Lööf (C) vid frukostmötet den 31 augusti.

 

I sitt hälsningsanförande nämnde Nygren att

staden låg etta i tillväxten igen. Vi skulle snart vara 41000 invånare. Och prognosen på sikt hade reviderats, så nu skulle vi bli 65000 invånare 2023.

 

Frågan om Mälarbanans tunnel genom stan omnämndes med vissa förhoppningar om finansieringslösning. För C var Mälarbanan högt prioriterad kunde Annie Lööf inflika.