VD Stefan Persson. Bild Norrenergi AB.
VD Stefan Persson. Bild Norrenergi AB.


Samtal med VD för Norrenergi AB
Stefan Persson
om företaget och vår stads energilösningar
 

Vi möter ett företag som producerar värme och kyla med teknik- och miljölösningar i den absoluta framkanten.

Igår och idag                                                             1.
För tre fyra år sedan var Solnas och Sundbybergs mål att försöka realisera en långsiktig energilösning för ett flertal kommuner i Storstockholm. 
Berätta kort om företaget idag

Norrenergi ägs till 1/3 av Sundbybergs stad och 2/3 av Solna stad. Vi producerar och levererar fjärrvärme och fjärrkyla som är märkt Bra Miljöval. Våra kunder finns främst i Solna och Sundbyberg där ungefär 90 procent av fastigheterna är anslutna till vårt fjärrvärmenät. Vi levererar även till delar av Bromma och Danderyd.

Cirka 75 personer är anställda på Norrenergi varav ungefär hälften arbetar i vår produktion som huvudsakligen sker i Solnaverket vid Huvudstabron. Norrenergi har länge legat i framkant när det gäller miljö. Redan 2001 ISO-certifierade vi oss och 2008 respektive 2009 märkte vi som första energibolag vår fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Vår produktion kännetecknas av en mycket hög andel förnybar energi, cirka 98 procent ett normalkallt år. För att producera vår värme använder vi framför allt sådant som annars skulle gå till spillo: värmen i renat avloppsvatten, biobränsle från sågverksindustrin och biooljor från pappersmassa- och livsmedelsindustrin. När det är riktigt kallt ute behöver vi fortfarande en liten del fossil olja men vi arbetar för att bli helt fossilfria.

Interiörbild Solnaverket. Gripklo som lastar in biobränsle från skogsindustrin.
Interiörbild Solnaverket. Gripklo som lastar in biobränsle från skogsindustrin.

Solna och Sundbyberg växer och ett sätt av flera för att trygga det framtida energibehovet i kommunerna, är att vi under 2016 har utökat vårt samarbete med Fortum Värme. Alla leveranser därifrån lever upp till kriterierna i Bra Miljöval och uppfyller samma prestanda som vår egen produktion.

Ägardirektiv                                                                2.
Vilka är väsentligheterna i ägarkommunernas direktiv?

Vårt uppdrag är att driva verksamheten på affärsmässiga grunder och utifrån kundernas behov erbjuda fjärrvärme och fjärrkyla, med tillhörande energilösningar och tjänster, till konkurrenskraftiga priser inom ramen för högt ställda miljökrav.

Marknaden                                                                  3.

Vilka är kunderna/kundsegmenten?

Norrenergi värmer fler än 100 000 människor. Antalet kunder är cirka 1 700 och består av privatkunder, bostadsrättsföreningar, mindre och större fastighetsbolag.

När det gäller vår fjärrkyla används den framför allt av företag i kontor, köpcentrum, sjukhus och serverhallar.


Tillväxten i Storstockholm är stark. Enligt prognos växer Sundbyberg  från dagens 47 tusen invånare till 83 tusen 2030. Solna ökar också en hel del. Företagssidan ökar också.
Hur möter ni kommande tillväxtkrav på värme, kyla och added values i form av bla råd?

För att trygga framtida energiförsörjning, men också för att kunna bli helt fossilfria, arbetar vi för att få ett nytt miljötillstånd och kunna utveckla Solnaverket. Vårt samarbete med Fortum Värme är också en del i tryggad energiförsörjnng och innebär extra trygghet både för våra och Fortums kunder genom att vi kan stötta varandra om det skulle uppstå störningar i produktionen.

Vi arbetar också för att vidareutveckla vårt energisystem så att det blir ännu mer kretsloppsbaserat. Under våra städer finns en infrastruktur med ungefär 19 mil fjärrvärmerör och 3,5 mil fjärrkylrör. Tack vare dessa kan vi ta vara på den värme som blir över runt om i våra städer, till exempel från serverhallar. På så sätt har vi en viktig roll att fylla i utvecklingen av hållbara städer.
 

Exteriörbild Solnaverket. Ackumulatortornet för lagring av överskottskyla.
Exteriörbild Solnaverket. Ackumulatortornet för lagring av överskottskyla.

Efterfrågan på vår fjärrkyla är stor och under det gångna året har vi därför kopplat ihop vårt fjärrkylnät i Sundbyberg med Solnas. Samtidigt har vi förstärkt produktionen i Sundbyberg och vi fortsätter att titta på nya, innovativa lösningar för att utveckla produktionen.

Vi vet att våra kunder önskar mer stöd när det gäller energibesparingar. Varje år bjuder vi in våra kunder till energiseminarier där vi delar med oss av vår kunskap och erbjuder också olika tjänster. Energiuppföljning, trygghetsavtal och driftgenomgång för att lära sig mer om fastighetens värmecentral, är några av dem
.

Styrsystem för el värme  och belysning erövrar nu sakteliga men säkert i ökad takt bostadshusen. Nästa påtagliga steg blir fastigheter som producerar egen el, lagrar energi, laddar elfordon och som mäter, analyserar och  optimerar användningen. Istället för en klumpsumma varje månad kommer en gång i framtiden allt fler att kunna betala för använd el och värme.

Den här utvecklingen som ni också medverkar till på olika sätt ”knaprar” på efterfrågan och ökar också kapaciteten väl? På vad sätt ger ni råd? Hur långt har den här utvecklingen kommit 2030 tror du?

Just nu är vi inne i två pilotprojekt som handlar om att optimera energianvändningen med så kallad ”smart styrning”. Genom en mobilapplikation kan uppvärmningen i en fastighet optimeras för att hitta bästa möjliga komfort utan att öka energianvändningen. År 2030 tror jag att vi kommit långt med liknande tjänster men förmodligen kan vi idag inte se hela vidden av vad den nya digitala eran kommer att föra med sig.

Konkurrensen                                                             4.
Ni har bla bränslen och tjänster in där priser kan påverkas. Ut går värme, kyla och elkraft och tilläggstjänster som ni prissätter. Underhåll och effektiviseringar finns naturligtvis med i bilden.

Hur sker business och hur konkurrerar man  i ditt branschled? Vilka är konkurrenterna?

Våra priser är kostnadsriktiga och utgår från vad det kostar att producera. När kunderna sparar genom att minska effekttopparna och sänka returtemperaturen så tjänar vi alla på det. Kunderna sänker sina kostnader och vårt system blir mer effektivt. Och dessutom är det bra för miljön.

Konkurrenskraften på värmemarknaden har ökat på senare år och det är framför allt värmepumpar som har stärkt sin position. Vi ser positivt på att vi befinner oss på en marknad där det finns konkurrens eftersom det stimulerar innovation, ökad effektivitet och utveckling tillsammans med kunderna.

När man jämför alla olika faktorer ser vi att vår fjärrvärme är fortsatt konkurrenskraftig och att det gäller för de allra flesta fastigheter.

På några få ställen i Stockholm, där de olika fjärrvärmenäten möts, finns även konkurrens mellan fjärrvärmebolag.


Åtminstone förr hände att nya ”plantor” i tex basplastindustrin dimensionerades upp i sådan storlek att de direkt och rätt lång tid kom att påverka prisbilden på produkten ifråga. 

Hur skulle det slå om ett nytt värme- och kylverk dimensionerades i klar överkant för att möta storstockholms framtida efterfrågan?

Normalt sker värmeproduktion med den anläggning som har lägst rörlig produktionskostnad. När temperaturen faller tas den anläggningen med näst lägst produktionskostnad i drift och så vidare. En ny anläggning kommer därför att vara i drift baserat på dess rörliga produktionskostnad. Det innebär att anläggningar med en rörlig produktionskostnad som överstiger den nya anläggningens kommer att vara i drift kortare tid än tidigare.

Prisdialog                                                                   5.
Ni är med i något som heter ”Prisdialog”. Vad innebär det och vem administrerar detta?

Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige) har tillsammans tagit fram Prisdialogen. Syftet är att stärka kundens ställning och öka insynen samt åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Norrenergi är medlem i Prisdialogen sedan två år tillbaka vilket innebär att vi har regelbundna möten med våra kunder där vi bland annat presenterar hur prisändringar beräknas. Genom mötena får vi också ökad kunskap om våra kunders önskemål och behov.

Miljö                                                                            6.
Ni var först i branschledet med ”Bra Miljöval”. Vad består ert miljöarbete av? Inte ”bara” koldioxid?

Norrenergi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar vad gäller effektivitet och miljöprestanda. Vi följer dagligen upp driften och analyserar utifrån föregående dygn och vi ser till att leva upp till de regelverk kring miljövärden som finns. Vi har också stort fokus på att ha en trygg och säker arbetsplats.

Kriterierna för Bra Miljöval handlar förutom om koldioxid också om spårbarhet på bränslen. Vi måste kunna spåra vårt bränsle hela vägen tillbaka till skogen för att säkerställa att det kommer från ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Askan ska också kunna återföras till skogen. Ingen palmolja får ingå i bränslet och all el som vi använder måste vara förnybar och märkt med Bra
Miljöval.

                                                                                                            Sieur Athos jan 17 
Bilder å denna sida: Norrenergi AB                             
 
                            

Styrelseledamöter
Johan T Sterndal, Solna, Ordförande
Mats Skog, Sundbyberg, Vice ordförande
Ulf Åsbrink, Solna
Per Engström, Solna
Jan Jacobsson,Sundbyberg
Gustav Marteleur, Sundbyberg
Anders Ocklind, Sundbyberg
Ansgar Toscha, Solna
Faradj Koliev, Solna

Snabbfakta
Huvudkontor: Solna Strandväg 96, Solna; vid Bälstaviken
Omsättning: cirka 760 Mkr per år
Försäljning fjärrvärme: cirka 1 000 GWh /år
Försäljning fjärrkyla: cirka70 GWh/år
Produktionsanläggningar:
• Solnaverket (fjärrvärme och fjärrkyla)
• Sundbybergsverket (fjärrvärme och fjärrkyla)
• Frösundastationen (fjärrkyla)
• Hagastationen (fjärrvärme, samägd med Fortum)