Peter Schilling. Bild: mittsundbyberg.se
Peter Schilling. Bild: mittsundbyberg.se

Sieur Athos samtalar med
Oppositionsrådet
Peter Schilling (S)
 

Kommunägt versus  privatägt
1
.
Kommunen kommer att avyttra centrumbildningarna i Hallonbergen, Ör och Rissne samt även Ekbacken. Syftet är att få in ca 2 miljarder kronor för bla Stadens nya skolor och förskolor samt för Förvaltarens program för renoveringar. I uttalande i tidningen Vi i Sundbyberg och i partibroschyren ”Sundbyberg ska utvecklas – inte säljas ut” vill du och ditt parti få”Ett bättre Sundbyberg”. ”Vi vill lämna över ett Sundbyberg där staden själv råder över sina lokaler och välfärden…så vi får en bättre samordning och garanterar att Sundbyberg får bra lokaler till ett bra pris”.
På vad sätt skulle du vilja finansiera Stadens nya skolor och Förvaltarens åtaganden gällande renovering och nya bostäder?  Ska inte kommunen tillämpa marknadspris betr lokalerna? Finns skäl för diskriminering? Eller är det andra Förvaltarens hyresgäster som ska fylla bort tappet i ”ett bra pris”? Finns det fler verksamheter som ska vara kommunägda tycker du?

Jag tycker vi ska använda alla medel som står tillbuds och väga dem mot varandra. Beroende på de olika omständigheterna ska vi använda oss av den finansiering som passar bäst för just den investeringen. Att tro att finns en universallösning är inte bara fel – det är naivt.
 
Jag tycker att kommunen ska äga de fastigheter som vi behöver för att ha en bra och långsiktig verksamhet.
 
Då blir det självklart att kommunen ska äga olika saker för att vi ska kunna bedriva en högkvalitativ och resurseffektiv verksamhet.

 
2.
Vad vore det för fel att sälja ut del(ar) av Förvaltarens fastighetsbestånd för att finansiera de ca 1 miljard kronor som Staden har att betala för järnvägen i tunnel? Idag tycks flera partier tala om att byggrätterna ska ge pengarna till andelen i tunnelbygget. Inte särskilt lysande. Byggrätternas intäkter står faktiskt på en osäker grund om tex en global finanskris inträffar. Låt ev byggrättsintäkter i sammanhanget komma till kommunanvändning och/eller skattesänkning!
 
Ja – det är fel.
 
Som spinn off skulle vi få en reducering av Förvaltarens monopol-karaktär och prisledarroll ifråga om hyresrättsmarknaden i stan samt förhoppningsvis få in andra aktörer att ge stadsdelarna stadskaraktär.
 
Eftersom vi bygger mycket i Sundbyberg garanteras pluralismen genom detta. Det är bra utveckling.

Planprogrammet går in i detaljplansskedet
3.

Kommunen frågar hela tiden om vad invånarna tycker. Sen 2013 har det vara ständiga hearings och briefings om planerna för centrum då järnvägen läggs i tunnel. Biljardbord i Rissne, Vision 30, Enköpingsvägen, - ja just name them - tillhör exempel en masse! Vore det inte på tiden att låta professionella ta fram förslag som sedan kan bli föremål för ev synpunkter. Staden stjäl tid av invånare!  Och det är inte alla  –  tex duktiga invånare i karriären  –  som har tid att gå på möten och yttra sig. Gruppen ”Trivsam stadskärna”, som har omkring tvåhundra följare av 47 tusen invånare, vill ha gräs, låga hus och inga skuggor. Ser man på destinationsstatistik så har varje sommarmånad ungefär 10 dagar mulna. Lite skugga någon timme eller två på sommaren är vad man minst måste tåla i en stad. De som pläderar för bevarandet av stans själ verkar inte ha fattat att utvecklingen av centrum med en strikt behovsorientering och karaktärsdaning ävensom sunda ekonomiska aspekter gäller inte bara för stadens invånare utan även för de potentiella 250.000 i det nära omlandet som kan besöka oss!
Kommentar?
 
Det är för mig viktigt och självklart med medborgardiaologer. Det finns ingen motsättning mellan att lyssna på professionella och medborgare. De kompletterar varandra inför beslut
 
Vilket är ditt intryck av situationen dag? Är det inte dags att Kommunen och politikerna börjar klargöra behovsorienteringen, karaktärsdaningen och vettigt ekonomitänkande?
 
Det du beskriver pågår. Det klart att vi måste ha utredningar och underlag för att fatta beslut.

4.
Arkitekten Torbjörn Einarsson, Stadshus Infrastruktur ABs projektledare, är pappa till det utomordentligt intressanta planprogrammet inkl vissa justeringar efter presentationen i höstas. Einarsson har skapat betydande mervärden i planen bla små torg, konst, hantverk och annan kultur längs tunnellocket jämte små kaféer från torget till i höjd med Marabou-parken samt gästbryggor och servering/ar vid en åns inbuktning vid varvet för båtburna besökare; här föreslås också byggnation och det kan inte vara fel på en sådan dyrbar, attraktiv mark! (båtklubbens 160 båtar betalar i genomsnitt ca 550 kronor per båt och år för plats i ån och plats på varv. Totalt handlar det om ca 88 tkr som kommunen får in. Det kostar minst en trea vid åkanten!)
 
Är det inte dags att Kommunen med Infrastruktur AB för invånarna betonar de mervärden som planprogrammet faktiskt bjuder? Vad säger du?
 
Jag vill inte recensera medarbetare. Frågan dock: Vi håller på med det. Självklart finns där precis som i den förra tydligt vilka mervärden vi ser. Det främsta mervärdet är att vi bygger ihop staden.
 

Från vänster: Första stadshuset vid torget; Stadshus i vision 20 vid torget och som sajten ivrigt förordar, en märkesbyggnad som sätter stan på kartan!, kompletterat md konsertsalong(er); stadshuset idag i Hallonbergens utkant, otillgängligt. Ett stadshus ska vara en fyrbåk! Ge stadens hjärta status! Bilder fr kommunen och arkitektbyrån White (mitten)

5.
Vad säger du om att flytta stadshuset tillbaka till centrum där det sen gammalt hör hemma? Sajten vill se ett designat trähus med glas och solpaneler inkl kultursalonger på/vid torget. Det skulle kunna bli ett riktigt märkeshus som sätter Staden på kartan! Fördelar för Staden och givetvis för politiker och förvaltningspersonal som kan ”dagsmingla” med centrums intelligens samt för dem som ska besöka stadshuset i ärenden. Bästa kommunikationer. Många tillgängliga kaféer och restauranter. Nära till Tuvan- och Marabouparken. Förverkliga det förslag som finns i Vision 20!
 
Nå Peter har du tänkt i dessa banor?
 

Nej. Det är en bra idé att ha Stadshuset i Hallonbergen. Stadshuset bidrar till utvecklingen i området. Mycket snart kommer vi se många nybyggen i Hallonbergen. Nya bostäder och arbetsplatser. Det är en dynamisk plats.
 
Utbildning
6.

Ja, vad behöver landet i internationell konkurrens? Allt bättre utbildningar!
 
Ett Gymnasium har fått kommunfullmäktiges accept. Mycket glädjande! Kommunen måste nu bestämma gymnasiets inriktning och faktiskt göra ett ordentligt utbud/reklam om vad man vill ha.  Det behövs något annorlunda för att konkurrera med andra och för att sätta Staden på utbildningskartan. Sajten har tidigare kort föreslaget inriktningen: Digitalisering, robotisering, finansiering, marknadsföring samt åtminstone ett par språk. Storstockholm är första upptagningsområde.
 
Vad skulle du vilja ge gymnasiet för inriktning?
 
Frågan är intressant. Jag tycker att vi i ett första steg ska bygga ut det yrkesgymnasium vi har. Här skulle vi kunna skapa utbildningar som tar de traditionella yrkesutbildningarna till ny nivå. Fastighetsbranschen t.ex. utvecklas mer och mer, ekologiska och digitaliserade hus kräver helt ny kompetens för att kunna förvaltas. Där ska Sundbyberg vara – förnyelse som bygger på traditioner. Dessutom finns en mycket stor efterfrågan på sådan arbetskraft. Vi bidrar också till att lösa matchingsproblemet. Vi ska då också börja samarbeta med yrkeshögskolan.
 
7.
När jag tänker på skolan blir det gärna en käpphäst: Låt rektorer vara VDar i  fullaste bemärkelse utan inblandning av kommunen och politiker! Ska givetvis ha enkelt reglemente och en styrelse till hands.
 
Hur ser du på ledarskapet i skolan?
 
Svar: Nej, rektorer ska inte vara VD. En rektor ska främst vara en pedagogisk ledare. Det för mig en självklarhet att samhället är med och styr skolan. Vi politiker ska inte styra klassrummet men vi ska ställa krav och ge bra förutsättningar.
 
Kommunikationer
8
.
Jag ska nämna Hornbach, Stadshuset, Stora Ursvik och blivande Ridanläggningen i Milot och sen fråga: Vad gör egentligen kommunen i sin lobbying om kommunikationer visavi Landstinget? SL är ingen stadsutvecklare precis då de vill ha både livrem och hängslen ifråga om ekonomiska underlag. Vem tror att jag åker till Hornback med buss till Hallonbergen och sen går 1100 meter, köper ett tvättställ och bär det 1100 meter tillbaka till bussen i Hallonbergen. Stans största detaljhandelsplats! Men inget för sundbybergare utan bil.
 
Hur ser du och ditt parti på bussförbindelserna med nämnda platser?
Vad skulle inte direktbussar mellan tex Centrum och Stora Ursvik
kunna betyda för butikerna i centrum och i ökad bekvämlighet för ursviksborna? Idag gäller säkert bil och Kista C och Bromma Blocks.
 
Jag håller med dig. Det klart att bussförbindelserna måste bli bättre i Sundbyberg. Det är en fråga som vi har drivit sedan 2013.

Många gränssnitt
9.

Det finns många gränssnitt i kommunen. Ett exempel från verkligheten:
Förvaltarens styrelse och VD betalas av företaget för sitt arbete. Totalt dryga 6,5 mnkr. Förvaltaren ska enl särskilt direktiv från kommunfullmäktige engagera sig i stadsdelarnas stadskaraktär, utveckla dem. Så Förvaltaren ävensom dess styrelse och VD gör ett jobb för hela staden! Styrelsen får sin ersättning från Förvaltarens intäkter = hyresintäkter. Personalen får lön. 
 
Tycker du att det ska vara så? Att hyresgästerna betalar tjänster som gäller hela staden eller kommunen?
 
Generellt sett måste det finna lagliga rågångar eller fullt acceptabel överenskommelse. 

Val
10.

Den tekniska utvecklingen accelererar i oförminskad styrka. Vad säger du om att invånarna – kommunmedlemmarna – skulle kunna rösta digitalt tex gällande mycket viktiga frågor eller större investeringar.
Man kan tänka sig att tex ridanläggningen i Milot, som kostar i storleksordningen  50 mnkr,  borde ha varit föremål för digital röstning. Frågan om stadshus med kultursalongen på/vid torget eller gräsmatta med träd är också en viktig fråga som borde avgöras med digital röstning. En omröstning ska kunna vara direkt styrande eller endast vägledande.  Demokratin tillgänglig för alla! Bara ett knapptryck bort!
 
Skulle du eller ditt parti kunna medverka till eller biträda förslag om digitala röstningar?
 

Varken Socialdemokraterna eller jag är för direktdemokrati. Vår främsta invändning är att det inte finns någon som vi kan kräva ansvar av. Dessutom är det svårt att prioritera. Det går till slut inte att sköta kommunen med ett sådant förföringssätt som du föreslår. Men det är viktigt att veta var medborgarna står. Därför är jag för medborgardialoger.

11.
Sundbybergs socialdemokrater har övergett sin hemsida för Facebook med en egen sida.
 
Tror du att de sociala medierna får avgörande betydelse i kommunalvalet 2018?
 
Avgörande skulle jag nog inte säga men de blir allt viktigare. Det personliga mötet är svårslaget.

                              Sieur Athos 2017-jan
 

Peter Schillings politiska uppdag 
►Oppositionsråd från (S)
Ordinarie ledamot om ej annat anges i följande:
►Kommunfullmäktige -, ledamot, gruppledare S
►Kommunstyrelsen/Krisled-ningsnämnden -
2e vice ordförande
►Sundbybergs Stadshus AB
2e vice ordförande
►Stadshus Infrastruktur AB
►Exploaterings- och hållbarnetsutskottet
►Stadsmiljö- och tekn nämndens upphand-lingsutskott -
2e vice ordförande
►Kommunförbundet Stockholms län -
ombud Mälardalsrådet

(S) största parti -
röster/m
andat i kommunfullmäktige-
valet 2014
M   6910/14
C   1312/3
L    1785/4
KD 845/2
S    8572/18
V    2055/4
MP  2954/6
SD  1881/4
FI    193
Övr 136
Summa giltiga röster
26643

Kommunstyrelsens sammansättning
Peter Schilling (S)
Sofie Åhgren (S)
Kajsa Adenbäck (S)
Eric Vänerlöv (S)
Mikael T Eriksson (M)
Sophie Silverryd (M)
Fredrik Söderholm (M)
S Sajadian Sasanpour (MP)
Jesper Wiklund (V)
Gary Aelius (SD)
Johan Storåkers (L)
Stefan Bergström (C)
Maria Bohman Kreij (KD) 

Välfärden
Vården, skolan och omsorgen sysselsätter runt 1 270 000 personer i landet. Av dessa arbetar 981 000 i offentlig sektor och 285 000 i privat sektor, men det finns stora skillnader mellan Sveriges län. Andelen sysselsatta i privat sektor varierar mellan 12 och 40 procent, Stockholm mest privatiserad välfärd.

Klipp från Wikipedia:
Välfärdsdiskussionen handlar ofta om de svagare i samhället, och om att säkra individens välfärd under barndom, sjukdom, arbetslöshet och ålderdom samt vid funktionsned-sättning eller fattigdom.
 
I Sverige har den svenska modellen och den Nordiska välfärdsmodellen tillämpats i ett försök att uppnå allmän välfärd. Politiska åtgärder som Allmän-nyttan och För-sörjning
stödet syftar till att garantera alla en grundläggande välfärd.
Institutionerna för välfärd handhas i Sverige av kommunerna och ett antal myndigheter under Socialdepartementet. Regeringsformen föreskriver att "den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten."
 
Välfärdsmysteriet är även titeln på en uppmärk-sammad rapport från 
Sveriges Kommuner och Landsting presenterad i augusti 2008. Enligt rapporten har kostnaden för områdena sjukvård, skola och omsorg ökat med i genomsnitt över 50 procent sedan år 1980 och allra mest för handikapp-omsorgen, som fått 232 procent mer resurser under perioden. Endast 12 procent av kostnadsök-ningarna anses i rapporten ha demografiska skäl.[2]

FastighetsAB
Förvaltaren

Styrelsen/ordinarie
Kristoffer Tamsons (M) 
Ordförande 
Nina Lundström (L)
Förste vice ordförande 
Bengt Fasth (S)
Andre vice ordförande 
Hossein Atighechi (MP)       Berndt Eriksson (C) 
Gunhild Manell (KD)  
Berit Berggren (S)
Christer Rydh (V)  
Mikael Sundesten (S 

Styrelse och VDs ersättningar.
Totalt 6480 tkr varav 
1320 tkr till VD.

Arbetstagarrepr
Patricia Persson, Vision       Olof Ljungström,
Sveriges Ingenjörer  
Fredrik Gustavsson
Fastighets 
                                          Kort om Ekonomi
Resultaträkningen för 2015 i tkr: 
Omsättning 761000
Rörelseres EBIT 203000
Res efter finansnto 137000
Årets resultat 140000

Balansräkningen för 2015
i tkr:
Tillgångar 6014000
Skulder och eg kap:
Eget kapital 2634000
Obesk reserver 0
Avsättningar 99000
Långa skulder 1440000
Korta skulder 1841000
Skulder & eg kap 6014000