Curt Wahlund, 341018-7557, med yttrande över Stadens planprogram avseende nybyggnationen och markanvänd-ningen i stadskärnan i anledning av att järnvägen läggs i tunnel – KS-0060/2015.

Det som framkommit vid Stadens informationsmöten och av utställd modell samt illustrationer har givit vid handen att Planprogrammet är i allt väsentligt mycket väl genomtänkt från allmän behovs- och ekonomisk synpunkt.

Förslaget att planera en märkesbyggnad på torget är utmärkt. I tidigare  års hearings önskades en byggnad som satte Sundbyberg på kartan . Jag vill föreslå att denna märkes-byggnad blir ett stadshus med konsertsal(ar).  Byggnaden bör uppföras i trä och glas och med solpaneler samt bör vara särskilt designad efter en nationell arkitekttävling. 

Bilden ovan är från Stadens Vision 2020 och den exemplifierar bra att det måste bli en byggnad som sätter Sundbyberg på kartan och bidrar till att göra stan till en intressant destination.
Bilden ovan är från Stadens Vision 2020 och den exemplifierar bra att det måste bli en byggnad som sätter Sundbyberg på kartan och bidrar till att göra stan till en intressant destination.

Utöver en särskilt designad byggnad som gynnar Stadens destinationsutveckling finns flera bevekelsegrunder. Hit hör att anställda i förvaltningen och politiker samt eventuella kultur-arbetare ska komma nära stadskärnan och kunna delta i den samlade intelligensens idéutbyten och diskussioner om nutiden och framtiden. För förvaltningens anställda, politikerna samt invånare som söker direkt service i Stadshuset skulle tillgängligheten och oftast också tidsvinster öka markant. Byggnaden skulle vidare gynna handeln i den loop som illustration visar, nämligen Sturegatan med dess tvärgator som rinner ner till och över tunneltaket och samverkar med Järnvägsgatan.

För en stad med 65000 invånare 2025  är det alldeles uppenbart att det finns ett behov av en centralt belägen och modern lokal med utmärkta kommunikationer för konserter, uppträdanden, föreläsningar och digitalbio. Kummunfullmäktiges plenisal bör givetvis ligga i byggnaden. Bristolteatern, Allaktivitetshuset och gamla Folkets Hus kan inte alls möta de behov som berörs här.

Rätta platsen för föreslagen byggnad är därför Stadens hjärta. Det måste också framhållas att det tillfälle som nu bjuds för ett stadshus med konsertsal(ar) i självaste centrum inte kommer tillbaka. Att behålla stadshuset i Hallonbergens utkant, moti-verat med ”geografiska medelpunkten”, håller inte.

Stadshuset med konsertsal(ar) kommer att vetta mot Landsvägen och Järnvägsgatan. Landsvägens dragning genom staden är densamma som när första Kungsvägen förde kungligheterna till färjan och Drottningholms slott. Landsvägen bör döpas om till Kungsvägen då Stadshuset med konsertsal(ar) står klart.

Kartografen och ingenjören Georg Biurman upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägenhet 1750-1751. Vi ser en del av kartan som visar första Kungsvägens sträckning från Stockholm till Drottningholms slott. Kungsvägen passerade dagens sundbybergsläge på samma sätt som Landsvägen gör och via bro över Bällsta å. Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm.
Kartografen och ingenjören Georg Biurman upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägenhet 1750-1751. Vi ser en del av kartan som visar första Kungsvägens sträckning från Stockholm till Drottningholms slott. Kungsvägen passerade dagens sundbybergsläge på samma sätt som Landsvägen gör och via bro över Bällsta å. Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm.

 Gruppen Trivsam Stadskärna har närmast företrätt ”rallarna” på Järnvägsgatan, dem som är rädda för att höga hus på andra sidan ska skymma för mycket samt  ”gröna rebeller” som vill ha torget mycket större och som en grön ”lekplats” för alla åldrar. En följare i gruppen har vid rådslag gjort gällande att det givits ett löfte om en Central Park! Gruppen och följaren synes ha missat att vi ett stenkast från torget har Marabouparken och Tuvanparken och dessutom att ett flertal småtorg ritats in i planmodellen och att många inlagda nya gårdskvarter kommer
att kunna hålla egna trädgårdar. De pengar gruppens förslag skulle kosta bör givetvis sparas men må väl spenderas till att vässa allas vår Lötsjöparken.

Gruppen, vars  idéer vilar på ”Sundbybergs själ”, lämnar gärna ekonomi för kommunen och underlag för handel och service därhän. Gruppen har närmast lite militant och entaktad karaktär; ingen får tänka annorlunda. Jag hoppas och tror att gruppens approach inte avspeglar kultur- och politikerförakt.

Gruppen talar om flera mötesplatser på torget. Där ska bla finnas paviljonger, pop-ups och serveringar/snabbmatsbilar, alldeles som staden inte har 140 restauranger och flera konditorier, de flesta med uteserveringar. Staden måste tänka på utbudskapaciteten så att överetablering inte gör att företag haltar och går i konkurs! Detta tänkande bör förresten gälla hela den nya bebyggelsens serviceverksamheter i stadskärnan.

Med tablån ovan över klimatet i Stockholm förstår vi att det inte är mycket bevänt med ett ”grönt torg”. Bilavgaser och folk som springer eller rör sig från Resecentrum till och från stans hjärta är andra  exempel på negativa faktorer.


Avslutande kommentarer:
Broarna Ekensbergsbron och Tvärbanebron kommer inte att behövas i framtiden. Frågan om att riva dem måste tillhöra rejäl framtid. Hur nå från Sturegatans nivå upp till Landsvägen? En backe? Över del av resecentrum?

Tvärbanans huvudalternativ, det bästa, är dragning förbi Swedbank och sedan över till Solna Business Park.

Maraboubron skulle rivas till hälften i den ursprungliga projekt-skrivningen. Nu är den borttagen. Här i väster finns också en del ”topografiska” utrops- och frågetecken.

Blandningen av hushöjder och olika takutformningar känns spännande och lekfull och ger rätt stadsstämning. Så bra!

Sundbyberg den 28 april 2016
Curt Wahlund