Oppositionsrådet Axel Conradi (M). Foto: Kommunen.
Oppositionsrådet Axel Conradi (M). Foto: Kommunen.

Samtal med
Axel Conradi (M)
Oppositionsråd och Gruppledare
i Kommunfullmäktige


1. Den nya politiska omgivningenMan kan tillåta sig säga att C och L förlorat sina ”borgerliga själar” både här och på riksplanet. Din företrädare menade att Styret närmast blev svagt. V säger att man samverkat med styret betr nämnderna men att man i övrigt är i opposition.

Hur ser du på den nya politiska omgivningen i kommunen?

Det är onekligen ett knepigt politiskt läge, som så ofta i Sundbybergs stad. Styret sitter i minoritet, vilket kräver aktivt stöd av Vänsterpartiet för att få igenom sin politik. Förutom ett extra kommunalråd för Vänsterpartiet är det ännu inte helt klart vad som krävs av S+C+L för att få åtnjuta detta stöd. Vi kan dock konstatera att risken för ökat inflytande från Vänsterpartiet är stort.

Vad som ligger bakom Centerpartiets och Liberalernas val att styra med Socialdemokraterna frågas nog bäst dem själva. Under föregående mandatperiod fattade vi många bra beslut tillsammans med Alliansen och Miljöpartiet, som verkade positivt för Sundbybergs utveckling. Jag hoppas att vi får möjlighet att göra detta även framöver.


2. Kommunens ekonomi
Peter Schilling (S), styrelseordföranden, sa i sin budgetrelease ”jag konstaterar att Sundbybergs ekonomi är tydligt ansträngd och att bistra tider väntar”. Styrets budget är 57 miljoner kr mer i nämndramarnas omslutning eller 2368 mnkr jämfört med de 2311 mnkr som M Kd och MP budgeterat. Nästan hela skillnaden eller 51 mnkr ligger på nämnderna för Grundskolan, Äldre, Social och arbetsmarknad samt Kultur och fritid.
I valinformationen utlovade M att man vid en majoritetssituation var beredd att försöka sänka skatten med en krona.
Om man nu lägger örat mot marken kan man höra att en lågkonjunktur och en ev internationell finansiell kris kan komma mycket snabbt.

Vad säger Du om kommunens ekonomi? Något som särskilt oroar dig för vad som väntar under mandatperioden? Finns det någon kommunens beredskap för ett värsta scenario, tex en internationell finanskris?

Det är sant att Sundbyberg går mot tuffare ekonomiska tider. För några år sedan gick staden plus i utjämningssystemet, för 2019 betalar vi 175 mnkr. Samtidigt ska vi säkerställa att vår växande befolkning har tillgång till högkvalitativ kommunal service och säkra medfinansieringen av nedgrävningen av järnvägen, får att nämna några exempel.

Det viktigaste för Sundbybergs ekonomi är att bygga skyddsvallar för framtiden. Genom att säkra överskott i stadens finanser kan vi parera framtida skiftningar i konjunkturen, samtidigt som vi har pengar över att fortsätta satsningar på skolan, äldreomsorgen och tryggheten.

Moderaterna, tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har värderat detta högt under föregående mandatperiod, och säkerställt att Sundbybergs ekonomi varit i långsiktig balans.

I detta ansträngda läge presenterar Socialdemokraternas sin budget för 2019 som går 48 mnkr back, vilket skapar sämre ekonomiska förutsättningar för framtiden. Detta är en beklaglig utveckling för Sundbyberg vilket bland annat äventyrar lokalförsörjningen i skolan, förskolan och äldrevården.


3. Stora idrottsinvesteringar väntar
L med ”idrottsrådet” Johan Storåkers har lanserat förslag som innebär en inomhusanläggning på IP, tillfällig löparbana i Ör samt följt av ett byggande av en utomhusarena för idrotten. Inget är ännu slutgiltigt i planerna.


Men om man själv försöker se på kostnaderna för utförandet inkl markpris hamnar totalen säkert kring miljarden eller över exkl framtida underhåll. Det här för idrotten tillkännagavs senare delen av förra mandatperioden.

Biträder M även idag den här projektkedjan för idrotten och därmed också beredd att ta stort underhåll? Måhända ökar antalet idrottsföreningar med behov av bidrag.
Och hur ser du på den framtida idrotten? Som det mesta blir den säkert utsatt för strukturförändringar – tex man tränar mera individuellt och livet för envar blir krävande med de förändringar som digitaliseringen, AI och robotisering medför och som kommer att accelerera i lågkonjunktur; en del experter menar att uppåt halva arbetsföra befolkningen riskerar att bli arbetslösa redan första halvan av trettiotalet. Ständig vidareutbildning, jobb-byte eller ändrad karaktär på jobbet kommer att ta mer av vår tid.


Moderaterna röstat för en multihall på IP, och är fortsatt för att projektet blir av. Vi är även öppna för att se över finansieringen och hur vi kan göra prislappen för våra invånare mindre. Exempelvis genom mer extern finansiering.

Vidare fyller Idrotten en viktig demokratisk funktion i samhället och ska värnas. Den för samman människor från olika socioekonomiska bakgrunder och skapar möjligheter till värdefullt utbyte mellan människor. I takt med att samhället utvecklas kommer också idrottsrörelsen att göra det. Här är det viktigt att offentliga aktörer finns med och stöttar alla de ideella krafter som verkar positivt, i Sundbyberg och i Sverige.


4. Bostadsbyggandet
Senare delen av 2017 kunde vi läsa om att ett kommunens byggstopp inträtt och befarades bestå en bra tid. Man hade byggt för dyra bostäder, borätter men också hyresrätter. Lugnet verkar nu råda. Och detaljplaner väntar.
Peter Schilling förordade i samtal inför valet att Förvaltaren borde snarast ta sig an byggandet av hyresrätter med modern teknik och modernt tänkande för att hålla nere kostnaderna.

Anser också du att Förvaltaren snarast borde kunna bygga billigt och få ner hyresnivåerna? Företagets nuvarande marginal ska ju klara utdelning till ägaren kommunen som kräver nöjda hyresgäster och dessutom ska service till koncernbolagen klaras av även om detta lär vara på avveckling och företagets verksamhet renodlas. Förvaltaren tycks inte vara en prispressare utan gottar sig uti ”marknadsprisnivå”.

Nuvarande hyressättningssystem gör det på många sätt svårt för en aktör att bygga billigt. Faktorer så som geografiskt läge spelar en stor roll vid hyressättningen.

Vidare är det inte Förvaltaren som sätter hyresnivåerna själv. Detta görs efter samråd med de boende, oftast genom Hyresgästföreningen. Generellt kan man väl säga att det inte finns något egenvärde i en särskilt hög hyresnivå. Förvaltaren har dock ett ansvar gentemot sina ägare (Sundbybergs invånare) att vara ett lönsamt bolag som också kan bidra till stadens utveckling.

Jag tycker att Förvaltaren fyller en viktig funktion i Sundbyberg. Bolaget har en möjlighet att bygga olika typer av boenden som sällan syns hos privata aktörer – exempelvis ägarlägenheter och andelsägarlägenheter, något vi från politikens sida bör värna.


5. Förvaltartjänster och transparensen
Förvaltaren utför tjänster för koncernbolagen. Det sker också ett visst utbyte av tjänster mellan koncernbolagen. Något om resultatet av detta finns inte i budgettexterna – från Styrets S,C,L och Oppositionens M,Kd MP. Man möter en hel del satser som i förstnämnda bla: ”använda resurserna effektivt” och ”arbeta för den digitala infrastrukturen, till nytta för kommunen, företagen och invånarna”; i sistnämda gäller det bla att klara Stadens behov av service, följa ägardirektiven samt närmast för Förvaltaren ”att se på möjligheterna betr ägarlägenheter, andelsägarlägenheter, kooperativa ägarformer och hyrköpslösningar”.
Det har sagts att interndebitering sker vid ovannämnda tjänster/tjänsteutbyte men svårt att se någon transparens i detta för kommunmedlemmen.

Hur vill du ge en bild av transparensen? Det sägs att Förvaltaren ska renodlas och ett särskilt bolag ta hand om tjänsterna till koncernbolagen. När kan det ske?

Förvaltaren finns till för och ska värna ägarens intressen. Sundbybergsborna förtjänar en stor transparens kring fattade beslut och planer framöver.

Det finns stora möjligheter för staden och bolagskoncernen att jobba mer och bättre tillsammans. Genom att dela kompetens och andra resurser mellan bolagen och staden kan vi uppnå stora effektiviseringar vilket förbättrar både kvaliteten och ekonomin för alla inblandade.


6. Allaktivitetshuset och ridhuset
Allaktivitetshuset har ett flertal olika slags föreningar som bokar och hyr lokal. Senaste årsresultatet gäller 2017 och visar ett underskott på över 6 mnkr. Alla partier verkar värna om föreningslivet i alla dess olika verksamheter. Dom är nyttiga menar man. Och lokalerna som hyrs ut går uppenbarligen också med mer eller mindre underskott. Föreningarna som hyr till låg penning är berättigade till bidrag. När det gäller Allaktivitetshuset kan man undra om inte vissa ytor skulle kunna hyras ut till marknadspris. Huset ligger ju centralt.

Varför tar kommunen på sig för stora lokaler med tioårskontrakt och hoppas på det bästa? Vad anser du om att hyra ut del av Allaktivitetshuset?
Ridhuset i Milot är en annan mycket tveksam historia där unga ryttare förmodligen måste utbildas gratis och få ridtimmarna betalade av kommunen; förresten vem kommer att kunna betala vad ridning i huset egentligen kommer att kosta. Eller är huset tänkt för norra storstockholms välbeställda som kommer i sin Mercedes och har ett par hästar i släpet? Vore väl bättre och klart billigare att dela ut ridbiljetter till andras ridhus?

När kontraktet rörande allaktivitetshuset skrevs under var bland andra Moderaterna emot beslutet. Delvis med grund i avtalets längd och kostnad. Jag är öppen för att se över nuvarande situation för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar.

Moderaterna tycker att ungas deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter ska vara avgiftsfritt. Med rådande ekonomiskt läge i kommunen måste dock en kostnadseffektivitet genomsyra alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av staden.


7. Destinationsbolag för attraktion
M har hittills sagt nej till ett destinationsbolag. Vill man få hit företag, vara med och rädda en butikshandel på affärsgatorna samt kanske locka ”inhemska turister” att besöka kommande tunnelbygget kopplat med mat och nöje, så får man väl ställa upp.
Vad säger du om denna motivering?

Jag är inte säker på att ett destinationsbolag uppnår syftet med ovanstående motivering. Sundbyberg ska vara en attraktiv plats att besöka, och driva företag i. Jag tror att potential finns att nå ut bredare med det som är fint och attraktivt med vår stad, men att detta kan mer göras inom ramen för nuvarande struktur.

8. Butikshyrorna
Staden sitter fortfarande med i Stadskärneföreningen. Det borde vara möjligt att Staden där dryftar hyressänkningar i ett skede där butikshandeln lider av e-handeln och hård konkurrens från stora och fräscha köpcentra samt som inom ett par år får klara tunnelbyggets och andra byggprojekts störningar.
Är det något du kunde tänka dig att ställa upp på? Vill M ha kvar centrumbutikerna?

En levande handel är en central del i stadskärnans attraktivitet och dragningskraft. Vi behöver se över villkoren brett för att hitta lösningar som förbättrar villkoren för de handlare som upplever de problem du beskriver. Om detta inkluderar hyressänkningar kan jag inte ta ställning till för närvarande. Vi kommer säkert få anledning att återkomma till detta framöver inom ramen för utvecklingen i stadskärnan.

9. Kulturen i centrum
Vad vill M ifråga om kulturen i centrum?

Även kulturen är en viktig attraktionspunkt för stadskärnan. Ett brett kulturutbud skapar en trivsam samhörighet som bidrar till ökad livskvalitet för våra invånare. När arbetet med nedgrävningen av järnvägen och byggandet av nya stadskärnan fortskrider ska kulturen vara en integrerad del i arbetet.

10. Utbildningen i stan
Engelska skolan och Viktor Rydberg är ju ett fint fång! Men jag har svårt att låta bli och plädera för en elitskola på gymnasienivå med framtidsämnen som jag nämnt om i flera tidigare sammanhang. Till framtiden hör också ett yrkesgymnasium för tex Byggnads och VVS. Kanske redan första halvan av trettiotalet slår digitalisering, AI och robotisering igenom med full kraft och lämnar uppåt halva yrkesfolket arbetslösa. Och paradigmskiftena blir flera.
Varför är Staden så återhållsam? De nämnda skolorna skulle bidra till att sätta Sundbyberg på kartan och ge goodwill.
Nåväl känner du några vibbar?


Viktor Rydberg och Engelska skolan är två av Sveriges absolut bästa utbildningsaktörer. Att dessa valt att etablera sig i Sundbyberg är mycket glädjande och bidrar, som du nämner, till att sätta Sundbyberg på kartan.

Jag är öppen för en etablering av en skola med särskilt fokus på robotik och AI, och tycker att vi från politikens sida gör rätt i att uppmuntra detta. Om en sådan aktör vill etablera sig i Sundbyberg är de varmt välkomna. Vi kan även konstatera att Sundbybergs geografiska plats medger relativt enkel pendling till kringliggande kommuner som erbjuder utbildning vi för närvarande inte har i Sundbyberg.


11. Soporna one more time
När jag behandlade soplogistiken i samtal med företrädaren blev svaret i princip bara ”sopsug”. När får vi sopsug i centrum tror du? Nja det är redan förlegat och kanske utgör en låsning. Som tidigare sagt: kommunmedlemmarna ska inte befatta sig med sopor, vara sig hushålls- eller grovsopor eller särinsamlingar.
Det är omodernt och miljö- och hälsoovänligt samt tidskrävande och onödigt dyrt!
Har M någon modern tåga i detta sammanhang?

Sopsugen har onekligen minskat soptransporterna och den klimatpåverkan detta medför. Arbetet med att bygga ut sopsugen fortgår. För vissa delar av staden finns det dock vissa tekniska problem med etableringen som ännu inte är helt lösta. Det är bra att nästan all nyproduktion ansluts.

Moderaterna och, vad jag kan gissa mig till, de flesta andra partierna är för nya tekniska innovationer på området. Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) jobbar redan idag med hur vi minskar mängden avfall per hushåll. Ett arbete som kommer fortgå under 2019.


12. Sturegatan och Ms-vallöfte
Bland tidiga M-löften inför valet hette det att man skulle satsa 1 miljard på Sturegatans nödvändiga förnyelse och på byggnadsförtätning.
Kommer M att driva detta fortsättningsvis?

Det jag tror du menar är vår plan att attrahera investeringar till Sturegatan och dess omgivning. Detta arbete har redan påbörjats i och med etableringen av Migrationsverkets nya lokaler, byggaktören Balders övertagande och planer för kvarteret Muraren, Vasakronans byggnation av Nya Kronan med hela Skatteverket som flyttar in samt den kommande nedgrävningen av järnvägen och allt förbättringsarbete detta kommer medföra på lång sikt.

Sturegatan ska fortsatt värnas som affärsgata. I takt med att fler arbetsplatser tillkommer på, och omkring Sturegatan, ökar också kundunderlaget. I och med nedgrävningen av järnvägen överbyggs den barriär som tidigare delat stadskärnan i två delar. Vi kommer då se ett helt annat flöde av människor i området, vilket även det verkar positivt.


13. Hastighetsöverträdelserna
Varken Kommunen eller Polisen gör något åt hastighetsöverträdelserna här i centrum, framförallt gäller det Järnvägsgatan och Sturegatan där 40 km/tim resp 30 km/tim överträds oftast varje dag. Ljussignaler är det enda rätta och helt ofarliga när det gäller att få bukt med fortkörningen. Rondeller och gupp eller motsvarande hinder är inte ofarliga och sistnämnda kan leda till allvarliga skador för både föraren och passagerare samt även för trafik och personer i omgivningen.
Folk börjar bli trötta på att politikerna och polisen inget gör. Politikerna borde måna om kommunmedlemmarnas bästa. Idag gör man inte detta i det här sammanhanget.
Tänker du eller M agera på något sätt?

Beivrandet av hastighetsöverträdelser är som du nämner en polisiär angelägenhet. Jag tycker att vi ska utvärdera trafiksituationen för att hitta förbättringar - en utvärdering som ska genomföras av personer med kompetens på området.

14. Reklampratare
Sajten har fotat av 49 reklampratare här i centrum. De är sedan länge förbjudna och tillstånd ges inte. Bilderna kommer att publiceras på sajten under Pyttipannanews. Polisen har den egentliga tillsynen. Kommunen äger nästan alltid marken som de står på. Kommunens markansvariga lovar att ta bort anmälda pratare men ibland händer inget särskilt om prataren är fastlåst vid stolpe.
Kommumen borde göra ett informationsryck och även se till att polisen tar bort pratarna eftersom man kan förvänta en ”dominoeffekt”.
Kan M verka för att kommunen skyndsamt påminner om tillsynsuppdraget?

Nu är jag inte medveten om vilka reklampratare du menar. Men om det är som du säger bör dessa bortforslas omedelbart. Det lättaste sättet är förmodligen att använda stadens app och dess felanmälningsfunktion.

15. Bristol behöver en marknadsförare
Bristolärendet fick ett bra slut och den första tiden ser lovande ut. Men det måste till ett industritänk och fylla fler av dygnets timmar med aktiviteter. Först då ger Bristol ett bidrag till handeln. En marknadsförare borde anlitas.
Kan M medverka till detta?

Det är glädjande att verksamheten åter är igång i Bristol. Sundbyberg har inlett ett samarbete med ett antal aktörer som ansvarar för den dagliga driften. Vad det samarbetet mynnar ut i får vi se.

                            -- Curt Wahlund --

Bilder i anslutning till frågorna

Punkten 3: Multisporthallen som kan komma att byggas på Idrottsplatsen. Bild från Kommunen.
Punkten 3: Multisporthallen som kan komma att byggas på Idrottsplatsen. Bild från Kommunen.
Punkten 6: Planerade ridhuset i Milo;  starkt fördröjt pga markkontamineringsfrågor som nu övervunnits. Skiss från Kommunen.
Punkten 6: Planerade ridhuset i Milo; starkt fördröjt pga markkontamineringsfrågor som nu övervunnits. Skiss från Kommunen.
Punkten 12: Nya Kronan färdigbyggt 2021. Sturegatan 2-4. Skatteverket flyttar in. Bild från Vasakronan.
Punkten 12: Nya Kronan färdigbyggt 2021. Sturegatan 2-4. Skatteverket flyttar in. Bild från Vasakronan.
Reklampratare. Förbjudna. Inga tillstånd kan erhållas. 49 stycken kommer att visas på Pyttipannanews. Bild sajten.
Reklampratare. Förbjudna. Inga tillstånd kan erhållas. 49 stycken kommer att visas på Pyttipannanews. Bild sajten.