Stadskärnans förvandling - Samrådstider
PLANPROGRAMMET

Staden har presenterat sitt planprogramförslag – modell jämte handlingar -  avseende kommande bebyggelse i stadskärnan i anledning av att järnvägen läggs i tunnel genom stan. From den 4 april visas en modell i Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg.
Staden bjuder in till samråd där företag, organisationer och enskilda invånare kan få inkomma med skriftliga synpunkter senast 1 maj genom mail till Kommunstyrelsen eller brev adresserat till Sundbybergs Stad, Stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg.

 
Tre samrådsmöten äger rum med inledande korta presentationer:
13 april kl 1800-1930 i Biblioteket, Esplanaden 10
19 april kl 1800-1930 i Allaktivitetshuset, Sturegatan 10
27 april kl 1800-1930 i Grönkullaskolan, Kasernvägen 5
 
Förslaget visas också  i Stadshusets entré, Sundbybergs bibliotek och Biblioteket i Hallonbergen
 
Efter plansamrådet och de justeringar det kan föranleda börjar ett skede där prel sex delstadsplaner ska bli föremål för samråd och ev justeringar. De slutliga delstadsplanerna räknar man ska kunna godkännas av Kommunfullmäktige 1917/1918.

Sundbybergs Stad har genom det kommunala bolaget Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB låtit upprätta planprogrammet. Projektgrupp: med hjälp av projektlednings- och konsultkompetenser samt kompetenser från stadens förvaltningar har Infrastruktur AB gjort programmet. Styrgrupp: Bolagets styrelse har varit styrgrupp. 
På bilden th ser vi projektledaren, arkitekten Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB, presentera förslaget till planprogram för Kommunfullmäktige den 21 mars 2016. Här länk till Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna, Samrådsförslag
http://www.sundbyberg.se/download/18.47162b74153d0b4a90e968c2/1459858955969/PLANPROGRAM+STADSKARNAN.pdf

Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg visar planprogrammet 4 april-1 maj 2016. Öppet  mådag-torsdag kl 1500-1900; lördag-söndag kl 1400-1600
Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg visar planprogrammet 4 april-1 maj 2016. Öppet mådag-torsdag kl 1500-1900; lördag-söndag kl 1400-1600

SNABBTITT PÅ MODELLDELAR I PROGRAMMET

När man talar om nya stadskärnan måste den definieras. Det är Landsvägen, Ekensbergsbron, Sturagatan, Järnvägsgatan, Maraboubron och Bällsta å. Modellen har också med en del kvarters-lägen längre västerut, bort mot Ekbacken och Rissne.

Det har talats om att nybyggnationen skulle omfatta 1000-1500 bostäder. I modellen har man fastnat för 1500 bostäder, alltså max antal vid övriga förutsättningar främst bygghjöd som man valt att stanna vid fem våningar i genomsnitt, dvs en del blir högre kanske sex eller sju våningar, en del lägre kanske fyra eller tre våningar. Typen av kvarter har också  inverkan här. Modellen ser fördelar med innegårdar (jfr Landsvägen) då de till skillnad mot lamell- och höghus bjuder mer av bla miljö, ansvar, ordning och närhet. Lamellhus finns  på tex Sturegatan och Vegagatan. Vid byggnationen skall viss yta anslås till verksamheter.

Det finns fler avgörande faktorer för ett val av 1500 bostäder och sagda antal våningar. Hit hör kommunens skatteunderlag och behovet av bästa möjliga underlag för handel och service. Värdet på byggbar mark har också en roll för hyresnivåer och det värdet är stigande alltsedan beskedet om att järnvägen skulle läggas i tunnel. Berörd mark är privatägd, ägd av Staden eller Förvaltaren. Det finns idag få tomträtter. Priset för rätt att bygga blir förmodligen en engångskostnad och gör hyran mer kalkyleringsbar över tid. - Kontor som rivs enl planen och får bostadhus istället betyder mer skatteintäkter till kommunen och visst ökat kundunderlag för butiker och service. Kontor ger inga skattepengar till Staden.

RAD 1 ovan och från vänster: Den vitblå klosen mitt i och till vänster i bild markerar en Stadens märkesbyggnad på torget; sajten har pläderat för stadshus med konsertsalong, byggd i trä och glas och specialdesignad. Det skulle motsvara vad invånarna önskat vid hearings 2013 och 2014, nämligen en byggnad som sätter Sundbyberg på kartan.  Mittbilden är tagen från Ekensbergs-bron med stationen, "resecentrum", närmast. Stationen är en gemensam sak för Solna och Sundbyberg och under jord tillhör den staten. Det är svårt att se att denna gemenskap skulle kunna resultera i en "märkesbyggnad" för Staden. Stationen får en utgång på solnasidan, kan 
kanske bli i höjd med Cirkusgränd, just bortom Swedbank. Bilden till höger ger samma miljö sedd från Business Park i Solna.

RAD 2 ovan och från vänster: Vi är bakom Willys och ser triangeln där det är parkering idag. Ovanför syns att kontorshusen på Esplanaden 3 med front mot Järnvägsgatan ska rivas för nya bostadshus. Parkeringstriangeln har ägaren redan fått bygglov för och de vita kvarteren synes märkliga med tanke på det liksom på våningshöjden. Mittbilden visar samma nya bostadshus men sedda från Järnvägsgatan; högsta huset är 6 -7 våningar. Bilden till höger: i vänsterkanten kommer upp ett långt rödbrunt hus. Det är det enda som ska sparas av kontorhusen utmed Esplanaden/Löfströms allé. Rödbruna husen upptill är Marabous kontorsbyggnad med aulan och höger därom står Marabou-labbet dår Marabouparken AB med bla sin konsthall huserar idag.

RAD 3 ovan och vänstra bilden: Vita husen är nya smala bostadshus till vänster om Marabous kontorsbyggnad med aulan. Upptill i bilden möter åinbrytning. Mittbilden ger ungefär samma miljö som bilden till vänster men vi ser mer av Marabouparken och åinbrytningen. Här ser vi också ett inlagt litet torg framför och hitom Marabouparkens byggnad med konsthall, restaurant mm Högra bilden: Åinbrytning mot Marabouparken sedd från Annedal. Båtvarvet helt borta. Bryggor för besökare som kommer med båt.

"SLAGET OM TORGET"

Sundbybergs torg i den förvandlade stadskärnan har blivit ett tvisteämne där nätgrupperingen TRIVSAM STADSKÄRNA vill ha torget kvar men i skepnad enligt bild nedan. Stadsledningens förslag är - som arkitekten Torbjörn Einarsson förmedlat i sina presentationer - att det inte ska vara några stora torg utan små, nätta torg a la Romana. Torget är avsatt för en stadens märkes-byggnad varvid man kan tänka sig tex ett stadshus. Man vill möta invånarönskan om en"byggnad som sätter Sundbyberg på kartan". Mittsundbyberg.se, denna sajt, har vid olika tillfällen förespråkat just ett stadshus, ett med konsertsal samt  i trä och glas och med specialdesign. Se bild från stadens Vision 2020 nedan som exemplifierar.

Sundbybergs torg idag och igår är en grå transportsträcka. Läge för torgskräck för vissa. Numera finns toaletter och sex sittstolar på "ljusårs" avstånd från varandra oftas suttna av torgets A-team; vidare hyrcyklar och cykelställ.

Fontänen på torget, skänkt av Marabou 1933 och invigd första maj året därpå, är väl ett glädjeämne och lär väl bli riktigt uppskattad då den nu renoveras och väntas fungera hela den ljusa årstiden.

►På bilden till höger samtalar Curt Wahlund alias Sieur Athos      med kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson om          torgets förutsättningar för ett stadshus. Det finns plats!
   Foto Per Janes, beskuren.

Bild till vänster: Stadsledningens förslag till märkesbyggnad på torget. Mittbilden får symbolisera sajtens förslag, nämligen ett nytt stadshus i trä och glas och med specialdesign; med konsertsal och digitalbio. Bilden från Stadens vision 2020. Till höger ser vi det förslag till torglösning som nätgruppen Trivsam Stadskärna lagt fram. Nätgruppen vill ha en ljus plats med park, lekplatser, paviljonger med servering, torghandel, scen, mm. Nätgruppen anser att man inte fått ut det som hearings 2013 och 2014 gav vid handen. Sundbybergs själ är ledstjärna och betyder väl ungefär småstadskaraktär. Den andra käpphästen för gruppen är därför att stadens modell håller för höga hus. Man kan nog anse att gruppen, som har folkomröstning i ryggsäcken, är lite militant och entaktad, men givetvis måste prisas som demokratisk företeelse. Per Janse, arkitekt, är skicklig ledare av nätgruppen. Gruppens hemsida finns på adressen www.trivsamstadskarna.se - Finns också på Facebook under events och debatt.

Nätgruppen Trivsam Stadskärna ställer ut sin modell på Stadsbiblioteket, Esplanaden 10, den 11 april kl 1700. Visningen pågår till den 17 april.

STUREGATAN KIPPAR REDAN EFTER ANDAN!

Bilden visar banderoll   eller skyltning för Sturegatan och den sitter ovan nedgången till tunnel från torget.
Bilden visar banderoll eller skyltning för Sturegatan och den sitter ovan nedgången till tunnel från torget.

Lennart Swartling, som driver teknikbutiken på Sturegatan har tidigare gått ut i pressen och sagt det alla tänker eller vet men ingen vill eller vågar säga: Här smmanfattat avsajten:                      
- Det är tomt i Signalfabriken. Det talas om Sturegatans problem men inte om Signalfabrikens. Mixit, Hemtex och Lindex är missnöjda med försäljningen. Butikerna gick bättre på andra sidan järnvägen. Blomsterbutiken i  Signalfabriken vill sälja. Nybergs Bar & Deli på Nybergs torg vill sälja. Trots många kunder går inte Princess särskilt bra. Han menar slutligen att politikerna har ett stort ansvar i detta.  Allt enligt Lennart Swartling alltså.

I maj stänger Åhlens då kvarteret Orgeln helrenoveras ca två år. Det meddelas att Nordea flyttar till Mall of Scandinavia. En blindtarm mindre sett med detaljhandelsögon. Försäkringskassan flyttade in i "Oasen-huset" för inte så länge sedan och måste kallas för en ny blindtarm, visserligen med personflöden, men flöden som troligvtis inte tillför handeln och service särskilt mycket. Tio år av störningar väntar.

Sturegatan kunde ha varit i mycket bättre skick om Staden satsat på en gatumiljö av klass.
Men man har inte lyssnat på sådana signaler. Fastighetsägarna måste nu sänka hyrorna och ta sitt ansvar i det hela. Få se om Förvaltaren, kommunägt, nu går i bräschen i det sammanhaget. Stadskärneföreningen med sin consensusstil har inte heller gjort något av värde eller av wow-karaktär under åren. Vi ser också att föreningen nu står inför en omprövning av sin verksamhet, hur det ska arbetas och marknadsföras. Duktiga sekreteraren Lena Ericsson kommer att lämna föreningen i samband med pension och ordföranden Lars-Herman Larsson sitter i Flen.

I sin presentation för kommunfullmäktige den 21 mars betonade projektledaren, arkitekten Torbjörn Einarsson Sturegatans status och menade att ett knippe av åtgärder behöver vidtas för att värna om affärsgatan. I stadsplanearbetet har man sökt åstadkomma åtgärder för affärsgatans bevarande genom att dels föreslå Solna stad att tillåta en förlängning av gatan till den östliga uppgången från stationen, dels låtit Sturegatans tvärgator rinna ner till locket och på så sätt få en handelsloop med Järnvägsgatan och Signalfabriken/Landsvägen. Detta skulle ge flöden av kommersiell betydelse menar man.

DIVERSE
Här några punkter från presentationerna. Ibland med tyckande.

► Gator och cykelbanor i slutligt skick finns inte med i modellen. Det vi ser är en väv som kommer att åtgärdas efterhand, efter behov. Inga återvändsgator aktuella.
► Genom stadsplaneringens karaktär räknar man med ett gott flöde från Annedal.
► Tvärbanan kan i framtiden behöva dras om. Huvudalternativet är att banan fortsätter utmed Landsvägen in i Solna och sedan viker av mot Business Park. Andra alternativ är dragning på Järnvägsgatan/tunnellocket fram till resecentret. Inte bra tycker sajten då detta innebär en ny slags barriär och inte lite besvärligheter då spårvagnarna ska svänga från Esplanaden. Alternativet Sturegatan ger långt avstånd från resecentret men finns med i diskusionen. Inget bra alternativ.
► Broarna Ekensbergsbron och Tvärbanebron kommer inte att behövas i framtiden. Frågan om att riva dem måste tillhöra rejäl framtid. Hur nå från Sturegatans nivå upp till Landsvägen? En backe?

Maraboubron skulle rivas till hälften i den ursprungliga projektskrivning. Nu är den helt borta. Här finns också "topografiska" utrops- och frågetecken.
► Blandningen av hushöjder och olika takutformningar betyder lekfullhet och ger rätt stads-stämning.
► Återaktivering av Bällstaviken på olika sätt. Sundbyberg är ju faktiskt en Mälarstad. Åintaget vid Marabouparken och bryggor för besökare som kommer med båt är ett inslag i sammanhanget.
Kanske kan vi härifrån få båttrafik in till Stockholm under sommarhalvåret, undrar sajten. Vi hade det once upon a time! Se menyns Hist.

- Sieur Athos - 4 april -16 -

SLAGET OM TORGET DEL II

Som framgår av texten nedan är söndringspolitik a la kommunism inte främmande för nätgruppen Trivsam Stadskärna. Bara man når målet synes det mesta tillämpbart! Fattar man texten rätt så är det okey att skriva på gruppens lista och samtidigt skriva till kommunen samt "störa" vid kommunens egna dragningar.
 

Nätgrppen Trivsam Stadskärnas modelltorg . Bild från visningen på Stadsbiblioteket
Nätgrppen Trivsam Stadskärnas modelltorg . Bild från visningen på Stadsbiblioteket

Nätverksvänner!
Vi har nu två veckor på oss att lämna synpunkter till kommunen, vilket görs till:

kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Dels bör vi alla hörsamma detta, längre eller kortare, men låt det bli av!
Det kan vara något i den här stilen:

Jag är kritisk till planprogrammet om framtida stadskärnan!
Jag vill inte att torget byggs igen utan utvecklas till trivsam grön mötesplats. Jag vill därför att den blivande stationen istället för höga hus ska möta ett öppet torg och att utformningen av detta resecentrum ska ut på internationell tävling, i syfte att göra det till en märkesbyggnad.
Jag vill dessutom att hushöjden på Sturegatan och Järnvägsgatan ska motsvara den hittillsvarande och inte bebyggas av torn med högre höjd, så att småstadskänslan i stadskärnan behålls.
Eller som man vill och (gärna) med egna ord. På vår webb (www.trivsamstadskärna.se) finns mer underlag.  Där kommer också att publiceras ett längre yttrande som själva nätverket kommer att lämna in.


Man kan också helt kort skriva att man stödjer nätverket för en trivsam stadskärna i dess kritik av planprogrammet. Varianterna är många, men lämna in något!!
Dels bör vi engagera så många sundbybergare som möjligt till att göra samma sak,
vilket är ett jättearbete.
En intensiv opinionsbildning har pågått sen en tid, med möten, trycksaker, digitalt arbete och medie-aktiviteter m m. Senast har vår modell dragit många besökare till biblioteket, varav en del kommit direkt från kommunens modell på torget, inte sällan arga på den senare.

Vi kan ana en svängning inom partipolitiken här och där. Det faktum att den informationsbroschyr som skulle ut till samtliga hushåll i kommunen, plötsligt drogs in, tyder på det.
Om en enad och samlad kampanj för planprogrammet kommit av sig lite, har vi i gengäld anledning att öka våra ansträngningar för att det ska tippa vidare åt vårt håll. Kommunen har fortfarande en helt annan apparat till sitt förfogande, än vi har.
Vi möter motstånd på sina håll. Där finns prestige, kortsiktiga ekonomiska intressen (t ex byggdito), men även förespråkare bland invånare som faktiskt tycker att centrum ska byggas igen och högt. Vi menar ju att det gärna får byggas, men bra och utan att stadskärnan korkas igen!
Många vet att vi finns och vad vi vill. De närmaste veckorna behöver vi följa upp, för fullt.
Kommunens samrådsmöten

Nätverket framträdde starkt på det samrådsmöte som hölls i veckan (13/4) (för starkt tyckte några) och två nya möten kommer att hållas; den 19:e (på tisdag) i Allaktivitetshuset på Sturegatan 10 och den 27:e Grönkullaskolan, Kasernvägen 5 bägge kl 18. Slut upp den som hinner. Om stämningen blir densamma på de kommande mötena, har det betydelse. Osäkra kan få inspiration till att kritiskt följa frågan.
Läs gärna vad DN skrev om mötet;
http://blogg.dn.se/epstein/2016/04/13/kritik-mot-att-korka-igen-torget-nar-jarnvagen-gravs-ned-i-sundbyberg/ det kanske första tecknet i medierna utanför lokalpressen på hur opinionen mot planerna växer i vår stad. Mera sådant bör vi hoppas på.
 
Maj månad och fortsättningen
Efter det att vårt eget yttrande skickats  in och så många som möjligt har lämnat synpunkter till kommunen, går arbetet in i en ny fas
Samtidigt med att kommunen drar sig tillbaka för att förbereda beslut behöver vi förstås få grytan att fortsätta koka. Den namninsamling som påbörjades vid vår utställning i biblioteket, kan fortsätta och nya andra aktiviteter utvecklas. Kanske kan vi arrangera en hearing med de politiska partierna för att pressa dem till att bekänna färg? Kanske kan vi jobba vidare med att informera om Sundbybergs-exemplet - med aktiva medborgare som engagerar sig för sin stad - i övriga länet och landet? Samtidigt fortsätter vi att utveckla vår webbplats och vår närvaro i sociala medier. Kanske kan initiativet för en trivsam stadskärna knoppa av sig i ett arbete för Järnvägsgatan, för Marabouparkenm m
Vi bör ha ett eget större nätverksmöte snart, typ dem vi haft på museet och i Folkets Hus, oklart när.

                                                 - Sieur Athos - april 18 -