Åsa Lövberg har gjort en resnings-ansökan till HD gällande beslutet om
det koboltbå huset i Duvbo.
Ansökan inlämnades primo september.

SKÄL
Vi ber Högsta Domstolen bevilja resning då det finns mycket som är oklart, orättvist och grumligt i rättsskipningen och hanteringen. Byggloven i området bör sättas i relation till varandra och hur området verkligen ser ut och hanteras av byggnadsnämnden i kommunen.

För stor divergens mellan domen och medborgarnas verklighet och rättsuppfattning samt konkreta fel i domen.
Det stora mediala intresset i tidningar, radio och TV samt i sociala medier visar att fakta måste komma upp och svaras på.
Man bör invänta Riksintresseutredningen så även resultatet av inlämnat medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Sundbyberg.
1. Rättsosäkerheten.
Att Sundbybergs Stads Byggnadsnämnd inte har några tydliga regler och därför i många fall låter antikvarier ha bestämmanderollen. Det är alldeles för stor osäkerhet kring vad som är tillåtet och inte, då ärendena bedöms olika och godtyckligt. Okunnighet råder. Riktlinjerna i broschyren ”Duvbo värt att värna” följs inte! Samt är på många punkter otidsenliga.

KonkretaExempel 1. Rivning och sprängning av gammalt hus på Sveavägen med tomt i originalskick med rosrabatter och äppelträd. Nu uppförs ett gigantiskt hus på betydligt större del av tomten än vad som är tillåtet.

Även antikvariernas uttalande bedöms godtyckligt.
Exempel 1: Vi tilläts inte måla i Grön Umbra (som står skrivet i broschyren) för att antikvarien inte tyckte det. Men antikvarien uttalade också tydligt att det inte kan anses viktigt med enhetlig färgsättning i Duvbo.

Vidare vet vi inte var besluten fattas; I kommunen, bland antikvarier, Länsstyrelsen eller Domstolen. Alla myndigheterna gömmer sig bakom varandra. Huvudsekreterare
Riksintresseutredningen (M 2014:01) Bengt Arwidsson ser inte färgsättning som primärt.
Hade det funnits lagar hade inte ommålning på Fjärilen 7 gjorts. Man hänvisade till broschyren ”Duvbo värt att värna” där man ger ”råd och riktlinjer” med hänvisning till ”några av de traditionella pigmenten”. Det är ingen lag.
2.  Länsstyrelsen och därmed även Mark- och Miljödomstolen har inte gjort sin bedömning på korrekta grunder.
Duvbo har varit och är i konstant förändring, det finns inget som kan anses vara i original från den tid då byggnaderna uppfördes (definitivt inte Fjärilen 7). Nya fyrkantiga hus, rivningar och ombyggnationer görs konstant. Enligt Lagen om Riksintresse och i detaljplanen ska vägnätet bevaras och namnen på gatorna behållas. Så är inte fallet.
Exempel: Eliegatan har bytt namn till Villavägen och vägarna har en helt annan sträckning. Se detaljplan.
Ommålningen av huset Fjärilen 7 måste ses i sitt sammanhang och i rätt kontext bland andra hus med pooler på tak och skövlingar av tomter, förvanskningar av fönster och fasadmaterial, tomtstyckningar, nybyggnationer, sprängningar och rivningar. Byggnaden är absolut inte i original men får inte byta färg samtidigt som andra hus får bygglov till betydligt större ingrepp, rivning och förvanskning. Det anmärkningsvärda är varför just detta lilla hus ska nekas en ommålning då området inte har, och har aldrig haft en enhetlig färgskala?
Medborgarförslag kommer att tas upp i Kommunfullmäktige inom kort.
3. Färgen Koboltblått är inte syntetisk som anges i domen utan ett gammalt pigment och ett grundämne. Kulören kom som målarfärg vid tiden för husets byggande och kan där för anses tidsenlig.
Färgen har nu bl a använts på Kungliga Djurgården.
Vänligen se även: https://www.facebook.com/pages/Huset-som-inte-fick-vara-Koboltbl%C3%A5tt/672307146224129
Ärendet måste granskas då övergreppet är stötande!
BEVIS

Medborgarförslag.

Bilder från Sveavägen.

Uttalande från Byggnadsantikvarie Anna Birath, Byggnadsantikvarie och sakkunnig kulturvärden.

Uttalande Gunnar Häger, Sveriges Hembygdsförbund.

Broschyren ”Duvbo värt att värna”.

Mötesprotokoll.

Samt alla delar i tidigare bevisföring.

Bild från Djurgården.

Åsa Lövberg