DET KOBOLTBLÅ HUSET
I DUVBO - ETT UNIKT
BEVARANDEFALL

Huset ägs av Åsa Lövberg som är konstnär, designer, uppfinnare och lärare.Hon är
färgexpert och har under produktion en encyklopedi om just färger. Mittsundbyberg.se samtalade med Lövberg våren 2013 och samtalet finns på menyns ingång Klass.

Lövbergs hus är från 1900, men har ändrats efter bygglov. En mindre tillbyggnad med fönster åt trädgården, arkitektritad, är den senaste förändringen. Tidigare har efter bygglov köket ombyggts och ett orangeri tillbyggts. Man kan alltså inte säga att huset nu har ett särskilt kultur- och/ eller bygghistoriskt värde.

Åsa Lövberg är färgexpert och hon har under produktion en encylopedi om färger. Ovan
bilder på den gröna och röda utgivningen.

FALLETS HUVUDDRAG
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen har inte brevledes informerat Duvbos villaägare om kommunens beslut att införa total bygglovsplikt i maj 2013.
Den 20 juni förra året ansökte Åsa Lövberg om bygglov för ommålning av sitt hus i färgen koboltblå. I ansökan stod färgens CNS-benämning, men det räckte inte utan Stadsbyggands- och miljöförvaltningens bygglovsenhet begärde färgprov. Detta skickades in den 28 juni. Den 5 juli var två representanter från bygglovsenheten på besök hos Lövberg. Enligt Lövberg besserwissrade de på ett förnedrande sätt och sa bla "... Du själv bestämmer inte längre...".

Den 9 juli kom skrivelse till Lövberg, där bygglovshandläggare Angelica Wernersson skrev att "...jag är inte beredd att godkänna det inlämnade förslaget..." och grundade detta på bla följande ur bygglagen "Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas". Detta var alltså inte ett nämndens besked utan enskild tjänstemans. Nämnden är den instans som skall besluta i bygglovsfrågor. Nämnden är i detta fall till och med en myndighet.

Lövberg hade kontrakterat målare för viss tid och då bygglovsbesked från nämnden uteblev och färgfrågan inte är tjänstemannastyrd lät hon måla huset i den färg hon ansökt om. Den 27 augusti anmodades hon förklara sig och Lövberg kom in med förklarande skrivningar den 29 augusti och den 30 september.

Först den 14 oktober 2013 beslöt Stadsbyggnads- och miljönämnden att på förslag av förvaltningens bygglovsenhet utmäta vite om 100.000 kronor om Lövberg inte målade om huset i färgen caffelatte inom nio månader. Betalt vite betydde nya 100.000 kronor i vite sex månader senare etc. Besked om detta tillställdes Lövberg. Ingen politiker i nämnden besökte Lövberg och huset innan beslut.

Fallet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen efter Lövbergs överklagande av länsrättens ställningstagande för Stadsbyggnads- och miljönämndens beslut.

FALLETS DETALJER
Formaliteter
Mittsundbyberg har fått ut handlingar rörande nämndens beslut samt underlagen från Folkpartiet och Miljöpartiet och C för beslutsmötet. FP, MP och V, som instämde i MPs underlag, yrkade godkännande av bygglovsansökan/ vald färg. C lämnade särskilt yttrande med ett "proportionellt resonemang". SD har ingen nämndplats. Det var alltså S, M och KD som beslöt om vitet.

Beslutsutdraget saknar uppgift om närvarande ledamöter och uppgift om hur
ärendet kan överklagas, till vem och inom vilken tid. Det borde också ha framgått att rättshjälp inte är möjlig i fall av det här slaget.
Nämndens beslut fattades den 14 oktober 2013. Innan dess hade nämnden inte hört av sig till Lövberg. Ett bygglovsärende kan som tidigare nämnts inte vara beslutat av tjänstemän.

Av mittsundbyberg.se inhämtat brev från bygglovschefen till Lövberg med datum 9 juli, omnämnt ovan, ger sken av att bygglovsenheten bestämmer om bygglov och det nämns inget om att frågan ska upp i nämnden och när svar från nämnden kan vara att vänta.

Vitets storlek sägs vara bestämt utifrån vad en målning av huset kan kosta. Man kan ifrågasätta om moms och rotavdrag beaktats vid beräkningen. Det finns ingen grund för vitets storlek angiven i inhämtade handlingar.


Riksantekvarieämbetets remiss med utgång 3 mars 2014
Riksantekvarieämbetet bedriver sedan januari 2012 ett tvåårigt projekt kallat Kulturmiljövårdens riksintressen. Uppdraget har varit att bidra till en mer ändamålsenlig tillämpning av kulturmiljövårdens riksintressen och en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. En vägledning för arbetet med kulturmiljövårdens riksintressen har framtagits och är ute på remiss med deadline 3 mars 2014. Sundbybergs kommun har fått denna remiss för yttrande.

Med kunskap om nämnda remiss eller att ett remissarbete pågick med klart syfte, är det mycket märkligt att Sundbybergs Kommun går i beslut om total bygglovsplikt redan i maj 2013. Om länsstyrelsen varit pådrivande för beslutet i Sundbyberg har inte gått att få reda på, men i varje fall har beslutet rörande det koboltblå huset inte beaktat RAÄs remisstexter om vägledning som "syftar till att underlätta tillämpningen genom att klarlägga förutsättningar och ramar för hanteringen och verka för likartade förhållningssätt, en gemensam begreppsapparat och en samsyn i centrala frågor".

Färgsättningsfrågan
I kommunens gamla skrift Värna Duvbo och under rubriken Färgsättning
heter det: "Det här med färg är svårt, att orientera sig i färgdjungeln och välja rätt färgtyp och kulör." Lövbergs hus är byggt 1900. För villa i det skedet heter det i nämnda broschyr att "väggfälten målades ofta i mättade, ganska kulörstarka färger och snickerier med listverk och fönster i kontrasterande, avvikande färg...Variationen i färgsättning var stor." Se också stycket om ”färger vid sekelskiftet 1900” längre fram i artikeln.

Bilden ovan visar framskrapade färglager på källardörren i Lövbergs hus. Man kan tydligt se att det är en mörkblå färg som framträder. Lövberg hade alltså denna kunskap innan valet av färg och målningen.

Mittsundbyberg.se har hos Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen efterfrågat ett kommunens aktuella färgschema. Från svaret citeras:
"Det finns ingen färdig färgskala eftersom Duvbo består av hus byggda under en period om minst 100 år. Helheten på ett hus avgörs på alla detaljer, till exempel takets lutning, fönstersättning och storlek, fasadmaterial, omfattningar kring dörrar och fönster, räcken påpå balkonger med mera. Husets färg är ofta ett komplement till denna helhet. Det finns också många bra böcker som handlar om byggnadsvård. Om en fastighetsägare behöver hjälp med färgsättning så rekommenderar vi en färgexpert som är utbildad inom området och som kan den aktuella epoken som huset tillhör."

Det här är inte ens en generalklausul! Texten är oförskämt hopplös. Den skapar experter bland experter som får en feeling och tolkar si eller så och är omöjliga att rubba. Den ger inte villaägarna i Duvbo någonsomhelst rättssäkerhet. Det odemokratiska är tydligt. Det uppstår lägen där pengar kan bli avgörande för bygglov. Det kan inte vara konstigt att åstadkomma och publicera färgskalor med angivande av färgtyper för respektive tidsepok i Duvbo. Riksintresset, anspråken från samhället, måste erbjuda rationella och realistiska lösningar som är direkt tillgängliga med modern teknik. Det är kommunen som ska ha "svett och tårar" och inte den enskilde duvbo- medlemmen.

Mittsundbyberg.se har funnit anldning tala med Riksantekvarieämbetet om färger. Fallet är enligt Riksantekvarieämbetet, som hört med Boverket, unikt för landet. Sammanfattningsvis från samtalet:

RIKSANTEKVARIEÄMBETET MENAR ATT KOMMUN MED FULLGÅNGET
BEVARANDEPROGRAM SKA TILLSTÄLLA BERÖRDA
FÄRGSCHEMAN FÖR ATT UNDVIKA RÄTTSOSÄKERHET

För duvbobornas rättssäkerhet måste det vara Kommunens uppgift att tillställa Duvbos villaägare färgskalor med tillåtna färgtyper för tidsepokerna ifråga och samtidigt berätta att avkall betyder vite och i praktiken en ommålning med färg enligt gällande skala. Detta har Stadsbyggnads- och miljönämnden underlåtit att göra. Denna ordning skulle också eliminera korruptionsrisken.Fallet bör läggas ner!

Jan Bojling (M) är villaägare i Duvbo. Villan på bilderna ovan. Han är alltså politiker här i stan. Hans uppdrag är: 2e v ordförande i Kommunfullmäktige (ingår i presidiet), ordförande i Valnämnden, ledamot i Mälardalsrådets Kulturutskott, ledamot i Överförmyndarnämnden och nämndeman i Solna tingsrätt. Bojling var den som enligt uppgift skyndade till Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen och anmälde att Lövbergs villa målats och i koboltblå färg. Hans villa som är från ca 1915 är tegelklädd – tillkommen innan Bojling blev ägare till villan - och har stor swimmingpool, högra bilden, som Bojling förmodas ha fått bygglov för.

Åsa Lövberg är som tidigare nämnts konstnär, designer, uppfinnare, lärare och utgivare av böcker om färger. Hon är färgexpert. Villan från 1900 har efter bygglov fått en tillbyggnad med fönster mot trädgården samt ett tillbyggt orangeri och ombyggt kök. Villan har aktsamt renoverats efter alla regler. Ovan ser vi till vänster långsidan mot gatan och till höger ses utbyggnad med fönster mot trädgården.

EN VILLAJÄMFÖRELSE – EFTER 26 ÅR INFÖRS TOTAL BYGGLOVSPLIKT
Vilket av husen ovan är förvanskat från riksintressesynpunkt? Hur bidrar de till läsbarheten i Duvbo? Hur belyser de det historiska skeendet. Utan tvekan
har Bojlings hus blivit rejält förvanskat över tid. Det platsar i ett vanligt villasamhälle. Det är 26 år sedan området förklarades vara av riksintresse. Hur mycket har för-vanskats med och utan bygglov under tiden? Varför har man först 2013 infört total bygglovsplikt samtidigt som man missar RAÄs samordningsarbete?

I sammanhanget talas om läsbarhet. En vanlig besökare ser naturligtvis att det är ett äldre område och det kan fånga intresse med sina trånga vägar, topografin, olika former på husen liksom olika färger och ibland vackra trädgårdar med frukt på gamla träd. Men här finns ingen informationstavla som berättar om riksintresset och de anspråk kommunen ställer på villaägarna i riksintressets namn. Det finns inga ursprungsår vid grind eller postlåda. Vad är det då man vill med Duvbo visavi gemene man. Är det bara ytterst få, mycket välutbildade på ämnesområdet, som ska kunna tillgodogöra sig vad Duvbo står för kulturmiljömässigt? Hur många av dem kan något om olika epokers färger och färgtyper. Få av de mycket få!


FÄRGER VID SEKELSKIFTET 1900 - MEDLEY AV VILLAFÄRGER I DUVBO
Den här artikeln avslutas med en bildmedley på färger i Duvbo. Det är dryga femtio bilder och alla kan klickas upp till större format. Men dessförinnan ges korta färgkommentarer gällande just 1900 då Lövbergs villa byggdes samt visas i spalten till höger några exempel på villor i Duvbo med mörkare färger i svart, blått och grönt.

Som nämnts ovan säger broschyren Värna Duvbo att det vid förra sekelkiftet gällde följande :"väggfälten målades ofta i mättade, ganska kulörstarka färger och snickerier med listverk och fönster i kontrasterande, avvikande färg...Variationen i färgsättning var stor."

Stefan Lindberg, RAÄ, har i samtal med Lövberg om färger vid sekelskiftet 1900, sagt att det inte fanns några pastell- och vitfärgade hus. Däremot mörka färger och ockragult, vilken färg inte finns idag. Vidare framgick av samtalet att kimrök och bensvart kunde blandas till många nyanser och variera färgcirkeln från mörkt brunt till mörkt blått. Man målade ofta i rött eller ockragult. Billiga pigment användes tex zinkgrönt. Vitt förekom inte.

Koboltblått är enl RAÄ ett extremt stabilt pigment som starkt främjar härdning av torkade oljor. Nedbrytningsprocesser: pigmentet har bra täckförmåga och utmärkt beständighet i alla medier och icke toxisk. Beroende på mängden kobolt skiftar pigmenten fråndjup till ljus färgton. Redan 1803 började kommersiell pigment-produktionen i Tyskland. Hämtat ur Vårda väl av RAÄ.
                                    - Sieur Athos - mars 14

BILDMEDLEY ÖVER VILLAFÄRGER I DUVBO FEBRUARI 2014 - längre ner denna spalt
Bilder mittsundbyberg.se

Jan Jogell (M)

STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
Callemo, Lars – M – 2e vice ordf
Gannholm, Trygve - M
Beausang, Hans - M
Jogell, Jan – S - ordförande
Svahn, Lena – S
Kindembe, Beattrice - S

Ahl, Robert – MP – 1e vice ordf
Kling, Martin –MP
Persson, Henrik- FP
Jagerby, Bert – V
Lingsten, Anders – KD
Bergström, Stefan – C

De med röd färg markerade politikerna röstade enligt Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens förslag, dvs att inte godkänna den koboltblå färgen och därför beslöt om vite om 100.000 kronor om inte huset
målades om inom nio månader. C lämnade ett särskilt yttrande med proportionellt resonemang.
Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ansåg att bygglov skulle beviljas och godkände alltså den koboltblå färgen. Nedan utdrag ur dessa partiers underlag vid nämndens beslutsmöte.

BYGGLOVSENHETEN INOM STADSBYGGNADS- OCH
MILJÖFÖRVALTNINGEN

Bygglovarkitekt Isabel Bonilla
Bygglovhandläggare Angelica Wernersson
Byggnadsinspektör Aurelijus Slezas
Bygglovarkitekt Mikael Parment
Byggnadsinspektör Harry Brar
Planeringschef Charlotte Richardsson

ATT SPEKULERA ÄR FULT...
...men vi som läst på vet att nämnderna kom till en gång för att det inte skulle bli tjänstemannastyrda samhällen. I det här fallet kan det spekuleras i om S och M varit rädda att förlora duktiga medarbetare på bygglovsenheten om de motsatte sig dess förslag. Ett slags beroendeför-hållande kan uppstå i vissa situationer. Där kan också bli situationer där nämnden, vanligtvis genom ordföran-den, lägger sig i tjänstemännens arbete och blir anmäld för "interference" eller något slags försök till "ministerstyre".

FOLKPARTIETS UNDERLAG (in extenso)
Duvbo är ett spännande område med väldigt specefikt stil, vilket avspeglas i att området klassas som riksintresse. Att styret (nuvarande minoritetsallians) ägnar sig åt att sila mygg och svälja kamdler tycker vi är tråkigt. De senaste åren har, enl Folkpartiet, ett flertal felaktiga beslut rörande bygg- och rivningslov för Duvbo tagits
- 15/4 2008: Förvaltningen medgav inte marklov för trädfällning, trots allergiskäl och trots  att gestaltnings-programmet utpekar allergiskäl som viktga vid nyplantering. Detta med hänvisning till Duvbo som riksintresse.
-18/5 2009: Bygglov gavs för Fjärilen 15. trots avvikelse från detaljplan och trots att detb inte var helt i enlighet med Duvbos profil.
-8/6 2009: Rivningslov medgavs för Näktergalen 5, detta trots det antikvariska sakkunniga-utlåtande som bla sade: "Byggnaden kan restaureras/återställas till ett vackert Duvbohus om intresse och medel finns för detta".  Vidare stod "Undertecknads (Per Nelson) be-dömning är att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde i bevarad konstruktion, volym, takform med takfot och i sin skala och planering på hörntomten med bevarad trädgård och äldre fruktträd. Stommen är i stort sett original från 1905".
De ovan nämnda exemplen tecknar en ganska tråkig bild där Duvbo som riksintresse används som ursäkt när styret av olika skäl är emot någonting, men ignoreras när man är för. Det finns ingen konsekvens i de beslut som fattas, och det gör detb omöjligt för våra medborgare att veta om någonting kommer att få bygg- eller rivningslov eller ej. Denna inkonsekvens utmanar dessutom Duvbos unika orofil, och fortsätter det på samma vis kommer området i förlängningen bli som vilket villaområdes som helst

MILJÖPARTIETS UNDERLAG I VILKET VÄNSTERPARTIET

INSTÄMMER (Här förkortat.)
Förvaltningen yrkar att bygglovsansökan avslås och att fastighetsägaren ska åläggas måla om i den rtidigare färgen caffelatte, oaktat att det är en bygglovspliktig åtgärd, för vilken inget bygglov sökts. När huset målades om förra gången var det inte bygglovspliktigt varför färgen caffelatte inte har prövats av nämnden.
...Fastighetsägaren har ansökt om att få måla om sitt hus i koboltblå fasader, mörggröna fönsterramar och ljusgröna foder och knutbräder. Förvaltningen har inte accepterat med hänvisning till riksintresset och utgivna skrifter.
Det åberopade riksintreset kommer enligt bifogade handlingar främst i uttryck i: Vägnät, kvarters-mönster, tomternas planering och avgränsning mot gaturummet, bebyggelsens täthet och exploateringsgrad samt byggnadernas placering på tomten och dess utformning. Ingenting sägs om byggandens färgsättning varför det inte ingår i riksintresset.
...Koboltblå som är ett traditionellt pigment från förra sekelskiftet kan köpas idag bla från Gysinge centrum för byggnadsvård.

CENTERPARTIETS UNDERLAG (här förkortat)
säger under rubriken "Proportionalitet måste alltid råda" att partiet inte tar ställning i sakärendet...Ett problem vi dock ser i allt som har med riksintresset Duvbo att göra är att avsaknaden av transparenta och tydliga dokument för bedömning av olika ärenden gör att också besluten kan bli svåra att förstyå och uppfattas som godtyckliga. Därefter berörs avstängningen av strandpromenaden där Folkhem inte fått något vite, trots att avstängng inte skulle ske enligt exploateringsavtalet från 2010...Att Folkhem får stänga av stranpromenaden utan hot om vite
eller annat är inget annat än en helt orimlig skillnd om man ser på hur kommunen hanterar fallet med det koboltblå huset. Det ger en också en konstig bild av hur staden agerar mot sina befintliga invånare kontra byggherrar...

DUVBO STORY
Duvbo grundades som förstad till Stockholm längs Västeråsbanan av AB Hem på landet med VD Carl Alm som VD lyckades få ett aktiekapital om 95925 krornor med bland andra LM Ericsson och Separator som finansiärer. Bolaget förvärvade Dufvbols Gård med tillhörande mark. Denna egendom kartlades och styckades i 325 tomter om cirka 1000-1200 kvadratmeter.
På sommaren 1899 började föräljningen av tomter. Duvbo blev ett municipalsamhälle inom dåvarande Spånga landskommun den 3 juli 1903. Duvbo utvecklades till ett eget samhälle med hållplats på Västeråsbanan, ett flertal speceriaffärer, skola och kyrka. Ett numera rivet utsiktstorn uppfördes på på et av samhällets bergskrön. Vid Lötsjön fanns en gemensam tvättstuga. Samhället hade ett väl utvecklat föreningsliv.
1923 lyckades lyckades man förvärva ett tomtområde från Rissne ägor. Där byggdes den den del av Duvbo som ibland kallas "Det nya Duvbo". Det ursprungliga Duvbo bestod av 329 tomter. Ett mindre antal av dessa tomter har styckats. Det nya Duvbo till kom öster om Gamla Duvbo med början 1923 och bestod då av 98 tomter. Vidare infattas de cirka 50 villorna i Hästhagen ofta i begreppet Duvbo.
I bostadsannonser och genom tunnelbane-stationen har begreppet Duvbo fått en vidare betydelse.

NÅGRA MÖRKARE VILLOR I SVART, BLÅTT OCH GRÖNT I DUVBO UTAN UPPGIFT OM EPOK.

Bland källor:
Riksantekvarieämbetet, Länsstyrelsen, Åsa Lövberg, Handlingar från Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Wikipedia.