I anledning av att mitt medborgarförslag ang bevarandereglerna kommer upp i Fullmäktige vill jag här göra några slutliga inlägg/Curt Wahlund


I riksintresseområdet Duvbo tycks antikvarier vara avgörande beslutsfattare, direkt eller indirekt, när det gäller hus status, färgval och i förlängningen bygglov för rivning och nybygge.

Det Koboltblå huset har en gång för många år sedan av antikvarie klassats vara av byggnadshistoriskt värde. Nämnden anser inte att den blå färgen passar. Antikvarien ansåg ej att Grön Umbra som husägaren önskat, var lämplig (som anges vara lämplig färg i broschyren ”Duvbo värt att värna”) men antikvarien har däremot godkänt en annan färg, den du ser prov på ovan, som huset nu ska målas i. Observera att antikvarien inte heller anser att en enhetlig färgsättning i Duvbo är viktigt. Huset är numera tillbyggt runt om så att den ursprungliga formen och de gamla fasaderna syns i mycket liten omfattning. Någon second opinion i dessa beslut? Nej!

Bakom nybygget på Sveavägen 5 finns en antikvarie som fastställt att originalhuset saknade byggnadshistoriskt värde. Därmed var det ett snabbt beslut från byggnadsnämnden att ge bygglov för rivning och nybygge. Någon second opinion? Nej!

Staden är ju ”snabbaste kommunen” i landet då det gäller beviljande av bygglov till byggnadsföretag. Huset, läs tomten, på Sveavägen 5 köptes för 7,5 miljoner kronor av just ett byggnadsföretag (på någons uppdrag?) som nu uppför ett stort flermiljonshus. Pool lär väl komma och förhållandet byggnader/tomt ser inte ut enligt reglerna, utifrån sett. Kanske är det så att Sveavägen ska vara en patriciergata. Byggnadsfirmans säljpris blir intressant att se liksom om denna typ av övertagande - byggföretag/ eventuell bulvan – fortsätter. Korruptionsrisken i förlopp som i fallet Sveavägen 5 kan inte frånses.

Hur säljpris och fastighetsvärde och därmed efterfrågan påverkas av antikvariestämpeln ”byggnadshistoriskt värde” tycks ingen tänka på. Och får ett sådant hus rivas för nybygge? Hur många hus är det i klassen ”byggnadshistoriskt värdefulla”?

Antikvarierna har liksom chefstjänstemännen i berörd förvaltning för mycket makt och kännetecknen för utövandet blir rättsosäkerhet, godtycklighet, nyckfullhet, orättvisa, översitteri med kommandostil. Som säkert bekant tillkom nämnder för att förhindra tjänstemannastyre och för att få bättre förankring i folkrepresentationen. Med den bild som kommunens tillämpning av bevarandefrågorna ger borde berörd nämnds – även om den är att anse som myndighet – ställningstaganden underställas kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige är det enda ställe där samtliga partiers mandat/röster kan göras gällande dessutom finns där bredare och djupare kunskap tillgänglig.

Den 17 december förra året godkände fullmäktige ett tilläggsyrkande med lydelsen:”Grönområden, områden med strandskydd och av riksintresse måste i hög grad skyddas mot exploatering”.  Vad är det vi ser i Duvbo? Jo: ändring av gator och gators riktning, tomters bergsmassor sprängs bort, aluminiumstängsel sätts upp, byggnation på prickad mark såsom fult sophus, antal höjdstenar i mur blir långbänksfråga, tillbyggnad av skolan stoppad, flerfamiljshuset vid Järnvägsgatan och i Hästhagen/Duvbo, Sveavägen 5, Koboltblå huset... En del av detta faller faktiskt under riksintresset. Har Länsstyrelsen varit tillfrågad i något av nämnda sammanhang? Påpekas att färgsättning inte tas upp i Riksintresseutredningen!

Med mitt medborgarförslag och denna skrivning hoppas jag att fullmäktige känner kravet på starkt ökad rättssäkerhet genom att förnya, förenkla och effektivisera regler och hanteringen av dessa. Korruptionsrisker måste elimineras. Modern teknik och nya kunskaper om t ex färger och färgers användning är nödvändiga. En färgskala för hus byggda 1900 – 1920 lär möta motstånd från experterna i förvaltningen. ”Det går inte”. Men Riksantikvarieämbetet menar att färgskala skulle öka säkerheten och förenkla samt att skalan bör göras av Länsstyrelsen för länets samtliga riksintresseområden.

För vem görs nu allt bevarandearbete? Vet du det? Duvbo får inte bli ett Skansen! Duvbo är för boende, levande människor.

Sundbyberg 17 september 2015
Med vänlig hälsning
Curt Wahlund

Sieur Athos frågar Åsa Lövberg

Vad händer nu i fallet med det koboltblå huset?
Jag har bett Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden om hjälp att söka resning i domstol. Den 13 maj har jag fått tid för möte på kommunen med Per Lundberg och Fredrik Härdén (båda i förvaltningen) samt Jan Jogell (ordförande berörd nämnd) i saken. Har även fått löfte av kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren…

 En nymålning kan alltså bli aktuell om kommunen/ nämnden ifråga inte stöder en resning eller undantagsvis kan låta dig behålla den koboltblå färgen till dags nymåla om åtta-nio år. Har nämnden godkänt bygglov för någon ny önskad färg?
Frågan kommer upp i Byggnadsnämnden 19 maj. Jag har gett alternativ gällande kulörval och då enligt broschyren ”Duvbo värt att värna”; Grön Umbra eller Rödockra. Nobben på Grön Umbra men ett tjänstemanna-ok för Rödockra.

● Medier och Facebook har verkligen uppmärksammat fallet och du har fått stort moraliskt stöd: ”Stå på dig Åsa och låt inte politikers maktmissbruk hindra dig...” Så kan man väl sammanfatta bla Facebooksinläggen.
Har du någon uppfattning om hur många det är som stöder dig?

Flera hundra gilla-markeringar på sidorna ”Huset som inte fick vara Koboltblått”, ”Sundbyberg” och ”Arkitektupproret”. Men det roligaste var att inläggen så entydigt ansåg att det är obegripligt att en modern kommun, som Sundbyberg anser sig vara, utövar en sådan byråkratisk maktfullkomlighet. Och att folk kom hit och fotograferade och tycker huset är vackert. Utländska besökare har kommit och sagt att det är så ”typiskt Sverige”.

Tidningar och TV, både hemma och utomlands, har tagit upp fallet och detta har också väckt betydande sympatier.
Kan du ge några exempel på detta?

 Insändarna i lokalpressen har varit många och har engagerat människor. Många har även hört av sig till redaktionerna. Den ansedda Arkitekttidningen RUM har ett reportage med mig, Ralf Lundsten och Olle Ohlsson. Stolt över att vara med i det gänget! Vidare TV och kvällspress i papper och på Nätet. Ett par intervjuer som ligger på Nätet. Bloggare har också tagit upp detta… 

Curt Wahlund med förslag till Kommun-
fullmäktige om översyn av bevarande-reglerna (riksintresset) för Duvbo och tillämpningen av dessa.
 

Från Curt Wahlund, Sturegatan 34, 172 31 Sundbyberg
civilekonom; utger oberoende nätskriften mittsundbyberg.se

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige angående förändring i Duvbos bevaranderegler och tillämpningen av dessa
Föreslås att följande passus i bygglovsenhetens regler och tillämpning tas bort och ersätts av en färgskala gällande duvbohus byggda 1900-1920. Färgskalan tas lämpligen fram av länstyrelsen då flera hus i länet än de i Duvbo kan ha riksintresse. Efter nämnda tidsperiod finns en mångfald färger och typer av dessa och en kommunens bevarandestyrning känns helt överflödig, inte minst med tanke på hur villorna i Duvbo redan är målade.

Helheten på ett hus avgörs på alla detaljer, till exempel takets lutning, fönstersättning och storlek, fasadmaterial, omfattningar kring dörrar och fönster, räcken på balkonger med mera. Husets färg är ofta ett komplement till denna helhet. Det finns också många bra böcker som handlar om byggnadsvård. Om en fastighetsägare behöver hjälp med färgsättning så rekommenderar vi en färgexpert som är utbildad inom området och som kan den aktuella epoken som huset tillhör."

Ett alternativ till nämnda förslag är att helt slopa kravet på bygglov vid målning av hus i Duvbo. RAÄs riksintresseförklaring innehåller inget om färger. Inte heller pågående riksintresseutredning med uppdraget göra översyn av 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken behandlar husfärger.

Som envar kan förstå skulle förslagen i tillämpning ha förhindrat att fallet med det koboltblå huset blev av. Vidare skulle Duvbos villaägare få absolut rättssäkerhet samt riskerna för korruption i bygglovsärenden helt elimineras. Dessutom skulle berörd förvaltnings operativa verksamhet förenklas liksom arbetet i nämnden. Som texten i det följande visar finns behov av en översyn av hela bevarandeområdet. Kommunen är inte bevarandefähig.

Bakgrunden till förslagen

● Riksintresset enligt Riksantikvarieämbetet

Motivering: Egnahemsmiljö som tillkom 1899 på enskilt initiativ och efter flera stora industrietableringar (bla Sieverts kabelverk 1888). En av landets första egnahemsområden, som speglar idéerna och organisationsformerna i egnahemsrörelsens första skede och planutveckling samt byggandet kring sekelskiftet 1900. Den första i en rad av områden utvecklade av AB Hem på landet. Utvidgning mot väster på 1920-talet, som visar den fortsatta utvecklingen av egnahemsområdet

Uttryck för riksintresset: Planläggningen med terränganpassat gatunät, flera mindre parker och gemensamma funktioner som kyrka och skola centralt placerade i den äldre delen av området. Individuellt formade flerfamiljsvillor och uthusbyggnader på stora tomter, inbäddade i en rik grönska. 1920-talets utvidgning av området med sitt mer regelbundna gatunät och större enhetlighet i villornas placering och utformning.

● I eftersmaken av fallet
med det koboltblå huset i Duvbo

Behandlingen av fallet med det koboltblå huset i Duvbo ger en mycket bitter eftersmak när det gäller kommunens bevaranderegler och dessa i tillämpning. I rätt vida kretsar har fallet givit kommunen badwill.

En kommun kan fastställa bevarandegler utan godkännande av Riksantikvarieämbetet, Länstyrelsen eller någon annan instans. Det är vad kommunen gjorde 1997 då man införde absolut bygglovsplikt avseende praktiskt taget alla förändringar på ett duvbohus/-tomt inklusive husfärger och fasadmaterial. Detta av kommunen påtagna ansvar kan inte tolkas på annat sätt än att kommunen måste tillhandahålla ett bevarandesystem som bjuder Duvbos villaägare full rättssäkerhet. Det innebär naturligtvis i sin tur att modern informations- och kommunikationsteknologi måste användas för att effektivt administrera systemet och ge duvboborna adekvat information om detsamma och dess tillämpningar mm.

Kommunen har tyvärr underlåtit att utveckla systemet med modern teknik och med duvbobornas rättssäkerhet i fokus.
Operativa planeringen kunde med andra ord ha gjorts bättre.

I samtal med gruppledarna Jonas Nygren (S) och Mikael T Eriksson (M), efter nämndbeslutet och för min hemsidas räkning, framkom att det var den viktiga rättssäkerheten som låg bakom berörda nämnds beslut ang det koboltblå huset. Vad nämnda herrar ävensom ledamöterna i berörd nämnd, som för övrigt var påtagligt oeniga, uppenbarligen inte kände till var att bevarandesystemet var föråldrat till teknik och synsätt samt höll ofullständig och i vissa delar motsägelsefull färginformation. Kommunen kan därmed sägas ha stått för rättsosäkerhet.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har vid samtal med undertecknad för sajten mittsundbyberg.se uttalat att ett fullgånget kommunalt bevarandesystem måsta kunna tillhandahålla berörda husägare färgschema för att möta kravet på rättssäkerhet. I Duvbo är detta aktuellt för de hus som är byggda tidsepoken 1900-1920. Efter nämnda period finns en mångfald färger av olika typer tillgängliga och en kommunens bevarandestyrning känns helt överflödig.

På en min sajts tidigare förfrågan om fägschema, då fallet med koboltblå huset behandlades, blev bygglovsenhetens svar:

"Det finns ingen färdig färgskala eftersom Duvbo består av hus byggda under en period om minst 100 år. Helheten på ett hus avgörs på alla detaljer, till exempel takets lutning, fönstersättning och storlek, fasadmaterial, omfattningar kring dörrar och fönster, räcken på balkonger med mera. Husets färg är ofta ett komplement till denna helhet. Det finns också många bra böcker som handlar om byggnadsvård. Om en fastighetsägare behöver hjälp med färgsättning så rekommenderar vi en färgexpert som är utbildad inom området och som kan den aktuella epoken som huset tillhör."

Denna text är inte ens en generalklausul! Texten är oförskämt hopplös. Den skapar experter bland experter som får en feeling och tolkar si eller så och är omöjliga att rubba. Den ger inte villaägarna i Duvbo någonsomhelst rättssäkerhet. Det odemokratiska är tydligt. Det är snarast fråga om ett rent socialistiskt upplägg! Det uppstår också lägen där pengar kan bli avgörande för bygglov. Hur kommunen kan tillåta denna ordning är en gåta. Som jag redan framhållit: Det kan inte vara konstigt att åstadkomma och publicera en färgskala för perioden 1900-1920 med angivande av färgtyper Det är kommunen som ska ha "kostnader, svett och tårar" och inte den enskilde duvbomedlemmen.

● För att öka ledamöternas förståelse för mitt förslag ges här ett par exempel som faller under rubriken riksintresset i Duvbo.
                              I
Villaägareföreningen utdelar hedersomnämnande till medlem som gjort betydelsefull insats för att bibehålla och eller återskapa ursprunglig byggnads- och tomtkaraktär. Ett sådant omnämnande har föreningen gjort betr bla huset på Eriksvägen 15, Nyckelpigan 6.(Bildblad, hus nr 1). Det är byggt 1901/02. Enligt delegationsbeslut den 4 juni 1991, undertecknat av bygglovsarkitekten Odd Störtebecker, erhölls bygglov för om- och tillbyggnad samt överenskoms om färgsättning enligt inlämnat blått färgprov. Åtgärderna med huset skedde 1995/96. Sålunda året innan absolut bygglovsplikt infördes. 1991 fanns inget kommunens bygglovskrav betr fasadmålning från riksintressesynpunkt.

Man kan undra vad villaägarföreningen grundar sitt prisande på. Huset har om- och tillbyggts och den blå färgen fanns inte då huset byggdes. Huset är närmast en diskriminerande förvanskning. Genom bygglovsenheten fick mittsundbyberg.se på förfrågan veta att huset på Eriksvägen 15 kunde målas om i blått igen utan särskild bygglovsansökan. Man behövde inte följa reglerna från 1997! Undantaget gällde för alltid, sa man. På förfrågan om var i texterna rörande kommunens strikta bygglovsplikt detta fanns omnämnt erhölls följande oklara svar från bygglovschefen Per Lundberg:

”Så står det ingenstans. Tvärtom så är det fritt fram att söka bygglov för vilken färg man vill i Duvbo. Sen gör vi en bygglovsprövning om huruvida den färgen överensstämmer med detaljplanen, riksintresset och huset ifråga”.

Just det, ”Huset ifråga” ska alltså bedömas efter vad nämnts tidigare; här igen: "...Helheten på ett hus avgörs på alla detaljer, till exempel takets lutning, fönstersättning och storlek, fasadmaterial, omfattningar kring dörrar och fönster, räcken påpå balkonger med mera. Husets färg är ofta ett komplement till denna helhet. Det finns också många bra böcker som handlar om byggnadsvård. Om en fastighetsägare behöver hjälp med färgsättning så rekommenderar vi en färgexpert som är utbildad inom området som den aktuella epoken som huset tillhör.”

Hur ska kommunen hantera detta? Ska det stå en skylt vid Eriksvägen 15 som säger att huset från 1901 egentligen är en förvanskning eftersom om- och tillbyggt och färgat i blått?
Hur ska annars en besökare med stort bevarandeintresse och färgkunskap veta det? Eftersom blå husfärg inte fanns före 1920.

På Eriksvägen står alltså ett med det dömda koboltblå huset exakt samtida hus med blå färg som inte fanns. Detta synes innebära en ren diskriminering av ägaren till det koboltblå huset.

● En annan bild om riksintresset och Duvbo kommer här och avser också två samtida hus
                              II

Jan Bojling (M) äger tillsammans med sambon Margaretha Langhard en villa i Duvbo. Bojling är alltså politiker här i stan (Bildblad, nr 2 och 3). Hans uppdrag är bla: 2e v ordförande i Kommunfullmäktige (ingår i presidiet), Bojling var den som enligt uppgift skyndade till Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen och anmälde att Lövbergs villa målats i koboltblå färg. Sambon är ordförande i Villaägarföreningen och hon uttryckte vid samtal med mittsundbyberg.se att den koboltblå färgen var äcklig. (man kanske ska erinra sig den blå klänningen i medierna nyligen och som vissa tyckte var vit, (se Bildblad, nr 6). Bojlings villa som alltså är från förra sekelskiftet är tegelklädd – tillkommen innan Bojling blev ägare till villan - och har stor swimmingpool, nivåskild mark med cypressser, som väl Bojling fått bygg-och marklov för.

Åsa Lövberg, ägare av det koboltblå huset (Bildblad nr 4 och 5) är konstnär, designer, uppfinnare, lärare och utgivare av böcker om färger. Hon är färgexpert. Villan från 1900 har efter bygglov fått en tillbyggnad med fönster mot trädgården samt ett tillbyggt orangeri och ombyggt kök. Villan har aktsamt renoverats efter alla regler. Men nu kan villan knappast sägas ha ett särskilt kultur- och/eller bygghistoriskt värde.

Vilket av de två husen är förvanskat från riksintressesynpunkt? Hur bidrar de till läsbarheten i Duvbo? Hur belyser de det historiska skeendet. Utan tvekan har Bojlings hus blivit rejält förvanskat över tid. Det platsar precis som en hel del andra hus i Duvbo bara i ett vanligt villasamhälle. Lövbergs koboltblå hus ser inte förvanskat ut vid en jämförelse. Hur mycket har förvanskats med och utan bygglov under tiden sedan 1987 då den första riksintresseförklaringen kom? Ingen vet. Men det är mycket enligt sagesmän. Och det pågår.

När man talar om riksintresset talas om läsbarhet. En vanlig besökare ser naturligtvis att Duvbo är ett äldre område och det kan fånga intresse med sina trånga vägar, topografin, olika former på husen liksom olika färger och ibland vackra trädgårdar med frukt på gamla träd. Men här finns ingen informationstavla som berättar om riksintresset och de anspråk kommunen ställer på villaägarna i riksintressets namn. Det finns inga ursprungsår och om- och tillbyggnadsår vid grind eller postlåda. Vad är det då man vill med Duvbo visavi gemene man? Är det bara ytterst få, mycket välutbildade på ämnesområdet, som ska kunna tillgodogöra sig vad Duvbo står för kulturmiljömässigt? Hur många av dem kan i så fall något om olika färgers och färgtypers användning över tid. Få av de mycket, mycket få!


● Bland formella brister i kommunens hantering av fallet med det koboltblå huset
Beslutsutdraget saknar uppgift om närvarande ledamöter och uppgift om hur ärendet kan överklagas, till vem och inom vilken tid.

Det borde också ha framgått att rättshjälp inte är möjlig i fall av det här slaget. Även tillgängligt rättsfall borde delgivits.

Nämndens beslut fattades den 14 oktober 2013. Innan dess hade nämnden inte hört av sig till Lövberg. Ett bygglovsärende kan som tidigare nämnts inte vara beslutat av tjänsteman om inte delegationsbeslut ägt rum och det handlade det inte om här.

Av mittsundbyberg.se inhämtat brev från bygglovschefen till Lövberg med datum 9 juli ger sken av att bygglovsenheten bestämmer om bygglov. Något besked om delegationsbeslut finns inte. Det nämns inget om att frågan ska upp i nämnden och när svar från nämnden kan vara att vänta. Nämndordföranden eller ersättare för honom kallar inte till sammanträde med nämnden trots att ärendet är unikt.

Vitets storlek 100.000 sägs vara bestämt utifrån vad en målning av huset kan kosta. Nämnden hade inte rätt att fastställa vitets storlek. Det tillkommer Mark- och miljödomstolen.

Ur Lövbergs överklagan till Mark- och miljödomstolen tillåter jag mig att med kursiv stil citera följande:

Det handlar också om en politiskt vald ordförande i Byggnadsnämnden som säger sig vilja ha nära relationer mellan folket och makten men som ”inte kan köra över sin förvaltning” och som själv har blivit anmäld tidigare för att han ”lagt sig i” tjänstemännens arbete Han har minsann också fått vitesförelägganden för något liknande”. Men han tycker (som alla andra) att huset har en vacker färg nu. Det handlar alltså delvis om en intern strid på kommunen...Hade jag varit smidigare och ”fjäskat eller pratat med ordförande direkt hade detta varit ett ickeärende...Hade jag inte ansökt om bygglov hade detta inte varit ett ärende och inget att utdöma vite om. ”Ingen hade reagerat” som det sades på kommunen.

● Partiunderlag inför ställningstagande i nämnden
Mittsundbyberg har fått ut handlingar rörande nämndens beslut samt underlagen från Folkpartiet och Miljöpartiet och C för beslutsmötet. FP, MP och V, som instämde i MPs underlag, yrkade godkännande av bygglovsansökan/vald färg. C lämnade särskilt yttrande med ett "proportionellt resonemang". SD hade ingen nämndplats och kunde därmed inte alls deltaga i detta politiska arbete. Det var alltså S, M och KD som beslöt om vitet. Nämnden har i sådana här fall karaktär av domstol och kommunfullmäktige stod utanför det hela. Partiunderlag från de partier som biföll ansökan/färgen närslutes.

● Övrigt noterbart
Broschyren Värna Duvbo nämner att det vid förra sekelkiftet gällde följande :"väggfälten målades ofta i mättade, ganska kulörstarka färger och snickerier med listverk och fönster i kontrasterande, avvikande färg...Variationen i färgsättning var stor."

Stefan Lindberg, RAÄ, har i samtal med Lövberg om färger vid sekelskiftet 1900, sagt att det inte fanns några pastell- och vitfärgade hus. Däremot mörka färger och ockragult, vilken färg inte finns idag. Vidare framgick av samtalet att kimrök och bensvart kunde blandas till många nyanser och variera färgcirkeln från mörkt brunt till mörkt blått. Man målade ofta i rött eller ockragult. Billiga pigment användes tex zinkgrönt. Vitt förekom inte.

Koboltblått är enl RAÄ ett extremt stabilt pigment som starkt främjar härdning av torkade oljor. Nedbrytningsprocesser: pigmentet har bra täckförmåga och utmärkt beständighet i alla medier och icke toxisk. Beroende på mängden kobolt skiftar pigmenten från djup till ljus färgton. Redan 1803 började kommersiell pigment-produktionen i Tyskland. Hämtat ur Vårda väl av RAÄ.

Sundbyberg 2015-03-13
Curt Wahlund
Sturegatan 34
172 31 Sundbyberg
mittsundbyberg@gmail.com
tel 0763 203 286

Alla ledmöter i Kommunfullmäktige har med post fått handlingarna.

All text och bildblad finns inlagda på mittsundbyberg.se
under menyns Duvbo.

Bildblad med bilder nämnda i text.

Partiunderlag för nämndbeslutet bifogas.

Folkpartiets underlag:
 

Miljö- och V- partiernas underlag:


1987 förklarade Riksantikavrieämbetet Duvbo villasamhälle vara av riksintresse för kulturminnesvården. Villaägareföreningen utdelar hedersomnämnande till medlem som som gjort betydelsefull insats för att bibehålla och eller återskapa ursprunglig byggnads- och tomtkaraktär. Ett sådant omnämnande har föreningen gjort betr bla huset på Eriksvägen 15, Nyckelpigan 6. Huset syns på bilden nedan. Det är byggt 1901/02. Enligt delegationsbeslut den 4 juni 1991, undertecknat av bygglovs-arkitekten Odd Störtebecker, erhölls bygglov för om- och tillbyggnad samt överenskoms om färgsättning enligt inlämnat blått färgprov. Åtgärderna med huset skedde 1995/96. 1991 fanns inget bygglovskrav betr fasadmålning från riksintressesynpunkt. Det kom 1997.


diskriminerande

förvanskning
 

Eriksvägen 15/Nyckelpigan 6. Torntoppen bakom trädgrenen är en godkänd tillbyggnad 1995/96.

Genom bygglovsenheten fick mittsundbyberg.se på förfrågan veta att huset på Eriksvägen 15 kunde målas om i blått utan särskild bygglovsansökan. Det gällde för alltid, sa man. På förfrågan om var i texterna rörande kommunens strikta bygglovsplikt detta fanns omnämnt erhölls följande svar från bygglovschefen Per Lundberg:

”Så står det ingenstans. Tvärtom så är det fritt fram att söka bygglov för vilken färg man vill i Duvbo. Sen gör vi en bygglovsprövning om huruvida den färgen överensstämmer med detaljplanen, riksintresset och huset ifråga.”

Lov för att måla om fasad skulle alltså vara avhängigt av flera faktorer som subjektivt bedöms i bygglovsenheten. Faktorer vid bedömningen kan återges så här:

• Riksintressets detaljer för Duvbo såsom just färg på fasad har bestämts av kommunfullmäktige 1997. Vald färg ska vara från samma tidsepok som då huset byggdes och av rätt typ.

• Huset på tomten och i samhället Duvbo. Helheten på ett hus avgörs på alla detaljer. Från hemsidans huvudartikel om det koboltblå huset - på undersida här -  har hämtats följande kommuncitat:

"Det finns ingen färdig färgskala eftersom Duvbo består av hus byggda under en period om minst 100 år. Helheten på ett hus avgörs på alla detaljer, till exempel takets lutning, fönstersättning och storlek, fasadmaterial, omfattningar kring dörrar och fönster, räcken påpå balkonger med mera. Husets färg är ofta ett komplement till denna helhet. Det finns också många bra böcker som handlar om byggnadsvård. Om en fastighetsägare behöver hjälp med färgsättning så rekommenderar vi en färgexpert som är utbildad inom området som den aktuella epoken som huset tillhör.”

Det här är inte ens en generalklausul! Texten är oförskämt hopplös. Den skapar experter bland experter som får en feeling och tolkar si eller så och är omöjliga att rubba. Den ger inte villaägarna i Duvbo någonsomhelst rättssäkerhet. Det odemokratiska är tydligt. Det uppstår lägen där pengar kan bli avgörande för bygglov.

Det kan inte vara konstigt att åstadkomma och publicera färgskalor med angivande av färgtyper för respektive tidsepok i Duvbo. Riksintresset, bevarandeanspråken från samhället, måste erbjuda rationella, realistiska och rättssäkra lösningar som är direkt tillgängliga med modern teknik. Det är kommunen som ska ha "svett och tårar" och kostnader inte den enskilde duvbomedlemmen. Vad har de ansvariga i kommunen tänkt på? Och de som vill kunna riksintresse i Länstyrelsen?

Mot bakgrund av vad som sagts ovan och det faktum att huset på Eriksvägen 15 byggts 1901/02 och tillhör första färgepoken på 1900-talet står det klart att dess blå färg utgör en diskriminerande förvanskning. I fallet med det koboltblå huset, som är samtida, har de tre första rättsinstanserna konstaterat att koboltblå färg inte användes för hus i Duvbo den första färgepoken och att det inte fanns några andra blå färger heller för hus vid denna tid. Koboltfärgen var alldeles för dyr för hus i vårt land. Det fanns alltså inga blå färger vid denna tid. Jo, förresten pariserblå fanns sen länge, men den användes absolut inte för husmålning (Göran Söderström).

NU GÄLLER ANTINGEN/ELLER!
Mittsundbyberg.se hävdar att det nu måste vara fråga om antingen/eller!

Antingen måste ägaren till det förvanskade huset på Eriksgatan 15 tvingas måla om med adekvat färg vid vite som faställs av Mark- och miljödomstolen.

Eller så läggs i princip fallet med det koboltblå huset ner med ursäkter till ägaren Åsa Lövberg för kränkning och förnedring och med ersättning för havda kostnader.

Om inget händer är det absolut fråga om kommunal diskriminering!

                                         - Sieur Athos -
                                            11 sep 14

 

B​ildstory
Sveavägen 5
Duvbo

Se texten t v.

Huset från förra sekelskiftet säldes till byggfirma för 7,5 mnkr
Huset från förra sekelskiftet säldes till byggfirma för 7,5 mnkr
Grundgropen grävs
Grundgropen grävs
Nya huset under uppförande
Nya huset under uppförande
Garage på gång
Garage på gång
Blir ett stort hus
Blir ett stort hus