Från puppa till fjäril
Centrums förvandling

"Under perioden november 2013 till mars 2014 genomfördes sex dialogmöten med medborgare, experter, föreläsare inom olika områden samt politiker. Det insamlade materialet utgör en väsentlig grund i det pågående planarbetet. Hur vill du att den nya stadskärnan ska se ut och fungera? Hur tycker du att man ska använda marken som skapas när järnvägsspåren läggs under jord? Och vad vill du att man tänker på när en delad stadskärna blir hel? Detta var frågor som låg till grund för dialogen". Så heter det i stadens texter och här ser vi resultatet, de "tapeter" som fanns uppsatta på tomma butiksfönster på Sturegatan. Klicka på bild för läsbarhet!

Under december 2015 och vid tre tillfällen i januari/februari 2016 har Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB redovosat vad företagets "verkstad" åstadkommit i en illustrationsplan - nedan - och i en tredimensionell modell - också nedan i tre bilder som visar från Ekensbergsbron och till Duvmossen samt inkluderande kv Kabeln, Området runt Marabouparken och icke bebyggt nära åstranden. I detta läge är Illustrationsplanen och modellen menade att visa möjligheter och justeringar kan ske innan överlämnandet till Planprogrammet och dess samrådstillfälle i april. Detaljplanerna som vaskas fram efter nämnda samråd blir preliminär sex stycken. Dessa ska nästa år, 2017, också på sedvanligt sätt då gäller stadsplan bli föremål för ytterligare samråd och ev justeringar. Så där blir tillfällen för både enskilda invånare och företag och organisationer att slutgiltigt tycka till, igen. 
Slutliga godkännande av kommunfullmäktige sker 2017/18.

Kartan ovan visar kvarterslägen och kvartersformer.
 

Tre fotona ovan: mittsundbyberg.se

Referat med eget och andras tyckande - kortfattat från de tre senaste presentatonerna.

Torsten Josephson, VD för Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB, informerar om centrums förvandling såsom en  bolagets projektgrupp ser den  i en illustrationsplan och i en tredimensionell modell. Från Stadens Frukostmöte den 17 februari 2016.
Torsten Josephson, VD för Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB, informerar om centrums förvandling såsom en bolagets projektgrupp ser den i en illustrationsplan och i en tredimensionell modell. Från Stadens Frukostmöte den 17 februari 2016.

TRAFIKVERKET HAR INLETT FÖRBEREDELSER                                    Trafikverket  har redan inlett förberedelser för järnvägstunnelns byggande. Locket på tunneln med dess två kanaler blir 1400 meter långt och får bredden 25 meter. Från torgets läge till stationsläget och bortom blir bredden
större. Tunneln börjar redan på solnasidan om Ekensbergsbron och där kommer en andra utgång från nya stationen, Resecentrum, att ligga. Tunneln löper fram till "Maraboubron", som enligt ursprunglig plan kommer att rivas till hälften vid byggandet. Om topografin så bjuder lär nog bron inte återuppbyggas - om nu inte tunnelöppningen ligger en bit innan bron. Byggtid 2019-2025.

SPÅR PÅ BANGATAN OCH UTMED ”SIEVERTHUSEN” LÖSER TÅGTRAFIKEN
Ett tredje spår kommer att läggas på Bangatan och utmed kvarteret Kabeln,”Sieverthusen”, och till just bortom västra tunnelöppningens läge. Sen tar man bort ett av de ordinarie spåren och bygger den första tunneldelen med dubbla spår och därefter blir dags för den andra tunneldelen som också får två spår.

Skiss på tunneln vid nya stationen, resecentrum. Gatan till höger är Järnvägsgatan. T hö Pendeltåg.
Skiss på tunneln vid nya stationen, resecentrum. Gatan till höger är Järnvägsgatan. T hö Pendeltåg.

TUNNELLOCKET FÅR INTE BEBYGGAS
Tunnellocket får inte bebyggas. Om särskild förstärkning sker utanför tunnelns yttre sidor kan byggnad ligga över locket med viss höjd ovanför locket. På locket kan fordon köras längs och tvärs. Har också nämnts att Tvärbanan kunde flyttas til locket och gå längs Järnvägsgatan. I övrigt kan det bli planteringar, serveringar, gångstråk, "torgområden" och kanske cykelbana. Om någon av tvärgatorna till Sturegatan, utöver Esplanaden, ska "rinna" över locket återstår att se. Det här med trafikens och cykelbanornas dragningar är givetvis inte klara och hithörande frågor har bara berörts generellt. Om ljudet från tunneln har inget nämnts.

Sundbybergs Torg 1902. Stationsgatsbacken rinner ner över järnvägen och möter Landsvägen. På torget finns stånd och basarer. Frälsningsarmén har varit på nuvarande plats i hörnet Torget 3/Bangatan 1 sedan , ja, enl insändaren Icke-Mulle måste det ha varit sen 1896 i alla fall. Det är huset längst bort på torget med ett litet hus framför, Finkan eller "Hotellet" kallad. Landsvägen blev som första gata stensatt 1914. Bild från Museet.
Sundbybergs Torg 1902. Stationsgatsbacken rinner ner över järnvägen och möter Landsvägen. På torget finns stånd och basarer. Frälsningsarmén har varit på nuvarande plats i hörnet Torget 3/Bangatan 1 sedan , ja, enl insändaren Icke-Mulle måste det ha varit sen 1896 i alla fall. Det är huset längst bort på torget med ett litet hus framför, Finkan eller "Hotellet" kallad. Landsvägen blev som första gata stensatt 1914. Bild från Museet.

OLYCKSRISKER I TUNNELN TALAR MOT BYGGÖVERHÄNG ÖVER LOCKET
Staden förhandlar med Trafikverket om att fastigheter ska kunna få överhäng över locket. Man vill därigenom få en intimare miljö med nio meter emellan husen. Staden menar att det går att komma in via garage, som varje nytt hus  ska få, om det händer en olycka i tunneln. Trafikverket vill ha snabbaste åtkomst med sin räddningsfordon Det skulle förvåna om Staden får tillåtelse att bygga överhäng.

MÖJLIGHETERNAS LÄGE                               Stadshus Infrastruktur ABs projekgrupp eller ”verkstan” som den kallas med arkitekten Torbjörn Einarsson i spetsen har åstadkommit, dels en illustration betr tänkt bebyggelse med markerade kvarterslägen och -former kring den nedgrävda  järnvägen, dels en tredimensionell modell upplagd på tvådimensionell karta med vissa hållpunkter för orienteringen. Det hela kallas ett möjligheternas läge. Nu håller man på att sammanställa inkomna synpunkter och förslag innan verkstans slutmaterial går till steget planprogram. Planprogrammet går till samråd under våren, det första i april och det andra om så behövs möjligen före sommaren. Därpå räknar man med sex stadsdetaljplaner som också går till sina samråd. Något mera demokratiskt finns inte ska vi veta. Någonstans vid skiftet 1917/18 lär kommunfullmäktige kunna fastställa stadsplanerna.

Arkitekt Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB, är projektledare för Stadshus Infrastruktur ABs arbete med Illustrationer och modeller.  Här vid presentationen  den 21 januari 2016 då han levererade en mycket sakkunning, fullödig och intressant information och besvarade frågor.
Arkitekt Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB, är projektledare för Stadshus Infrastruktur ABs arbete med Illustrationer och modeller. Här vid presentationen den 21 januari 2016 då han levererade en mycket sakkunning, fullödig och intressant information och besvarade frågor.

Vid föredragningarna har det mest handlat om bostäder och resecentret samt visats olika typer av fastigheter som lamell, öppna gårdar och slutna gårdar. Olika möjliga former och höjder på husen har visats. Genomsnittshöjden som valts i modellen är fem våningar, dvs en del hus är högre en del lägre, man talar om sju som högst. Här tycks det en hel del a la ”Sundbybergs själ”, dvs att småstadskaraktär skall gälla. En särkilt bildad samhällsgrupp tyckare säger att man i modellen ej tagit hänsyn till ”själen” dvs småstadskaraktären. Vidare vill man bla se flera lösningar eller modeller. På något sett finns risk för att detta tyckande om bevarandet av centrums själ skymmer ett rationellt och intressant stadsbyggande. Låt de gamla delarna kring Sturegatan, Landsvägen och Järnvägsgatan förbli i stort oförändrade, så långt det nu går, och allt övrigt nya få en annorlunda modern prägel. och som accentuerar de gamla affärsgatorna.

Man räknar med 1000 till 1500 nya bostäder i modellområdet. Från intäkts- och underlagssynpunkt (skatter in till kommunen resp antal invänare som kan komma att handla här i centrum) är givetvis alternativet 1500 bostäder det rätta. Detta stöds också av regeringens policy att bygga så många bostäder som möjligt, 700.000 till 2025 och merparten före 2018. Staden menar att byggandet ska gå snabbt och vara hållbart. Tio år? Tjugo år? 30 år från nu? Ingen siffra uppfattad.
 

Styrelseordföranden Mikael T Eriksson (M) informerar och besvarar frågor vid frukostmötet den 17 februari 2016. Han passade på att nämna bla om Sommarjobb - ej för niorna i år! - och om nya  Näringslivskommittén.
Styrelseordföranden Mikael T Eriksson (M) informerar och besvarar frågor vid frukostmötet den 17 februari 2016. Han passade på att nämna bla om Sommarjobb - ej för niorna i år! - och om nya Näringslivskommittén.

AVSAKNAD AV WOWS!  "BEHÖVS NÅGOT SOM SÄTTER STAN PÅ KARTAN!"
Föredragningarna har inte bjudit på några wow-faktorer. Approachen har inte varit särskilt behovsinriktad. Vid frukostmötet den 17 februari föreslog undertecknad att ett stadshus av trä, specialdesignat och också innehållande en konsertsalong/scen värd namnet. Plats torget. Det skulle kunna motsvara vad som framkom vid briefings/ hearings 2013, nämligen man vill ha ”en byggnad som sätter Sundbyberg på kartan”. Politikerna och dem som jobbar i förvaltningen bör finnas tillgängliga där kommunikationerna finns och där intelligensen möts, byter idéer, gör affärer och pratar projekt och framtid.

En annan sak som skulle ge goodwill och uppmärksammas är ett gymnasium av högsta klass med inriktning på ekonomi/finansiering, It och robotisering samt med ett tillhörande cluster där idéer kan utbytas, samarbete ske och nya projekt och företag skapas. Vi ska veta att kommunfullmäktiges budgetmöte den 17 december förra året beslöt om ett gymnasium men utan att verksamhetsidéer gavs. Förslag om gymnasium har siten föreslagit politiker till och från, men då har det sagts att det föreligger ett överutbud av gymnasier. Man tänkte tydligen på vanlig gymnasiemodell och vågade inte gå utanför boxen betr utbildningen och konkurrera med något annorlunda och bättre.

För några år sedan skrev siten om PRT och att det borde ingå i nästa stadsplan. Centerns Stefan Bergström, kommunalråd, har sen en tid tillbaka väckt förslag om en bana och räknar med en investering om 650 mnkr för sin tänkta slinga. 

PRTs fördelar: : ►Knyter samman stadsdelarna. ►Gynnar centrala stans handel, service och kulturevents  ►Miljöfördelar; bilar bort i större utsträckning i stadskärnan och ►Får bort en hel del bullrande och smutsiga bussar ►Tvärbanan som ska byggas och där Rissne och Ursvik ska få stationer enl plan ligger ljusår från PRT ifråga om bekvämlighet och kostnadseffektivitet. Från menyns As Time Goes...Bild Wikipedia
PRTs fördelar: : ►Knyter samman stadsdelarna. ►Gynnar centrala stans handel, service och kulturevents  ►Miljöfördelar; bilar bort i större utsträckning i stadskärnan och ►Får bort en hel del bullrande och smutsiga bussar ►Tvärbanan som ska byggas och där Rissne och Ursvik ska få stationer enl plan ligger ljusår från PRT ifråga om bekvämlighet och kostnadseffektivitet. Från menyns As Time Goes...Bild Wikipedia

AXPLOCK             
Allt för mycket gränder eller smala gator som indikerats får vi hoppas uteblir. Det måste vara framkomligt samt säkert att gå hem kvällar och nätter. Ett mål som man satt upp är ”en levande stad med liv hela dygnet”. Denna drömbild måste synas närmare . Siten tror att det målet inte kan nås.

Man verkar vilja ta bort Ekensbergsbron och Tvärbanebron då de inte längre kommer att behövas. Blir Ekensbergsvägen en dead end vid Sturegatan eller hur har man tänkt lösa nivåskillnaden mellan sturegatsläget och Landsvägen? Tvärbanan skulle kunna dras längre bort på Landsvägen för att sen vika vänster över till Solna Business Park, säger man. Alternativ till detta uppges vara en dragning via Esplanaden/ Järnvägsgatan eller /Sturegatan

Fastigheterna i kv Kabeln, bakom Willys, är privatägda och här lär kontorshusen närmast järnvägen rivas utom ett, det med texten på bilden nedan.

Överlever centrums förnyelse?
Överlever centrums förnyelse?

Marabouparken ska lyftas fram. Det blir en åsväng in mot parken.

Vid föredragningarna har vi fått höra ”Sturegatan med sina unika butiker”. Inget mer. Man kunde väntat sig ett arkitektritat förslag till en helt ny gatumiljö med sting. Istället får vi nöja oss med dåligt underhåll med fortsatta vattensamlingar och andra brister som vidlåter gatan. Vikande lönsamet och allt hårdare konkurrens! Sturegatan står på kanten till total nedgång. Vad händer förresten med gatan under centrums förvandling?

FÖRETAG KÄNNER ORO INFÖR BYGGÅREN 
Frågestunderna vid presentationerna gav bla uttryck för en oro från företagare gällande esättningar för omsättningsbortfall och information om var och när saker händer. Detta var inte särskilt bra vid Tvärbane-bygget. Man ville se en klart bättre behand-ling från kommunens sida.

En företagare menade att det var gott och väl att allt skulle bli bättre, men hans undran var om hans företag fanns kvar här då, om intäkter och tålamod skulle räcka till i denna stora förvandling av centrum.

Två som haft och får mycket att göra i samband med centrums förvandling: Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef samt Torsten Josephson VD för Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB vid presentationen den 21 januari 2016
Två som haft och får mycket att göra i samband med centrums förvandling: Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef samt Torsten Josephson VD för Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB vid presentationen den 21 januari 2016

FINANSIELL ORO UTE I VÄRLDEN STUNDAR?
ÄR TUNNELNS FINANSIERING SÄKRAD? 

Utgångsläget för stans detaljhandel och service är inte det bästa när det gäller om- och nydaningen i centrum. Köpman Lennart Swartlings uppgifter för en eller ett par veckor sedan i tidningen Vi i Sundbyberg skvallrar om detta. Landets ekonomi synes rulla på men här finns nu inbyggda idel sociala eller samhällsstörningar framöver och det kan bli skarpa budgetunderskott och skattehöjningar. Och vi kan snart vara fångade i en finanskris av globalt format, riskerna sägs vara stora i år eller nästa år enligt IMF, årets Davoskonferens mfl institutioner och experter. Men det är inte bara finanser som spökar utan även krigen, terrorn, flyktingströmmar, Brexit mm. I den tråkiga utveckling som skulle kunna bli sann kan man försiktigt undra huruvuda finansieringen av Järnvägstunneln är säkrad, hos staten, hos kommunen.

               - Sieur Athos - mar 16 -

Alla foton: mittsundbuberg.se om ej annat sägs. Om järnvägstunnel och PRT finns tidigare material under menyns As Time Goes By.