Bild mittsundbyberg.se

ÄGARDIREKTIVET OCH MÅLEN
MED RENOVERINGARNA.

Enligt Kommunfullmäktiges ägardirektiv som har implementerats av Stadshus AB vid en Förvaltarens bolagsstämma har företaget med sina 8000 hyesrätter att medverka till bla att invånarna i staden och stadsdelarna får möjlighet välja boendeform. Företaget skall också - bidra med utveckling av cenrala delarna och stadsdelscentra samt medverka till en tryggare miljö och ett säkert boende. Förvaltaren ska vidare vara ett föredöme på miljö- och energiområdet. 2030 ska företaget vara klimatneutralt. Slutligen ska här nämnas att bostäder för äldreboende ska säkerställas och fastighetsbeståndet underhållas enligt särskild plan. Kommunstyrelsen med styrnings- och ägarutskott följer utvecklingen och har rapporteringsskyldighet till Kommunfullmäktige.

Bild från Förvaltaren

Totalrenoveringar som ökar attraktionen för Landsvägen
Förvaltaren totalrenoverar nu kvarteret Banken och kvarteren Bageriet och Basaren på andra sidan Landsvägen står i tur om något år. Kvarteren ser du på bilden ovan. De är svartmarkerade. Bageriet längst th och tv Basaren. Bilden är klickbar. Anledningen till förnyelse är givetvis i första hand ett behov av modernisering. De tre kvarteren är rätt samtida. Men tillfälle ges också att se detta med stads- och attraktionsögon, något som Förvaltaren måste göra i sin betyelsefulla roll i staden. Totalrenoveringarna ger möjlighet till ytterligare butiks- och serviceenheter med bredare, kompletterande sortiment och nya marknadsnärmanden. Detta kan resultera i flera och nöjdare konsumenter som handlar och möts här, i ökad lönsamhet för rörelserna samt därmed också på sikt ge fastighetsvärdarna del av en ökad marknad, efterfrågan.

Om rätt fattat vill man gärna se att torget involveras i det hela på något sätt så att Landsvägen blir ”hel” och intressant från Swedbank till Bällsta bro. Torg upplevs alltid som transportsträcka så det är inte så enkelt.

Bilderna ovan från Förvaltaren visar hur det kommer att se ut när Banken, till vänster, har totalrenoverats samt när kvarteren Bageriet och Basaren renoverats och fått tillbyggnader. Bageriets arkad försvinner för en räcka butiker med glasfronter.

BANKENS TOTALRENOVERING
Förvaltaren som äger fastigheten Banken är byggare. Skanska AB är generalentreprenör med utländska underentreprenörer för bla vvs, vent och el.

Bilden t v är från Förvaltaren. Högra mittsundbyberg.se. .

Mittsundbybeg.se har haft tilfälle att samtala med Förvaltarens kommuni-kationschef Anders Sundqvist, till vänster på bilderna ovan, som är företagets talesman för projektet samt Andreas Finnman, Förvaltarens projektledare för Banken med uppgift att se till att bygget följer planerna och att tilläggsarbeten utanför plan blir utförda och prissatta på rätt sätt.


Bostäder och lokaler
Efter totalrenoveringen har fastigheten  213 bostäder/hyresrätter varav 56 i särskilt boende. På plan 1 kommer Träffpunkten att flytta in med yta mot både Esplanaden och Landsvägen. Det blir också storkök och restaurang här samt andra kommersiella lokaler om totalt 1222 kvm. Plan 2 och 3 upptar särskilt boende i 53 st 1:or och 3 st 2:or. Äldreboende behovsprövas. Plan 3 håller också vanliga 3:or och 4:or. Plan 4-9 har 157 bostäder med 44 st 1:or, 85 st 2:or, 12 st 3:or och 16 st 4:or. Plan 9 har 14 bostäder och en takterrass på 660 kvm.

Planen 4 - 9 med information om bostädernas lägen på resp plan. Källa Förvaltaren.

Taket och källare
Takplanet håller teknikutrymmen för ventilation, energi och hissmotorer. Källarplanet är avsett för förråd och lager. Gamla ”bilhissen” som går ner till källarplanet blir kvar. Källarplanet håller lager och förråd. Banken får två huvudentréer, en mot Esplanaden och en mot Vasagatan.

Budgetera kostnad svårt - tilläggsarbeten och överraskningar
För ett renoveringsobjekt som detta är det svårt att budgetera kostnaden. Inte sällan blir det tilläggsarbeten som måste göras. Risken för olika ”surprises” är inte ringa och som exempel nämner byggaren uppgifter som rivningen med saneringen och återvinningsarbetet som blivit mer omfattande än tänkt. Någon officiell budgetsiffra för totalrenoveringen föreligger inte när detta skrivs. Sajten kan nämna att Förvaltaren i sin årsredovisning för 2011 hade en prognossiffra på 384 mnkr, men det var med ca 20 radhus på taket med tyst uteplats för varje radhus. Radhusalternativet försvann. Trolig kostnadsnivå är 300 mnkr.

Bild mittsundbyberg.se

Nu går vi in i själva bygget där i runda tal 100 personer i olika yrken jobbar. Med stålhätteskor, arbetsjacka, hjälm och handskar får jag följa med Andreas Finnman, Förvaltarens projektledare. Vi kommer in på bottenplanet just där Träffpunkten från Basaren kommer att återuppstå med hela 588 kvm och som går genom hela huset. Vi tar oss upp till plan fyra. De långa korridorerna från det gamla huset blir kvar. Här finns nu en del material för inredning och konfektionering.

Projektledaren Andreas Finnman berättar om material som finns i korridoren  för direkt  eller konfektionering i inredningsarbetet, ovan. Korridorerna blir oförändrade. Nedan visar Finnman 1:ans kök. Enkelt och rationellt inrett.

Vi går in i en 1:a som är klar. Kök och badrum håller fin och rationell standard. Fönstren mot Landsvägen ger god utsikt.

Ettornas storlek ligger i intervallet 30 - 40 kvm. Månadshyran för en 1:a hamnar i storleksordningen 6000 krornor.
Noggrannare uppgifter om hyror finns på Förvaltarens hemsida då hyrorna detaljsats.

Allt sker samtidigt i Banken
Från en bortre del av huskroppen hörs bilande. Det här är ett bygge där allt pågår samtidigt! Så snart man rivit betong som ska bort, sugit ut sanden mellan de dubbla våningsplanen och fått bort alla gamla installationer så kvarstår bara betongstommen. Detta förfarande sker i viss fastställd ordning för huskroppens delar. Så fort en del är klar blir det som en nyproduktion. Det blir fönster in och installationer av olika slag genom trummor och de dubbla våningsplanen till boytan. Sedan målas bostaden, badrummet helkaklas. Följs av VVS-, el- och ventinstallationer i själva bostaden samt golvläggningar och köksin-redningar med vitvaror. Också dörrar förstås. Balkongerna, där aktuella, gjuts på plats och blir inte inglasade.

 

Utjämningsmassa pumpas upp från bil.

Sanden mellan de dubbla våningsplanen som sugits bort ersätts av utjämningsmassa då alla nya huvudledningar till bostäderna är på plats. Massan pumpas upp till respektive plan från bil. Betong som behövs pumpas också upp från bil. På bilden ovan pumpas utjämningsmassa upp till akgtuella plan.

Återvinning och deponi - sortering vid källan
Vi är nu ute ur byggnaden igen och pratar om bla rivningsmassor, miljö- och uppvärmining och logistik. Allt material som rivs återvinns eller blir deponi. Åtskillanden sker direkt på arbetsplatsen allteftersom. Material som ska återvinnas sorteras i olika containrar, ett jobb som kräver kunnande, noggrannhet och omedelbarhet så snart det kommer ner till marknivå där containrarna står. Bland rivningsmaterial som ska hanteras på det ena eller andra sättet finns asbest, PCB, blåbetong, olika plaster och metaller, samt gamla träinredningar mm. Vanlig betong som rivits och sand från dubbla våningsplanen blir nästan uteslutande deponi. Rivningsmassornas volym är inte kända ännu.

Själva arbetsmiljön sköts av Skanska och den uppges ha den noggranhet och omfattning som krävs i en byggnation av det här skiftande slaget.

Fastigheten skall miljöcertifieras
Förvaltarens policy betr miljö och energi ligger i absolut framkant. I nya Banken får det bla inte finnas några farliga ämnen eller material och uppvärmning sker med ett för huset effektivast möjliga system med till- och frånluft, med växlare och fläktar på taket. Fastigheten skall miljöcertifieras*).

Logistik med särskilda krav
Logistiken ställer här särskilda krav utifrån i första hand följande:
Banken ligger i en triangel omgiven av nära gator. Det är trångt för inleveranser av byggmaterial för det nya och för bortkörning av rivningsmaterial från det gamla. Landsvägen, en av gatorna, håller dessutom mycket trafik vissa delar av dagen. Arbetsmiljö och säkerhet samt målet miljöcertifiering ingår också i den här kravbilden.

Produktionsförlopppet är noga planerat i tid och rum. I den först rivna delen av huset, där endast betongstommen är kvar inleds nyproduktionen samtidigt som det i andra delar av huset kan bilas och rivas eller pågå dragningar av huvudledningar till bostadsytor för tex VVS, el och vent. Alla skeden i totalrenoveringen kan som nämnts tidigare pågå samtidigt i fastigheten.

Intransporter av material sker företrädesvis på kvällar och fördelas då på aktuella plan i huset. Intransporter kan också ske på klockslag under dagen. Vid huset och mot Esplanaden och Vasagatan finns inhägnade körfält för intrasporterna av byggmaterial och lämplig avlastning. Bilar med lyftkranar samt bilar med utjämningsmassa och betong finns också i dessa körfält då de ska vara på plats resp då de lossar. För lyft av material finns också hisslösningar. Intill husets väggar finns förutom containrarna bla mindre närlager med tex isolering och vissa rör.

Logistikbilder ovan och nedan: TM-Progrss inne för lossning av utjämningsmassa; material lyfts upp till  balkongplan; Ahlsell levererar VVS-material.

Prefab och återvinning från gamla Banken
Frågan om prefabricerade byggelement är lätt besvarad: bara Parocelement för fläktrummet på taket. Endast befintliga skiffersockeln på gamla huset får bli kvar
.

Fasaden
Fasaden kläs i gröntonade plattor.

Foto mittsundbyberg.se

Inflyttning
I maj 2015 är fastigheten helt färdigrenoverad. Redan i mars kan Träffpunkten och de i särskilt boende flytta in. Vid denna tid beräknas också bostäderna vara klara för en påbörjad inflyttning. Så sades det tidigare.  
Nedan bild från 22 maj 2015 där täckelsen mot Vasagatan/ Esplanaden har fallit. Fönstren och glasräcken på balkongerna granskas och slutjusteras. Fastigheten är inte klar. Men man har flyttat in på ett flertal plan. Detta ombyggnadsprojekt har inte varit av den lättare sorten. Som framgår av texterna ovan har logistiken inkl miljöaspekter samt planeringen av arbetet i denna stora fastighet där "allt" pågår samtidigt ställt många krav.

22 maj 2015: Bankens färdigställande är något försenat. På flertaletet våningsplan har inflyttning skett.
22 maj 2015: Bankens färdigställande är något försenat. På flertaletet våningsplan har inflyttning skett.

________________
*) Miljöcertifiering

Med gröna byggnadstekniker kan stora miljöbesparingar genomföras inom fastighetssektorn, framförallt genom förbättringar av det befintliga beståndet. Deutsche Bank Research (2010) har kommit fram till att en ”grön” byggnad kan minska energiförbrukningen med upp till 30 % jämfört med en konventionell byggnad, då främst inom värme, kyla och belysning.

Dessutom har gröna byggnader en lägre vattenkonsumtion och lägre underhållskostnader. Idag används ett flertal olika miljöcertifieringssystem på  marknaden. Dessa har som syfte att skapa incitament för fastighetsägare att genomföra åtgärder som bidrar till ovan nämnda besparingar. Systemnamn: LEED, BREEAM, Miljöklassad Byggnad och EU Green Building.

Källa KTH/Institutionen för Fastigheter och Byggande...Examensarbete av Trude Broström och Helena Weinz/ Finns det ett mervärde i att miljöcertifiera fatigheter? – jämförande studie på stockholmsmarknaden.

Samtliga bilder ovan från mittsundbyberg.se 
                                                     - Sieur Athos -                          FÖRSTA KUNGSVÄGEN
TILL DROTTNINGHOLMS SLOTT

Landsvägen rullar in från Sundbybergsvägen i Solna/Solna Strand och genom södra delen av stan till Bällstabron och Brommas Bällstavägen. Den är historiskt intressant som en del av den första kungsvägen mellan Stockholms slott och Drottningholms slott och givetvis som en viktig del i utvecklingen av Sundbyberg.

Drottningholms slott började byggas 1662. Drottning Hedvig Eleonora planerade och byggde slottet som ett lustslott, sommarslott. Drottningen var ”kontraktsgift” med kung Karl X och förmyndarregerade för sonen Karl XI 1660-1672 och sedermera för sonsonen Karl XII då han var omyndig kung from 1697. Hon representerade Karl XII under hans fälttåg som han startade som artonåring år 1700.

Kartografen och ingenjören Georg Biurman upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägehet 1750-1751. Ovan ser vi en del av kartan som visar den första kungsvägens sträckning från Stockholm till Drottningholms slott. Hela kartan täcker ett område från Drottningholms slott i väst till Lidingö stad i öst samt från Ältasjön i syd till Edsviken i norr. Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm. Bilden är klickbar!
Hedvig Eleonora, 1654 - 1715,  drottning,  och gift med Karl X, 1654 - 1660 Hedvig Eleonora, 1654 - 1715, drottning, och gift med Karl X, 1654 - 1660
Stormaktstiden varade 1600-1720 och Karl X och Karl XI var krigarkungar med framgång, men sällan hemma. Drottningens förmyndarställning upphörde 1713. Hedvig Eleonora beskrivs som en dominerande kvinna med snabba drag. Hon var kungahusets Första dam i hela 61 år från 1654 till sin död 1715. 

Huvudbyggnaden var helt färdig 1668 men hela slottet med tillhörande byggnader och trädgårdar var färdigt först på 1750-talet.

Slottsbyggnaden, Drottningholmsteatern, Kina slott, Kantonggatan, parkerna samt stora områden norr och väster om Ekerövägen, men inte hela Drottningholmsmalmen, blev Unescoarv 1991. Totalt 40-talet byggnader berörs av skyddet.

1689 färdigställdes en kungsväg 6 meter bred och 17 km lång, mellan slottet i Stockholm och Drottningholms slott. Den gick via Carlberg förbi Solna kyrka i Solna socken över Bällstabro och vidare i en böj genom Bromma socken till Tyska Botten vid Mälaren, där byn Karsvik hade sin tilläggsplats. Stallar och vagnbyggnad var här upprättade. Härifrån färjades de kungliga till Loviselund, Lovön. Se klickbara kartan ovan!

Det fanns inga sundbybergare som gick ut för att hurra på eller se på drottningen Hedvig Eleonora och - lite längre fram i tiden'*) - Gustav III när de gled förbi i vagn med följe av ”ryttardrabanter”.
Gustav III, 1771 - 1792, lät bygga den andra kungs- vägen till Drottningholm, färdig 1787. Gustav III, 1771 - 1792, lät bygga den andra kungs- vägen till Drottningholm, färdig 1787.

Som du ser av kartan – klicka för förstoring! – som är från 1750-1751 - hittar du inget Sundbyberg men väl jordbruksbygd med gårdar med flera hemman, torp samt "herrgårdsjordar" brukade av arrendebönder. Sundby, en gård en bit ovanför Bällstabron och just norr om Sundbysjön, kom att slås samman med två gårdar i Yttre Sundby 1775 och egendomen fick namnet Sundbybergs gård och sjöns namn ändrades till Sundbybergssjön. Bällstaån hade mycket mera vatten ovanför bron längre tillbaka i tiden. Under 1700-talets senare hälft fanns en krog på Sundby ägor. På en karta från 1781 anges tomten till Sundbyhof. På en brommakarta från 1829 uppges Sundbyhof vara krogen. Carl Mickael Bellman besökte Sundbyhof ofrivilligt efter en spritmiddag på Bällstabro krog senare delen av 1760-talet. Vid mötet Bällsta ån och kungsvägen fanns också andra tidiga krogar som Bällstaln och Ekbacken.

Sundbybergs gård byggd 1785.. Målning av P E Norling. Gården hade infart från Landsvägen. De två flyglarna tillkom 1788. Bild från Sundbybergs Hembygdsmuseum.

Ägaren till Sundbybergs gård Med dr Z J Strandberg byggde en ny huvudbyggnad 1785 med alléinfart från Landsvägen. 1868 köptes gården av Anders Petter Löfström från Stora Harrie i Skåne. Han blev stor godsägare med flera gårdar här i trakten och med flera egendomar över hela landet. Bilden nedan visar paret Löfström med barnbarn. Bilder från Sundbybergs Hembygdsmuseum.

Löfström var entreprenör av klass med många goda kontakter, precis som frun Emma Sophia som han gift sig med. Han var välutbildad mångsysslare med feeling för vad som rörde sig i tiden. Han såg till att järnvägen kom hit 1876 och sålde av mark till industrietableringar, bla till tidiga köparna arkitekten och husförsäljaren Frans Lindskog och industrialistbröderna Sievert med Max i tidig spets, samt tomter för handel och bostäder. Man kan säga att P A Löfström och hans fru Emma Sophia raskt inledde skiftet från jordbruk till stadsbildning med järnväg, industrier och ny kultur. Äldste sonen  Per Johan som var doktor i arkitektur från Akademin i Wien hjälpte pappan med att rita infrastruktur och hus.1888 blev samhället köping, skilt från Bromma socken. A P visade vid detta tillfälle sin stora generositet då han till köpingen överlämnade gåvobrev på alla gator och öppna platser. Tunga  insatser från A P gjorde skilsmässan från Bromma möjlig. Mycket riktigt kom han att kallas grundaren av vårt oberoende Sundbyberg.

Gustav III byggde en kortare, 11 km lång, och bekvämare väg till lustslottet. 1787 invigdes hans Drottningsholmsväg som gick över Kungsholmen med tre flottbroar nämligen Tranebergsbron mellan Braxemwijken och till Tranebergs Wärdshus; den andra bron Nockebybron eller som den egentligen döptes till Adelcrantzes bro tog fem år att bygga på 32 stenkistor och med möjlig broöppning; den tredje bron var den första Kersöbron eller Drottningholmsbron.1784 flyttade färjekarlarna till Kärsön. Nu var den första kungsvägen ute ur kunglig bild, men vid missöden med broarna användes den första kungsvägen. Och där byggdes också en väg mellan gamla kungsvägen och den nya vid 1780-talets slut och som nyttjades som förbindelse mellan Haga slott och Drottningholms slott.

___________
*) kungafakta: Karl X 1654-1660; Karl XI 1660-1697 Karl XII 1697-1718; Ulrika Eleonora 1719-1720; Fredrik I 1720-1751; Adolf Fredrik 1751-1771; Gustav III 1771.1792. Två förstnämnda krigarkungar med framgångar; Sveriges storhetstid 1600-1720

                         Meningen är att sedan läsa " Väghistoria 1000-1900"

i kolumnen till höger.
Bilderna nedan tillhör avsnittet "Axplock från Landsvägen förr och nu"
nederst i kolumnen till höger.

- Sieur Athos -
 

BiILDMEDLEY FRÅN BANKENS HISTORIA
Kvarteret Banken möter vi redan på den första stadsplanen från 1899. Kvarteret är markerat med röd asterisk på planen nedan och omgärdas av Landsvägen (söder om), Esplanaden och Vasagatan. Sistnämnda sträckte sig in på Sieverts fabriksområde, idag säger vi kvarteret Kabeln eller "Willys bakgård". Kanske får Vasagatan en renäsans då Diligentia planerar att bygga i Kabeln inför 20-talet. Idag heter adresserna här Esplanaden och Löfströms Allé. Landsvägen vetter i sin östra del mot "Alby eger" som  först 1949.blev sundbybergskt. Samtliga bilder från Hembygdsmuseet om ej annat anges. 

Nedan ett utdrag ur stadsplanen för 1912. Röda färgen markerar stenhus. I kvarteret Banken finns på planen ett stenhus Det är från 1904 och där låg den första banken, Härnösands Enskilda Bank. Om vi förflyttar oss medsols i kvarteret så kommer sen Eugeniabasaren, Rydsbo i spetsen mot söder, Eugeniahemmet och Annexet till Eugeniahemmet samt Skolhuset samtliga mot Esplanaden. Skolhuset hade ingång från Vasagatan. I kvartersspetsen mot Vasagatan/Landsvägen ligger Bagero. Mera i bilderna som följer 

Del från stadsplanen 1912. Rödmarkerade hus är stenhus. På planen anges  vad husen heter. Mitt emot det röda huset i kvarteret ser vi Stenvillan, första stenhuset byggt 1878. Stadsparken börjar vid Landsvägens södra sida och och drar uppför Högklinta, förbi Stenvillan. Svarta husmarkeringen också mitt emot är Apoteksvillan med Kronan.

Bild från Landsvägens södra sida. Höga huset är stenhus från 1904 . Här låg stans första bank, Härnösands Enskilda Bank. Till höger syns Stora och Lilla Bagero. Byggda 1878, rivna 1935. Bortom stenhuset syns Eugeniabasaren. Bild från 1909.

Bagero, större och mindre. Byggda 1878. Här låg H C Arvidssons Speceri-. Vin- och Konservaffär i det större huset. Se nedan! I det lilla huset var det kafé med uteservering sommartid. Förra sekelskiftet.

Vi rundar vidare. Ovan ser vi hur Landsvägen -  till höger -  möter Esplanaden. Och där i mötet ligger huset Rydsbo, byggt 1879 med adress Esplanaden 2. Bilden från 1905. Här låg ett lokalt postkonor 1905-1916 och barnmorskan Frida Jäger hade sin bostad här. 1928 byggde svensk-amerikanen Albert Nyström på Rydsbotomten och hans hus syns på bilder längre fram. Lokala Posten återkom och var här 1928 - 1937. Nyströms hus revs 1969.

Vifortsätter att röra oss medsols och på Esplanaden 4 ovan ser vi Eugeniahemmet med en lång kö. Efter 1900 använde Kommunen huset som brännvinsmagasin och ställe för minutförsäljning av starkaste brännvinet i stockholmsområdet. Kön var för brännvinet. Eugeniahemmet var ett hem för "fattiga, obotligt sjuka och vanföra barn" förverkligat av Oskar I:s dotter Eugenia (1830 - 1889). Hemmet flyttade till Norrbacka i Solna 1900. Bredvid på adressen Esplanaden 6 låg hemmets Annexet som varit möteslokal för bla baptister och sedan bostad för länsman Forsselius familj. Bakom Annexet ligger vår första folkskola byggd 1882 då Sundbyberg tillhörde Bromma församling.

Vi går vidare på Esplanaden. I hörnet med  Vasagatan ligger första folkskolan byggd 1882. Då tillhörde vi Bromma församling. 1888 efter skilsmässan från Bromma blev den vår egen. Det sägs att A P Löfström omkring 1880 hade ordnat en skollokal att hyra, nämligen i huset Kapellet på Brunnsgatan 1. Nåväl, skolhuset ovan hade två lärosalar längst ner och på övre planet fanns en sal samt lärarbostad. Ett "minibibliotek" fanns också. Skolgården var stor och bestod av två tomter. På skolgården huserade också brandkåren med ett plåtskjul i bortre änden och med slang- och övningstorn. Här hölls kommunalstämma i den största skolsalen. År 1900 stod nya skolan klar i Sturegatsbacken och den gamla skolan blev småskola till 1945. 1947 höll Filadelfia till i skolan som syns på bilden ovan. Byggnaden revs 1965. Nu har vi gått kvarteret runt.

På stadsplanen för 1942, ovan, ser vi  förändringar jämfört med stadsplanen 1912. Skolan och Bagero finns inte i planen.

Bilden nedan från 50-talet visar att Park-kaféet har tillkommit efter Bagerohusen som revs 1935. Stenhuset sen 1904 står kvar likaså synes basarerna vara kvar. Längst bak där Landsvägen och Esplanaden möts, där Rydsbo-huset var, fanns sen 1928 Nyströms hus. Det var det sista som revs 1969 då nya Bankenhuset var så gott som klart. Skolhuset fanns ej i planen men revs först 1965 och övrigt i kvarteret revs med all säkerhet också då eller relativt nära byggstarten för Bankenhuset 1966.

Om rivningarna i centrala Sundbyberg på 60-talet skriver Bo Anderson och Anders Björnsson i boken "Förvalta framtiden" från 1997: "Stora delar av centrala Sundbyberg bebyggdes kring sekelskiftet 1900...De flesta husen fanns i privat ägo. Dyrt att modernisera, ofta var säkert enda praktiska möjligheten att riva och bygga nytt. Punktsaneringar tedde sig problematiska, fastighetsägarna hade ingenstans att evakuera hyresgästerna. Resultat: husen stod kvar, förföll, de luktade illa, man skämdes. Risk för att hela staden stigmatiserades" (stigma=sårmärke, red anm). Det blev plats för Kommunen att agera genom helägda  Förvaltaren som fick uppdraget att skapa allt det nya.

Nedan bild från Sundbybergs- och Solna tidning 1969. Nyström hus vid korsningen Esplanaden och Landsvägen rivs. Bakom färdiga Banken.

Banken. Foto mittsundbyberg.se

Ovan den gamla Banken från 1969 innan renoveringsdags. Den imponerade. på många. Andra åter var missnöjda. Alldeles för pampigt, stort.  Huset var i mångt och mycket byggt för anställda vid Sievert och Marabou. När detta skede avslutades vid nämda företags avflytt inleddes en period med ytterligare nedgång, slitage och hyresgäster med olika problem. Det blev inte mycket bättre efter renovering på 90-talet. Våren 2013 startade Förvaltaren total-renoveringen. Allt blir nytt. Endast betongstommen och skiffersockeln återanvänds.

Det har låtit lite av krigszon när bilandet var som värst mot Esplanaden i somras. Nedan kan du lyssna och se i 23 sekunder. Vänta till det går igång!
                                        

Video mittsundbyberg.se

VÄGHISTORIA 1000-1900
Här passerar nu århundraden - 1000 till 1900 - i ett jordbrukarland med de flesta männinskor knutna till jord och boskap. Under medeltiden som varade till 1527 var väg i princip lika med framkomlighet till fots eller med häst. Vägarna var inte viktigast för långa resor och för tunga och skrymmande transporter. Då gällde hav, sjöar, älvar, och kanaler som givetvis också var betydelsefulla efter medeltiden. På vintern bjöd häst och släde den bästa och kortaste vägen

Vägarna var långt fram i tiden tillkomna utan särskilda anläggnings-arbeten. De hade skapats av boskapen och häst/oxe och vagn. Vägarna var långt fram i tiden tillkomna utan särskilda anläggnings-arbeten. De hade skapats av boskapen och häst/oxe och vagn.

Sen kom den nya tiden med krav på resor och transporter med häst/oxe med vagn och det behövdes bredare vägar med plats för vagnspar. Gustav Vasa och hans söner lär i slutet av 1500-talet ha påbjudit ett vägnät farbart med häst och vagn som knöt samman landsdelarna och större städer. Vägarna var långt fram i tiden tillkomna utan särskilda anläggnings-arbeten. I mångt och mycket var det vägar som skapats av boskapsförlyttningar, häst/oxe med eller utan vagn med järnbandsförsedda trähjul.

Väghållningen låg sen urminnes tider på jordbruksfastig-heterna/bönderna. Meningen var alltså att de skulle röja och underhålla sina vägbitar. För större broar gällde kollektivt ansvar. En bra bit in på 1800-talet var vägarna fortfarande dåliga och underhållet oftast obefintligt, broar saknades ofta. Framkomligheten på landsbygden var sålunda mycket begränsad. Egentligen var det bara kungsvägarna som var körbara vid skiftet 1800

Långt tillbaka fanns det fyra slags vägar: landsväg, kyrkoväg, kvarnväg och markaväg. Allteftersom blev det intressant med väg till grannsamhällen och då kom vägnamnen härads- och sockenvägar samt byvägar. Förstnämnda var förbindelse mellan två härad och/eller dessas tingsplatser. Sockenvägarna ersatte namnen kyrko- och kvarnvägar. Vi fick sålunda närvägar som på sikt och efter behov och förutsättningar kunde komma att ingå som en del i fjärrvägar, landsvägar, som kallades kungsvägar i och med 1734 års lag. 1891 ändrades namnet kungsvägar till landsvägar igen och man skiljde bara på landsvägar och bygdevägar.

Väghållningen åvilade som nämnts bönderna som dessutom hade att svara för skjutshåll och gästgiveri i ökad omfattning. Alnsö stadga 1280 bestämde att kungen och hans sändebud skulle kunna få skjuts och logi hos bönderna. Sedan trappades detta upp till att omfatta stormän, präster, officerare och vissa ämbetsmän. 1442 stadgades om tavernor längs större vägar. 1587 ansåg riksdagen att gästgiverigårdar skulle finnas längs de allmänna vägarna i hela riket. Detaljerade regler om väghållning, gästgiverioch skjutsande kom i lag 1734; Ansvaret för gästgiveri och skjutsning delades 1879 så att jordbruket slapp skjutsandet.

Ovan skjutsverket i Gefle kring 1900. 1879 slapp  jordbruket stå för skjutsandet. Att skjutsa blev en särskild uppgift för entreprenörer. Bild från  Stadsarkivet i Gävle.

En av de första anlagda vägarna var Stäketvägen som byggdes 1665. Kungsvägen genom Solna och Bromma till Tyska Botten med färja till Drottningholm var färdig 1689. Se ovan! Kungsvägarna var till för kungamakten, för militärens strategier och förflyttningar, för statens skattefogdar, för postbefordran och för kyrkans folk samt inte minst för en växande handel.

Från huvudstaden utgick Göta landsväg, Dalarövägen och Södertäljevägen genom Södermanland. Norr om staden märktes Uppsalavägen och i väst ovannämnda väg till Tyska Botten med färja till Drottningholm. Allt enligt den av Georg Biurman år 1750 – 51 upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägenhet.

1841 fick vi Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och vägbyggandet tog fart, särskilt i Norrland där vägar var sällsynta.

Med ångmaskinen och järnvägen och flera duktiga industrimän, många utifrån, inleddes under senare halvan av 1800-talet paradigmskiftet... vi var på väg att bli ett industriland.

Först 1934 avskaffades gästgiveri- och skjutsväsendet väl överflyglat av tågen, bilarna, flyget, telefonen och radion

                                                 -Sieur  Athos -.

AXPLOCK FRÅN LANDSVÄGEN FÖRR OCH NU

Landsvägen ovan. Vi skiljde oss från Bromma 1888 och blev köping. Kungsvägsdelen blev vår. Omkring 1900 såg Landsvägen ut som på bilden nedan tagen från Landsvägsbacken. Gjuteribacken till vänster, före tornhuset.

Dags för axplocken
Här ska bara nämnas några exempel som också tillhör Landsvägens historia. Stenvillan i Stadsparken byggd 1878, det första stenhuset i köpingen, köptes av kommunen 1900 och för att användas som restaurang med de kommunala spriträttigheterna. Restaurangen stängde hösten 1969 och revs kort därefter. Som mest hade restaurangen 1000 gäster om dan. Staden och Förvaltaren använde Stenvillan för representation.

Stenvillan låg i Stadsparken med uppfart från Landsvägens södra sida, alltså mittemot kvarteret Banken. Stadsparkens många träd fick stryka med utan protester 1969, två år innan Almstriden i Stockholm där vinnande protester och aktioner räddade tretton almar.

Mittemot kvarteret Banken fanns också Apoteksvillan från 1901/02 med Kronan i bottenvåningen, vårt första apotek. 1962 flyttades apoteket till Esplanaden på andra sidan järnvägen och ligger idag i början på Sturegatan.

60-talets trädskövling och omfattande rivningar i rask takt, inkl de i kvarteret Banken, ledde till missnöje framför allt då Banken stod färdig och efter det att Sievert- och Marabouanställda flyttat. Bankenbyggnaden var klar 1969 och nya byggnader i kvarteren Bageriet och Basaren ett par tre år därefter. Humblegatan drogs ända ner till Landsvägen. I Basaren fick vi först restaurangen Tre Travare som sen blev det Grand Garbo och som heter så än idag.

Vid Torget/Landsvägen inköpte kommunen 1905 en fastighet som fick bli vårt första kommunalhus. Detta hus var byggt 1883 och där låg den första telefonstationen. Här fanns också pastorsexpedition och postkontor och polis. 1931, efter rivning, byggdes här stadshuset som invigdes 1932. Då stadshuset vid torget inte längre mötte kraven på tillräckliga, effektiva kontorsutrymmen flyttades kommunkontoret till nya stadsdelen Rissne på 80-talet.

På 1940-talet föreslogs namnändring på Landsvägen, Det misslyckades. 1914 blev Landsvägen stensatt och leriga vägbanan försvann. Det var den första gatan som fick beläggning. På många bilder från gama tider kan man se att gatorna var leriga.

De senaste åren har Landsvägen förändrats markant och framtidsplanerna indikerar nya förändringar.

Staden fick Tvärbanan hösten förra året. Med den fick vi två nya broar i vardera ändan av Landsvägen. Signalfabriken, invigd hösten 2013, är med sina affärer och särskilda atmosfär ett tillskott av klass. Landmärkets sexton våningar och det intilliggande sjuvåningshuset för seniorer som snart står klart ger tillsammans med ett nyrenoverat Banken och de vita strandhusen staden en vacker entré från Bromma, riktig stadskaraktär. I andra ändan av Landsvägen ligger Swedbanks annorlunda hus och gör entrén från Solna Strand intressant och spännande. Gustav III skulle nog ha gillat det!

Flera restauranger och kaféer med uteserveringar ger mötesplatser och karaktär. Snart står Banken i ny förädlad form och på andra sidan sker om ett par år förnyelse av kvarteren Bageriet och Basaren.

Vi får ett nytt modernt resecentrum för ett av landets absolut bästa kommu-nikationslägen - fjärr- och pendeltåg, tunnelbana, tvärbana med spårvagnar, bussar...och hyrcyklar! Ja, varför inte säga Bromma också. Och sen kommer järnvägstunneln med locket om tio år. Citydelarna blir förenade.

Attraktion genom bästa möjliga gatumiljö
och bästa möjliga butiker och sortiment

Landsvägen som genomfartsled accentueras. Kommer folk att stanna efter jobbet för att handla och äta i tillräcklig omfattning med tanke på detaljhandelns och näringsställenas lönsamhet och hyresvärdarnas intäkter eller skyndar man hem eller till dagis för att hämta barn. Swedbanks över 2500 anställda synes inte ännu dra ner på stan i horder, varken vid lunch eller after work. Sundbybergs attraktionsområde har drygt 200.000 invånare och detta förpliktigar för staden och handeln att ordna bästa möjliga gatumiljö resp hålla bästa möjliga butiker och sortiment. Parkeringsmöjligheterna är små. Torget är som alla torg en transportsträcka. Vad kunde man göra här? Ett modernt, spännande stadshus vore ju något att knyta samman med! Byggd delvis på förstärkt tunnel

Nedan bilder från och kring Landsvägen i anslutning
till ovanstående "Axplock från
Landsvägen förr och nu".

                                     - Sieur Athos -

.

Vy över Landsvägen från Tipstjänsts takterrass. Foto mittsundbyberg.se. Gjuteribacken upp till Alby till vänster. Till höger längst bort syns Banken i renoveringsskrud. Kv Bageriet med arkaden närmast Banken.

Uppifrån vänster: Bällsta bro förra sekelskiftet, enfilig-M►Bällstabro idag mot Bromma/Bällstavägen►Utsikt norr från Bällsta bro►Landmärfket och seniorhuset►Lilla Bageros uteservering t v på vinterbild-►Stenvillan► Första kommunalhuset 1905-M►Jonas Nygren, stadens styrelseordförande invigningstalar för Signalfabriken►Swedbank►Kv Bageriet►Stationsgatan kommer över järnvägen förbi  torget och ut på lerig Landsväg ca 1900; Huset i bakgrunden är Frälsningsarmen och lilla huset framför är finkan kallad "hotellet"-M►Signalfabriken mot torget, tv Story Hotel►Marabous fontängåva till Kommunen 1934►Story Hotel►Signalfabriken ►Signalfabriken igen►Bällstån från spårvagnen►Sundbybergs strand från Tvärbanan över ån►Spårvagnshållplatsen Sundbybergs centrum på Landsvägen►Spårvagn Landsvägen fram mot Banken►Landsvägens byggnader vid järnvägsstationen►samma större►Severing The Tudor Arms►Servering Biiche. japansk rest.       Bildtexter med M=från Sundbybergs Hembygdsmuseum. Övriga mittsundbyberg.se