Dominans - Diskriminering - Illojal konkurrens
Butiksägare som är hyresgäster hos Förvaltaren konkurrerar icke på lika villkor med butikskonkurrenter i privata fastighetsbolag
 
Dominans
Med 85 fastigheter med 6600 hyresrätter och
nästan 79.000 kvadratmeter lokaler och en bostadskö om 51000 samt ett ägardirektiv med visst ansvar för stadsdelars
utveckling tillika med 800 hyresrätter i byggplanen måste Förvaltaren anses ha en dominant ställning i Sundbyberg. Med sina ägardirektiv styr ansvariga politiker i praktiken
det hela. Siffrorna återfinns i Förvaltarens
verksamhetsberättelse för 2018.

Diskriminering
Kommunens styre har nu beslutat att Förvaltaren ska ge butiker i sina lokaler hyresfritt under månaderna april, maj och juni.
Kommunordföranden Peter Schilling (S) har talat per telefon med de fem största fastighetsbolagen i stan med syftet få dem att söka statsstöd och få ned hyran för butiker i privata fastighetsbolag.
Huruvida bygglovsmöjligheter skulle kunna vara bevekelsegrund för tilltalade vid dessa samtal ska inte avhandlas närmare här.
Statens stödåtgärder är 50% av den fasta hyran dock aldrig mer än 25% av den fasta hyreskostnaden. EU måste godkänna statsstödet. Kommunen utnyttjar statsstödet.
En jämförelse mellan Förvaltarens hyresfria månader och privata fastighetsbolag som söker statsstöd med max 25% av fasta hyresavgiften visar en mycket påtaglig skillnad och på butiksnivå är det fråga om diskriminering. Och om kommunen för hyresfritt tar i anspråk skattemedel eller hyresgästernas pengar för renovering eller kan sägas avstå från en eventuell framtida utdelning ger en extra krydda till saken.

Illojal konkurrens
Butiksägare som är hyresgäster hos Förvaltaren konkurrerar icke på lika villkor med butikskonkurrenter i privata fastighetsbolag. Kan kanske också ses som
segregerande. Frågan om illojal konkurrens har delgivits Konkurrensverket.

Hur ska företag med lokaler i privata fastigheter få samma stöd med hyran.
Är det möjligt att använda skattebetalarnas pengar på ett diskriminerande sätt?
Stödet är väldigt bra men gäller inte alla företagare.

Release från Sundbybergs Krisledningsgrupp
Krisledningsnämnden i Sundbybergs stad beslutade torsdagen den 26 mars om ett antal åtgärder för att stötta Sundbybergs näringsidkare. Tanken är att åtgärderna ska underlätta och minska de negativa effekterna på näringsidkarnas verksamheter som följer spridningen av Coronaviruset.
För att snabbare och nämndsövergripande kunna ta beslut har kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) kallat in krisledningsnämnden för att besluta om utökade resurser till äldreförvaltningen samt ett åtgärdspaket för Sundbybergs företagare.
-Vi befinner oss i ett extraordinärt och mycket ansträngt läge. Samtidigt som vi alla måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen måste vi tänka framåt. Våra företag behöver finnas kvar när den här krisen är över och därför är det oerhört viktigt att vi som stad och alla som bor i Sundbyberg gör vad vi kan för att stötta det lokala näringslivet, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.
I syfte att underlätta för det lokala näringslivet kommer Sundbyberg stad att förlänga tidsfristen för lokala näringsidkare att betala fakturor från staden till 90 dagar avseende tillstånd och tillsyn för serveringstillstånd, livsmedel, miljö- och hälsa, markupplåtelser samt lokalhyror.
Tillsynsbesök som inte är nödvändiga skjuts upp och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.  Staden kommer vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med fakturor från det lokala näringslivet efter begäran. Avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar möjliggörs.
Samtidigt kortas betaltiden för fakturor som ställts till staden för att möjliggöra ökad likviditet för näringslivet.
-Tillsammans hjälper vi Sundbyberg genom att stödja vårt näringsliv i en tuff tid. Det är också viktigt att vi sundbybergare är lokalpatrioter. Genom att köpa servicetjänster och handla lokalt kan våra företagare finnas kvar även i framtiden, säger Stefan Bergström (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Säsongsstarten för uteserveringar tidigareläggs till den 27 mars 2020 för att underlätta för restauranger och caféer som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg och på så vis tillgängliggöra den ytterligare för kunderna.
Staden inför en timme avgiftsfri parkering i affärsnära lägen och högre avgift från och med andra timmen. Krisledningsnämnden har inte rådighet över de kommunala bolagen, men överlåter till koncernen Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag att, i linje med stadens åtgärder, ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare underlätta för det lokala näringslivet.
-Det är bra och nödvändigt att vi fattat beslut om detta räddningspaket för våra företagare. Det lokala näringslivet är som blodsystemet i vår stad, helt nödvändigt. Nu har vi alla ett ansvar att ge stöd i denna tuffa tid. Du vill att de ska vara kvar imorgon. De behöver din hjälp idag, säger Axel Conradi (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Krisledningsnämnden består av de 12 ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen och alla partier är därmed representerade. Samtliga partier står bakom förslagen som presenterats.
Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande, 08 706 80 70, peter.schilling@sundbyberg.se,
Stefan Bergström (C), kommunstyrelsens första vice ordförande, 08 706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se
Axel Conradi (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, 08 706 82 10, axel.conradi@sundbyberg.se
Nico Werge, kommunikations- och näringslivschef, tel. 08 706 83 09, nico.werge@sundbyberg.se

 

Förvaltaren ger tre hyresfria månader till drabbade företag
Den pågående pandemin av coronavirus slår nu hårt mot många små och medelstora företag i Sundbyberg. Därför ger Förvaltaren sina lokalhyresgäster inom sektorer sällanköp, restaurang och vissa andra verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni. – Våra dagar är fyllda med omtanke om nära och kära. Vi ser samtidigt med oro hur pandemin dramatiskt har ändrat förutsättningarna för många av våra lokalhyresgäster. Nu får vi hjälpas åt för att undvika ett ännu svårare ekonomiskt läge, säger Petra Karlsson Ekström, vd på Fastighets AB Förvaltaren. Runt om i Förvaltarens hus finns butiker, restauranger, caféer och många små verksamheter som ger en samhällsviktig service till alla som bor i Sundbyberg. Under april, maj och juni behöver drabbade verksamheter inte betala någon lokalhyra. – För oss är det viktigt att ha långsiktiga relationer med våra hyresgäster och därför ser vi det här beslutet som en affärsmässig lösning som hela Sundbyberg vinner på i längden, säger Petra Karlsson Ekström. Normalt betalar Förvaltarens hyresgäster lokalhyran kvartalsvis i förskott. I rådande läge erbjuder nu även bolaget alla företag möjligheten till månadsbetalning. – Vi vet ju att företag snabbt kan få problemen med likviditeten när intäkterna minskar. Månadsbetalningar är ett sätt för oss att hjälpa företagen med att överbrygga problemen, säger Petra Karlsson Ekström. Vi kontaktar aktuella verksamheter Förvaltaren kommer nu att ta en direkt kontakt med aktuella verksamheter inom sällanköp, restaurang och vissa andra verksamheter. – Alla lokalhyresgäster är också mycket välkomna att kontakta oss direkt. Vi är redo att lyssna och prata problemlösning, säger Petra Karlsson Ekström.

Kommunförbundet om diskriminering - utdrag
Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling.
Kommunerna, som är nära medborgarna, har de bästa samhälleliga förutsättningarna att bidra till jämställdheten och likabehandlingen av invånarna i vardagen och på så sätt öka välfärden. Välorganiserad service, en trygg och fungerande vardag samt jämställdhet i beslutsfattandet är grunden för jämställdhet och likabehandling i kommunen.  
Kommunerna ska främja jämställdhet och likabehandling samt hindra direkt och indirekt diskriminering. I praktiken är det här en del av flera olika uppgiftshelheter: beslutsfattande, styrning och ledning av verksamheten och ekonomin, tillhandahållande och produktion av tjänster, arbetsgivaruppgifter och stärkande av den lokala livskraften.
Det är inte fråga om en extra uppgift utan om verksamhetssätt som förbättrar invånarperspektivet och servicens kvalitet och också effektiviteten genom en bättre inriktning av tjänsterna. 
När jämställdhet och likabehandling främjas och direkt och indirekt diskriminering förebyggs finns det skäl att beakta att orsaken till diskrimineringen kan bero på könet eller på någon annan eller flera andra individuella omständigheter. Det kan vara ålder, boningsort, social och ekonomisk ställning, bakgrund, religion eller sexuell läggning. Olika roller hos kommuninvånarna påverkar invånarnas liv parallellt: exempelvis en skolelev, en kund hos äldreomsorgen eller en person som hör till en minoritet är samtidigt också flicka, pojke, kvinna eller man. Till exempel utslagning kan drabba kvinnor och män på olika sätt. 

Sajten har frågat Gittan Sommarhed, Kommunals talesman för bla Sundbyberg om
lika lön tillämpas av kommuenen.
Hon uppger att kommunens ambition är lika lön för samma arbete men att det på flera ställen i verksamheten inte fungerar så.

Curt Wahlund - 3 april 2020