Stefan Bergström,(C), kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott, ledamot av kommunstyrelsen samt ordförande i Stadsmiljö- och tekniska nämnden.
Stefan Bergström,(C), kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott, ledamot av kommunstyrelsen samt ordförande i Stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Inför valet 2018
SAMTAL MED STEFAN BERGSTRÖM (C)
Curt Wahlund frågar om politiken i stan

1.Budgeten 2018
Årets budget omsluter 2.286 mnkr. Styrelseordföranden Eriksson (M) har sagt att stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån och att det inte hänt på länge.
Nämn några områden där du gärna sett förbättringar utan skattehöjning, med en ändrad resursomfördelning? Vad säger du om Erikssons uttalande om Stadens ekonomi?

Sundbyberg är en helhet med både den kommunala organisationen och koncernen där stadens bolag ingår. Ekonomin är god, men som i alla kommuner måste arbetet med effektiviseringar för en bättre resursfördelning alltid pågå.

2. Skatten – 1 kr och 78 öre mer än Solna
I länets kommunalskatteliga ligger Sundbyberg på femte plats. Solna har 1 kr och 78 öre lägre skatt! Ser att plan 2019 och 2020 har oförändrat 18,90. Här skattetoppen: Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,90 samt Lidingö 18,49.
Vid en inkomst om 30.000 kr per månad blir det råräknat en årsskatt på 6400 kr jämfört med att bo i Solna.
När tror du att vi tillhör absoluta ligatoppen?


Centerpartiet har fokus på maximal service för kommunmedborgarna med minimalt skatteuttag. Samtidigt är vi en landets snabbast växande stad med ett extra fokus på fler förskolor och skolor vilket gör att kvalitet i alla miljöer för barn, både fysiska och pedagogiska, måste säkerställas och det kostar, men barn både måste få kosta och få ta plats. Sundbyberg tillhör de 5 % kommuner i landet med lägst skatt redan.

3. Stadens torgromantik
Styrelsen presenterade för ett tag sen det justerade planprogrammet, föregångare till detaljplanen (del 1) som kommer i höst. Som sagts i nätskriften har detta skett utan att ta hänsyn till klimatet och vårt sätt att leva, buller och vibrationer samt hederlighet. Efter all sk medborgardialog sen 2013 tycker man att det är tillräckligt med ett förslag beträffande torget. Det hade varit hederligt om åtminstone ett till alternativ framlagts där nämnda faktorer hade beaktats ävensom lägesekonomi och behov såsom kulturella samt nyttjandet av de utmärkta kommunikationerna och möjligheterna göra reklam och public relations. Då skulle kommunmedlemmarna haft två alternativ att ge sin vägledande röst på just nu. Om kommunen hade haft en app för röstning framme förstås! Det hade ju varit en riktig och viktig medborgardialog!
Vad skulle du vilja säga om detta?

Planprogrammet har tagits fram efter en unik dialog som pågått under flera år. Förslaget till ny stadskärna är fortfarande påverkbart i de tre detaljplaneprocesserna. Förslaget runt torget tycker Centerpartiet blev ett rejält lyft jämfört med tidigare förslag, och där har bland annat bullerproblematiken varit mycket viktig då torget nu är inramat av paviljongsbyggnader just för att minska bullret från närliggande vägar.
Beträffande app så har Centerpartiet drivit det i flera år. Vi har kallat det för ”stadsutvecklingsapp” där staden både kan informera och ge möjlighet att tycka till med egna förslag och rösta, efter inspiration från vad vi sett att man gjort i Helsingfors och Lahtis i Finland. Den appen är nu under framtagande och kommer lanseras inom kort.


4. Sovstads- och tråkighetskaraktär
Om centrum som stadsdel ska fungera i framtiden och vara en attraktionskraft måste nu till rationella och intelligenta steg. Det räcker inte med torgromantik och en ”ny ryggrad” som tenderar att åter sära syd och nord. Det duger inte heller att säga att centrum fått sitt!
I centrum behövs bla kultursalonger av klass och digitalbio. Man måste utnyttja de mycket goda kommunikationerna och de möjligheter de ger till reklam och public relations för staden och dess olika aktiviteter riktade till både kommunmedlemmar och grannsocknes.
Sovstadskaraktären här i centrum samt stadens tråkighetsstämpel måste bort. Det är dags att både förändring och framsynthet tillhör det normala i kommuntänket!
Delar du alliansens idé om att det räcker med ett märkligt resecentrum som man springer igenom till och från jobbet? Och räcker det med ett vidsträckt torg - dubbelt så stort som idag - med alla människor och brokigheter som styret tror ska finnas där alla årstider?

Det som beskrivs i frågan har aldrig varit Centerpartiets vision för den nya stadskärnan. Vi arbetar för att möjliggöra mer kultur och publika evenemang på stadens offentliga ytor i allmänhet och i den nya stadskärnan i synnerhet. Det kan vara utomhusbio, pop up-ateljeer, skridskobana på vintern eller mycket annat. Sundbybergs centrum tror vi har en stor outnyttjad potential, och den vill vi väcka till liv.
Dessutom vill vi att den nya stationen ska gestalta stadens historia och byggas efter en arkitekttävling där vi gärna ser att sundbybergarna är med och tycker till.


5. Soplogistiken – en riktigt viktig fråga!
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre befolkningens andel inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med bla burna tidningar och förpackningar till den lokala sopstationen. Och för grovsoporna, som nu oftast ligger på vindarna, måste äldre anlita bär- och biltjänster för att klara. Man kan också fråga sig varför yrkesverksamma invånares allt dyrbarare egentid ska ägnas sopor.
Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvud-taget! Samling ska ske i fastigheterna och hämtas av kommun-bilar.
Nåväl, har du eller ditt parti tänkt sig att göra något åt soplogistiken och värna om kommunmedlemmarnas bästa samt miljön/klimatet!

Vår inställning är att det ska vara lätt att göra rätt, och att all insamling ska ske så nära hemmet som möjligt. Detta är dock inte enbart en lokal fråga då det är FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som är huvudman för insamling i många av stadens fastigheter och då är man hänvisad till ofta skräpiga återvinningsstationer. Jag har själv träffat FTI:s ledning under hösten 2016 och tagit upp detta. Centerpartiet vill ta initiativ att tillsammans med det lokala näringslivet fasa ut plastpåsar och dessutom införa ett nationellt system för insamling av kläder och textilier.

6. Digitaliseringen
”Sverige halkar efter i kompetenskriget” var rubriken på nylig artikel i SvD. Som tillhörande de ledande inom digitaliseringen riskerar Sverige att tappa position. Det säger Unionen och menar att arbetsgivarna borde bli bättre på att vidareutbilda de anställda om digitaliseringen.
Hur ser läget ut i Stadshuset där varje nämndrepresentant, ja alla politiker förresten, alltid borde ha digitaliseringen och dess effekter på agendan?
Så småningom kommer vi att få vara medbestämmande i kommunens viktiga frågor via en app där vägledande eller beslutande röstning kan ske. Politik och demokrati kommer inte att undgå digitaliseringen. Så här långt synes många politiker som hyllar medborgardialog vara rädda för röstningsapp; man menar att ansvaret för beslut skulle utebli. Svaret är att frågor inom ramen för ansvar kan inte vara svåra att ställa!
Kan du tänkas biträda förslaget om en röstningsapp?

Centerpartiet har som nämnts under fråga 3 sett till att en ”stadsutvecklingsapp” kommer införas inom kort.
Vi har också drivit på för att alla stadsutvecklingsprocesser ska finnas i form av digitala modeller, som till exempel funnits för den nya stadskärnan. Detta arbete måste gå vidare så att varje detaljplan finns i formen av en digital modell.


7. Behöriga till gymnasium – utbildningsrevolutionen
82,5 % av dem som lämnade grundskolan i vårt land blev berättigade för studier på gymnasiet. I Sundbyberg har på Ängskolan 86% nått gymnasiebehörighet. Grönkullaskolan uppnår bara 58% behöriga.
Emma Leijnses bok ”Fördel kvinna – Den tysta utbildnings-revolutionen” fastslår att en stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter.
Vill du kommentera procenttalen! Vad gör eller vad borde Staden göra för att förhindra denna hotande utveckling för män?

Det finns massor att göra och detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Vi har jobbat för, och till viss del lyckats, för att staden ska använda sig av flerlärarsystem med två lärare som undervisar samtidigt i en klass. Detta har varit mycket lyckosamt där det prövats. Vi vill öka den socioekonomiska ersättningen i skolan för att också kunna ha fler vuxna anställda så att lärare kan ägna all kraft åt att undervisa, och inte att de samtidigt till exempel ska vara rastvakter. Sedan vill vi att lovskolor används i större utsträckning. Inte en elev ska behöva gå ut skolan utan att vara godkänd i alla ämnen.  

8. Statligt digitaliserad grundskola för kvalitet och rättvisa
Förstatligande av grundskolan är ju en i huvudsak L-driven fråga på riksplanet. Detta borde istället gälla undervisningens effektivisering genom central digitalisering av högkvalitativa katederföreläsningar, prov, betygsättning etc. Alltså samma lektioner, prov och betygsskala mm för varje klass i grundskolorna över hela landet. Det betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närhet till alla elever i klassen och för att slippa betygshetsande föräldrar och kommuners klåfingrighet om lärandet. Detta kan säkert också reducera den stora lärarbristen då läraryrket blir klart intressantare. En ny, bättre och rättvisare skola!
Vad säger du om en sådan utveckling?

Att arbeta med digitaliseringens möjligheter i skolan är väldigt viktigt, men det som beskrivs i frågan bestäms från nationell nivå och inte från kommunen. Centerpartiet har en helt annan åsikt än L då vi ser en styrka att hitta lokala lösningar så nära lärare och elever som möjligt, och att flytta en del beslut längre bort tror vi inte kommer underlätta.

9. Skapa ett gymnasium av klass
Nätskriften har i olika omgångar pläderat för att stan skulle få ett modernt gymnasium med moderna ämnen som luktar framtid och som skulle sätta Sundbyberg på utbildningskartan. Tyvärr kan noteras att styret sitter och väntar på intressenter istället för att efterfråga specifik inriktning och söka upp tänkbara intressenter. Skolan i ”Maraboukontoret” är inte precis framtidsinriktad i nätskriftens mening. VR-skolan jobbar fullt ut först om ett par år och dess program ser sedvanligt ut.
Vi måste inse att ett paradigmskifte redan är på gång, inte minst på utbildningens område; vi måste ju klara allt det nya som kommer i accelererat tempo.
Varför pläderar inte Du och ditt parti för ett framtidsinriktat gymnasium?

Centerpartiet har under många år drivit på för ett finansgymnasium, men tyvärr har intresset varit ljumt från övriga. Vi tycker fortfarande att vi ska utnyttja vårt goda läge med flera av landets största banker i närheten genom att kunna erbjuda en finansutbildning på gymnasienivå. Vi kan också tänka oss en gymnasieutbildning inriktad på hållbart byggande.

10. Företagsklimatet starkt neråt
Det fick vi höra på frukostmöte i höstas. Sen dess har ny mätning visat något bättre siffror. Vi behöver fler arbetsplatser allteftersom tillväxten sker. Ja, vi behöver också kultur och andra aktiviteter i centrum. Företag som flyttar hit vill ha tillgång till goda skolor.
Vad kan vi bjuda nya företag på inför och under en lång, stökig period? Kan ett destinationsbolag för reklam och public relations vara ett smart inslag i denna strävan?

Centerpartiet har tydliga visioner för arbetet med näringslivsfrågor och som ett småföretagarvänligt parti tar vi gärna ledningen i det arbetet. Det ska vara lätt att bli småföretagare och entreprenör i Sundbyberg och vi vill att alla nya företagare ska ha en väg in till staden. Staden har en destinationschef och att utveckla det till ett destinationsbolag ser vi som en möjlig fortsättning.

11. Bostäder för kommuninvånarna
Enligt kommunallagen har kommunen att planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Avsikten kan knappast vara att Sundbyberg ska ordna med bostäder för hela regionen eller landet; den ska ordna för sundbybergarna och egentligen inte till andra!
Tycker du inte att åtminstone Förvaltaren borde ha ett enda homogent kösystem för kommunmedlemmarna och möjligen för dem utsocknes som arbetar här? Samma poäng.

Allt som byggs i Sundbyberg ska göra vår stad ännu bättre också för oss som redan bor här; det är något Centerpartiet arbetar för ständigt. Vi vill framför allt möjliggöra för Sundbybergs ungdomar att kunna få en första bostad. Därför vill vi åter göra Förvaltaren till en stark bostadsbyggaraktör och se över förbättringar i kösystemet för att gynna unga sundbybergare utan bostad.

12. Förvaltaren servar dotterbolagen - transparensen?
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året ”I samband med att bolaget erbjuder servicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.” I svaret kan man också läsa att interndebiteringar sker. Detta kan med den bristande transparensen innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/hyresgästerna till kommunen/dotterbolagen.
Är det inte så att Förvaltarens hyresgäster betalar eller riskerar att över tid få betala en hel del utanför sitt gränssnitt visavi kommunen och dess koncernbolag?
Vad säger du om transparensen och detta sätt att verka? Är du säker på att kommunmedlemmarna och inte minst Förvaltarens hyresgäster förstår detta och tar del och agerar?

En tydlig transparens ska alltid råda. Förvaltaren ägs gemensamt av alla sundbybergare och självklart ska alla ha insyn i hur bolaget agerar.

13. Förvaltarens marginal alltför stor?
Med sin organisation har Förvaltaren fått ta på sig att serva dotterbolagen och levererade för verksamhetsåret 2017 en vinstutdelning till Staden om 75 mnkr. Frågan är om inte Förvaltarens marginal, och därmed hyresnivån, är för stor eftersom nyssnämnda är möjligt och som dessutom ger andra byggare och fastighetsbolag utrymme eller konkurrensfördelar att verka här.
Vad säger du om detta?

Förvaltaren är ett välskött bolag som upplåter bostäder till en del sundbybergare, men bolaget ägs av alla sundbybergare och det är rimligt att staden kan ta ut ett vinstuttag. Hur stort detta ska vara är vi öppna för diskussion om efter valet.

14. Kommunikationerna Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum*. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon egen busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till får säkert inte heller någon bussförbindelse.
Fattigt värre och kommunen måste vara en dålig lobbare eller förhandlare! Det är nämligen så att kommunen tillsammans med landstinget skall sköta kollektivtrafiken!
Vad tycker du och vad kan ditt parti göra åt nämnda förhållanden?
* ca 30 minuter/nätskriftens anm

Jag har själv framfört till landstingets Trafikförvaltning att framför allt Ursvik och Brotorp måste få en bättre kollektivtrafik. Stadsmiljönämnden har också skickat remissvar just när det gäller Madenvägen att vi vill att den trafikeras med busstrafik. Ändra busslinjer brukar inte gå fort, men vi kommer fortsätta arbeta för ovanstående tills det är verklighet.

15. Trafikflöden under tunnelbygget
Det är ett par saker som politiker bör veta om detaljhandel, restauranger och andra serviceenheter nämligen att man inte saknar budgetar och inte heller har en post som heter oförutsedda kommunala belastningar. Ta bara detta med uteserveringarna och planerade avgiftshöjningar… som tack och lov föll.
Detaljhandeln, restauranger etc i centrum får räkna med kämpiga tider då tunnelbygget börjar och pågår i ca tio år. Annan byggnation blir också omfattande. Det är därför ytterst viktigt att det informeras om planerade trafikflöden (alla trafikslag) samt om regler för ersättning för omsättnings-bortfall. Affärsmännen måste få möjlighet att i tid säga upp hyresavtal om man ser att det bästa är att lämna staden för etablering på annat håll.
Kan du medverka till att nämnda önskad information snarast når berörda?

Den nya stadskärnan har en egen kommunikatör som har till uppdrag att informera alla berörda om allt som är på gång. Dessutom informerar staden regelbundet på frukostmöten med företagare. Vi delar helt synen på vikten av information i god tid.

16. Cykling
Nu övningskör barn på trottoarerna i sällskap med mamma eller pappa och de yngre skolbarnen får åka på trottoarerna om
cykelbanor saknas och det behövs för att komma säkert till skolan. Det kloka i detta kan ifrågasättas. Risken är stor att de alltid kommer att åka på trottoarerna. En hel del vuxna åker också ohämmat på trottoarerna trots förbud.
Vad som satsas på cykelbanor i år syns inte i centrum. Trodde cykelbanor åtskilda från andra trafikslag var på gång.
Hur ser du på den här problematiken?


Stadsmiljönämnden har i år fattat beslut om separat cykelväg längs Rosengatan, mellan Sturegatan och Tulegatan. Dessutom har en helt ny cykelparkering byggts vid Sundbybergs torg. Med många människor på liten yta blir det lätt trångt med gående i cykelbanor, och med cyklister i gångbanor. Detta ska undvikas med fler separata cykelvägar och med tydligare utformning och skyltning.

17. Le Mans – Sturegatan, Järnvägsgatan mfl gator
Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteende som råder bland en del bilister.
Vad kan du göra för att vi ska få ljussignaler som är den bästa och ofarligaste fartregleringen? Och när får vi kommunväktare som kan dokumentera och notera fartsyndarna till polisen?

Hastighetsövervakning är ett polisiärt ansvar och eventuella dokumentationer har inget rättsligt värde. Staden gör regelbundna hastighetsmätningar runt omkring i hela kommunen. Om våra trafikutbildade tjänstepersoner anser att vi ska ha nya trafikljus så kommer jag verka för att det ska kunna finansieras.

18. Kriminaliteten
Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns ute i nämnda stadsdelar, något som borde bekantgöras.
Hur ser du på de här gängkrigen och skyddet för invånarna inkl öppenhet betr IS-folk som återvänt?

Centerpartiet vill ha ett nationellt resursteam som arbetar med terrorister och återvändande extremister. Vi vill ställa människor som stridit för terrororganisationer i andra länder och återvänder till Sverige inför rätta om de har begått brott utomlands. Vi vill också kriminalisera samröre med terrororganisation och stödjande av terror.

19. Båtvarvets flytt och kommunallagens Kap 2 och 3§
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längre uppströms sägs det och detta då stan söder om järnvägen ska byggas. Då nuvarande varv/åplatser skapades tog kommunen alla kostnaader för arbete och material. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde. Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och ”flermiljonbåtar”. Och lyxbåtarna blir allt fler.
Nätskriften menar att enbart markanvisning och muddring bör ske från kommunens sida när nya varvet blir aktuellt. Båtklubben bör få veta kommunens inställning i god tid.
Föreligger kommunlagens ”sakliga skäl” för att kommunen än en gång tar arbete och kostnader för varv, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt?
Är det rimligt att båtägarna -160 ca – idag betalar i genomsnitt 550 kr i arrende om året, för plats i ån och på varvet? Totalt betalar klubben ca 88 tkr och det är väl vad en trea vid ån minst kostar i årlig hyra?

Det kommer bli svårt för staden att erbjuda plats för vinterförvaring, men båtplatser i vattnet sommartid ser vi som en stor visuell tillgång för Sundbyberg. Vi vill därför också bygga ut bryggor i Bällstaviken mot Solnagränsen och bland annat kunna erbjuda fler båtplatser sommartid, men också plats för bastubrygga med nedsänkt pool.

20. Bristol samt Allaktivitetshusets censurerade rapport
Att erbjuda en årshyra i Bristolärendet var ju inget djärvt grepp! Nätskriften har menat att treårigt hyreskontrakt med möjlighet flytta över på intressent(er) samt kommunens hållande marknadsföringskraft borde gällt.
Nätskriften ha sedan länge begärt att få den konsultrapport som kommunen tagit fram rörande Allaktivitetshusets verksamhet. Men icke. Den har censurerats. Man vill nog inte visa hur dåligt det går för Allaktivitetshuset. Bokslutet för 2017 visar ett underskott med dryga 6 mnkr! Och kommunen sitter med ett tioårskontrakt. Förlust hela tiden utan att tala om det för skattebetalarna! Allaktivitetshuset är en V-baby från början.
Betr Bristol får vi se hur det går. En del kan ju ske under resan. Finns något du kan anföra i anledning av påståendet om rapportcensur samt Allaktivitetshusets stora förluster.

Jag har inte hört talas om detta och kan därför inte svara på frågan.

21. Varför blev det kalla fötter?
Sundbybergs lokalbolag skulle enligt ett kommunfullmäktiges beslut överta 27 lokaler värda ca 1 miljard kronor. Så blev det inte. Fördelarna från skattesynpunkt försvann.
Hur kan det hända i ett vaket kommunfullmäktige? Styrelsens beslut av den här klassen bör ju synas, inte sant?

Det är bara att konstatera att det inte blev som det var tänkt och att de fördelar som sades föreligga uppenbarligen inte fanns.

22. Installationer
Sommaren var här då vi fick installationer, pop-up-parker på
Sturegatan. Kostnad 120 tkr. På varvet bakom Marabouparken skapades en aktivitetsyta med pumptrack, pingis, basket och boule. Kaffe ska kunna köpas. Kostnaderna för detta är ca 280 tkr; till viss del kan vissa saker återanvändas i annat sammanhang. Grusning av marken ca 180 tkr. Det må vara trevnad och med gott syfte, men lekfullheten synes till för att söka skymma brister som inte åtgärdats över tid.
Sturegatans få parkeringsplatser blev åderlåtna genom installationerna. Varvet borde istället kunna vara en ”vänlig” parkeringsyta för bilar så länge båtarna ska vara i sjön.
Få höra dina synpunkter på detta!

Centerpartiet tycker att det är ett betydligt bättre markutnyttjande att möjliggöra en populär aktivitets- och vistelseyta för både barn och vuxna, än att ha bilparkering i ett av stadens bästa lägen precis nere vid vattnet.
Däremot har vi tagit initiativ till att hitta bättre lösningar med städnätter med dynamisk skyltning, så att en städnatt inte är en städnatt om inte behov finns just den veckan att snöröja eller sandsopa. Det finns ingen anledning att fortsätta ha parkeringsförbud en natt i veckan om ändå ingen städning kommer genomföras.

---xx---

Curt Wahlund