Samtal inför valet 2018
Peter Schilling (S) utfrågas 
av sajtens Curt Wahlund

1
Stadens budget 2018

Årets budget omsluter 2.285 mnkr. Kan du nämna ev större
avvikelser i er budget såsom i fördelningen på nämnder? Särskild viljeyttring från S i sammanhanget?

För att vi ska kunna känna trygghet och framtidstro i vår stad är det extra viktigt att fokusera tre områden.
1. En innovativ och social bostadspolitik: Samtidigt som vi välkomnar alla nya Sundbybergare ska vi se till att de som redan bor här både vill och kan stanna kvar.
2. Skolan ska vara likvärdig. Varje dag kommer vi se till att alla barn i Sundbyberg får möjlighet att gå en skola som både har kunskap i centrum och formar samhällsengagerade medborgare.
3. Seniorerna ska känna sig trygga, delaktiga och behövda.
Vi för en mer progressiv budgetpolitik. Vi menar att vi måste satsa. Det går inte snåla sig ur en expansion. Vi använder exploateringsintäkter för att bygga välfärd. Vi satsar på anställdas löner istället för generella sparbetingbesparingar.


2
Skatten
M har sagt att Stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån samt att detta inte hänt på mycket länge. I länets kommunalskatteliga ligger Sundbyberg på femte plats med sina 18,90. Här skatte toppen: Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,9 samt Lidingö 18,49.                                          När kan Staden tillhöra de tre bästa tror du?

Det gör det inte. Ekonomin går inte alls ihop. Moderaterna förstår inte boksluten. Titta på boksluten för åren de styrt. Varje år använder de exploatering för att klara ekonomi. Det är utfallet man ska titta på inte moderata glädjebudgetar.
Att vara en lågskattekommun är inte ett mål för oss. Självklart ska inte skatten vara högre än det behövs för att långsiktigt klara samhällets åtaganden, men låg skatt får aldrig gå före satsningar på skola, omsorg och god service till sundbybergare.


3
Statligt och kommunalt företagsägande
Enligt Wikipedia finns det 46 företag som är helt eller delvis ägda av staten. Dessuton finns statliga forskningsinstitut. År det bra att staten och kommuner äger företag som gått in eller går in i marknader? På vad sätt är statligt/kommunalt ägande bättre?

Det kan finnas fördelar med statligt företagande. Jag menar t.ex. att det finns naturliga monopol. Järnväg är ett sådant, vattenkraft, kraftledningar två andra. Totalt i samhället blir nyttan större om samhället äger det tillsammans. Järnväg kan då dras till platser som behöver järnväg men kanske inte kan bära det kommersiellt.
I kommunen tycker jag allmännyttan (Förvaltaren) och annan infrastruktur (fiberoptik, vattenledningar, gator mm.) bör vara i kommunens ägo. Vi kan då solidariskt dela på kostnaderna och göra gemensamma investeringar. När det gäller allmännyttan så ska den ha båda ungdoms- och socialpolitiska uppgifter. Jag tycker dessutom att Förvaltaren borde ha en aktiv innovationsupphandling. Vi ska satsa på ny teknik för att kunna bygga bättre, billigare och mer miljövänligt.


4.
Apoteksägandet
Sajten vill inte gå in på apoteks- eller läkemedelsbranschens struktur utan stannar på butikssidans omvandling. Avmonpoliseringen resulterade i en oligopolsituation där Apoteket blev helt dominerade med över 400 butiker. Sen är det ett antal större företag, vi känner till fyra genom dem som finns i centrum. Men den ensamme farmaceuten trädde ju aldrig in i bilden med någon enhet. En misslyckad avmonopolisering på sätt och vis även om vi fick fyra apotek till.                
Vad vill du säga om det tillstånd som skapades på butiksidan?

Det är egentligen inte fel med konkurrens om det blir bättre. Det blev det ju inte eftersom vi har brist på mediciner och det finns många som upplever att Apotekens lagerhållning är mycket bristfällig. Här är jag alltså rätt så skeptisk. Apoteken ska, i min mening, ha medicin försäljning och ha ett stort utbud av mediciner så att det gagnar den som är sjuk. Nu tar man hem de mediciner som säljer. Det blir fel.

5
Hallonbergens avyttring
Hur kom det sig att S till slut accepterade avtalet om avyttring av Hallonbergens centrum? Blev det endast en prisfråga med avsaknad av ideella drag?

Det innebär en historisk satsning på hela Hallonbergen som medför utveckling av bostäder, mer service, hotell, kulturverksamheter, idrott, social hållbarhet samt en tryggare och trivsammare stadsmiljö.
Enligt överenskommelsen kommer staden att flytta sina verksamheter från dagens centrumbyggnad till nya lokaler som staden uppför och äger på parkeringen öster om centrum, vid infarten till centrumgaraget. Där ska bland annat bibliotek, kulturcentrum och fritidsgård inrymmas.
I den nuvarande centrumbyggnaden skapas bland annat ett hotell. Nya och befintliga kommersiella verksamheter kommer att få renoverade och moderniserade affärslokaler att verka i.
Det nya Hallonbergen centrum blir en mötesplats dit människor enkelt kan ta sig och ta del av ett stort utbud av butiker, kultur, idrott och annan service.
Partierna är också överens om att tillsammans med de boende i Hallonbergen fördjupa, bland annat med digitala modeller, det dialogarbete som påbörjades under Parklek Parlament. Staden ska också ta initiativ till att starta en samrådsgrupp där förutom staden och Balder också andra byggherrar ska bjudas in tillsammans med representanter för det lokala näringslivet och föreningslivet.
Våra utgångspunkter i förhandlingarna var bland annat:
►Samägt centrum: En eller flera parter utvecklar Hallonbergen centrum tillsammans
►Kommunal bestämmanderätt över våra verksamheter
Fortsätt Parklek/Parlament - Låt invånarna vara med och bestämma inriktning!
►Skapa fler trygghetsboenden och ungdomsboenden. Blanda hyres- och bostadsrätter.
►Utveckla framtidens offentliga mötesplatser.
►Värna det lokala näringslivet och låt dem var med att utveckla Hallonbergen centrum.
►Bättre pris på HBC (Centrumbyggnaden i Hallonbergen).

Alla dessa förslag på förbättringar i överenskomelsen har vi fått gehör för. Det är glädjande att utvecklingen av Hallonbergen kan få en nystart och att Socialdemokraterna är en del av den.


6
Förvaltaren och marginalen
Att Staden som ägare till Förvaltaren tar ut 75 mnkr av vinstmedlen är i sig inget märkligt. Men vad som är märkligt är den marginal som Förvaltaren jobbar med. Den ger utrymme, paraply, för andra fastighetsbolag att kunna driva verksamhet här i stan. Är Förvaltaren för svag i sin effektivitet och i konkurrensen?

Jo det är märkligt att ta ut mycket ur Allmännyttan när det finns renoverings- och upprustningsbehov. Skulle man ta ut mindre, eller inget kunde man se till fler människor kunde bo kvar efter renovering.
Förvaltaren är ett bra bolag har ca 14 miljarder i balansräkning gör vinst 2017 på ca 105 miljoner kronor. Det är ett bra bolag som står rustat för att ta sig an samhällutmaningarna. Problemet är felaktiga ägardirektiv.


7
Förvaltaren servar dotterbolagen
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året  ”I samband med att bolaget erbjuder sevicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.” I svaret kan man också läsa att interndebiteringar sker. Detta kan med den bristande transparensen innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/ hyresgästerna till kommunen/dotterbolagen. Vad säger du om transparensen och detta sättet att verka? Försvinner inte också upphandlingsmöjligheter eller -krav?

Bra med effektiv förvaltning inom kommunkoncernen. Nej man behöver inte upphandla inom en koncern.
8
Att fråga folket - medborgardialogen
Sajten vet att du hyllar medborgardialogen, mun mot mun kan man säga.
Men för att få höra folket måste nu en kommunapp till där vi kan rösta, vägledande eller beslutande. Riktig ”närdemokrati” som sker enkelt och snabbt. Här några exempel som klargör vad som menas.
Alltsedan 2013 har staden haft en medborgardialog rörande Nya Stadskärnan. Men när det kommer till att flytta vårt Stadshus så vet politikerna bäst! Likaså har besluten om avyttring av centrumbildningarna gått folket förbi. Beslutet om ny kommunfastighet söder macken, en spin off från avtalet om Hallonbergens centrums avyttring har också tillhört endast politikerna.
Måste man inte inse att digitaliseringen också erövrar demokratin och gör invånarna starkare med möjligheten tycka och vägleda? Om man inte gör något finns ju möjligheten att andra appar uppstår och redovisar vad folket tycker i olika sammahang!

Jag är inte för direktdemokrati. Jag tycker medborgardialogerna fungerar mycket bra. De kan utvecklas mer, inte minst med de digitala verktyg som finns idag.

9
Bristol
Tyvärr fattade nämndmajoriteten ett snävt beslut i frågan om att hyra Bristolokalen. Ett års hyra kan var för kort erbjudande då ägaren enligt uppgift undersöker möjligheten att skapa en butiksgalleria. Sajten har sett framför sig minst ett treårskontrakt och marknadsförare, kanske delad med Allaktivitetshuset, samt med möjligheten att efter fyllnad av aktiviteter låta intressent(er) ta över hyreskontraktet.
Kan du inte få Styrelsen att ändra beslutet till det bättre? Behovet av kultursalar av klass finns även i centrum inte bara i Hallonbergen. Centrum har inte alls ”fått sitt” som man ofta hör från politiker.

Vi hade hoppats på ett bättre utfall. Vi ville t.ex. funktionshinderanpassa. Jo, vi kommer att ändra på Bristols framtid efter den 9 september 2018. Det ska finnas ett välfungerande kulturutbud även i framtiden i Sundbyberg.

10                                                                                        Musikskolan                                                                      Musikskolan i Hallonbergen har över 500 sökanden. Varför inte se till att en musikskola öppnar i ev hyrd Bristollokal? Allaktivitetshuset då? Går med rejäl förlust och borde läggas ner eller hyras ut.

Se ovan, fråga 9.

11                                                                                          Cykling                                                                                  Det lär visst bli några nya cykelbanor i stans centrum under året. Nu kör barn på trottoarerna med sällskap av mamma eller pappa. Men man åker också fast inte på väg till skolan. Är detta verkligen klokt? Det skapar förvirring och förargelse. Risken är att de alltid kommer att åka på trottoarerna. Vad säger du och ditt parti i frågan?

Fler och bättre cykelbanor! Det är viktigt att separera gående och cyklister. Vi har röstat för cykelbanor samtidigt som vi inte får glömma att det behöver finnas parkeringar i centrala Sundbyberg. Framförallt under de kommande åren då järnvägen grävs ner.

12                                                                            Företagsklimatet starkt neråt                                        
Det fick vi höra på frukostmöte förra året. Vad vill S göra i detta sammanhang. Vi behöver arbetsplatser allt eftersom tillväxten sker. Kan ett destinationsbolag vara ett smart drag?

Det kan det. Jag tycker staden ska arbeta vidare med den tanken. Problemet löses dock inte via det. Det är oerhört viktigt att servicen till företagen är snabb, professionell och ger korrekta svar.  Det är där skon klämmer. Det måste vi göra något åt, snabbt.

13
Kommunikationerna                                   
Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till har säkert inte heller någon bussförbindelse. Fattigt värre och kommunen måste vara en dålig lobbare! Vad tycker S och vad kan S göra åt förhållandena?
Linje 504 går hela vägen till Sundbyberg centrum x). Dock har S sedan 2014 frivit frågan om, effektiverare och tätare busstrafik. Både här och via våra företrädare i Landstinget. Det moderatstyrda landstinget har inte lyssnat utan hänvisar hela tiden till tvärbanan. Det helt otroligt svagt att Sundbybergsmoderaterna inte kunnat göra mer, speciellt som KSO sitter i trafikutskottet.
 x) ca 30 minuter! sajtens anm

14                                                                                       Le Mansbeteendet på Sturegatan, Järnvägsgatan, mfl     Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att rädda liv, för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteendet som råder bland en del bilister. När får vi ljussignaler som reglerar? Och när får vi polis som kan sätta fast syndarna? Vad gör S för att vi tex ska få ljussignaler som är det bästa?
Det är klart att vi vill att människor ska respektera och följa trafikreglerna. Men jag är inte säker på att ljus är det bästa, cirkulationsplatser brukar ju sägas vara det som dämpar hetsen mest. Det klart att man kan bygga tillfälliga sådana under tiden som järnvägen grävs ner. Att omedelbart stoppa fortkörningarna görs bäst av polisen och fartkontroller. Det borde Staden ta på dialoger med polisen.

15                                                        
Kriminaliteten                                                                      Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns i stadsdelarna, något som borde bekantgöras.
Hur ser S på det här gängkriget och skyddet för invånarna?

Det är självklart för oss socialdemokrater att trygghet byggs både på kort och lång sikt. Staden måste samverka effektivare med polisen för att hindra grova brott och ge förutsättningar för snabbt ingripande vid akuta tillbud. Att agera snabbt och tydligt när brott begås är nödvändigt för att människor ska känna en grundläggande trygghet. Men för att kunna känna tillit och vilja till att vara en aktiv samhällsmedborgare krävs ett långsiktigt trygghetsarbete.

16   
Soplogistiken                                        
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre befolkningen utan bil inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med tidningar och förpackningar etc till lokala sopstationen. Och med grovsoporna, som nu oftast ligger på vindar, måste man anlita biltjänster för att bära och köra bort.
Som så många gånger förr: Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvudtaget! Samling ska ske i fastigheterna och hämtas av kommunbilar.
Nåväl, har S tänkt sig att göra något åt soplogistiken?

Vi vill samverka med SÖRAB så att det enklare att lämna all typer av sopor för återbruk och återvinning. Det betyder att vi måste utveckla sk. miniÅVC (Återvinningscentraler) på flera ställen i staden. Förhoppningsvis kommer en tillstånd på Sturegatan och där Fabergé bygger.

17                                                                  
Nya Stadskärnan                                            
Du har tidigare sagt att det viktigta är just att bygga ihop nord och syd. I dagsläget pratar man om ett jättetorg och ”nya ryggraden”. Det är lösningar som inte ger den rätta känslan av att delarna blir sammansvetsade. Det krävs något annat än torgromantik och ryggradsbetraktelser! (Sajten behandlar ämnet i uppdatering 7 mars)
Nå vad vill ni i S i detta sammanhang?

Utgångspunkten för oss socialdemokrater har varit att det är bra för Sundbyberg att bygga ihop staden. Därför har det varit självklart för oss att gräva ner järnvägen så att centrala Sundbyberg knyts ihop till en sammanhållen stadskärna.
En annan viktigt princip har varit att denna utvecklingsprocess ska ske tillsammans med Sundbybergarna. Det har skett genom flera medborgardialoger. Det första planförslaget omarbetades också efter Sundbybergarnas synpunkter. Några av de konkreta ändringarna innebär att Sundbybergs torg blir levande med en rad aktiviteter. Torget blir också större än det är nu. Inga höga byggnader på Sundbybergs torg (max två våningar på torget, invid Landsvägen). Inga höga byggnader byggs heller söder om Marabouparken invid Bällstaån. Ett långt grönstråk läggs från torget hela vägen ovanpå det nya ”locket” på järnvägstunneln.
Socialdemokraterna har också i denna process, via kommunala gruppen, tagit fram synpunkter som vi tyckte var viktiga att beakta i den fortsatta planeringen. De kan sammanfattas med:
• att exploateringsintänkterna ska betala nedgrävningen av järnvägen,
• att Marabouparken ska bevaras,
• att Sundbybergs torg ska bli en naturlig samlingsplats och framtidens mötesplats,
• att Sundbybergs resecentrum ska bli ett landmärke, samt
• att äldre- och barnperpektiven ska lyftas fram.
Vi föreslog också en rad utredningar, av vilka de viktigaste var finansierings- och trafikutredningar. Den finansiella utredningen är klar och slår fast att det går att finansiera nergrävningen med exploateringintäkter. En sådan beräkning finns. Trafikutredningen är tyvärr inte klar. Dock innehåller det nya planförslaget preliminära slutsatser och förslag för de olika trafikslagen, exemplevis hur bussarna ska åka.


18                                                      
Båtvarvet                                            
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längre uppströms sägs det och detta då stan söder om järnvägen ska byggas.
Då nuvarande varv skapades tog kommunen allt arbete och betydande kostnader. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde. Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och ”flermiljonbåtar”.
Är det rimligt att båtägarna -160 ca – idag betalar i genomsnitt 550 kr om året? Föreligger kommunlagens ”synnerliga skäl” för att kommunen än en gång tar arbete och kostnader för varv uppströms, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt? (Sajtens förklaring:Enligt kommunallagen får kommunen inte diskriminera kommunmedlemmarna annat än då särskilda skäl färeligger)

Flytten av uppställningsplatsen för båtarna måste ske i samarbete med Båtklubben och kommunen och kostnaderna är något som får hanteras när det är dags att fatta beslut. Det hela är en del av nedgrävningen av järnvägen, ett projekt som kommer sträcka sig ända fram till 2028 och delarna som berör båtuppställningen ligger bland de sista i planeringen.

19                                                       
Digitaliserad undervisning i grundskolan    
Förstatligande av grundskolan är ju en L-driven fråga. Detta borde istället gälla undervisningens effektivisering genom digitalisering av katederföreläsningar, prov, betyg etc. Samma lektioner och enhetlig betygsättning mm för varje klass i grundskolor över hela landet. Det betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närheten mm. Detta kan säkert också reducera den stora lärarbristen.
Vad säger du om en sådan utveckling?

Det är bra med digitalisering i skolan. Det ger alla barn en möjlighet att ta del samhällsutvecklingen. Sedan vet jag inte om standardiserade föreläsningar och prov ska var det allena rådande. Jag tror att digitalisering ska var ett hjälpmedel för inlärning. Jag är av uppfattningen att det är lättare för äldre elever att ta till sig mer standardiserade lärtillfällen.

20
Byggstopp
Vi ser i praktiken ett byggstopp och det befaras av kommunen dröja kvar även nästa år. Och en lågkonjunktur kommer sakta krypande. 

Förvaltaren borde nu snarast påbörja eller återuppta sina byggplaner och sikta in sig på effektiva byggmetoder för att bringa ner hyreskostnaderna.                                                                                         ----x----

                       Curt Wahlund alias Sieur Athos                          

                                      

Peter Schilling 
i politiken 

Mälardalsrådet -
ledamot 
Kommunförbundet Stockholms län -
ombud 
Solna-Sundbybergskommittén -
ledamot 
Söderhalls Renhållningsverk -
suppleant 
Sundbybergs stadshus AB -
2:e vice ordförande 
Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden -
2:e vice ordförande 
Kommuninvest -
ersättare 
Norrenergi och Miljö AB stämmoombud -
ersättare 
Norrvatten
Ledamot 
Kommunfullmäktige -
ledamot 
Översiktsplanekommittén -
ersättare 
Styrnings- och ägarkommittén -
ersättare 
Exploaterings- och hållbarhetsutskottet -
ersättare
 

Hur gick det
i kommunvalet 2014?

Du väljer Valinformation i menyn till vänster på denna sida. Där finner du också motsvarande valinforma-tion för riksdagsvalet.