Inför valet 2018
SAMTAL MED MARIA BOHMAN KREJ (KD)
Curt Wahlund frågar om politiken i stan

1. Budgeten 2018
 
Årets budget omsluter 2.286 mnkr. Styrelseordföranden Eriksson (M) har sagt att stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån och att det inte hänt på länge.
Nämn några områden där du gärna sett förbättringar utan skattehöjning, med en ändrad resursomfördelning?  Vad säger du om Erikssons uttalande om Stadens ekonomi?

KD värnar alltid människorna och deras närmiljö. Vi ser alltid att äldreomsorgen, skolan och förskolan prioriteras. Vad gäller stadens ekonomi så håller vi med om att det är viktigt att ha en sund balans i ekonomin. Vi kommer att få utmaningar framöver och då är det extra viktigt att vi har koll på våra kostnader.
                                                                                          2. Skatten – 1 kr och 78 öre mer än Solna
I länets kommunalskatteliga ligger Sundbyberg på femte plats. Solna har 1 kr och 78 öre lägre skatt! Ser att plan 2019 och 2020 har oförändrat 18,90. Här skattetoppen: Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,90 samt Lidingö 18,49. 
Vid en inkomst om 30.000 kr per månad blir det råräknat en årsskatt på 6400 kr jämfört med att bo i Solna. När tror du att vi tillhör absoluta ligatoppen?

Vi ska alltid sträva efter att ha en låg skatt. Det innebär att vi ska föra en förnuftig och klok politik där våra kostnader är på en rimlig nivå. Att hela tiden ha en god uppföljning av ekonomin är av största vikt! Att vara på femte plats i en storstadsregion av 26 kommuner är inte det sämsta och att hamna i absoluta toppen måste ses till vilken struktur befolkningen har och vilka satsningar vi behöver göra. Så vi ska sträva mot topp 3 i Stockholms län.

3. Stadens torgromantik
Styrelsen presenterade för ett tag sen det justerade planprogrammet, föregångare till detaljplanen (del 1) som kommer i höst. Som sagts i nätskriften har detta skett utan att ta hänsyn till klimatet och vårt sätt att leva, buller och vibrationer samt hederlighet. Efter all sk medborgardialog sen 2013 tycker man att det är tillräckligt med ett förslag beträffande torget. Det hade varit hederligt om åtminstone ett till alternativ framlagts där nämnda faktorer hade beaktats ävensom lägesekonomi och behov såsom kulturella samt nyttjandet av de utmärkta kommunikationerna och möjligheterna göra reklam och public relations. Då skulle kommunmedlemmarna haft två alternativ att ge sin  vägledande röst på just nu. Om kommunen hade haft en app för röstning framme förstås! Det hade ju varit en riktig och viktig medborgardialog!
Vad skulle du vilja säga om detta?

Kd tror inte att det vid någon medborgardialog framkommit att det varit tillräcklig uppföljning och där alla känt sig helt nöjda. Det går säkert att utveckla medborgardialoger med både appar och andra verktyg. Ambitionen från staden har varit att vara lyhörd för hur sundbybergarna har för ideer och önskemål. Säkert är dock att ju längre projektet framskrider så kommer nya ideer att ges möjligheter att växa fram.
                                                                                           4. Sovstads- och tråkighetskaraktär
Om centrum som stadsdel ska fungera i framtiden och vara en attraktionskraft måste nu till rationella och intelligenta steg. Det räcker inte med torgromantik och en ”ny ryggrad” som tenderar att åter sära syd och nord. Det duger inte heller att säga att centrum fått sitt!
I centrum behövs bla kultursalonger av klass och digitalbio. Man måste utnyttja de mycket goda kommunikationerna och de möjligheter de ger till reklam och public relations för staden och dess olika aktiviteter riktade till både kommunmedlemmar och grannsocknes.
Sovstadskaraktären här i centrum samt stadens tråkighetsstämpel måste bort. Det är dags att både förändring och framsynthet tillhör det normala i kommuntänket!
Delar du alliansens idé om att det räcker med ett märkligt resecentrum som man springer igenom till och från jobbet? Och räcker det med ett vidsträckt torg - dubbelt så stort som idag - med alla människor och brokigheter som styret tror ska finnas där alla årstider?

Vi delar inte din mening om att vi får ett "märkligt resecentrum" utan tror det kommer att bli ett tillskott i centrala Sundbybergs stadsbild. Här planeras studentbostäder och ett stort serviceutbud som kommer att växa fram ju längre projektet fortlöper. Torget i sig kommer också att skapa nödvändig luft bland husen och kan smyckas med bla gröna ytor.

5. Soplogistiken – en riktigt viktig fråga!
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre befolkningens andel inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med bla burna tidningar och förpackningar till den lokala sopstationen. Och för grovsoporna, som nu oftast ligger på vindarna, måste äldre anlita bär- och biltjänster för att klara. Man kan också fråga sig varför yrkesverksamma invånares allt dyrbarare egentid ska ägnas sopor.
Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvud-taget! Samling ska ske i fastigheterna och hämtas av kommun-bilar.
Nåväl, har du eller ditt parti tänkt sig att göra något åt soplogistiken och värna om kommunmedlemmarnas bästa samt miljön/klimatet!?


I stadens helägda dotterbolag SAVAB AB arbetas hela tiden med att utveckla och förbättra avfallshanteringen i staden. Väl medvetna om att delar av Sundbyberg inte kan anslutas till sopsughanteringen så är alla medvetna om att detta är en prioriterad fråga.

6. Digitaliseringen
”Sverige halkar efter i kompetenskriget” var rubriken på nylig artikel i SvD. Som tillhörande de ledande inom digitaliseringen riskerar Sverige att tappa position. Det säger Unionen och menar att arbetsgivarna borde bli bättre på att vidareutbilda de anställda om digitaliseringen.
Hur ser läget ut i Stadshuset där varje nämndrepresentant, ja alla politiker förresten, alltid borde ha digitaliseringen och dess effekter på agendan?
Så småningom kommer vi att få vara medbestämmande i kommunens viktiga frågor via en app där vägledande eller beslutande röstning kan ske. Politik och demokrati kommer inte att undgå digitaliseringen. Så här långt synes många politiker som hyllar medborgardialog vara rädda för röstningsapp; man menar att ansvaret för beslut skulle utebli. Svaret är att frågor inom ramen för ansvar kan inte vara svåra att ställa!
Kan du tänkas biträda förslaget om en röstningsapp?

I samtliga nämnder arbetar vi nu med handlingar som inte skickas ut i pappersform utan alla får de digitalt. Kommunen tillhandahåller en padda till var och en.
Ja, men det viktiga är att innan röstning kan ske så måste det säkerställas att  grundlig information finns tillgänglig om vad vi ber sundbybergarna rösta om. Och det beror på vilken fråga det rör sig om, allt är inte lämpligt att rösta om.
 
7. Behöriga till gymnasium – utbildningsrevolutionen
82,5 % av dem som lämnade grundskolan i vårt land blev berättigade för studier på gymnasiet. I Sundbyberg har på Ängskolan 86% nått gymnasiebehörighet. Grönkullaskolan uppnår bara 58% behöriga.
Emma Leijnses bok ”Fördel kvinna – Den tysta utbildnings-revolutionen” fastslår att en stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter”.
Vill du kommentera procenttalen!? Vad gör eller vad borde Staden göra för att förhindra denna hotande utveckling för män?

Det är en oroande utveckling. Lärarna behöver fokusera på problematiken med obalansen mellan flickor och pojkar och anpassa utbildningsplanen till den rådande situationen.

 
8. Statligt digitaliserad grundskola för kvalitet och rättvisa
Förstatligande av grundskolan är ju en i huvudsak L-driven fråga på riksplanet. Detta borde istället gälla undervisningens effektivisering genom central digitalisering av högkvalitativa katederföreläsningar, prov, betygsättning etc. Alltså samma lektioner, prov och betygsskala mm för varje klass i grundskolorna över hela landet. Det betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närhet till alla elever i klassen och för att slippa betygshetsande föräldrar och kommuners klåfingrighet om lärandet. Detta kan säkert också reducera den stora lärarbristen då läraryrket blir klart intressantare. En ny, bättre och rättvisare skola!
Vad säger du om en sådan utveckling?

KD tycker generellt att skolan ska förstatligas för bättre kvalité och rättvisa. Digitalisering kan vara en faktor som effektiviserar undervisningen.

9. Skapa ett gymnasium av klass
Nätskriften har i olika omgångar pläderat för att stan skulle få ett modernt gymnasium med moderna ämnen som luktar framtid och som skulle sätta Sundbyberg på utbildningskartan. Tyvärr kan noteras att styret sitter och väntar på intressenter istället för att efterfråga specifik inriktning och söka upp tänkbara intressenter. Skolan i ”Maraboukontoret” är inte precis framtidsinriktad i nätskriftens mening. VR-skolan jobbar fullt ut först om ett par år och dess program ser sedvanligt ut.
Vi måste inse att ett paradigmskifte redan är på gång, inte minst på utbildningens område; vi måste ju klara allt det nya som kommer i accelererat tempo.
Varför pläderar inte Du och ditt parti för ett framtidsinriktat gymnasium?
KD har pläderat för att skapa ett gymnasium för att möta det lokala näringslivets behov. Tänker tex på Swedbank.

10.  Företagsklimatet starkt neråt
Det fick vi höra på frukostmöte i höstas. Sen dess har ny mätning visat något bättre siffror. Vi behöver fler arbetsplatser allteftersom tillväxten sker. Ja, vi behöver också kultur och andra aktiviteter i centrum. Företag som flyttar hit vill ha tillgång till goda skolor.
Vad kan vi bjuda nya företag på inför och under en lång, stökig period? Kan ett destinationsbolag för reklam och public relations vara ett smart inslag i denna strävan?

En väl fungerande näringslivsavdelning ska serva vårt lokala näringsliv på bästa sätt.
 
11. Bostäder för kommuninvånarna
Enligt kommunallagen har kommunen att planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Avsikten kan knappast vara att Sundbyberg ska ordna med bostäder för hela regionen eller landet; den ska ordna för sundbybergarna och egentligen inte till andra!  
Tycker du inte att åtminstone Förvaltaren borde ha ett enda homogent kösystem för kommunmedlemmarna och möjligen för dem utsocknes som arbetar här? Samma poäng.

I det kommunägda bolaget ska de som bor i Sundbyberg prioriteras. Har man sin arbetsplats i Sundbyberg men bor utanför kommunen så kan det också ge prioritet.
 
12. Förvaltaren servar dotterbolagen - transparensen
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året  ”I samband med att bolaget erbjuder sevicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.” I svaret kan man också läsa att interndebiteringar sker. Detta kan med den bristande transparensen innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/hyresgästerna till kommunen/dotterbolagen.
Är det inte så att Förvaltarens hyresgäster betalar eller riskerar att över tid få betala en hel del utanför sitt gränssnitt visavi kommunen och dess koncernbolag?
Vad säger du om transparensen och detta sätt att verka? Är du säker på att kommunmedlemmarna och inte minst Förvaltarens hyresgäster förstår detta och tar del och agerar?

Dotterbolagen drivs via ägardirektiv från Stadshus AB . Genom detta sker inga transfereringar av medel från Förvaltaren till Stadshus AB eller något av de andra bolagen. Inga omfördelningar sker som påverkar hyresgästerna hos förvaltaren. Genom konstruktionen med moderbolag och dotterbolag inom kommunen föreligger full ekonomisk transparens.
 
13. Förvaltarens marginal alltför stor?
Med sin organisation har Förvaltaren fått ta på sig att serva dotterbolagen och levererade för verksamhetsåret 2017 en vinstutdelning till Staden om 75 mnkr. Frågan är om inte Förvaltarens marginal, och därmed hyresnivån, är för stor eftersom nyssnämnda är möjligt och som dessutom ger andra byggare och fastighetsbolag utrymme eller konkurrensfördelar att verka här.
Vad säger du om detta?

Alla dotterbolag betalar för de tjänster de köper av förvaltaren .
Marginalen är inte för stor, de ska bygga nytt och dessutom underhålla befintligt bestånd.

 

14. Kommunikationerna                                   
Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum*. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon egen busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till får säkert inte heller någon bussförbindelse.
Fattigt värre och kommunen måste vara en dålig lobbare eller förhandlare! Det är nämligen så att kommunen tillsammans med landstinget skall sköta kollektivtrafiken!
Vad tycker du och vad kan ditt parti göra åt nämnda förhållanden?

* ca 30 minuter/nätskriftens anm

KD förordar en heltäckande kollektivtrafik och som säger är det här en gemensam fråga för landstinget och staden. Vår repr i landstinget har till uppgift att driva Sundbybergs trafikfrågor.
 
15. Trafikflöden under tunnelbygget
Det är ett par saker som politiker bör veta om detaljhandel, restauranger och andra serviceenheter nämligen att man inte saknar budgetar och inte heller har en post som heter oförutsedda kommunala belastningar. Ta bara detta med uteserveringarna och planerade avgiftshöjningar… som tack och lov föll.
Detaljhandeln, restauranger etc i centrum får räkna med kämpiga tider då tunnelbygget börjar och pågår i ca tio år. Annan byggnation blir också omfattande. Det är därför ytterst viktigt att det informeras om planerade trafikflöden (alla trafikslag) samt om regler för ersättning för omsättnings-bortfall. Affärsmännen måste få möjlighet att i tid säga upp hyresavtal om man ser att det bästa är att lämna staden för etablering på annat håll.
Kan du medverka till att nämnda önskad information snarast når berörda?

Alla partier kan självklart medverka till det här. Stadsbyggnad och kommunikationsavd har det största ansvaret för att nödvändig information når berörda i tid.
Det är ett gemensamt intresse att minimera störningarna under tunnelbygget.

 
16. Cykling
Nu övningskör barn på trottoarerna i sällskap med mamma eller pappa och de yngre skolbarnen får åka på trottoarerna om cykelbanor saknas och det behövs för att komma säkert till skolan. Det kloka i detta kan ifrågasättas. Risken är stor att de alltid kommer att åka på trottoarerna. En hel del vuxna åker också ohämmat på trottoarerna trots förbud.
Vad som satsas på cykelbanor i år syns inte i centrum. Trodde cykelbanor åtskilda från andra trafikslag var på gång.
Hur ser du på den här problematiken?

I möjligaste mån ska gång och cykelbanor separeras.
                                                                                             17. Le Mans – Sturegatan, Järnvägsgatan mfl gator
 Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteende som råder bland en del bilister.
Vad kan du göra för att vi ska få ljussignaler som är den bästa och ofarligaste fartregleringen? Och när får vi kommunväktare som kan dokumentera och notera fartsyndarna till polisen?

Vi har infört farthinder i form av gupp och avsmalnande vägar för att hålla hastigheten nere. Trafikljus som fartreglering anser inte KD är den effektivaste lösningen då det påverkar trafikflödet negativt. Hastighetsövervakning är en polisiär fråga som inte kan delegeras till väktare.
 
18. Kriminaliteten
Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns ute  i nämnda stadsdelar, något som borde bekantgöras.
Hur ser du på de här gängkrigen och skyddet för invånarna inkl öppenhet betr IS-folk som återvänt?
Huruvida is och gängkriminalitet finns i delar av staden och hanteringen av dessa är en polisiär fråga. Vi kan bidra med trygghetsåtgärder som tex trygghetsbilen, väktare, förbättrad belysning, röjning av buskage och ett gott samarbete med polisen.
 
19. Båtvarvets flytt och kommunallagens Kap 2 och 3§
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längre uppströms sägs det och detta då stan söder om järnvägen ska byggas. Då nuvarande varv/åplatser skapades tog kommunen alla kostnaader för arbete och material. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde. Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och ”flermiljonbåtar”. Och lyxbåtarna blir allt fler.
Nätskriften menar att enbart markanvisning och muddring bör ske från kommunens sida när nya varvet blir aktuellt. Båtklubben bör få veta kommunens inställning i god tid.
Föreligger kommunlagens ”sakliga skäl” för att kommunen än en gång tar arbete och kostnader för varv, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt?Vi har lovat att båtvarvet och dess verksamhet blir kvar efter nedgrävningen. Eventuella kostnader är inte kända idag.
 
20. Bristol samt Allaktivitetshusets censurerade rapport
Att erbjuda en årshyra i Bristolärendet var ju inget djärvt grepp! Nätskriften har menat att treårigt hyreskontrakt med möjlighet flytta över på intressent(er) samt kommunens hållande marknadsföringskraft borde gällt.
Nätskriften ha sedan länge begärt att få den konsultrapport som kommunen tagit fram rörande Allaktivitetshusets verksamhet. Men icke. Den har censurerats. Man vill nog inte visa hur dåligt det går för Allaktivitetshuset. Bokslutet för 2017 visar ett underskott med dryga 6 mnkr! Och kommunen sitter med ett tioårskontrakt. Förlust hela tiden utan att tala om det för skattebetalarna! OK? Allaktivitetshuset är en V-baby från början.
Betr Bristol får vi se hur det går. En del kan ju ske under resan. Finns något du kan anföra i anledning av påståendet om rapportcensur samt Allaktivitetshusets stora förluster.

Det ska inte vara censur i någon mening om våra verksamheter.
Allaktivitetshusets stora förluster kan man se på flera sätt. Staden satsar varje år pengar på våra kulturaktiviteter. Sedan är meningarna skilda om vad som är viktigt eller ej.

 
21. Varför blev det kalla fötter?
Sundbybergs lokalbolag skulle enligt ett kommunfullmäktiges beslut överta 27 lokaler värda ca 1 miljard kronor. Så blev det inte. Fördelarna från skattesynpunkt försvann.
Hur kan det hända i ett vaket kommunfullmäktige? Styrelsens beslut av den här klassen bör ju synas, inte sant?

Det stämmer att det var skattetekniska orsaker till att inte alla lokaler överfördes till lokalbolaget. Detta borde framgått i förprojekteringen
 
22. Installationer
Sommaren var här då vi fick installationer, pop-up-parker på Sturegatan. Kostnad 120 tkr. På varvet bakom Marabouparken skapades en aktivitetsyta med pumptrack, pingis, basket och boule. Kaffe ska kunna köpas. Kostnaderna för detta är ca 280 tkr; till viss del kan vissa saker återanvändas i annat sammanhang. Grusning av marken ca 180 tkr. Det må vara trevnad och med gott syfte, men lekfullheten synes till för att söka skymma brister som inte åtgärdats över tid.
Sturegatans få parkeringsplatser blev åderlåtna genom installationerna. Varvet borde istället kunna vara en ”vänlig” parkeringsyta för bilar så länge båtarna ska vara i sjön.
Få höra dina synpunkter på detta!

KD förespråkar att parkeringsplatser ska vara en prioriterad fråga . Installationer/utsmyckning är åtgärder som ska bidra till trevnad och är viktiga. Sedan kan man alltid ha synpunkter på hur de prioriteras.
 

---xx---
Curt Wahlund