Kommunalrådet Johan Storåkers, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Ls gruppeldare i kommunfullmäktige.
Kommunalrådet Johan Storåkers, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Ls gruppeldare i kommunfullmäktige.

Inför valet 2018
SAMTAL MED JOHAN STORÅKERS (L)
Curt Wahlund ställer frågor om politiken i stan

1.Budget för kultur- och fritid
Årets budget är på 130,7 mnkr och de närmsta två årens plan sker en årsvis ökning med ca 10 procent. Medel är väl alltid knappa men en stad i tillväxt borde kunna ha bättre kulturambitioner.
Tycker du att tilldelade resurser är tillfredsställande? Kan du ge budgetens fördelning på kultur resp fritid och nämna de tyngsta posterna inom dessa områden? Vilken stadsdel får i år den största kultursatsningen?
 
Övergripande budgetfördelning:
 
Idrott cirka 50 miljoner
Kultur: cirka 53 miljoner
Fritid barn o unga: cirka 18 miljoner
Övrigt: cirka 19 miljoner
 
Avtal:
 
Hembygdsföreningen cirka 1,2 miljoner
Marabouparken: cirka 1,1 miljoner
Sundbybergs IK, motionsgården cirka 300 tkr exkl. hyra.
 
Vi ger ökade resurser till El-sistema i Rissne detta år och denna verksamhets medelstilldelning kommer även att öka nästa år.
 
När det gäller frågan om huruvida jag som liberal ordförande i kultur- och fritidsnämnden tycker att tilldelade resurser är tillfredsställande, så finns det nog knappast någon politiker som är engagerad för en fråga som tycker att resurstilldelningen till just deras område är tillräcklig. Det är en självklarhet att i styrets interna budgetförhandlingar så kämpar jag alltid för mer resurser till kultur, fritid och idrott. Samtidigt är det för liberaler även viktigt att andra prioriterade områden får resurser, trots att det kan hända att de styrs av andra partiföreträdare. Det är även viktigt att skattesatsen inte skenar uppåt, när Sundbyberg har 1.78 skattekrona högre skatt än Solna.
 
Jag önskar även framhålla att Sundbyberg har ett gediget kultur- fritids- och idrottsutbud både inom den kommunala verksamheten men till stor del drivet av alla eldsjälar i föreningslivet!

 
2. Kulturpolitiskt program…
 …ska tas fram enligt budgettexten.
Vilka väsentligheter kan programmet tänkas innehålla?
 
Jag önskar inte föregå utredningsarbetet men några nyckelord skulle kunna vara; tillgänglighet, mötesplatser, demokratisk utveckling, bildning, kulturarv, samverkan, lärande och utvecklande.
 
3. Idrotten
Berätta om idrottens samhällsroll samt om aktuella behov i vår stad som växer snabbt? Hur ser årets budgeterade kostnader för nya åtgärder och för underhåll ut?
 
Idrottsrörelsen är Sveriges och Sundbybergs största folkrörelse. Den bidrar påtagligt till gemenskap, glädje, folkhälsa, integration, demokratisk utveckling och stadens varumärke samt identitet.
 
Vi har den 4 juni genomfört en historisk insats i form av att på ett kommunstyrelsemöte ta beslut om en internationellt unik multihall i enlighet med Sundbybergsidrottens samlingsorganisations, Idrottsalliansen, prioriteringar. 
 
Våning 1: Curling och parkering.
Våning två: Två isytor med sarg. En med läktare för motsvarande ungdoms- och breddnivå.
Våning tre: Fullstor 11 till 11 fotbollsplan inomhus.

(investeringsnivån är 450 mnkr!, reds anm)
Investeringsbudget år 2018 för idrotten är cirka 10 miljoner. I detta ligger både nya anläggningar och upprustningar. Utöver detta gör förvaltningen löpande underhåll.
 
4. Ny storidrottsplats och nuvarande IPs användning
 Behovet av en ny storidrottsplats och därmed också indirekt IPs fortsatta användning har funnits på agendan en längre tid.
Finns det någon lämplig plats? Vill L bygga bostäder på IP om ny IP blir aktuell?

 
När multihallen byggs på IP så innebär det att vi behöver göra en flerårsplan för friidrottsverksamheten utomhus i Sundbyberg.
 
Detta är mycket positivt med den nya multihallen samtidigt som jag har full förståelse för att friidrotten under en cirka 3 år lång övergångsperiod kommer att drabbas. Jag är själv aktiv och uppfostrad inom friidrottsrörelsen.
Men det här är Idrottsalliansens prioriteringar som varit viktiga och tydligt prioriterade, inte Johan Storåkers personliga intressen. Det är så politik och ansvarstagande måste fungera. Vår arbetsinriktning för friidrotten i Sundbyberg är följande:
 
Sommaren år 2018 och 2019: Vanlig användning av friidrottsanläggningen på IP efter upprustning av banorna under våren i år.
 
År 2020-2022: Verksamhet på en icke fullstor friidrottsanläggning i Sundbyberg. Placering av plats är inte beslutad men planeringsarbetet har påbörjats.
 
Från år 2023: Verksamhet på en fullstor friidrottsanläggning i Sundbyberg. Placering är inte beslutad men ett remissförfarande har startat och då har Sundbybergs IK friidrottssektion förordat Ör i första hand och Ursvik i andra hand. Duvbo IK har inte svarat på remissfrågan. Det går, enligt Svenska Friidrottsförbundets främste tekniska expert Rickard Bryborn, att anlägga en fullstor friidrottsanläggning i Ör men en placering i Hallonbergen eller Ör kommer att kräva omfattande markarbete med anledning av att det är gammal sjöbotten.

 
5. Bristol
Tyvärr fattade nämndmajoriteten ett snävt beslut i frågan om att hyra Bristollokalen. Ett års hyra kan vara för kort erbjudande då ägaren enligt uppgift undersöker möjligheten att skapa en butiksgalleria. Nu i maj saknas ännu besked om uppgörelse mellan kommunen och Bristolvärden. Sajten har sett framför sig minst ett treårskontrakt och marknadsförare, kanske delad med Allaktivitetshuset, samt med möjligheten att efter fyllnad av aktiviteter låta intressent(er) ta över hyreskontraktet. Kan du inte få Nämnden/Styrelsen att ändra beslutet till det bättre? Behovet av kultursalar av klass finns även i centrum inte bara i Hallonbergen. Centrum har inte alls ”fått sitt” som man ofta hör från styret och detta när stadens styrka är utmärkta kommunikationer.
 
Den 31 maj kl.17.30 skrev jag som kulturkommunalråd i Sundbybergs stad på pappret med Kulturscen Bristol om Bristols framtid. Det kommer från och med slutet av sommaren att vara verksamhet i lokalen med inriktning på bland annat bio, dans, musik och teater. De krafter som samarbetar med Sundbybergs stad om lokalen är personer knutna till Lilla Parken och Teater SAT. Staden och dessa kulturens eldsjälar är emellertid helt överens om att det ska vara en öppen lokal med en mångfacetterad kulturverksamhet. Kulturlivet i Sundbyberg bidrar till glädje, gemenskap, livskvalité, demokratisk utveckling och bildning!
 
Påståendet att en butiksgalleria skulle vara aktuell i Bristol är en hörsägen som saknar grund. Tvärtom är förhoppningen att den kulturförening som nu kommer att driva Teater Bristol kan teckna ett direktkontrakt med hyresvärden efter det år som staden hyr. Det finns inget egenvärde i att staden står som förstahandshyresgäst, men Liberalerna anser att staden ska ta ett ansvar för fortsatt kulturverksamhet på Bristol om det inte går att få till ett direktkontrakt mellan kulturföreningen och fastighetsägaren.

Här följer länken till beslutsdokumenten om Bristol: 
http://www.mittsundbyberg.se/pyttipannanews/bristoldokument-jun-18-39885548

6. Musikskolan
Musikskolan i Hallonbergen har över 500 sökanden.
Varför inte se till att en musikskola öppnar i ev hyrd Bristollokal?
 

Totalt har kulturskolan ca 1200 elevplatser. Kulturskolan har under de senaste åren haft ett ökat antal elever, dock mest inom dans.
 
Inget är uteslutet vad gäller kulturverksamhet på teater Bristol. Någon ytterligare musikskolelokal är dock i dagsläget inte aktuell, men det kan givetvis ändras med fortsatt befolk-ningstillväxt och ökad efterfrågan på instrumentundervisning.

 
7. Åtminstone konsertsalar på Sundbybergs torg 
Behovet av moderna, tilltalande konsertsalar i centrum är solklart. Sajten har tidigare föreslagit att vi skulle få ett en märkesbyggnad i i form av designat Stadshus med konsertsalar på/vid Sundbybergs torg, där vi har landets bästa kommunikationer. Men icke. Styret är för fegt och uttrycker inte de behov staden har eller får för 4-5 tusen nya invånare söder om järnvägen samt för att bryta stans tråkighetsstämpel. Det är ett evigt frågande om vad invånarna tycker. Man har ju fått uppgiften i val att styra staden och dessutom kan man anlita bästa expertis om behövs.
Vad säger L om detta?
 
Jag håller inte med om att ordet ”fegt” skulle vara rätt benämning för nuvarande styres ambition att inte höja skatten ytterligare för sundbybergarna. En sådan
”märkesbyggnad” skulle tära något oerhört på stadens resurser. Och Sundbyberg har redan avsevärt högre kommunalskatt än flera grannkommuner. Något nybyggt och därtill designat stadshus till oss politiker finns det inget som helst behov av. Det moderna och ytterst funktionella stadshuset som i dag ligger i Hallonbergen bidrar även till underlag för butiker och restauranger lokalt, vilket påverkar stadsdelens utveckling positivt. I den mån ytterligare konsertsalar behövs bör man snarare tillgodose det i det nya kulturcentrum som byggs i Hallonbergen när fastighetsföretaget Balder ska utveckla centrumet. Jag instämmer för övrigt inte heller i att fina Sundbyberg skulle ha någon tråkighetsstämpel.
 

8. Statlig digitaliserad grundskola
Förstatligande av grundskolan är ju en L-driven fråga. Den förefaller ytterst viktig för skolans effektivisering genom digitalisering av katederföreläsningar, prov, betyg etc. Samma lektioner och enhetlig betygsättning mao för varje klass i grundskolor över hela landet. Det betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närheten och slippa ”föräldrars betygsjakt” mm.
 Vad säger du om en sådan utveckling?
 
Bra, även om jag kan se behov av även personlig ledd katederundervisning och att lärarna har en central roll i ett antal av processerna inom de uppräknande ämnesområdena ovan.
 
9. Skapa ett gymnasium av klass
Nätskriften har i olika omgångar pläderat för att stan skulle få ett modernt gymnasium med moderna ämnen som luktar framtid. Tyvärr kan noteras att styret sitter och väntar på intressenter istället för att efterfråga specifika krav och söka upp tänkbara intressenter.
Kan du inte som part i styret och med skolintressen motivera fram det här?
 
Gymnasieskolor finns till för eleverna, inte för kommun-politikerna. Det finns en överetablering av gymnasieskolor i Stockholms län, så att för staden att starta en sådan i Sundbyberg skulle vara ett betydande risktagande med sundbybergarnas skattepengar. Dessutom planerar Viktor Rydberg-koncernen att starta ett gymnasium i Sundbyberg, vilket är ett alldeles utmärkt tillskott helt utan kommunalt risktagande. Ett kommunalt bredare gymnasium kan vara aktuellt på sikt, men det finns inga planer på det i närtid.
 
10. Strategin för ökat läsande
Kan du berätta lite om uppnådda resultat och vad som görs.
 
Inom detta område har bland annat biblioteken ökat öppettiderna, inte minst för förskolorna som blir fler. Vi har en tydlig samverkan mellan stadens förskolor, skolor och biblioteken. Skolbibliotek är en prioriterad verksamhet i Sundbyberg. Vi ser att när barn och ungdomar får ett rikare språk tar de till sig skolundervisningen bättre och blir mer delaktiga i samhället. Vidare är det tydligt för medborgare i alla åldrar vad ett mångfacetterat språk kan bidra med när det gäller makten över sitt eget liv och möjligheten att uppnå sina livsdrömmar.
 
11. Fältsekreterare
En ny fältsekreterare tillkommer i år.
Vad gör dom? Kan man se dom på stan eller vid särskilda evenemang?
 
Fältsekreterarna arbetar mycket i högstadieskolorna med olika program, tex mobbing, droger etc. Fältsekreterarna är även ute i våra stadsdelar vissa kvällar i veckan och arbetar alltid vid större arrangemang.
 
12. Cykling
 Blir det några nya cykelbanor i stadens centrum under året? Nu kör barn på trottoarerna med sällskap av mamma eller pappa. Men man åker även fast inte på väg till skolan. År detta verkligen klokt? Risken är att de alltid kommer att åka på trottoarerna.
Vad säger du och ditt parti i frågan?
 
Vi arbetar hela tiden med att utveckla förutsättningarna för cyklande. En del är gjort (https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2018-05-24-sundbyberg-prisas-for-stadens-cykelarbete.html ), men mycket återstår att göra.
 
13. Företagsklimatet neråt
Det fick vi höra på frukostmöte i höstas.
Vad vill L göra i detta sammanhang? Vi behöver arbetsplatser allt eftersom tillväxten sker. Kan ett verksamt destinationsbolag (reklam för ökade marknadsandelar och public relations för ökad sympati) vara ett smart drag?
 
Desto bättre visar den senaste undersökningen att företagsklimatet vänt uppåt igen. Ett destinationsbolag kan vara rätt väg att gå, men det kräver en noggrann analys gällande bland annat våra mål med ett sådant bolag och dess verksamhet. Vi har inte samma ingångar till den analysen som till exempel orter som är mer inriktade på turism.
 
14. Förvaltaren servar dotterbolagen
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året ”I samband med att bolaget erbjuder sevicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.” I svaret kan man också läsa att jobbdebiteringar sker. Detta förhållande kan innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/ hyresgästerna till kommunen.
Vad säger du om transparensen och detta sättet att verka? Försvinner inte effektiviserande upphandlingsmöj-ligheter eller -krav?
 

Det är på tiden att vi inte arbetar i stuprör varken i staden eller i bolagssfären. Vi måste försöka uppnå synergieffekter och inte genomföra dubbelarbete. Det kan till exempel gälla policydokument, hållbarhetsarbete, IT och personalfrågor. Vi behöver se vår stad och koncernen som en helhet. Det är Sundbyberg som är det viktiga och inte revirstrider. Liberalerna har i styret bidragit till en anda av mer samordning och tydlighet samt mindre dubbelbemanning. Det återstår dock fortfarande en hel del arbete på området.
  
15. Kommunikationerna
Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till har säkert inte heller någon bussförbindelse.
Fattigt värre och kommunen är dålig lobbare! Vad tycker L och vad kan L göra åt förhållandena?
 
Busshållplatsen Gesällvägen ligger så nära stadshuset som det bara är möjligt. Stora Ursvik saknar inte förbindelse med centrum, men den busslinje som försörjer – 504 – tar väldigt lång tid och går inte alltid enligt tidtabell. Vi har den ordningen att kollektivtrafik sköts av landstinget, så vi Sundbybergspolitiker – oavsett parti – kan inte påverka som genom ett trollslag. Emellertid har Liberalerna drivit på mot SL för att säkerställa det slutgiltiga byggandet av Rissne- och Ursviksgrenen på tvärbanan samt för fler busslinjer. Vidare verkar vi för att staden ska undersöka möjligheten att få en privat entreprenör att driva en snabb busslinje från Ursvik/Brotorp till centrum, med klimatvänliga elbatteribussar.
 
16. Nytt båtvarv – vem betalar?
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längre uppströms sägs det och detta då stan söder om järnvägen ska byggas.
 
Då nuvarande varv skapades tog kommunen allt arbete och betydande kostnader. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde. Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och ”flermiljonbåtar”.

Är det rimligt att båtägare -160 ca – idag betalar i genomsnitt 550 kr om året för båtplats i ån och på varv? Och föreligger synnerliga skäl (kommunallagens 3§) för att kommunen tar arbete och kostnader för varv uppströms, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt?
 
Det är för tidigt att gå in på detaljer i detta ärende. Självklart ska det göras en analys om vad som är rimligt med stadens engagemang i ärendet och detta även i förhållande till andra kommuninvånare som inte är berörda. 
 
17. Le Mans – Sturegatan, Järnvägsgatan Vegagatan mfl
Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att rädda liv, för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteende som råder bland en del bilister.
När får vi ljussignaler som reglerar? Och när får vi polis som kan sätta fast syndarna? Vad gör L för att vi tex ska få ljussignaler?
 
Inom Liberalerna har vi varit på studiebesök i andra kommuner för att få inspiration om hastighetshinder och andra åtgärder som kan stärka trafiksäkerheten. Det förs interna politiska samtal om detta för framtida ytterligare formella beslut. När polisen kan göra det ena eller det andra är inget som vi kommunpolitiker bestämmer. Polisen är som bekant en statlig verksamhet.
 
18. Kriminaliteten
Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns i stadsdelarna, något som borde bekantgöras.
Hur ser L på de här ”gängkrigen” och skyddet för invånarna?
 
Trygghet i alla stadens stadsdelar är givetvis oerhört viktigt för oss liberaler. I våras tog den politiska ledningen initiativ till en trygghetssatsning som bland annat innefattar olika ytterligare konkreta åtgärder. Vad gäller eventuella IS-sympatisörer så är det en fråga som Säkerhetspolisen (SÄPO) ansvarar för och som kommunerna har ytterst begränsat inflytande över.
 
19. Soplogistiken för "femtioelfte gången"
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre befolkningen utan bil inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med tidningar och förpackningar etc till lokala sopstationen. Och med grovsoporna, som nu oftast ligger på vindar, måste man anlita tjänster för att bära och köra bort.
Som så många gånger förr: Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvudtaget! Samling ska ske i fastigheterna och hämtas av kommunbilar.
Nåväl, har L tänkt sig att göra något åt soplogistiken?
 
Vi får analysera på vilket sätt och om politiken ska gå in i detaljer i sophanteringen. Det är ingen lätt fråga och jag har fullt förtroende för att våra tjänstemän gör sitt bästa för att organisera detta verksamhetsområde.
 

20. Skatten

Nu skriver M att Stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån. Något som inte hänt på mycket länge, säger M. I länets skatteliga ligger Sundbyberg med sina 18,90 på femte plats efter Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,90 samt Lidingö 18,49.

När kan vi nå absoluta skattetoppen? Vad tror du?
 
Som framgår har flera av våra grannkommuner avsevärt lägre skatt än Sundbyberg. Liberalerna vill att Sundbybergs kommunalskatt på sikt ska ligga i paritet med grannkommunerna, men då måste man också inse att man ibland tvingas välja bort en del större projekt som man om man hade haft obegränsat med pengar kanske gärna hade velat genomföra.

- Sieur Athos - jun 18 -