Jesper Wiklund (V), oppositionsråd och gruppledare
Jesper Wiklund (V), oppositionsråd och gruppledare

Inför valet 2018
SAMTAL MED JESPER WIKLUND (V)
Curt Wahlund frågar om politiken i stan

1.Budgeten 2018
Årets budget omsluter 2.286 mnkr. Styrelseordföranden Eriksson (M) har sagt att stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån och att det inte hänt på länge.
Nämn några områden där du gärna sett förbättringar utan skattehöjning, med en ändrad resursomfördelning?  Vad säger du om Erikssons uttalande om Stadens ekonomi?

Stadens ekonomi är god. Nämnderna håller sina budgetramar och staden kan räkna med nya skatteintäkter när vi växer. Men vi står inför stora investeringsbehov och lokalkostnaderna ökar snabbt. Det här är inget som skett nyligen utan är en tendens som hållit i sig under flera år (även om staden gick back 2014). Det nya med Moderaternas styre är att Vänsterpartiet i förhandling med regeringen fick igenom 10 miljarder extra i statsbidrag till kommunernas välfärdssektorer. För Sundbyberg innebär det ca 33miljoner kr. Man plockar 78miljoner ur Förvaltaren för att nå överskottsmålet om 2%.
Staden är alltså, precis som tidigare, beroende av markförsäljningar för att nå sina ekonomiska mål. Med Mikael T Eriksson som Kommunstyrelsens ordförande är man också beroende av att fortsätta sälja ut Förvaltaren.  

                                                                                          2. Skatten – 1 kr och 78 öre mer än Solna
I länets kommunalskatteliga ligger Sundbyberg på femte plats. Solna har 1 kr och 78 öre lägre skatt! Ser att plan 2019 och 2020 har oförändrat 18,90. Här skattetoppen: Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,90 samt Lidingö 18,49. 
Vid en inkomst om 30.000 kr per månad blir det råräknat en årsskatt på 6400 kr jämfört med att bo i Solna. När tror du att vi tillhör absoluta ligatoppen?

Vänsterpartiet har ingen planerad skatteförändring i Sundbyberg. På nationell nivå vill vi göra en skattereform så att skattetrycket på inkomst av arbete (ffa fört de lägst avlönade) sänks och skatten på kapital och ägande ökar. Det kan handla om arvsskatt, fastighetsskatt eller olika former av kapitalskatt.
Anledningen är att vi i dagsläget har ett skattesystem riggat för de rika. Höginkomsttagare har oftast bara en mindre del av sina inkomster från arbete, den större delen kommer från avkastning på ägande – en inkomstform som är skattemässigt gynnad. Det innebär att en kassörska på Willys skattar större del av sin låga inkomst än ägaren till hela bolaget gör på sin extremt höga inkomst. Det anser vi är orättvist.

 
3. Stadens torgromantik
Styrelsen presenterade för ett tag sen det justerade planprogrammet, föregångare till detaljplanen (del 1) som kommer i höst. Som sagts i nätskriften har detta skett utan att ta hänsyn till klimatet och vårt sätt att leva, buller och vibrationer samt hederlighet. Efter all sk medborgardialog sen 2013 tycker man att det är tillräckligt med ett förslag beträffande torget. Det hade varit hederligt om åtminstone ett till alternativ framlagts där nämnda faktorer hade beaktats ävensom lägesekonomi och behov såsom kulturella samt nyttjandet av de utmärkta kommunikationerna och möjligheterna göra reklam och public relations. Då skulle kommunmedlemmarna haft två alternativ att ge sin vägledande röst på just nu. Om kommunen hade haft en app för röstning framme förstås! Det hade ju varit en riktig och viktig medbor-gardialog!
Vad skulle du vilja säga om detta?

Att ställa två olika alternativ mot varandra är ett sätt att organisera en medborgardialog eller lokal folkomröstning, men eftersom båda förslagen skulle innehålla detaljer som folk tycker olika om men ändå tvingas ”köpa hela stycket” med så vore inte heller det utan svårigheter. Förslaget som det ser ut nu innebär betydliga förbättringar mot det ursprungliga förslaget. Den viktigaste frågan under hösten kommer vara att få till ett stationshus vid torget som inte bara ser ut som ett förvuxet kontorshus.  
                                                                                            4. Sovstads- och tråkighetskaraktär
Om centrum som stadsdel ska fungera i framtiden och vara en attraktionskraft måste nu till rationella och intelligenta steg. Det räcker inte med torgromantik och en ”ny ryggrad” som tenderar att åter sära syd och nord. Det duger inte heller att säga att centrum fått sitt!
I centrum behövs bla kultursalonger av klass och digitalbio. Man måste utnyttja de mycket goda kommunikationerna och de möjligheter de ger till reklam och public relations för staden och dess olika aktiviteter riktade till både kommunmedlemmar och grannsocknes.
Sovstadskaraktären här i centrum samt stadens tråkighetsstämpel måste bort. Det är dags att både förändring och framsynthet tillhör det normala i kommuntänket!
Delar du alliansens idé om att det räcker med ett märkligt resecentrum som man springer igenom till och från jobbet? Och räcker det med ett vidsträckt torg - dubbelt så stort som idag - med alla människor och brokigheter som styret tror ska finnas där alla årstider?

Jag tycker inte Sundbyberg har en ”tråkighetsstämpel”, tvärt om. Men jag är heller inte nöjd. Arbetet med Sundbyberg som destination måste växlas uppå. Jag tycker vi kan bli ett centrum och samlingsplats för tex damfotboll med samlingar innan damernas matcher på Skytteholm eller Friends (detsamma kan ju gälla även herrarna men där är konkurrensen tuffare och ordningsstörningarna vanligare). Kulturbio på Allaktivitetshuset eller Bristol skulle vara fantastiskt men snarare något för civilsamhället att anordna. Tycker även staden borde öppna upp tillfälliga konstsalonger i centrum under tiden för nedgrävningen. Finns mycket att göra för en levande stadscentrum.

5. Soplogistiken – en riktigt viktig fråga!
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre befolkningens andel inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med bla burna tidningar och förpackningar till den lokala sopstationen. Och för grovsoporna, som nu oftast ligger på vindarna, måste äldre anlita bär- och biltjänster för att klara. Man kan också fråga sig varför yrkesverksamma invånares allt dyrbarare egentid ska ägnas sopor.
Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvud-taget! Samling ska ske i fastigheterna och hämtas av kommun-bilar.
Nåväl, har du eller ditt parti tänkt sig att göra något åt soplogistiken och värna om kommunmedlemmarnas bästa samt miljön/klimatet!?

Insamlingen och sorteringen av återvinningsbart material är viktig- I bästa fall görs den i husen där sundbybergarna bor men det är upp till fastighetsägaren att anordna. Min bild är att Förvaltaren är rätt bra på det men flera privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar rätt dåliga. I Ursvik och Hallonbergen bygger vi ut sopsugssystemet där vi också har olika ”fraktioner” för sortering så nära hemmet som möjligt. För grovsopor finns den mobila stationen ”Returen” men tiderna för den skulle kunna varieras bättre så den inte kommer sent på kvällen till samma adress månad efter månad. Sedan behöver FTI som ansvarar för returstationerna bli mycket bättre på att tömma regelbundet och att hålla rent runt stationerna.  

6. Digitaliseringen
”Sverige halkar efter i kompetenskriget” var rubriken på nylig artikel i SvD. Som tillhörande de ledande inom digitaliseringen riskerar Sverige att tappa position. Det säger Unionen och menar att arbetsgivarna borde bli bättre på att vidareutbilda de anställda om digitaliseringen.
Hur ser läget ut i Stadshuset där varje nämndrepresentant, ja alla politiker förresten, alltid borde ha digitaliseringen och dess effekter på agendan?
Så småningom kommer vi att få vara medbestämmande i kommunens viktiga frågor via en app där vägledande eller beslutande röstning kan ske. Politik och demokrati kommer inte att undgå digitaliseringen. Så här långt synes många politiker som hyllar medborgardialog vara rädda för röstningsapp; man menar att ansvaret för beslut skulle utebli. Svaret är att frågor inom ramen för ansvar kan inte vara svåra att ställa!
Kan du tänkas biträda förslaget om en röstningsapp?

Jag kan tänka mig en röstningsapp som en del i medborgar-dialog men inte som ett medel för direktdemokrati. Digitaliseringen är viktig men blir det kanalen för politiskt inflytande kommer vi stänga äldre medborgare eller de som saknar läsplatta etc ute ur processen vilket är direkt odemokratiskt.

7. Behöriga till gymnasium – utbildningsrevolutionen
82,5 % av dem som lämnade grundskolan i vårt land blev berättigade för studier på gymnasiet. I Sundbyberg har på Ängskolan 86% nått gymnasiebehörighet. Grönkullaskolan uppnår bara 58% behöriga.
Emma Leijnses bok ”Fördel kvinna – Den tysta utbildnings-revolutionen” fastslår att en stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter”.
Vill du kommentera procenttalen! Vad gör eller vad borde Staden göra för att förhindra denna hotande utveckling för män?

En av de viktigaste frågorna i Sundbyberg är att alla barn ska klara gymnasiebehörighet i grundskolan. Sundbybergs högstadieskolor och personalen där är fantastisk – men drabbas hårt av skolsegregationen i Stockholms län. Alla drabbas negativt när akademikerfamiljers barn söker sig till innerstadsskolor och arbetarklassens barn blir kvar i kranskommunerna – resultaten sjunker då för båda grupperna enligt flera undersökningar (se bla Skolverket 2009).
Pojkar lyckas något sämre än flickor i dagens skolsystem, men skillnaden är betydligt större mellan barn till högskoleutbildade och barn till föräldrar som har gymnasieutbildning eller lägre.

                                                                                             8. Statligt digitaliserad grundskola för kvalitet och rättvisa
Förstatligande av grundskolan är ju en i huvudsak L-driven fråga på riksplanet. Detta borde istället gälla undervisningens effektivisering genom central digitalisering av högkvalitativa katederföreläsningar, prov, betygsättning etc. Alltså samma lektioner, prov och betygsskala mm för varje klass i grundskolorna över hela landet. Det betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närhet till alla elever i klassen och för att slippa betygshetsande föräldrar och kommuners klåfingrighet om lärandet. Detta kan säkert också reducera den stora lärarbristen då läraryrket blir klart intressantare. En ny, bättre och rättvisare skola!
Vad säger du om en sådan utveckling?

Även Vänsterpartiet vill se ett förstatligande av skolan. Detta i syfte att minska den segregation jag beskrev ovan och öka jämlikheten och därmed resultaten. Redan nu finns initiativ om centralt digitalt rättade högskoleprov för ökad likvärdighet och minskad arbetsbelastning.

9. Skapa ett gymnasium av klass
Nätskriften har i olika omgångar pläderat för att stan skulle få ett modernt gymnasium med moderna ämnen som luktar framtid och som skulle sätta Sundbyberg på utbildningskartan. Tyvärr kan noteras att styret sitter och väntar på intressenter istället för att efterfråga specifik inriktning och söka upp tänkbara intressenter. Skolan i ”Maraboukontoret” är inte precis framtidsinriktad i nätskriftens mening. VR-skolan jobbar fullt ut först om ett par år och dess program ser sedvanligt ut.
Vi måste inse att ett paradigmskifte redan är på gång, inte minst på utbildningens område; vi måste ju klara allt det nya som kommer i accelererat tempo.
Varför pläderar inte Du och ditt parti för ett framtidsinriktat gymnasium?

Jag och Vänsterpartiet pläderar för att staden också ska kunna erbjuda teoretiska program i sitt gymnasium. Att överlåta till privata aktörer att driva skolor ökar segregationen.

10.  Företagsklimatet starkt neråt
Det fick vi höra på frukostmöte i höstas. Sen dess har ny mätning visat något bättre siffror. Vi behöver fler arbetsplatser allteftersom tillväxten sker. Ja, vi behöver också kultur och andra aktiviteter i centrum. Företag som flyttar hit vill ha tillgång till goda skolor.
Vad kan vi bjuda nya företag på inför och under en lång, stökig period? Kan ett destinationsbolag för reklam och public relations vara ett smart inslag i denna strävan?

Destinationsbolag (och turistinformation) kan vara bra. Men främst handlar det om att det måste finnas lokaler för olika typer av affärsverksamhet, stöd till samordningen mellan företagare som tex via Stadskärneföreningen.

11. Bostäder för kommuninvånarna
Enligt kommunallagen har kommunen att planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Avsikten kan knappast vara att Sundbyberg ska ordna med bostäder för hela regionen eller landet; den ska ordna för sundbybergarna och egentligen inte till andra!   
Tycker du inte att åtminstone Förvaltaren borde ha ett enda homogent kösystem för kommunmedlemmarna och möjligen för dem utsocknes som arbetar här? Samma poäng.
Först och främst behöver vi fler hyresrätter, inte färre. Då kan inte Moderaterna, Miljöpartiet och de andra partiernas utförsäljningar fortsätta. Sedan behöver vi göra det lättare att dela på de lägenheter som finns, tex genom ”kompiskontrakt” som redan finns i Botkyrka, men också genom sänkta inkomstkrav för 1a handskontrakt.
Problemet med att stänga kön för utomstående eller gynna sundbybergsbor gentemot utsocknes är att vi då snabbt kan räkna med att andra kommuner gör samma sak gentemot Sundbyberg vilket skulle MINSKA våra invånares möjligheter att hitta en bostad.


12. Förvaltaren servar dotterbolagen - transparensen
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året ”I samband med att bolaget erbjuder sevicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.” I svaret kan man också läsa att interndebiteringar sker. Detta kan med den bristande transparensen innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/hyresgästerna till kommunen/dotterbolagen.
Är det inte så att Förvaltarens hyresgäster betalar eller riskerar att över tid få betala en hel del utanför sitt gränssnitt visavi kommunen och dess koncernbolag?
Vad säger du om transparensen och detta sätt att verka? Är du säker på att kommunmedlemmarna och inte minst Förvaltarens hyresgäster förstår detta och tar del och agerar?

Förvaltarens hyresgäster betalar redan en dubbelskatt i och med moderaternas vinstuttag på 78 miljoner ur Förvaltaren. Detta måste givetvis stoppas. När det gäller interndebiteringen så är det ett steg framåt – de flesta av bolagen i koncernen är för små för att ha reception, personalstöd, juridisk expertis och ekonomistöd. Tidigare har de helt sonika använt Förvaltarens kompetens, i och med interndebiteringen har Förvaltaren också börjat ta betalt för det. All sådan debitering ska dock redovisas i bokslut.

13. Förvaltarens marginal alltför stor?
Med sin organisation har Förvaltaren fått ta på sig att serva dotterbolagen och levererade för verksamhetsåret 2017 en vinstutdelning till Staden om 75 mnkr. Frågan är om inte Förvaltarens marginal, och därmed hyresnivån, är för stor eftersom nyssnämnda är möjligt och som dessutom ger andra byggare och fastighetsbolag utrymme eller konkurrensfördelar att verka här.
Vad säger du om detta?

Totalavkastningskravet på 7% har bara uppnåtts tack vare ständiga värdestegringar på fastighetsmarknaden. Sjunker fastighetsvärderna nedåt måste vi snabbt justera ned totalavkastningskravet. Vänsterpartiet vill, som enda parti, stoppa allt vinstuttag ur Förvaltaren och istället använda de pengarna till renoveringar och nyproduktion.

14. Kommunikationerna                                   
Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum*. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon egen busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till får säkert inte heller någon bussförbindelse.
Fattigt värre och kommunen måste vara en dålig lobbare eller förhandlare! Det är nämligen så att kommunen tillsammans med landstinget skall sköta kollektivtrafiken!
Vad tycker du och vad kan ditt parti göra åt nämnda förhållanden?

Vänsterpartiet driver både i Landstinget, Solna och Sundbyberg på för att få till en elbusslinje som kan förse Ursvik med en kollektivtrafik värd namnet. Direktförbindelse med centrala Sundbyberg finns via linje 504 och enligt SLs planer kommer den resvägen kortas under 2019.
* ca 30 minuter/nätskriftens anm

15. Trafikflöden under tunnelbygget
Det är ett par saker som politiker bör veta om detaljhandel, restauranger och andra serviceenheter nämligen att man inte saknar budgetar och inte heller har en post som heter oförutsedda kommunala belastningar. Ta bara detta med uteserveringarna och planerade avgiftshöjningar… som tack och lov föll.
Detaljhandeln, restauranger etc i centrum får räkna med kämpiga tider då tunnelbygget börjar och pågår i ca tio år. Annan byggnation blir också omfattande. Det är därför ytterst viktigt att det informeras om planerade trafikflöden (alla trafikslag) samt om regler för ersättning för omsättnings-bortfall. Affärsmännen måste få möjlighet att i tid säga upp hyresavtal om man ser att det bästa är att lämna staden för etablering på annat håll.
Kan du medverka till att nämnda önskad information snarast når berörda?

Stadshus AB har en anställd informatör för att sköta all information och kommunikation kring nedgrävningen. Sedan anser jag att staden för att hålla centrum levande under nedgrävningen kraftigt bör sänka avgifterna för uteserveringar m.m.

16. Cykling
Nu övningskör barn på trottoarerna i sällskap med mamma eller pappa och de yngre skolbarnen får åka på trottoarerna om cykelbanor saknas och det behövs för att komma säkert till skolan. Det kloka i detta kan ifrågasättas. Risken är stor att de alltid kommer att åka på trottoarerna. En hel del vuxna åker också ohämmat på trottoarerna trots förbud.
Vad som satsas på cykelbanor i år syns inte i centrum. Trodde cykelbanor åtskilda från andra trafikslag var på gång.
Hur ser du på den här problematiken?

Vi behöver dels förbättra de regionala cykelstråken (det är oftast där folks rusar fram som mest trafikfarligt på sina racercyklar) men också förbättra cykelstråken i centrala. I samband med nedgrävningen ska vi inte göra misstaget att blanda cykel och gångtrafik.
                                                                                              17. Le Mans – Sturegatan, Järnvägsgatan mfl gator
 Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteende som råder bland en del bilister.
Vad kan du göra för att vi ska få ljussignaler som är den bästa och ofarligaste fartregleringen? Och när får vi kommunväktare som kan dokumentera och notera fartsyndarna till polisen?

På Sturegatan upplever jag inte att farterna är så höga, det är värre på landsvägen och ffa Järnvägsgatan som du nämner. Exakt hur man får ned hastigheterna är jag övertygad om att det finns tankar om hos trafikplanerarna som sitter på den tekniska expertisen.

18. Kriminaliteten
Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns ute i nämnda stadsdelar, något som borde bekantgöras.
Hur ser du på de här gängkrigen och skyddet för invånarna inkl öppenhet betr IS-folk som återvänt?

Hade det varit några återvändande IS-krigare hade vi fått reda på det vilket vi inte fått. Vad gäller våldsbejakande extremism i Sundbyberg så har vi hittills endast haft fall av nazistiska dåd och sabotage så vitt jag vet.
Ang brottsligheten över lag så måste polisen få bort de som tjänar pengar på langningen, sedan måste staden ha snabba åtgärder för att få ungdomar ur missbruk och gäng samt fler vuxna i miljöer där ungdomarna rör sig – centrum på kvällar och helger.


19. Båtvarvets flytt och kommunallagens Kap 2 och 3§
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längre uppströms sägs det och detta då stan söder om järnvägen ska byggas. Då nuvarande varv/åplatser skapades tog kommunen alla kostnaader för arbete och material. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde. Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och ”flermiljonbåtar”. Och lyxbåtarna blir allt fler.
Nätskriften menar att enbart markanvisning och muddring bör ske från kommunens sida när nya varvet blir aktuellt. Båtklubben bör få veta kommunens inställning i god tid.
Föreligger kommunlagens ”sakliga skäl” för att kommunen än en gång tar arbete och kostnader för varv, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt?
Är det rimligt att båtägarna -160 ca – idag betalar i genomsnitt 550 kr i arrende om året, för plats i ån och på varvet? Totalt betalar klubben ca 88 tkr och det är väl vad en trea vid ån minst kostar i årlig hyra.

Marken har tidigare upplåtits med markarrendesavtal. Jag har förutsatt att detsamma gäller den nya båtklubben. Kostnaden för marken bör då vara marknadsmässig men måste givetvis även avvägas mot stadens önskemål om att vara en aktiv stad för fritidsliv och som besöksdestination. Vilket markpris det innebär tror jag det är för tidigt att säga i dagsläget.

20. Bristol samt Allaktivitetshusets censurerade rapport
Att erbjuda en årshyra i Bristolärendet var ju inget djärvt grepp! Nätskriften har menat att treårigt hyreskontrakt med möjlighet flytta över på intressent(er) samt kommunens hållande marknadsföringskraft borde gällt.
Nätskriften ha sedan länge begärt att få den konsultrapport som kommunen tagit fram rörande Allaktivitetshusets verksamhet. Men icke. Den har censurerats. Man vill nog inte visa hur dåligt det går för Allaktivitetshuset. Bokslutet för 2017 visar ett underskott med dryga 6 mnkr! Och kommunen sitter med ett tioårskontrakt. Förlust hela tiden utan att tala om det för skattebetalarna! Allaktivitetshuset är en V-baby från början.
Betr Bristol får vi se hur det går. En del kan ju ske under resan. Finns något du kan anföra i anledning av påståendet om rapportcensur samt Allaktivitetshusets stora förluster.


Jag håller med om att hyran och driften av Bristol borde gjorts längre än 1 år. Resultatet nu är att fastighetsägaren inte ser det som ekonomiskt försvarbart att göra stora anpassningar i linje med stadens krav på tex tillgänglighet.
Allaktivitetshuset är i det närmaste fullbelagt alltid, på så sätt är det en succé – att staden har kostnader för att underlätta ett aktivt kultur och fritidsliv är naturligt.
Jag är lite osäker på vilken rapport om Allaktivitetshuset du syftar på, men om du har rubrik, namn på ansvarig tjänsteman eller diarienummer så kan jag ta fram den.


21. Varför blev det kalla fötter?
Sundbybergs lokalbolag skulle enligt ett kommunfullmäktiges beslut överta 27 lokaler värda ca 1 miljard kronor. Så blev det inte. Fördelarna från skattesynpunkt försvann.
Hur kan det hända i ett vaket kommunfullmäktige? Styrelsens beslut av den här klassen bör ju synas, inte sant?

Ja, det visade sig att det dels gjorts skattemässiga lagändringar, dels att det underlag vi fåt vid det ursprungliga beslutet inte var tillräckliga (något som jag inte tycker är acceptabelt). Vi skulle helt enkelt varit tvungna att ta marknadsmässiga hyror av stadens egna verksamheter vilket kraftigt skulle utökat stadens kostnader inom skola, förskola, äldreomsorg och många andra områden.

22. Installationer
Sommaren var här då vi fick installationer, pop-up-parker på Sturegatan. Kostnad 120 tkr. På varvet bakom Marabouparken skapades en aktivitetsyta med pumptrack, pingis, basket och boule. Kaffe ska kunna köpas. Kostnaderna för detta är ca 280 tkr; till viss del kan vissa saker återanvändas i annat sammanhang. Grusning av marken ca 180 tkr. Det må vara trevnad och med gott syfte, men lekfullheten synes till för att söka skymma brister som inte åtgärdats över tid.
Sturegatans få parkeringsplatser blev åderlåtna genom installationerna. Varvet borde istället kunna vara en ”vänlig” parkeringsyta för bilar så länge båtarna ska vara i sjön.

Å ena sidan tycker jag det är positivt att man provar sig fram kring vilka utformningar av stadsrummet som fungerar rent praktiskt och som uppskattas av medborgarna. Ur klimat och hållbarhetssynpunkt finns det dock ett behov av kontinuitet i mikromiljöerna – ständiga förändringar i grönstrukturen gör det svårt för arter att etablera sig och överleva.

---xx---
Curt Wahlund