1
Stadens budget 2018
Årets budget omsluter 2.285 mnkr. Kan du nämna ev större avvikelser i er budget såsom i fördelningen på nämnder? Särskild viljeyttring från SD i sammanhanget?

Vi satsar främst på äldreomsorgen och skolan. Vi minskar
föreningsbidragen för vuxna i Kultur- och fritidsförvaltningens budget.

2
Skatten
M har sagt att Stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån samt att detta inte hänt på mycket länge. I länets kommu-nalskatteliga ligger Sundbyberg på femte plats med sina 18,90. Här skattetoppen: Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,9 samt Lidingö 18,49.
När kan Staden tillhöra de tre bästa tror du?

Det avgörs huvudsakligen av väljarna på valdagen. Dvs vinner
borgerliga blocket ökar sannolikheten för skattesänkning.


3
Statligt och kommunalt företagsägande
Enligt Wikipedia finns det 46 företag som är helt eller delvis ägda av staten. Dessutom finns statliga forskningsinstitut. År det bra att staten och kommuner äger företag som gått in eller går in i marknader? På vad sätt skulle statligt/kommunalt ägande vara bättre?

Vissa verksamheter är viktiga för samhällsfunktionerna. Då känns det inte orimligt med statligt eller kommunalt ägande.

4.
Apoteksägandet
Sajten vill inte gå in på apoteks- eller läkemedelsbranschens struktur utan stannar på butikssidans omvandling. Avmono-poliseringen resulterade i en oligopolsituation där Apoteket blev helt dominerade med över 400 butiker. Sen är det ett antal större företag, vi känner till fyra genom dem
som finns i centrum. Men den ensamme farmaceuten trädde ju aldrig in i bilden med någon enhet. En misslyckad avmono-polisering på sätt och vis även om vi fick fyra apotek till.
Vad vill du säga om det tillstånd som skapades på butiksidan?

Inledningsvis kunde butiker ej se lagersaldot hos alla andra butiker i närheten. Men det tycks ha löst sig. En naturlig konsekvens av att flera stora kedjor startar upp blir att enskilda farmaceuter får svårt att konkurrera.

5
Förvaltaren och marginalen
Att Staden som ägare till Förvaltaren tar ut 75 mnkr av vinstmedlen är i sig inget märkligt. Men vad som är märkligt är den marginal som Förvaltaren jobbar med. Den ger utrymme, paraply, för andra fastighetsbolag att kunna driva verksamhet här i stan. Är Förvaltaren för svag i sin effektivitet och i konkurrensen?

Satsningar som gynnar alla kommuninvånare bör finansieras via
skattsedeln, inte bara av hyresgästerna. Vi röstade därför emot uttaget på 75 miljoner från Förvaltaren. I decennier har rege-ringarna ignorerat att massinvandringen skapar enorm bostads-brist, som driver upp bopriser och hyror. Bör hyresgästerna betala mycket höga hyror p.g.a. denna
ansvarslösa politik? Nej. Så Förvaltaren bör hålla rimliga hyror.


6
Förvaltaren servar dotterbolagen
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året ”I samband med att bolaget erbjuder servicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på      flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.”
I svaret kan man också läsa att interndebiteringar sker. Detta kan med den bristande transparensen innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/ hyresgästerna till kommunen/dotterbolagen. Vad säger du om transparensen och detta sättet att verka? Försvinner inte också
upphandlingsmöjligheter eller -krav?

Demokratisk insyn är nödvändig. Men den är inte demokratisk
förrän alla fullmäktigepartier (även SD) får samma insyn. Det vore förstås illa om pengar eller värden överfördes från bostadskoncernen till staden. Upphandling är möjlig inom en sådan här koncern.


7
Att fråga folket – medborgardialog eller app
För att få höra folket måste nu en kommunapp till där vi kan rösta, vägledande eller beslutande. Riktig ”närdemokrati” som sker enkelt och snabbt. Här några exempel som klargör vad som menas. Alltsedan 2013 har staden haft en medborgardialog rörande Nya Stadskärnan. Men när det kommer till att flytta vårt Stadshus så vet politikerna bäst! Likaså har besluten om avyttring av centrumbildningarna gått folket förbi. Beslutet om ny kommunfastighet söder macken, en spin
off från avtalet om Hallonbergens centrums avyttring, har också tillhört endast politikerna.
Måste man inte inse att digitaliseringen också erövrar demokratin och gör invånarna starkare med möjligheten tycka och vägleda? Om man inte gör något finns ju möjligheten att andra appar uppstår och redovisar vad folket tycker i olika sammahang!
Är SD med på noterna?

SD är anhängare av direktdemokrati, inte minst folkomröstningar i stora frågor. Digitalisering är nog framtiden även i dessa sammanhang. Självklart skall den som ej klarar tekniken få hjälp.

8
Bristol
Tyvärr fattade nämndmajoriteten ett snävt beslut i frågan om att hyra Bristollokalen. Ett års hyra kan vara för kort erbjudande då ägaren enligt uppgift undersöker möjligheten att skapa en butiksgalleria. Sajten har sett framför sig minst ett treårs-kontrakt och marknadsförare, kanske delad med Allakti-vitetshuset, samt med möjligheten att efter fyllnad av
aktiviteter låta intressent(er) ta över hyreskontraktet.
Kan du/SD inte få Styrelsen att ändra beslutet till det bättre? Behovet av kultursalar av klass finns även i centrum inte bara i Hallonbergen. Centrum har inte alls ”fått sitt” som man ofta hör från politiker.

SD är uteslutna från Kultur- och fritidsförvaltningen (liksom dom
flesta andra nämnder) och kan därför inte påverka i ett tidigt skede. Vi får dessutom inte samma beslutsunderlag som övriga partier. Jag saknar underlag för att bedöma om ett treårigt kontrakt är bättre.


9
Musikskolan
Musikskolan i Hallonbergen har över 500 sökanden. Varför inte se till att en musikskola öppnar i ev hyrd Bristollokal? Allaktivitetshuset då? Går med rejäl förlust och borde läggas ner eller hyras ut! Vad säger du?

Vi känner inte till varför man gör dessa prioriteringar då vi inte fått delta i diskussionerna. Kulturverksamhet är väl per definition en förlustverksamhet. Frågan är vad jämförbara alternativ kostar. Och hur mycket staden ska finansiera föreningslokaler. En politisk prioritering. Det behöver utredas. Men de minussiffror för Allaktivitetshuset jag hört är oroande.

10
Cykling
Det lär visst bli några nya cykelbanor i stans centrum under året. Nu kör barn på trottoarerna med sällskap av mamma eller pappa. Men man åker också fast inte på väg till skolan. Är detta verkligen klokt? Det skapar förvirring och förargelse. Risken är att de alltid kommer att åka på trottoarerna. Vad säger du och ditt parti i frågan?

Det är förstås inte rimligt att cykelåkandet på trottoarerna
permanentas. Så här bör det byggas särskilda cykelbanor.


11
Företagsklimatet starkt neråt
Det fick vi höra på frukostmöte förra året. Vad vill SD göra i detta sammanhang. Vi behöver arbetsplatser allt eftersom tillväxten sker. Kan ett destinationsbolag vara ett smart drag?

Destinationsbolag kan vara en lösning för att göra PR för stadens olika attraktioner i syfte att gynna handlarna och restaurangnäringen.

12
Kommunikationerna
Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon egen busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till har säkert inte heller någon bussförbindelse. Fattigt värre och kommunen  måste vara en dålig lobbare! Vad tycker SD och vad kan SD
tänkas göra åt förhållandena?

Instämmer. Det vore bra med busshållplatser vid stadshuset, Hornbach och Willys. Staden bör aktivera sig i frågan.

13
Le Mansbeteendet på Sturegatan, Järnvägsgatan, mfl
Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att rädda liv, för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteendet som råder bland en del bilister. När får vi ljussignalersom reglerar? Och när får vi polis som kan sätta fast syndarna? Vad gör SD för att vi tex ska få ljussignaler som är det bästa? 

Vi saknar tyvärr även representation i Stadsmiljö och Tekniska
nämnden. Förvaltningen bör utreda huruvida lämpligaste lösningen kan vara trafikljus eller farthinder.


14
Kriminaliteten
Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns i stadsdelarna, något som
borde bekantgöras. Hur ser SD på det här ”gängkriget” och skyddet för invånarna?

Vi sitter inte heller i Social- och arbetsmarknadsnämnden och får
ingen information om eventuella IS-anhängare. Jag hoppas dock att man är ärlig mot invånarna.

Sverigedemokraterna kräver en polisstation i Hallonbergen eller Rissne, vilket skulle öka tryggheten. En polisstation i Solna centrum räcker förstås inte, särskilt som befolkningen nästan fördubblas.

15

Soplogistiken
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i
kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre
befolkningen utan bil inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med tidningar och förpackningar etc till lokala sopstationen. Och med grovsoporna, som nu oftast ligger på vindar, måste man anlita biltjänster för att bära och köra bort.
Som så många gånger förr: Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvudtaget! Samling ska ske i fastig-heterna och hämtas av kommunbilar.
Nåväl, har SD tänkt sig att göra något åt soplogistiken?

Det känns inte rimligt att den stressade familjeförsörjaren och
pensionären behöver släpa tidningar och tomförpackningar långt bort. Kanske återvinningsbehållare kan placeras intill behållaren för hushållssopor? Detta bör utredas.


16
Nya Stadskärnan
Du har tidigare sagt att det viktiga är just att bygga ihop nord och syd. I dagsläget pratar man om ett jättetorg och ”nya ryggraden”. Det är lösningar som inte ger den rätta känslan av att delarna blir sammansvetsade. Det krävs något annat än torgromantik och ryggradsbetraktelser! (Sajten behandlar ämnet i uppdatering 7 mars)
Nå vad vill ni i SD i detta sammanhang?

Om nu Sundbyberg nästan fördubblas, bör torget bli en prydnad för framtiden. En ljus, behaglig öppen oas utan bostäder. I övrigt låga byggnader. Dock bör man även beakta klimat- och bullerfrågan.

17
För snabb utveckling och regionaltänk?
Allt fler menar att stadens utveckling/byggnation går för fort samt att regionaltänket i sammanhanget går utanför den uppgift lagen tilldelar kommuner.
Hur ser SD på detta?

Det är orimligt att Sveriges minsta och folktätaste stad nästan
fördubblas, med enorma konsekvenser för invånarna. Man borde i ett tidigt skede folkomröstat om fördubblingen av invånar-antalet. Befolkningstillväxten beror väsentligen på bostads-byggandet som ju beslutas politiskt. Sundbyberg tar idag ett överdrivet ansvar för regionens bostadsbyggande. Bostads-byggandet bör fokuseras på att lindra Sundbybergarnas bostadsbrist
.

18
Båtvarvet
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längreuppströms sägs det och detta då stan söder om j ärnvägen ska byggas. Då nuvarande varv skapades tog kommunen allt arbete och betydande kostnader. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde.
Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och
”flermiljonbåtar”.
Är det rimligt att båtägarna -160 ca – idag betalar i genomsnitt 550 kr om året? Föreligger kommunlagens ”synnerliga skäl” för att kommunen än en gång tar arbete och kostnader för varv uppströms, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt?
Vad säger SD?

550 kr per år låter orimligt lite. Avgiften bör stå i harmoni med
stadens övriga avgifter och vad jämförbara kommuner tar.


19
Digitaliserad undervisning i grundskolan
Förstatligande av grundskolan är ju en L-driven fråga. Detta borde istället gälla undervisningens effektivisering genom digitalisering av katederföreläsningar, prov, betyg etc. Samma lektioner och enhetlig betygsättning mm för varje klass i grundskolor över hela landet. Det
betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närheten mm. Detta kan säkert också reducera den stora lärarbristen.
Vad säger du om en sådan utveckling?

Vi Sverigedemokrater har länge velat förstatliga skolan. Ansvarslösa politiska experiment har förstört en välfungerande grundskola. Nyanlända med dåliga språkkunskaper gör inte saken bättre. Man ska aldrig uppfinna hjulet på nytt. Vi har välfungerande skolor i Finland. Vi kan även lära från
bra skolor på annat håll, t.ex. Sydkorea. Sluta experimentera och kopiera istället det som bevisligen fungerar! Samma sak med digitaliseringen. Digitaliserad (inspelad) katederunde-visning som fungerar väl på annat håll bör prövas. Jag tror det används i Shanghai. Men det är stor skillnad på disciplinen hos svenska och elever i Shanghai. Får vi ingen rätsida på
disciplinen hjälper ingen teknik i världen.


20
Nybyggnadstakten har avstannat
Enligt kommunen har nybyggnadstakten helt avstannat sen juli
förra året. Färre stora bygglovsansökningar med tilltagande
minus på bygglovs- och tillståndsnämndens intäktssida
föranleds av att nyproducerade borätter blivit svåra att sälja.
Och konverteringar från borätter till hyresrätter i högkvalitativa
fastigheter ger höga hyror som inte klaras av alla. Nämnden
tror att detta fortsätter i år och även 2019. Samtidigt smyger
fram ett skede med lågkonjunktur och räntehöjningar. I USA
räknar man med fyra räntehöjningar i år.
Risken finns för övrigt att en negativ fortsättning på
efterfrågesidan gör det svårt för kommunen att sälja de
byggrätter som ska finansiera kommunens andel i
tunnelbygget, en miljard kr i runda tal.
Hur ser SD på situationen? Vi behöver ju bostäder.

Majoriteten av stadens intäkter för finansieringen kommer först
2027-2030. Så finansieringen lär inte påverkas av denna
Tvärtom har byggrätternas värde förmodligen ökat till dess. Visst behöver Sundbybergarna bostäder. Men vi bygger för mycket bostäder åt icke Sundbybergare.

 

Curt Wahlund alias Sieur Athos

Gary Aelius

Några persondata

Född i Finland.
Flytt till Malmö vid 2 års ålder och uppvuxen där. 

Läkarexamen, förvaltningssoicionom; universitetsstudier i historia,nationalekonom i kommunal ekonomi och juridik.

SD Sundbyberg 

Styrelsen 2018

Stefan Buncic, Ordförande
Gary Aelius, V. ordförande
Jarmo Kärävä, 2e v ordf.
ledamöter:
Carina C
Rickard T
Lars A Carlsson
Susanne Buncic
Suppleanter:
Harald M
Lars N
Nils O

Valresultatet 2014

Antal röster/mandat

M   6910/14
C   1312/3
L    1785/4
KD 845/2
S    8572/18
V    2055/4
MP  2954/6
SD  1881/4
FI    193
Övr 136
Summa giltiga röster
266430 = 79,43% av de röstberättigade.

Som framgår ovan är SD större än L och KD. Trots demokratiska valet får SD först sedan hösten 2015, då M tog över alliansstyret, besätta bara en plats i Kommunstyrelsen och en i Valnämnden. SD är uteslutna från nämnderna som i flesta sammanhang  har myndighetsställning. 
Vidare ingen representation i alla utskott, kommittéer, råd och hel- och delägda bolag mfl. Alla övriga partier platser i dessa sammanhang.
Bakom detta finns ett de övriga partiernas manipulerande av berörd lags möjligheter.

I kommunfullmäktige har SD efter valet 2014 fyra platser/mandat. En vilde, nämligen Ulf Landström har för ett tag sedan lämnat SD och tagit med sitt mandat till C.
I SDs kommunfullmäkti-gegrupp finns sålunda en vakant plats. I övrigt:
Stefan Buncic
Gary Aelius, gruppledare
Jarmo Kärävä v gruppled.