Annika Hirvonen (MP), gruppledare; tillika riksdagsman.
Annika Hirvonen (MP), gruppledare; tillika riksdagsman.

Inför valet 2018
SAMTAL MED ANNIKA HIRVONEN FALK (MP)
Curt Wahlund frågar om politiken i stan

1.Budgeten 2018
Årets budget omsluter 2.286 mnkr. Styrelseordföranden Eriksson (M) har sagt att stadens ekonomi går ihop utan bidrag och lån och att det inte hänt på länge.
Nämn några områden där du gärna sett förbättringar utan skattehöjning, med en ändrad resursomfördelning? Vad säger du om Erikssons uttalande om Stadens ekonomi?

Miljöpartiet vill satsa på säkra cykelvägar som är separerade från gångtrafikanter. Särskilt viktigt är att vi satsar på skolvägar så att fler barn kan gå och cykla säkert till skolan. Vi vill fortsätta bygga fler bostäder med hållbara metoder, bland annat fler trähus och förbättra kommunens klimatarbete.
Miljöpartiet vill även höja skolpengen så att vi kan anställa fler lärare. 
I alla verksamheter vill vi arbeta med jämställdheten genom så kallad jämställdhetsintegrering. Det är ett sätt att säkra kvaliteten för alla medborgare och motverka ojämställdhet både i förhållande till anställda och medborgare.


2. Skatten – 1 kr och 78 öre mer än Solna
I länets kommunalskatteliga ligger Sundbyberg på femte plats. Solna har 1 kr och 78 öre lägre skatt! Ser att plan 2019 och 2020 har oförändrat 18,90. Här skattetoppen: Solna 17,12; Danderyd 17,35; Stockholm 17,90 samt Lidingö 18,49.

Miljöpartiet går inte till val på att förändra skatten. Istället vill vi satsa pengarna på investeringar i ett klimatsmart samhälle och i barnens skolgång.

3. Stadens torgromantik
Styrelsen presenterade för ett tag sen det justerade planprogrammet, föregångare till detaljplanen (del 1) som kommer i höst. Som sagts i nätskriften har detta skett utan att ta hänsyn till klimatet och vårt sätt att leva, buller och vibrationer samt hederlighet. Efter all sk medborgardialog sen 2013 tycker man att det är tillräckligt med ett förslag beträffande torget. Det hade varit hederligt om åtminstone ett till alternativ framlagts där nämnda faktorer hade beaktats ävensom lägesekonomi och behov såsom kulturella samt nyttjandet av de utmärkta kommunikationerna och möjligheterna göra reklam och public relations. Då skulle kommunmedlemmarna haft två alternativ att ge sin vägledande röst på just nu. Om kommunen hade haft en app för röstning framme förstås! Det hade ju varit en riktig och viktig medborgardialog!
Vad skulle du vilja säga om detta?

Miljöpartiet är glada för det öppna samtal som har förts kring den nya stadskärnan. Vi tycker att förslaget förbättrades tack vare den dialogen. Vi har uppfattat en bred uppslutning bland stadens medborgare för det nya förslaget. 
Miljöpartiet vill utveckla den lokala demokratin genom fler medborgardialoger och rådslag. Vi vill införa ett ungdomsråd och arbeta för Sundbyberg att ska bli en testkommun för 16 års rösträtt år 2022. Vi vill även genomföra försök med så kallade medborgarbudgetar.


4. Sovstads- och tråkighetskaraktär
Om centrum som stadsdel ska fungera i framtiden och vara en attraktionskraft måste nu till rationella och intelligenta steg. Det räcker inte med torgromantik och en ”ny ryggrad” som tenderar att åter sära syd och nord. Det duger inte heller att säga att centrum fått sitt!
I centrum behövs bla kultursalonger av klass och digitalbio. Man måste utnyttja de mycket goda kommunikationerna och de möjligheter de ger till reklam och public relations för staden och dess olika aktiviteter riktade till både kommunmedlemmar och grannsocknes.
Sovstadskaraktären här i centrum samt stadens tråkighetsstämpel måste bort. Det är dags att både förändring och framsynthet tillhör det normala i kommuntänket!

Miljöpartiet vill ha en levande stad där människor möts. Vägen dit består av flera ingredienser: nya uteserveringar, lekplatser för barn, intressanta butiker och restauranger samt mer kultur och konst. Staden behöver också knytas samman bättre med säkrare cykelvägar och mer kollektivtrafik.
Miljöpartiet vill bygga en tätare stad, för att på så sätt kunna bevara fler grönområden. Det är politik som är bra för klimatet, men det skapar också mer livfulla bostadskvarter. Vad gäller Sundbybergs torg står vi bakom visionerna och ser att de ger goda förutsättningar för ett levande stadsrum.


5. Soplogistiken – en riktigt viktig fråga!
Något projekt för att utreda behovet av en förnyad soplogistik i kommunens regi verkar långt ifrån aktuellt. Även om den äldre befolkningens andel inte ökar med tanke på inflyttningen av i huvudsak yngre människor, så finns dom där, de äldre kommunmedlemmarna utan bil. Dom ska vintertid halka runt med bla burna tidningar och förpackningar till den lokala sopstationen. Och för grovsoporna, som nu oftast ligger på vindarna, måste äldre anlita bär- och biltjänster för att klara. Man kan också fråga sig varför yrkesverksamma invånares allt dyrbarare egentid ska ägnas sopor.
Kommunmedlemmarna ska inte syssla med sopor överhuvud- taget! Samling ska ske i fastigheterna och hämtas av kommun- bilar.

Miljöpartiet vill förbättra möjligheten att återvinna genom att återvinningen ska kunna ske på fler platser närmare människor. Vi vill ha en modern returpark och en ny sopsug i centrala Sundbyberg. Miljöpartiet verkar även nationellt för att källsortering ska kunna ske i varje flerfamiljshus.

6. Digitaliseringen
”Sverige halkar efter i kompetenskriget” var rubriken på nylig artikel i SvD. Som tillhörande de ledande inom digitaliseringen riskerar Sverige att tappa position. Det säger Unionen och menar att arbetsgivarna borde bli bättre på att vidareutbilda de anställda om digitaliseringen.
Hur ser läget ut i Stadshuset där varje nämndrepresentant, ja alla politiker förresten, alltid borde ha digitaliseringen och dess effekter på agendan?
Så småningom kommer vi att få vara medbestämmande i kommunens viktiga frågor via en app där vägledande eller beslutande röstning kan ske. Politik och demokrati kommer inte att undgå digitaliseringen. Så här långt synes många politiker som hyllar medborgardialog vara rädda för röstningsapp; man menar att ansvaret för beslut skulle utebli. Svaret är att frågor inom ramen för ansvar kan inte vara svåra att ställa!
Kan du tänkas biträda förslaget om en röstningsapp?

Miljöpartiet tycker att det är viktigt med ett ökat medborgarinflytande. Huruvida det ska ske via en app har vi inte tagit ställning till. 

7. Behöriga till gymnasium – utbildningsrevolutionen
82,5 % av dem som lämnade grundskolan i vårt land blev berättigade för studier på gymnasiet. I Sundbyberg har på Ängskolan 86% nått gymnasiebehörighet. Grönkullaskolan uppnår bara 58% behöriga.
Emma Leijnses bok ”Fördel kvinna – Den tysta utbildnings- revolutionen” fastslår att en stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter.
Vill du kommentera procenttalen!? Vad gör eller vad borde Staden göra för att förhindra denna hotande utveckling för män?

Det är ett problem att det går dåligt i skolan för många unga, och just nu i synnerhet för killar. Nationellt har Miljöpartiet varit med och gjort jämställd utbildning till ett nationellt delmål för jämställdhetspolitiken. Lokalt vill vi även höja skolpengen i kommunen. Det ger förutsättningar för fler lärare och annan personal i skolan och därmed också mer stöd till de elever som behöver det. 

8. Statligt digitaliserad grundskola för kvalitet och rättvisa
Förstatligande av grundskolan är ju en i huvudsak L-driven fråga på riksplanet. Detta borde istället gälla undervisningens effektivisering genom central digitalisering av högkvalitativa katederföreläsningar, prov, betygsättning etc. Alltså samma lektioner, prov och betygsskala mm för varje klass i grundskolorna över hela landet. Det betyder inte att lärarna slås ut men de får tid för bla det personliga stödet, närhet till alla elever i klassen och för att slippa betygshetsande föräldrar och kommuners klåfingrighet om lärandet. Detta kan säkert också reducera den stora lärarbristen då läraryrket blir klart intressantare. En ny, bättre och rättvisare skola!
Vad säger du om en sådan utveckling?

Miljöpartiet vill att kommunen fortsatt ska vara huvudman för skolan, men att statens stöd och ansvar ska öka. Skolkommissionen har lämnat förslag för att uppnå en jämlik skola, baserat på forskning. Miljöpartiet vill genomföra skolkommissionens förslag och finansiera dem fullt ut. 

9. Skapa ett gymnasium av klass
Nätskriften har i olika omgångar pläderat för att stan skulle få ett modernt gymnasium med moderna ämnen som luktar framtid och som skulle sätta Sundbyberg på utbildningskartan. Tyvärr kan noteras att styret sitter och väntar på intressenter istället för att efterfråga specifik inriktning och söka upp tänkbara intressenter. Skolan i ”Maraboukontoret” är inte precis framtidsinriktad i nätskriftens mening. VR-skolan jobbar fullt ut först om ett par år och dess program ser sedvanligt ut.
Vi måste inse att ett paradigmskifte redan är på gång, inte minst på utbildningens område; vi måste ju klara allt det nya som kommer i accelererat tempo.
Varför pläderar inte Du och ditt parti för ett framtidsinriktat gymnasium?

Vi tror att det gymnasium som nu planeras, med teoretiskt inriktning, på ett bra sätt kompletterar det utbud av praktiska linjer som finns i Sundbyberg idag.

10. Företagsklimatet starkt neråt
Det fick vi höra på frukostmöte i höstas. Sen dess har ny mätning visat något bättre siffror. Vi behöver fler arbetsplatser allteftersom tillväxten sker. Ja, vi behöver också kultur och andra aktiviteter i centrum. Företag som flyttar hit vill ha tillgång till goda skolor.
Vad kan vi bjuda nya företag på inför och under en lång, stökig period? Kan ett destinationsbolag för reklam och public relations vara ett smart inslag i denna strävan?

För Miljöpartiet är det viktigt att staden bidrar till att skapa hållbara företag – ur ekonomisk och social såväl som miljömässig synvinkel. Vi vill även förbättra förutsättningarna för kvinnor att bli företagare i Sundbyberg. Däremot är det inte aktuellt för vår del att inrätta något särskilt reklambolag.
När det gäller företagsklimatet vill vi att Sundbyberg ska erbjuda god service och information i alla de olika kontakter som företagare behöver ha med kommunen. Vi vill ge möjlighet till personlig service i form av en fast kontakt, till exempel en företagslots.


11. Bostäder för kommuninvånarna
Enligt kommunallagen har kommunen att planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Avsikten kan knappast vara att Sundbyberg ska ordna med bostäder för hela regionen eller landet; den ska ordna för sundbybergarna och egentligen inte till andra!
Tycker du inte att åtminstone Förvaltaren borde ha ett enda homogent kösystem för kommunmedlemmarna och möjligen för dem utsocknes som arbetar här? Samma poäng.

Nej. Det är inte klokt att stänga bostadskön för andra än sundbybergare. På samma sätt som boende i Sundbyberg kan ställa sig i kö till bostadskön i Stockholm bör stockholmare kunna köa i Sundbyberg.

12. Förvaltaren servar dotterbolagen - transparensen 
Så här säger Förvaltarens VD Petra K Ekström i ett samtal med nätskriften förra året ”I samband med att bolaget erbjuder sevicetjänster inom hela bolagskoncernen ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar och tydliga befogenheter. 2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren.” I svaret kan man också läsa att interndebiteringar sker. Detta kan med den bristande transparensen innebära överflyttning av värden från Förvaltaren/hyresgästerna till kommunen/dotterbolagen.
Är det inte så att Förvaltarens hyresgäster betalar eller riskerar att över tid få betala en hel del utanför sitt gränssnitt visavi kommunen och dess koncernbolag?
Vad säger du om transparensen och detta sätt att verka? Är du säker på att kommunmedlemmarna och inte minst Förvaltarens hyresgäster förstår detta och tar del och agerar?


Alla handlingar inom stadens helägda bolag omfattas av tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip och granskas därutöver av revisorer. Några oegentligheter har vi inte haft anledning tro förekomma. Frågor som till exempel Förvaltarens vinst diskuteras ofta i kommunpolitiken, bland annat i kommunfullmäktige.

13. Förvaltarens marginal alltför stor?
Med sin organisation har Förvaltaren fått ta på sig att serva dotterbolagen och levererade för verksamhetsåret 2017 en vinstutdelning till Staden om 75 mnkr. Frågan är om inte Förvaltarens marginal, och därmed hyresnivån, är för stor eftersom nyssnämnda är möjligt och som dessutom ger andra byggare och fastighetsbolag utrymme eller konkurrensfördelar att verka här.
Vad säger du om detta?

Miljöpartiets fokus i bostadspolitiken är att bryta segregation och skapa miljömässigt hållbara hem. Ett effektivt sätt att skapa en mer blandad stad är att bygga nya hyresrätter i områden som domineras av bostadsrätter. Det är välkommet om fler fastighetsbolag vill bidra till att det finns billiga hyresrätter i Sundbyberg.

14. Kommunikationerna 
Stora Ursvik står utan direktförbindelse med centrum*. ”De flesta har bil” säger Landstingskunskapare och glömmer miljön och givetvis att centrumhandeln missgynnas. Hornbach, stans största detaljhandel står fortfarande utan bussförbindelse om jag tar bort nattbusshållplatsen. Stadshuset har inte heller någon egen busshållplats. Och Ridhuset som ska bli till får säkert inte heller någon bussförbindelse.
Fattigt värre och kommunen måste vara en dålig lobbare eller förhandlare! Det är nämligen så att kommunen tillsammans med landstinget skall sköta kollektivtrafiken!
Vad tycker du och vad kan ditt parti göra åt nämnda förhållanden?
* ca 30 minuter/nätskriftens anm

Miljöpartiet vill förbättra kollektivtrafiken. I Sundbyberg handlar det bland annat om att bygga tvärbana till Rissne och Ursvik, skapa bättre bussförbindelser och planera för tunnelbana till den nya stadsdelen Madendalen. Miljöpartiet vill att ett framtida ridhus också ska förses med busslinje. 

15. Trafikflöden under tunnelbygget
Det är ett par saker som politiker bör veta om detaljhandel, restauranger och andra serviceenheter nämligen att man inte saknar budgetar och inte heller har en post som heter oförutsedda kommunala belastningar. Ta bara detta med uteserveringarna och planerade avgiftshöjningar... som tack och lov föll.
Detaljhandeln, restauranger etc i centrum får räkna med kämpiga tider då tunnelbygget börjar och pågår i ca tio år. Annan byggnation blir också omfattande. Det är därför ytterst viktigt att det informeras om planerade trafikflöden (alla trafikslag) samt om regler för ersättning för omsättnings- bortfall. Affärsmännen måste få möjlighet att i tid säga upp hyresavtal om man ser att det bästa är att lämna staden för etablering på annat håll.
Kan du medverka till att nämnda önskad information snarast når berörda?

Staden har väl upparbetade informationskanaler för bygget av nya stadskärnan.
 

16. Cykling
Nu övningskör barn på trottoarerna i sällskap med mamma eller pappa och de yngre skolbarnen får åka på trottoarerna om
cykelbanor saknas och det behövs för att komma säkert till skolan. Det kloka i detta kan ifrågasättas. Risken är stor att de alltid kommer att åka på trottoarerna. En hel del vuxna åker också ohämmat på trottoarerna trots förbud.
Vad som satsas på cykelbanor i år syns inte i centrum. Trodde cykelbanor åtskilda från andra trafikslag var på gång.
Hur ser du på den här problematiken?

Miljöpartiet vill göra stora satsningar på säkra och separata cykelvägar, särskilt till och från skolorna. Detta är ett av våra viktigaste vallöften. Det är viktigt för att cykling både är klimatsmart och hälsosamt. 

17. Le Mans – Sturegatan, Järnvägsgatan mfl gator
Vi fick hastighetsbegränsningarna 30 och 40 km/tim här i centrum för att öka säkerheten. Kommunen gör inget för att hindra det Le Mansbeteende som råder bland en del bilister.
Vad kan du göra för att vi ska få ljussignaler som är den bästa och ofarligaste fartregleringen? Och när får vi kommunväktare som kan dokumentera och notera fartsyndarna till polisen?

Det är viktigt att hastighetsbegränsningar följs. Det bidrar både till en bättre luftmiljö, mindre utsläpp av klimatgaser och till en ökad säkerhet i staden. Vi vill att staden har ett nära samarbete med polisen i alla relevanta frågor.

18. Kriminaliteten
Man får hoppas att gängkriminaliteten i Hallonbergen och Rissne fått tillräckliga polisögon på sig. Huruvida det finns grannstödsbilar som kör runt eller Förvaltartrupper som bevakar och är behjälpliga med promenader från/till tunnelbanan och i vilken omfattning är obekant. Vi får inte veta av kommunen om IS-folk finns ute i nämnda stadsdelar, något som borde bekantgöras.
Hur ser du på de här gängkrigen och skyddet för invånarna inkl öppenhet betr IS-folk som återvänt?

Jag har stort förtroende för att polisen gör sitt bästa för att klara upp de brott som begås i Sundbyberg. Jag har också förtroende för att polisen följer de regler om bland annat förundersökningssekretess som gäller vid misstanke om och utredning av brott, till exempel terroristbrott.

19. Båtvarvets flytt och kommunallagens Kap 2 och 3§
Så småningom ska det nuvarande båtvarvet ersättas av ett dito lite längre uppströms sägs det och detta då stan söder om järnvägen ska byggas. Då nuvarande varv/åplatser skapades tog kommunen alla kostnaader för arbete och material. Och då var det bara båtägare med mindre båtar som gällde. Idag är det fråga om stora båtar för att inte säga kryssare och ”flermiljonbåtar”. Och lyxbåtarna blir allt fler.
Nätskriften menar att enbart markanvisning och muddring bör ske från kommunens sida när nya varvet blir aktuellt. Båtklubben bör få veta kommunens inställning i god tid.
Föreligger kommunlagens ”sakliga skäl” för att kommunen än en gång tar arbete och kostnader för varv, alltså utan att diskriminera kommunmedlemmarna i övrigt?
Är det rimligt att båtägarna -160 ca – idag betalar i genomsnitt 550 kr i arrende om året, för plats i ån och på varvet? Totalt betalar klubben ca 88 tkr och det är väl vad en trea vid ån minst kostar i årlig hyra.


Nedgrävningen av järnvägen gör det både möjligt att bygga ihop centrala Sundbyberg och skapa fler bostäder. Båtklubbens överenskommelse med staden medger att marken tas i anspråk under nedgrävningen av järnvägen. Den del av arbetet som berör båtklubben ligger dock längre fram i projektet. Därför är det för tidigt att säga något om detaljerna.

20. Bristol samt Allaktivitetshusets censurerade rapport
Att erbjuda en årshyra i Bristolärendet var ju inget djärvt grepp! Nätskriften har menat att treårigt hyreskontrakt med möjlighet flytta över på intressent(er) samt kommunens hållande marknadsföringskraft borde gällt.
Nätskriften ha sedan länge begärt att få den konsultrapport som kommunen tagit fram rörande Allaktivitetshusets verksamhet. Men icke. Den har censurerats. Man vill nog inte visa hur dåligt det går för Allaktivitetshuset. Bokslutet för 2017 visar ett underskott med dryga 6 mnkr! Och kommunen sitter med ett tioårskontrakt. Förlust hela tiden utan att tala om det för skattebetalarna! Allaktivitetshuset är en V-baby från början.
Betr Bristol får vi se hur det går. En del kan ju ske under resan. Finns något du kan anföra i anledning av påståendet om rapportcensur samt Allaktivitetshusets stora förluster?

Miljöpartiet vill att Bristol ska vara en öppen scen där flera kulturformer kan samsas. Förhoppningen är att ideella krafter så småningom ska kunna ta över driften helt, vilket förklarar den korta avtalstiden. Jag känner inte till den rapport som hänvisas till, men det är givetvis viktigt att verksamheter håller budget. 
När det gäller Allaktivitetshuset ser Kultur- och fritidsförvaltningen löpande över hur lokalerna kan användas mer kostnadseffektivt. Allaktivitetshuset fungerar som en samlingsplats för föreningar i kommunen som inte har tillgång till egna lokaler. Därför fyller det en viktig funktion i Sundbybergs föreningsliv.


21. Varför blev det kalla fötter?
Sundbybergs lokalbolag skulle enligt ett kommunfullmäktiges beslut överta 27 lokaler värda ca 1 miljard kronor. Så blev det inte. Fördelarna från skattesynpunkt försvann.
Hur kan det hända i ett vaket kommunfullmäktige? Styrelsens beslut av den här klassen bör ju synas, inte sant?

Det är bra att politiker vågar ändra sig, när förutsättningarna skiftar. I det här fallet innebar det att kommunen kunde undvika en oväntad skatteeffekt, som skulle ha missgynnat Sundbybergs invånare.

22. Installationer
Sommaren var här då vi fick installationer, pop-up-parker på Sturegatan. Kostnad 120 tkr. På varvet bakom Marabouparken skapades en aktivitetsyta med pumptrack, pingis, basket och boule. Kaffe ska kunna köpas. Kostnaderna för detta är ca 280 tkr; till viss del kan vissa saker återanvändas i annat sammanhang. Grusning av marken ca 180 tkr. Det må vara trevnad och med gott syfte, men lekfullheten synes till för att söka skymma brister som inte åtgärdats över tid.
Sturegatans få parkeringsplatser blev åderlåtna genom installationerna. Varvet borde istället kunna vara en ”vänlig” parkeringsyta för bilar så länge båtarna ska vara i sjön.
Få höra dina synpunkter på detta!

Miljöpartiet vill ha en stad med plats för människor snarare än parkerade motorfordon. Det betyder att uteserveringar, lekplatser, caféer, säkra cykelvägar och möjligheter att idrotta är saker som vi prioriterar högre än parkeringsplatser.

-xx-
Curt Wahlund